67. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 27.08.2008.
Dnevni red

1.Verificiranje Zapisnika sa 66. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;

2.Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticaju razvoja malog gospodarstva sa Prijedlogom zaključka;

3.Dokument okvirnog budžeta za period 2009-2011.godine;

4.Prijedlog odluke o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju autoceste na trasi koridora Vc:

- na dionici Svilaj (sjeverna granica Bosne i Hercegovine)-Odžak;

- na dionici Mostar Jug - Bijača;

5.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo o usvajanju Plana poslovanja Javnog preduzeća Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za period 2008. - 2010. godine;

6.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo o usvajanju korigovanog godišnjeg obračuna Javnog preduzeća Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za poslovnu 2006. godinu;

7.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo o usvajanju korigirane ostvarene dobiti Javnog preduzeća Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za period 2002. - 2005. godine;

8.Prijedlog odluke o prihvatanju Izvještaja Komisije za verifikaciju neisplaćenih obaveza prema dobavljačima za robe, materijale i usluge prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane - Federalnog ministarstva obrane i drugih federalnih organa nastalih u periodu od 1.04.1996. godine do 31.12.2005. godine;

9.Izvještaj o izvršenju Budžeta-Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za prvo polugodište 2008. godine;

10.Izvještaj o realizaciji plana privatizacije i aktivnostima Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH za period januar-juni 2008. godine;

11.Izvještaj o kontroli izvršenja obaveza iz kupoprodajnih ugovora o postupku privatizacije sa stanjem na dan 30.06.2008. godine;

12.Prijedlog mišljenja na Nacrt sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u području informacijskog društva i elektronskih komunikacija;

13.Informacija o vanjskom i unutarnjem dugu Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem 30.06.2008. godine sa Prijedlogom zaključaka;

14.Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za dug;

15.Informacija o stanju spisa po tužbama radi naplate potraživanja iz pasivnog podbilansa;

16.Informacija o Projektu  „Jačanje BiH kapaciteta za strateško planiranje i razvijanje politika“, sa Prijedlogom zaključaka;

17.Informacija o projektnim prijedlozima  kandidiranim za sjednicu Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, sa Prijedlogom zaključaka, i to:

  • Projektni prijedlog „Strateško komuniciranje“;
  • Projektni zadatak “Izrada programa za poboljšanje kvaliteta upravnog odlučivanja“;
  • Projektni prijedlog „Informacioni sistem upravljanja budžetom“;
  • Projektni prijedlog “One Stop Shop“;

18.Informacija o toku realizacije „Programa razminiranja 2008 - faza X" (za razdoblje od 21.01. do 30.06.2008. godine;

19.Informacija sa Prijedlogom zaključaka koji se odnose na obavijest Vijeća ministara u vezi sanacije objekta za potrebe izvršenja mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja izrečenih u krivičnom postupku (objekat uz Psihijatrijsku kliniku „Podromanija" Sokolac);

20.Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva prostornog uređenja;

21.Imenovanje direktora Rudnika mrkog uglja „ Đurđevik" iz Đurđevika;

22.Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju likvidatora za provođenje i okončanje poslova likvidacije Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine;

23.Imenovanje predstavnika za izradu dokumenta (studije) o efektima liberalizacije trgovine u Bosni i Hercegovini;

24.Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji;

25.Prijedlog zaključaka u vezi sa poduzimanjem pravnih sredstava pred sudovima Srbije radi zaštite potraživanja Federacije BiH od JP Jugoimport – SDPR.

 

 

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE