244. sjednica Vlade Federacije BiH

, 19.11.2020.
Dnevni red
 
 1. Usvajanje Zapisnika 243. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 12.11.2020. godine
 2. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o porezu na dohodak, koje je podnio Klub poslanika Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 3. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, koju je podnijela Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine
 4. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, koju je podnio Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine
 5. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Uredbe za ukidanje mjere obaveznog preuzimanja penzionog čeka prilikom preuzimanja penzije radi uvida u stvarni broj penzionera, te ukidanja iste mjere koja nalaže da ukoliko ne preuzme ček na svaka tri mjeseca, penzioneri ostaju bez penzije, koju je podnijela Lana Prlić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 6. Prijedlog mišljenja o Inicijativi koja se odnosi na planiranje sredstava za sanaciju Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić i zapošljavanje u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, a koju je podnijela Kenela Zuko, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 7. Prijedlog mišljenja o Zaključku koji je podnio Klub SBB-a BiH u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (kojim se od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine traži da ubrza i konačno utvrdi Nacrt zakona o psihološkoj djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, te isti uputi u parlamentarnu proceduru nadalje do 30. novembra 2020. godine)
 8. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići
Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići
 1. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog zaključka o prihvatanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2021. godinu i procjeni plana za 2022. i 2023. godinu i Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2021. godinu
b) Nacrt odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2021. godinu i procjenu plana za 2022. i 2023. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2021. godinu
 1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2021. godinu
 2. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva „KTK Visoko“ d.d. Visoko za razrješenje članova Nadzornog odbora Privrednog društva „KTK Visoko“ d.d. Visoko
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva „KTK Visoko“ d.d. Visoko za imenovanje vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva „KTK Visoko“ d.d. Visoko, ispred državnog kapitala
 1. Prijedlog odluke o odobravanju reprograma kredita privrednom društvu "Pretis" d.d. Vogošća odobrenog iz komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
 2. Prijedlog odluke o odobravanju reprograma kredita privrednom društvu "Binas" d.d. Bugojno odobrenog iz komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
 3. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o dodjeli sredstava JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo u iznosu od 3.500.000,00 KM na ime finansijske pomoći u okolnostima pandemije COVID-19
b) Prijedlog odluke o dodjeli sredstava JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ u iznosu od 1.000.000,00 KM na ime finansijske pomoći u okolnostima pandemije COVID-19
c) Prijedlog odluke o dodjeli sredstava JP Međunarodna Zračna luka-aerodrom Mostar u iznosu od 1.000.000,00 KM na ime finansijske pomoći u okolnostima pandemije COVID-19
d) Prijedlog odluke o dodjeli sredstava JP „Aerodrom Bihać“ u iznosu od 500.000,00 KM na ime finansijske pomoći u okolnostima pandemije COVID-19
 1. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženje Atletski klub osoba sa invaliditetom „Novi Grad“ Sarajevo
b) Prijedlog odluke o dodjeli nagrade UG ženski košarkaši klub "RMU-Banovići" Banovići
c) Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju klub brdskog biciklizma "Puls"
d) Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju klub brdskog biciklizma "Puls" (Lejli Tanović)
e) Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Futsal Club "SALINES" Tuzla
f) Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženje Klub sjedeće odbojke "Spid" Sarajevo
g) Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženje SFK 2000 Sarajevo
h) Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženje Fudbalski klub "Sarajevo" Sarajevo
i) Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženje Atletski klub "Sarajevo" Sarajevo
j) Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Stonoteniski Klub "Mostar" Mostar
k) Prijedlog odluke o dodjeli nagrade UG Atletski klub "Sloboda-Tehnograd" Tuzla
 1. Prijedlog odluke o odobravanju isknjižavanja ulaganja u zgradu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, Hamdije Ćemerlića 2
 2. Prijedlog odluke o odobravanju isknjižavanja poslovnog objekta u ulici Đoke Mazalića broj 5 u Sarajevu
 3. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo za III kvartal 2020. godine, s Prijedlogom zaključka
 4. Izvještaj o radu Nadzornog odbora "HRVATSKA POŠTA" d.o.o. Mostar za period od 01.07.-30.09.2020. godine, s Prijedlogom zaključka
 5. Zahtjev Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine za dostavu podataka radi provođenja revizije učinka o temi „Učinkovitosti mjera za smanjenje posljedica pandemije COVID-19“, broj: 10-11-7-2028-1/20, 12.11.2020. godine, s Prijedlogom zaključka 
 6. Informacija Federalnog ministarstva okoliša i turizma o izradi dokumenta Utvrđeni doprinos Bosne i Hercegovine (NDC) za period 2020.-2030., s Prijedlogom zaključka
 7. Informacija u vezi sa Uredbom o procjeni uticaja propisa, s Prijedlogom zaključka
 8. Procjena potrebnih sredstava za nabavku osnovne zaštitne opreme i medicinskih sredstava u federalnim ustanovama socijalne zaštite s Prijedlogom zaključka
 9. Prijedlog odluke o izradi Strategije upravljanja javnim finansijama Federacije Bosne i Hercegovine 2021-2025. godina 
 10. Prijedlozi odluka 
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti člana Uprave Društva 
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju člana Uprave Društva 
 1. Prijedlozi akata: 
a) Informacija o statusu Hitnog projekta za COVID-19 za Bosnu i Hercegovinu kojeg finansira Međunarodna banka za obovu i razvoj u dijelu kojeg implementira Federalno ministarstvo zdravstva, sa Prijelogom zaključka 
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o ostvarivanju rezultata za Hitni COVID-19 Projekat kojeg finansira Međunarodna banka za obnovu i razvoj, sa Razvojnim programom Ujedinjenih naroda (UNDP)   
 1. Prijedlozi akata: 
a) Prijedlog odluke o sazivanju vanredne Skupštine dioničara Privrednog društva „KTK Visoko“ d.d. Visoko 
b) Prijedlog teksta obavještenja o sazivanju vanredne Skupštine dioničara Privrednog društva „KTK Visoko“ d.d. Visoko
Ponedjeljak,
17. maj 2021.
VIŠE