243. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 12.11.2020.
Dnevni red
 
 1. Usvajanje Zapisnika 242. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 05.11.2020. godine i Zapisnika 189. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 09.11.2020. godine, telefonskim putem 
 2. Prednacrt zakona o vještacima u Federaciji Bosne i Hercegovine 
 3. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, koju je podnio Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine 
 4. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, koju je podnijela Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine 
 5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar  
            - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini JP Autoceste Federacije BiH     d.o.o. Mostar 
            - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini JP Autoceste Federacije BiH     d.o.o. Mostar 
            - Materijali za Dnevni red Skupštine JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar 
 1. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo 
            - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini JP Ceste Federacije BiH d.o.o.   Sarajevo  
            - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini JP Ceste Federacije BiH d.o.o.   Sarajevo  
            - Materijali za Dnevni red Skupštine JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo  
 1. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama-transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata 
 2. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva 
 3. Prijedlozi akata: 
            a) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Finansijsko-    informatičke agencije 
            b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora          Finansijsko-informatičke agencije 
            c) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata        za izbor i imenovanje direktora Finansijsko-informatičke agencije 
            d) Tekst javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Finansijsko-informatičke   agencije 
 1. Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta iz 2020. godine na implementatora iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za Federaciju Bosne i Hercegovine 
 2. Prijedlozi akata: 
            a) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje             članova Nadzornog odbora u privrednom društvu "Ceste" d.d. Mostar 
            b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominovanje za             imenovanje članova Nadzornog odbora u privrednom društvu "Ceste" d.d. Mostar 
            c) Prijedlog teksta javnog konkursa za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora             u privrednom društvu "Ceste" d.d. Mostar 
 1. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o odobravanju prenosa prava vlasništva na putničkom motronom vozilu, sa Prijedlogom zaključka 
 2. Prijedlozi rješenja: 
            a) Prijedlog rješenja o razrješenju Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu             rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom  
            b) Prijedlog rješenja o imenovanju Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu             rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom 
 1. Prijedlozi rješenja: 
            a) Prijedlog rješenja o stavljanju van snage Rješenja o privremenom imenovanju             predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i            Hercegovine 
            b) Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za         zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine
            c) Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka za izbor i imenovanje predsjednika i članove Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine  
            d) Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka za izbor i imenovanje predsjednika i članove Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine 
 1. Izvještaj Nezavisnog odbora Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine o radu zamjenika direktora Federalne uprave policije koji obavlja dužnost direktora policije za III kvartal 2020. godine, sa Prijedlogom zaključka 
 2. Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o monitoringu privrednih društava iz sektora industrije u 2019. godini, sa Prijedlogom zaključka 
 3. Izvještaj o implementaciji Programa utroška sredstava "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta", stanje na dan 30.09.2020. godine, sa Prijedlogom zaključka 
 4. Izvještaj o monitoringu ostvarenih strateških ciljeva i analizi trendova tokom implementacije Akcionog plana za provedbu Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici u 2019. godini, sa Prijedlogom zaključka 
 5. Informacija o statusu Mandatnog pisma EBRD-a od 12.03.2020. godine i nacrta teksta Mandatnog pisma EBRD-a od 16.10.2020. godine za finansiranje izgradnje dionice autoceste Mostar Sjever - Mostar Jug na Koridoru Vc, sa Prijedlogom zaključka 
 6. Informacija o provođenju obilježavanja životinja i propisanih mjera zdravstvene zaštite sa Prijedlogom zaključka 
 7. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (umanjenje mjesečne zakupnine zakupcima poslovnih prostora u iznosu od 50% za period od 3 mjeseca počev od 01.12.2020.godine do 28.02.2021.godine), sa Prijedlogom zaključka 
 8. Informacija o zakupu poslovnog objekta u Sarajevu za smještaj Federalne uprave za inspekcijske poslove, sa Prijedlogom odluke o zakupu poslovnog objekta u Sarajevu za smještaj Federalne uprave za inspekcijske poslove 
 9. Informacija Stručnog radnog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pripremanje prijedloga drugostepenih rješenja koja donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa članom 17. stav (4) Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama u Federaciji Bosne i Hercegovine u odnosu na predmet o izvršenoj reviziji pretvorbe i privatizacije hotela "Dalmacija" d.o.o. Kiseljak u Kiseljaku, sa Prijedlogom rješenja  
 10. Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za period 2012.-2024., sa Nacrtom zaključk
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE