187. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

, 27.10.2020.
Dnevni red
1. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o Sarajevo
2.Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Nacionalni park „UNA“ d.o.o. Bihać za donošenje Odluke o razješenju direktora
b)  Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Janog preduzeća Nacionalni park „UNA“ d.o.o. Bihać za imenovanje vršioca dužnosti direktora JP Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać
3. Informacija o epidemiološkoj situaciji u ustanovama socijalne zaštite kojima je osnivač Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
4. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu s razdjela 16. glava1603. - Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine na razdjel 11. glava 1102. - Ured potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine i razdjel 47. glava 4701. Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE