242. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 05.11.2020.
Dnevni red

 
1. Usvajanje Zapisnika 241. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 22.10.2020. godine, Zapisnika 186. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 23.10.2020. godine, telefonskim putem i Zapisnika 187. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 27.10.2020. godine, telefonskim putem
2. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o doprinosima, koje je podnio Klub poslanika Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
3. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hraniteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine, kojeg je po skraćenom postupku predložila Lana Prlić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
4. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hraniteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine, kojeg je po skraćenom postupku predložila Sabina Ćudić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
5. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o dopunama Zakona o udomiteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine - skraćeni postupak, koji je predložio Goran Opsenica, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
6. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije u Federaciji Bosne i Hercegovine koju je u parlamentarnu proceduru uputilo Udruženje proizvođača energije iz obnovljivih izvora APEOR BiH iz Sarajeva
7. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, koju su podnijeli Mirjana Marinković-Lepić, Damir Arnaut, Predrag Kojović i Aida Baručija
8. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izmjenu članova od 22. do 25. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, koju je podnijela Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine
9. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Ceste d.d. Mostar
- Prijava za učešću u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Ceste d.d. Mostar
- Punomoć za učešću u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Ceste d.d. Mostar
- Materijali za učešću u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Ceste d.d. Mostar
10. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar
- Prijava za učešću u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar
- Punomoć za učešću u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar
- Materijali za učešću u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar
11. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
12. Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period oktobar - decembar 2020. godine (IV kvartal 2020. godine)
13.  Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje direktora Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine-Sarajevo
14. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. sarajevo za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva Energoinvest d.d.Sarajevo, ispred državnog kapitala
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. sarajevo za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva Energoinvest d.d.Sarajevo, ispred državnog kapitala
15. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dopunama Rješenja o dodjeli dijela sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog mlnistarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2019. godinu Privrednom društvu Tvornica transportnih uređaja energetik d.o.o. Tuzla u iznosu od 500.000 KM
16. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora u privrednom društvu "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora u privrednom društvu "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo
17. Prijedlog odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2019. godinu
18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica
19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
20. Prijedlog odluke o prenosu nabavljenih stalnih sredstava i izvršenih građevinskih radova u okviru projekta "Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini", krajnjim korisnicima
21. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva trgovine
22. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Općini Bosanski Petrovac za izdavanje u zakup dijela zemljišta na lokaciji „Vrščić" Privrednom društvu telekomunikacije Republike Srpske a.d. Banja Luka i BH Telecom d.d. Sarajevo, direkcija Bihać
23. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Gradu Zenica za izvođenje radova na rekonstrukciji objekta „Doma vojske Federacije BiH“ u Zenici
24. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Memorandum o razumijevanju između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Britanskog savjeta za realizaciju projekta "Program EU za mlade državne službenike u Bosne i Hercegovini"
25. Prijedlog rješenja o davanju preporuke za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine (Hodža Ameli)
26. Izvještaj o odobravanju izdvajanja finansijskih sredstva iz tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, po odlukama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, rješenjma premijera i rješenjima zamjenika premijera, za period od 01.01.2020. godine do 30.09.2020. godine, s Prijedlogom zaključka
27. Kvartalni Izvještaj o dugu Q3/2020, s Prijedlogom zaključka
28. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period od 01.01-30.09.2020. godine, s Prijedlogom zaključka
29. Mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
30. Kvartalni lzvještaj o napretku Projekta podrške zapošljavanju (ESP) za period 01. juli - 30. septembar 2020. godine, s Prijedlogom zaključka
31. Završni izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli namjenskog utroška grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima iz oblasti namjenske industrije", s Prijedlogom zaključka
32. Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo za period 01.07.2020-30.09.2020. godine
33. lzvještaji o implementaciji Programa utroška sredstava „Kapitalni transferi javnim preduzećima - transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta“ stanje na dan 30.09.2020. godine, s Prijedlogom zaključka
34. Izvještaj o realizovanim aktivnostima implementacione jedinice Projekta „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ za Federaciju Bosne i Hercegovine, za period 01.04.2020.-30.06.2020. i 01.07.2020.-30.09.2020. godine, s Prijedlogom zaključka
35. lzvještaj o realizaciji godišnjih planova rada federalnih ministarstava i drugih organa federalne uprave, federalnih upravnih organizacija i federalnih institucija, za period juli - septembar 2020. godine, s Prijedlogom zaključka
36. Strateški plan za unaprijeđenje ranog rasta i razvoja djece u Federaciji Bosne i Hercegovine 2020-2025., s Prijedlogom zakjučka
37. Informacija o prihvatanju granta Evropske investicione banke - Zajednički evropski fond za zapadni Balkan/WB-IG04-BIH-ENV-04, Bosna i Hercegovina "WATSAN" program (program vodosnabdijevanja i sanitarnih usluga) u Federaciji Bosne i Hercegovine: ulaganje u vodosnadbijevanje na desnoj obali rijeke Vrbas i smanjenje gubitaka u Općini Jajce, s Prijedlogom odluke
38. Informacija o zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj za Projekat „Javni prijevoz Sarajevo Dio - 3“
a) Nacrt odluke o prihvatanju zaduženja po ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Javni prijevoz Sarajevo Dio 3
39. Informacija o statusu pristupa i prijenosa podataka o isplatama gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi od strane federalnih organa i drugih institucija koje djeluju na nivou Federacije Bosne i Hercegovine u Jedinstveni registar korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi, s Prijedlogom zaključka
40. Informacija Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o realizaciji projekata za III. kvartal 2020. godine, s Prijedlogom zaključka
41. Informacija o Projektu "Pomoć Bosni i Hercegovini u poboljšanju kvaliteta zraka i upravljanju kvalitetom zraka", s Prijedlogom zaključka
42. Informacija o usvajanju Liste objekata za implementaciju mjera energetske efikasnosti za period 2020.-2024. godina, za objekte od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
43. Informacija o realizaciji tačke 4. Zaključka V. broj: 1138/2020 od 28.08.2020. godine s Prijedlogom zaključka i Prijedlogom odluke o davanju ovlaštenja za potpisivanje ugovora o reguliranju međusobnih prava i obaveza glede uspostave i korištenja karantena na području kantona u uvjetima važenja Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19)
44. Informacija čiji je sastavni dio Izvještaj o stanju predmeta od 20.10.2020. godine, dostavljen od Konzorcija (Joint Venture): Walder Wyss LTD. Cirih, Švicarska –nosilac Konzorija i doc.dr. Almir Gagula, advokat iz Sarajeva-član Konzorcija,s Prijedlogom zaključka
45. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-septembar 2020. godine, s Prijedlogom zaključka
46. Informacija o izvršenju odluka Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine
47. Informacija o stanju vatrodojave u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u ulici Hamdije Ćemerlića broj 2, s Prijedlogom zaključka
48.Informacija o dokumentu „Smjernice i protokoli za zdravstvenu zaštitu od Covid-19 u turizmu“, s Prijedlogom zaključka
49. Prijedlog odluke o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih na osnovu naknada za priređivanje igara na sreću
50. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o doprinosima
51.Prijedlog odluke o dopuni Odluke o statusnim pitanjima i organizaciji Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju
52. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj orgaizaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije
53. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići za donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova uprave - direktora i izvršnih direktora Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornog odbora Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići za davanje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave - direktora i izvršnih direktora Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići  
Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE