237. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 24.09.2020.
Dnevni red
Dnevni red 237. redovne sjednice Vlade FBiH koja se održava danas u Sarajevu
 
1. Usvajanje Zapisnika 236. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 17.9.2020. godine i Zapisnika 183. hitne sjednice Vlade, održane 18.9.2020. godine, telefonskim putem  
2. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo 
3. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik 
4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu za povećanje ukupnih sredstava garancijskog fonda pri Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine  
5. Prijedlozi odluka: 
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ispred državnog kapitala 
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ispred državnog kapitala 
6. Prijedlozi akata:  
a) Prijedlog odluke o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo 
b) Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo 
c) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo 
d) Prijedlog odluke o ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo   
e) Prijedlog teksta obavještenja o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo i ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo 
7. Prijedlozi akata:    
a) Prijedlog odluke o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje četiri člana Nadzornog odbora Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala  
b) Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje četiri člana Nadzornog odbora Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala  
c) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje četiri člana Nadzornog odbora Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala  
d) Prijedlog odluke o ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje četiri člana Nadzornog odbora Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala  
e) Prijedlog teksta obavještenja o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje četiri člana Nadzornog odbora Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala i ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje četiri člana Nadzornog odbora Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala  
8. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dijela Sarajevske obilaznice na dionici LOT 3 Butila-Vlakovo-Mostarsko raskršće 
9. Prijedlozi odluka: 
a) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine 
b) Prijedlog odluke o dopunama Odluke o Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine 
10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Federalnoj direkciji robnih rezervi za ustupanje na korištenje skladišnog prostora na lokaciji „Matrez“ u Visokom za potrebe Crvenog krsta/križa Federacije Bosne i Hercegovine 
11. Prijedlog rješenja o imenovanju Stručnog radnog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pripremanje nacrta drugostepenih odluka iz člana 6. Odluke o provođenju Aneksa „G“ Sporazuma o pitanjima sukcesije na teritoriji Bosne i Hercegovine za Vladu Federacije Bosne i Hercegovine  
12. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije (5Y) obveznica, s Prijedlogom zaključka 
13. Izvještaj o funkcioniranju informacijskog sistema SOTAC u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka 
14. Izvještaj o implementaciji Programa utroška sredstava „Kapitalni transferi javnim preduzećima-transfer za izgradnju autoceste i brzih cesta“ stanje na dan 30.6.2020. godine, s Prijedlogom zaključka 
15. Mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za august 2020. godine i period 1.1.-31.8.2020. godine, s Prijedlogom zaključka  
16. Informacija u vezi pokretanja Inicijative za zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekat hitne podrške firmama, s Prijedlogom zaključka  
17. Informacije o daljim aktivnostima na ublažavanju posljedica izazvanih koronavirusom COVID-19 
a) Informacija Federalnog ministarstva okoliša i turizma o posljedicama djelovanja epidemije koronavirusa (COVID-19) na turističko-ugostiteljski sektor u Federaciji BiH, s Prijedlogom zaključka 
b) Informacija Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o daljim aktivnostima na ublažavanju posljedica izazvanih koronavirusom COVID-19, sa prijedlogom mjera u cilju stabilizacije privrede, s Prijedlogom zaključka  
c) Informacija Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o posljedicama djelovanja epidemije koronavirusa (COVID-19) na oblast cestovnog i željezničkog prevoza putnika i roba i rada aerodroma u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka 
d) Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o posljedicama djelovanja pandemije korona virusa Covid - 19 na privredu Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka 
18. Informacija o stanju vodnih usluga i potrebi donošenja regulative za utvrđivanje najniže osnovne cijene rada ovih usluga u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka 
19. Inicijativa za pokretanje aktivnosti na izradi novog Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih nesreća, s Prijedlogom zaključka 
20. Mišljenje na Prijedlog investicionog elaborata proizvodnje metalnih, plastičnih dijelova i mašina namjenskih sredstava, a u svrhu izdavanja saglasnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za uvođenje proizvodnje NVO u postojećem Privrednom društvu „BTF“ d.o.o. Goražde, s Prijedlogom teksta saglasnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine  
21. Nacrt akcionog plana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za prevenciju korupcije za vrijeme trajanja pandemije „COVID 19“, s Prijedlogom zaključka (realizacija Zaključka V. broj: 1031/2020 od 17.7.2020. godine) 
22. Prijedlozi odluka:  
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo, ispred državnog kapitala 
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo 
23. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o statusnim pitanjima i organizaciji Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju 
24. Prijedlog odluke o utvrđivanju jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za četvrti kvartal 2020. godine 
25. Prijedlog zahtjeva za sazivanje skupštine Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo  
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE