65. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 06.08.2008.
Dnevni red

 

1. Verificiranje Zapisnika sa 64. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;

2. Prednacrt zakona o turističkoj djelatnosti;

3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima;

4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine;

5. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o tehničkim svojstvima koje građevine moraju zadovoljavati u pogledu sigurnosti te načinu korištenja i održavanja građevina;

6. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o vrsti, sadržaju, označavanju i čuvanju, kontroli i nostrifikaciji investiciono – tehničke dokumentacije;

7. Prijedlog odluke o organiziranju federalnih specijaliziranih jedinica civilne zaštite;

8. Prijedlog uredbe o kriterijima i načinu vođenja nadzora nad poslovanjem Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine;

9. Prijedlog odluke o usvajanju programa raspodjele sredstava za očuvanje i obnavljanje kulturno-historijske baštine, ostvarenih od članarina u turističkim zajednicama i boravišnim pristojbama za period 01.01.-31.12.2007. godine;

10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo o imenovanju Izvršnog direktora za opšte, pravne i kadrovske poslove „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo;

11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju na privremeno korištenje nekretnina na kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja prijašnje Federalno ministarstvo odbrane i Vojska Federacije Bosne i Hercegovine;

12. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje nekretnina na kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja prijašnje Federalno ministarstvo odbrane i Vojska Federacije Bosne i Hercegovine;

13. Izvještaj o radu sitema naplate za period od 1.06. do 22.07.2008. godine;

14. Privremeni izvještaj o radu Komisije za konačnu verifikaciju ratnih potraživanja sa Prijedlogom zaključaka i Uputstvom;

15. Informacija o aktivnostima na pripremi izrade Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine „Autocesta na Koridoru Vc“;

16. Informacija o organizaciji Međunarodne konferencije „Zaštićena područja u funkciji održivog razvitka“, sa Prijedlogom zaključaka;

17. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje;

18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju rebalansa Plana i programa JP Direkcije cesta Federacije BiH d.o.o, Sarajevo za 2008. godinu;

19. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Budžeta Federacije BiH za 2008. godinu za finansiranje Spomen obilježja poginulim borcima Armije BiH;

20. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Budžeta Federacije BiH za 2008. godinu za finansiranje Spomen obilježja poginulim borcima HVO-a;

21. Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava kapitalnog granta „AUTOMOBILA ZA INVALIDE“, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata;

22. Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava „Transfer za kantonalne službe za zapošljavanje za isplatu naknada demobiliziranim braniocima“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata;

23. Prijedlog odluke o osnivanju javnog preduzeća „Filmski centar Sarajevo“;

24. Informacija o stanju zagađenosti u „Laboratoriji visoke snage-Energoinvest“ Visoko, sa Prijedlogom zaključaka;

25. Informacija o raspodjeli dobiti iz 2007. godine Fabrike duhana Sarajevo d.d.;

Petak,
15. januar 2021.
VIŠE