235. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 10.09.2020.
Saopćenje o radu

235. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:

 

KREDITNO-GARANTNI PROGRAMI TRI FEDERALNA MINISTARSTVA

 

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu,  usvojila programe tri federalna ministarstva kojima je privrednicima omogućeno korištenje sredstava Garancijskog fonda otvorenog kod Razvojne banke FBiH. Riječ je o federalnim ministarstava razvoja, poduzetništva i obrta, energije, rudarstva i industrije, te poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Ciljevi ovih kreditno-garantnih programa su da, u uvjetima otežanog poslovanja usljed pandemije koronavirusa, bude obezbijeđena podrška privrednicima koji imaju problem u pristupu kreditnim sredstvima za održanje potrebne likvidnosti, održanje postojećeg stepena zaposlenosti, te kreiranje novih radnih mjesta.

 

Dva programa su iz nadležnosti Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta: jedan je predviđen za obrtnike i ostale samostalne privredne djelatnosti, a drugi za mikro, mala i srednja preduzeća.

 

Ukupan iznos garancija po Programu za obrtnike i ostale samostalne privredne djelatnosti iznosi 50.000.000 KM. Krediti za koje mogu biti izdavane garancije u okviru ovog programa su za likvidnost, za obrtna sredstva, za investicije i kratkoročni, a u sva četiti slučaja iznos kredita je do 300.000 KM.

 

Kada je riječ o Programu za mikro, mala i srednja preduzeća, ukupan iznos garancija je 150.000.000 KM. U okviru ovog programa krediti iznose do 1.250.000 KM i namijenjeni su za očuvanje likvidnosti, za obrtna sredstva, za investicije, te za kratkoročne namjene.

 

Garancije Fonda namijenjene su inicijalno, u periodu ne dužem od 12 mjeseci od dana proglašenja prestanka nesreće uzrokovane pandemijom COVID-19, jačanju kreditnog potencijala obrtnika i ostalih samostalnih privrednih djelatnosti, kao i mikro, malih i srednjih preduzeća za osiguranje izvora finansiranja s ciljem ublažavanja negativnih efekata uzrokovanih pandemijom COVID-19 na privredu FBiH i stvaranju uslova za održivi rast privrede i zapošljavanje.

 

Cilj programa je očuvanje likvidnosti, postojećeg stepena zaposlenosti, te kreiranje novih radnih mjesta, kroz osiguranje lakšeg pristupa kreditnim sredstvima.

 

Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada je usvojila dva kreditno-garantna programa - za velika preduzeća i za izvoznike, a ukupan iznos raspoloživih sredstava svakog od njih je 100 miliona KM.

 

Velikim preduzećima se, po Zakonu o računovodstvu i reviziji u FBiH, smatraju ona koja na dan sastavljanja finansijskih izvještaja ispunjavaju najmanje dva od tri propisana uslova: da je prosječan broj zaposlenih u toku godine veći od 250, da prosječna vrijednost poslovne imovine na kraju poslovne godine iznosi više od 4.000.000 KM, te da je ukupan godišnji prihod veći od 8.000.000 KM.

 

U Programu za izvoznike je navedeno da korisnik može biti svako privredno društvo koje se susrelo s poteškoćama u poslovanju kao posljedicom pandemije uzrokovane COVID-19 virusom i koje je ostvarilo najmanje 30 posto izvoznog prihoda u poslovnim prihodima prethodne finansijske godine za koju su dostupni službeni godišnji finansijski izvještaji društva.

 

Na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je usvojen Kreditno-garantni program za poljoprivredu i prehrambenu industriju. Ukupan iznos garancija po ovom programu koje će na teret Garancijskog fonda odobravati Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine iznosi 100.000.000 KM i mogu biti izdavane najkasnije do 31.5.2021. godine.

 

Za programe sva tri federalna ministarstva je zajedničko da garancije Fonda mogu biti izdavane za kredite s rokom dospijeća do 60 mjeseci, uključujući grace period do 18 mjeseci za dugoročne kredite, koji su namijenjeni finansiranju tekuće likvidnosti (isplata bruto plaća, troškova tekućeg poslovanja i slično) od dana proglašenja stanja nesreće, odnosno od 17.3.2020. godine, zatim obrtnih sredstava, dovršavanju već započetih investicija prije proglašenja stanja nesreće, kao i investicija manjeg obima.

 

Garancije ne mogu biti izdavane za kredite namijenjene kupovini zemljišta i poslovnih prostora, poslovnih udjela ili dionica, finansiranju transakcija između korisnika kredita i s njim povezanih osoba i refinansiranju postojećih kreditnih obaveza po osnovu finansijskog lizinga.

 

Garancije Fonda koje će biti izdavane nakon isteka roka od 12 mjeseci od proglašenja prestanka nesreće uzrokovane pandemijom, odnosno nakon 31.5.2021. godine, bit će usmjerene na pružanje podrške pokretanju novih, rastu i razvoju postojećih poslovnih aktivnosti, povećanju konkurentnosti, inovacijama i dodatnom zapošljavanju, za što će biti doneseni novi programi.

 

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O UNUTARNJEM PLATNOM PROMETU

 

S ciljem poboljšanja transparentnosti i usporedivosti naknada pružatelja platnih usluga, uspostave Registra računa fizičkih osoba, te uvođenja instituta osnovnog računa, Vlada Federacije BiH je utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjem platnom prometu.

 

Novopredloženim rješenjem je ograničena visina međubankarske naknade kod transakcija platnim karticama, koja ne može biti viša od 0,5 posto vrijednosti transakcije izvršene debitnom karticom, a kod transakcija kreditnom karticom ne može biti viša od 0,6 posto vrijednosti transakcija, za prvih 12 mjeseci nakon stupanja na snagu odredbe koja propisuje visinu naknade. Nakon tog razdoblja međubankarske naknade ne mogu biti više od 0,2 posto vrijednosti transakcije kod transakcije izvršene debitnom karticom, te 0,3 više od transakcije izvršene kreditnom karticom.

 

Pružatelj platne usluge ne može naplatiti niti ponuditi međubankarsku naknadu suprotno ovim ograničenjima. Očekivano je da snižavanjem međubankarskih naknada i povećanjem transparentnosti na tržištu budu stvoreni uvjeti da konkurencija među bankama i kartičnim sustavima dovede do bržeg razvoja bezgotovinskih plaćanja sa svim prednostima tih plaćanja za ekonomiju zemlje uopće.

 

Kako bi poslovnim subjektima bio omogućen pristup nepristranim i vjerodostojnim informacijama o visini naknada koje naplaćuju pružatelji platnih usluga u FBiH, Agencija za bankarstvo FBiH će na svojoj internetskoj stranici objavljivati i redovito ažurirati usporedni prikaz naknada koje pružatelji platnih usluga naplaćuju korisnicima. Pristup ovoj stranici bit će besplatan i korisnicima će omogućiti dobivanje jasnih, sažetih i točnih informacija o naknadama koje naplaćuju pružatelji platnih usluga u FBiH. Time će korisnici vrlo jednostavno moći odabrati najpovoljnijeg pružatelja platnih usluga.

 

Zakon propisuje mogućnost otvaranja i korištenje osnovnog računa, putem kojeg određene kategorije fizičkih osoba - korisnika usluga mogu koristiti osnovne platne usluge uz nižu naknadu koja je propisana ili u određenim slučajevima propisom o zaštiti korisnika financijskih usluga banka će pružati usluge takvim korisnicima besplatno.

 

Uspostavljanje Registra računa fizičkih osoba će omogućiti bržu i lakšu identifikaciju računa dužnika u upravnim (poreznim) i izvršnim postupcima, kao i u drugim sudskim postupcima, kod istraživanja sumnjivih aktivnosti, sprječavanja pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti i drugo. Ovo će doprinijeti učinkovitijem radu sudova, poreznih, istražnih i drugih organa kojima će biti olakšan i ubrzan pristup podacima o računima fizičkih osoba.

 

Registar računa fizičkih osoba sadržavat će informacije i podatke o računima i njihovim vlasnicima i neće sadržavati podatke o stanju i prometu po računima.

 

Ostale izmjene i dopune Zakona odnose se na propisivanje prekršajnih kazni za one osobe koje mogu imati uvid u podatke iz Registra, ako postupaju i koriste podatke suprotno propisanim odredbama, kao i na prekršaje banaka ukoliko budu naplaćivale više naknade od propisanih.

 

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O ZAŠTITI KORISNIKA FINANCIJSKIH USLUGA

 

Ciljevi Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti korisnika financijskih usluga, kojeg je danas utvrdila Vlada Federacije BiH, jesu poboljšanje i razvoj unutarnjeg tržišta bankovnih usluga stanovništvu, te jačanje tržišnog natjecanja u sektoru bankovnih usluga stanovništvu.

 

Od ključne je važnosti, obrazloženo je, da korisnici razumiju naknade kako bi mogli usporediti ponude različitih pružatelja platnih usluga i donositi odluke o tome koji račun za plaćanje najviše odgovara njihovim potrebama. Naime, naknade su neuporedive kada pružatelji platnih usluga koriste različitu terminologiju za iste usluge i pružaju informacije u različitim formatima. Standardizirana terminologija, uz ciljane informacije o naknadama predstavljene u usklađenom formatu koji obuhvaća najreprezentativnije usluge povezane s računom za plaćanje, može pomoći korisnicima u razumijevanju i uspoređivanju naknada.

 

Uspostava jedinstvenih pravila omogućava vrlo jednostavan usporedni prikaz usluga i visine naknada vezanih uz račun za plaćanje. Korisnici će imati mogućnost usporediti ponude različitih davatelja platnih usluga i donijeti odluku o tome koji račun za plaćanje najviše odgovara njihovim potrebama.

 

Izmjene i dopune Zakona propisuju način, sadržaj i oblik informativnog dokumenta o naknadama koji će obuhvaćati naknade koje davatelj platnih usluga naplaćuje za najreprezentativnije, odnosno najčešće korištene platne usluge. Pritom će biti u obvezi koristiti se standardiziranim pojmovima, odnosno nazivima usluga, što će korisniku dodatno olakšati uspoređivanje ponuda. Popis najreprezentativnijih usluga povezanih s računom za plaćanje utvrdit će Agencija za bankarstvo FBiH podzakonskim propisom. Dodatno, informativni dokument o naknadama morat će biti dostupan korisnicima u obliku kratkog dokumenta napisanog lako razumljivim riječima i jednostavnim za čitanje.

 

Davatelj platnih usluga dužan je korisnika, najmanje jedanput godišnje, besplatno informirati o svim naplaćenim naknadama vezano uz račun za plaćanje, uključujući i informaciju o kamatama naplaćenima za prekoračenje. Na taj način korisnik će jedanput godišnje, na jednom dokumentu, biti detaljno informiran o svim naknadama i kamatama koje mu je zaračunao njegov davatelj platnih usluga u proteklih godinu dana, što dosad nije bio slučaj. Time će se korisnike dodatno osvijestiti o stvarnom iznosu naknada koje plaća na godišnjoj razini.

 

Agencija će na svojoj internetskoj stranici objavljivati i redovito ažurirati usporedni prikaz naknada koje različiti davatelji platnih usluga naplaćuju korisnicima za najreprezentativnije usluge povezane s računom za plaćanje. Pristup ovoj stranici bit će besplatan i korisnicima će omogućiti dobivanje jasnih, sažetih i točnih informacija o naknadama koje naplaćuju davatelji platnih usluga u FBiH, i to sve na jednom mjestu bez nepotrebnih troškova. Time će korisnici vrlo jednostavno moći odabrati najpovoljnijeg davatelja platnih usluga.

 

Propisani su uvjeti pod kojima banka može jednostrano raskinuti ugovor o osnovnom računu, kao i njezine obveze u tom slučaju, prvenstveno one koje se odnose na rokove za obavještenje korisnika. Banka ne smije otvaranje osnovnog računa uvjetovati ugovaranjem dodatnih usluga.

 

Nova zakonska rješenja utječu i na smanjenje troškova socijalno osjetljivim kategorijama stanovništva, u vrijeme nastale ekonomske krize. Naime, uvođenje instituta osnovnog računa omogućava besplatno pružanje osnovnih usluga u platnom prometu za ove kategorije.

 

INFORMACIJE O POSLJEDICAMA PANDEMIJE NA PRIVREDU FBiH

 

Vlada Federacije BiH danas je razmatrala informacije pet federalnih ministarstva o posljedicama pandemije koronavirusa na privredu Federacije BiH, a koje će, objedinjene u jedan dokument, biti upućene Parlamentu FBiH.

 

Prema informaciji Federalnog ministarstva finansija, u skladu s članom 4. Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, subvencije doprinosa za april, maj i juni iznose ukupno 89.915.203,44 KM. Tokom jula 2020. godine isplaćeno je 31,3 miliona subvencioniranih doprinosa za mjesec april, u augustu još 1,4 miliona za mjesec april, a u septembru je isplaćeno je 56,9 miliona subvencioniranih doprinosa, od toga 5,2 miliona KM za april, 32,2 miliona KM za maj, te 19,5 miliona KM za juni.

 

U periodu januar - juli 2020. godine evidentiran je promet od oko 25 mlijardi KM, odnosno 16,81 posto manji u odnosu na isti period prethodne godine. Rast prometa u prva dva mjeseca bio je 1,9 posto veći u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine, ali je usljed uticaja pandemije i uvođenja restriktivnih mjera od marta 2020. godine, evidentirani promet počeo da pada. Najveći pad prometa zabilježen je u aprilu od 36,63 posto u odnosu na mart 2020. godine, dok je u junu i julu 2020. godine promet rastao u odnosu na prethodni mjesec.

 

Prema informaciji Federalnog ministarstva trgovine, u FBiH je od 16.3.2020. godine, odnosno od proglašenja stanja nesreće, zaključno sa 16.7.2020. godine. evidentiran prestanak rada 342 registriranih trgovaca. Od tog broja se najviše odnosi na Tuzlanski (91) i Sarajevski kanton (72).

 

Na dan 16.7.2020. godine su u sektoru trgovine bila evidentirana 94.972 zaposlen radnika, što predstavlja smanjenje za 3.784 u ovom sektoru. Do ovoga je došlo zbog smanjenja broja radnih mjesta usljed pada prometa ili prestanka rada. Primjetan je pad broja zaposlenih u svih deset kantona, a najveće smanjenje od 980 je u Kantonu Sarajevo, a slijedi Srednjobosanski kanton sa 642 manje zaposlenih. Prema podacima Centralnog registra Porezne uprave Federacije BiH, u periodu od 16.3. do 16.7.2020. godine u Federaciji BiH je registrirano 617 novoosnovanih poslovnih subjekta iz oblasti trgovine, od kojih je 13 u istom periodu, prestalo s radom. Prema mjestu registracije, najveći broj novoregistriranih trgovaca je u Tuzlanskom (160), Sarajevskom (150) i Zeničko-dobojskom kantonu (100).

 

Kada je riječ o cestovnom prometu je, prema informaciji Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, u toku trajanja stanja nepogode bilo potpuno zabranjeno obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika kojim je bilo obuhvaćeno na federalnim linijama 58 prijevoznika, 151 voznih redova autobusnih linija, i ukupno 580 polazaka i povrataka.

 

Na kantonalnim linijama je riječ o 82 prijevoznika, 338 voznih redova autobusnih linija, te ukupno 3.066 polazaka i povrataka autobusa, 559 trolejbusa, 446 tramvaja i 673 minibusa.

 

Na gradskim i općinskim linijama radi se o 119 prijevoznika, 949 voznih redova autobusnih linija i 5.352 polaska ili povrataka.

 

JP Željeznice Federacije BiH su Naredbom Federalnog štaba civilne zaštite obustavile prijevoz putnika od 16.3.2020. do 12.5.2020. godine ali u tom periodu im nije obustavljena subvencija za putnički promet na osnovu Zakona o financiranju održavanja željezničke infrastrukture i sufinanciranju željezničkog putničkog i kombiniranog prometa u visini od 366.666 KM.

 

U informaciji Federalnog ministarstva okoliša i turizma je, uz ostalo, navedeno da je od pojave koronavirusa od februara 2020. godine zabilježen pad dolazaka i noćenja turista.

 

U februaru ove je u odnosu na isti mjesec 2019. godinu broj dolazaka turista manji za 8 posto, a broj noćenja za 15,9 posto, a u marta je pad bio oko 75 posto. Broj dolazaka turista u aprilu 2020. godine je za 99,3 posto manji u odnosu na april 2019. godine, a u maju manji za 98 posto u odnosu na maj 2019. godine. U junu je broj dolazaka manji za 89,3 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine, a broj noćenja manji za 89 posto. Broj dolazaka turista u julu manji je za 80,2 posto u odnosu na isti period prethodne godine, dok je broj noćenja manji za 73,2 posto.

 

Prema informaciji Federalnog ministarstva zdravstva, epidemiološka situacija u Federaciji BiH se usložnjava. U Federaciji BiH sa danom 07.09.2020.godine urađen je 127.281 test, potvrđeno je 13.566 zaraženih koronavirusom, od čega je 9.696 izliječenih, umrle su 382 osobe, a aktivnih slučajeva je 3.488.

 

U informaciji je navedeno da za adekvatan odgovor na pojavu koronavirusa u našoj zemlji potrebna su maksimalna odgovornost, saradnja i zajedništvo kako zdravstvenih institucija i ustanova, tako i drugih javnih institucija na svim nivoima vlasti, medija, kao i svakog građanina pojedinačno. Posebno je bitna uloga znanstvenih institucija, koje mogu dati doprinos u svim segmentima kontrole epidemije COVID-19.

 

KONSOLIDIRANO IZVJEŠĆE ZA ŠEST MJESECI

 

Federalno ministarstvo financija upoznalo je Vladu FBiH o pokazateljima iz konsolidiranog izvješća o izvršenju proračuna FBiH, kantona i općina, financijskih planova vanproračunskih fondova FBiH za razdoblje siječanj - lipanj 2020. godine, u kojem su ukupni prihodi iznosili 4.098,5 milijuna KM, što je za 288,3 milijuna KM manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a ostvarenje u odnosu na plan je 44,1 posto.

 

U prvih šest ovogodišnjih mjeseci su sve razine vlasti Federacije BiH ostvarile pozitivan  financijski rezultat od 254,3 milijuna KM. Lani je u ovom razdoblju, također, ostvaren pozitivan financijski rezultat od 394,5 milijuna KM. Ukupni šestomjesečni rashodi iznosili su 3.804,9 milijuna KM, te su za 166,2 milijuna KM viši nego u 2019. godini, a ostvarenje u odnosu na plan je 38,3 posto.

 

Tekući transferi drugim razinama vlasti iznosili su 14,9 milijuna KM, pojedincima 1.544,9 milijuna KM, neprofitnim organizacijama 61,3 milijuna KM, javnim poduzećima 75,2 milijuna KM, privatnim poduzećima i poduzetnicima 52,6 milijuna KM, dok su drugi tekući rashodi bili 31,2 milijuna KM. Konsolidirani kapitalni transferi su za šest mjeseci 2020. godine iznosili 45,8 milijuna KM i u odnosu na isto lanjsko razdoblje su veći za 13,9 milijuna KM.

 

Ukupan financijski rezultat na razini proračuna Federacije BiH za razdoblje siječanj - rujan 2020. godine iznosi 235,1 milijuna KM, kantona 32,8 milijuna KM, općina 39,4 milijuna KM, dok je na razini sektora socijalne zaštite, odnosno vanproračunskih fondova zabilježen  negativni rezultat od 53,2 milijuna KM.

 

IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA

 

Vlada FBiH danas je usvojila izjašnjenja dva federalna ministarstva o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima - hitni postupak, kojeg su predložili klubovi poslanika SDA, HDZBiH - HNS, DF i SBB u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH. Tako Federalno ministarstvo kulture i sporta smatra opravdanim zahtjev predlagača da rok za izmirenje obaveza bude sa 31.12.2016. produžen do 30.6.2020. godine. Federalno ministarstvo finansija je mišljenja da, obzirom da se Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima, samo mijenja datum, a ne i postupak, da nije potrebno mijenjati i dopunjavati Zakon o Poreznoj upravi Federacije BiH, što je, također, traženo podnesenom inicijativom.

 

Federalna vlada nije podržala usvajanje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima FBiH, koji je predložio delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH Slađan Ilić, jer smatra da je odredbu iz člana 7. stav 4. Zakona o stvarnim pravima FBiH potrebno donijeti na nivou Bosne i Hercegovine i da nema potrebe za usvjanjem privremenih zakonskih rješenja kojima bi pitanju javnog ili općeg dobra bilo pristupljeno na parcijalan, a ne cjelovit i harmoniziran način na nivou države.

 

Vlada ocjenjuje opravdanom inicijativu poslanice u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Alme Kratine koja se odnosi na zaduženje Vlade FBiH da, u roku od 90 dana, formira Vijeće za djecu FBiH kao interresorno konsultativno, stručno i koordinirajuće tijelo Vlade FBiH koje će djelovati pri Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike i u čijem će sastavu biti predstavnici nadležnih ministarstava, akademske zajednice i nevladinih organizacija koja rade s djecom i za djecu s ciljem sveobuhvatne institucionalne zaštite njihovih prava.

 

Vlada FBiH je razmatrala Amandman na Prijedlog Zakona o konverziji kredita s valutnom klauzulom u švicarskim francima (CHF) u konvertibilne marke (KM) - hitni postupak, kojeg je podnio Klub zastupnika SDPBiH u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BIH. Vlada smatra da bi bilo kakvi prijedlozi i riješenja koji za posljedicu imaju retroaktivnu primjenu doveli do pravne nesigurnosti, urušavanja temeljnih principa tržišne ekonomije, poremećaja funkcionisanja kreditnog tržišta u BiH, te ugrožavanja budućih investicija, što bi prouzrokovalo i niz negativnih posljedica po finansijsku stabilnost iekonomiju u cjelini.

 

Federalna vlada nije prihvatila inicijativu Općine Konjic za izradu i donošenje  Zakona o Gradu Konjic. Kako je obrazloženo, u općinskoj Odluci o proglašenju Grada Konjica od 27.2.2020.  godine nije obrazloženo koji uslove iz člana 5. Zakona o principima lokalne samouprave  u FBiH Konjic ispunjava da bi bio proglašen gradom.

 

Inicijativu poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Tahira Nuhića za izmjenu Uredbe o naknadama i troškovima za službena putovanja Vlada FBiH danas je ocijenila nejasnom jer nije precizirano na koju uredbu se odnosi. Ukoliko se odnosi na izmjenu Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja, ovakava inicijativa je neprimjenjiva.

 

Federalna vlada danas je djelomično prihvatila inicijativu poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Amera Obradovića da sadržaji web stranica Vlade Federacije BiH i institucija Federacije BiH budu, uz korištenje pristupačnih tehnologija, prilagođene slijepim i slabovidnim osobama, odnosno prihvatila je u dijelu koji se odnosi na nadležnost Federalne vlade. Naime, u informaciji o mogućnostima prilagođavanja sadržaja web sajta Vlade FBiH, koju je dostavio eksterni administrator web sajta, navedeno je da njegova trenutna struktura ne ispunjava tehničke uslove potrebne za prilagođavanje sadržaja slijepim i slabovidnim osobama (kao što su implementacija čitača, sintetizatora govora, uvećivača ekrana i slično), te da je potrebno izraditi stranicu u novim tehnologijama. Stoga će, prilikom kreiranja novog web sajta (izrade dizajna i softwera), Vlada Federacije BiH poduzeti neophodne aktivnosti na stvaranju tehničkih pretpostavki kako bi sadržaji u što većoj mogućoj mjeri bili prilagođeni slijepim i slabovidnim osobama.

 

ZA RAZVOJ RURALNE KONKURENTNOSTI 181.623 KM,
ZA RURALNO POSLOVANJE 369.831 KM

 

Federalna vlada odobrila je izdvajanje iz Budžeta Federacije BiH za 2020. godinu  u iznosu od 181.623 KM za sufinansiranje Projekta razvoja ruralne konkurentnosti za III i IV kvartal 2020. godine.

 

Ovaj projekt finansiran je iz sredstava Međunarodnog fonda za razvitak poljoprivrede (IFAD) sa ukupno 14,5 miliona KM, iz vlastitih kreditnih sredstava u iznosu od 12,47 miliona KM, grant sredstava IFAD-a u iznosu od 0,528 miliona KM, te budžeta FBiH za sufinansiranje 1,58 miliona konvertibilnih maraka.

 

Sredstva za sufinansiranje osigurana su u Budžetu FBiH za 2020. godinu u iznosu od 363.246 KM, što je učešće Vlade FBiH u projektima koje financira medunarodna zajednica

 

Odobreno je i izdvajanje iz Budžeta Federacije BiH za 2020. godinu  u iznosu od 369.831 KM za sufinansiranje Projekta razvoja ruralnog poslovanja za III kvartal 2020. godine.

 

Ovaj projekt vrijedan ukupno 24,2 miliona KM finansiran je iz kreditnih sredstava IFAD-a u iznosu od 11,4 miliona KM, grant sredstava IFAD-a u iznosu od 0,696 miliona KM, OPEC fonda/kredit u iznosu od 9,338 miliona KM i budžeta FBiH za sufinansiranje 2,78 miliona KM.

 

Sredstva za sufinansiranje ovog projekta osigurana su u Budžetu FBiH za 2020. godinu u iznosu od 739.662 KM, što je također učešće Vlade u projektima koje financira medunarodna zajednica.

 

O STRANIM PREDSTAVNIŠTVIMA U FBiH

 

U Federaciji BiH su, na osnovu podataka zaključno sa 11.5.2020. godine, bila registrirana 353 predstavništva iz 40 država, navedeno je u informaciji Federalnog ministarstva trgovine koju je danas prihvatila Vlada FBiH. Najveći broj predstavništava su otvorila strane osobe iz Hrvatske (87), Slovenije (36), SAD (33), Njemačke (24), Srbije (23), Austrije (17), Mađarske i Turske (po 15), Italije (14), Švicarske (13) i Velike Britanije (9).

 

Najviše ovih predstavništava registrirano je u Kantonu Sarajevo (259), a slijede Hercegovačko-neretvanski sa 34, Zapadnohercegovački sa 23, Zenčko-dobojski sa 15, Tuzlanski sa 15, Unsko-sanski kanton, Posavski i Kanton 10 sa po dva, te Srednjobosanski kanton s registriranim jednim predstavništvom. Grad s najvećim brojem stranih predstavništava je Sarajevo (258), a slijedi Mostar sa 22.

 

PREDLOŽITI IZMJENE I DOPUNE UREDBE O ISPUŠTANJU OTPADNIH VODA

 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma upoznalo je Vladu  FBiH  sa informacijom koju  je  pripremilo uz  saglasnost  Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Danas je ovo ministarstvo zatuženo da, uz saglasnost  Federalnog  ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, izradi Prijedlog uredbe  o izmjena i dopuna Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije  i dostavi je Vladi Federacije BiH na usvajanje.

 

INFORMACIJA AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM

 

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom upoznala je Vladu FBiH sa informacijom o analizi podataka koje su dostavili sudovi i tužilaštva u FBiH u kojima je predložena i izrečena mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u 2019. godini. Ova informacija bit će dostavljena Parlamentu FBiH.

 

Prošle godine je Agenciji dostavljeno 166 prijedloga kantonalnih tužilaštava za određivanje privremenih mjera osiguranja i za trajno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom. Od toga je 77 bilo iz Kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona, 49 iz Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, 21 iz Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona i 18 iz Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo. Kada je riječ o prijedlozima za oduzimanje, njihova ukupna vrijednost, izražena u domaćoj valuti, iznosi 32.737.536,34 KM.

 

SUGLASNOST ZA SANACIJU TUNELA CRNAJA

 

Federalna vlada je danas prihvatila informaciju o aktivnostima na rješavanju problematike tunela Crnaja, na magistralnoj cesti M-17, dionica Jablanica - Konjic, te dala suglasnost za njegovu sanaciju po već potpisanom ugovoru s izvođačem radova JV HP lnvesting d.o.o. Mostar & EuroAsfalt d.o.o. Sarajevo.

 

Također, uglasnost je dala i za početak radova 15.9.2020. godine sukladno ugovornoj dinamici, s rokom završetka od 16 mjeseci. Izvođenje radova treba planirati u razdoblju od 15.9.2020. do 30.5.2021. godine. Ovisno od gustini prometa u razdoblju turističke sezone 2021. godine, po potrebi, treba prekinuti i stvoriti uvjete za neometano odvijanje prometa u oba smjera, a radove nastaviti nakon okončanja turističke sezone. Sredstva za saniranje tunela osigurana su iz kredita Svjetske banke za obnovu i razvoj i Europske investicijske banka namijenjenog za Program modernizacije magistralnih cesta Federacije BiH (S).

 

Vlada je zadužila Zadužuju JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo i izvođača radova na obvezno poštivanje mjera sigurnosti sa što manjim čekanjem sudionika u prometu, uz prilagodbu dinamike radova u vrijeme većeg prometa, te da u periodu dok traju radovi sudionici u prometa budu pravovremeno informirani o korištenju alternativnih putnih pravaca.

 

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

 

Federalna vlada je izmijenila i dopunila Uredbu o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju namještenici.

 

Vlada FBiH je dala saglasnost na izmjenu i dopunu Odluke o naknadama za usluge Finansijsko-informatičke agencije.

 

Donesena je Odluka o prestanku važenja Odluke davanju na privremeno korištenje Centra za obuku policijskih kadrova „Mahir Begić“ Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

 

Usvojen je izvještaj o provedbi Programa utroška sredstava „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta“ sa stanjem na dan 30.6.2020. godine. Vlada je zadužila Direkciju za puteve Kantona Sarajevo da intenzivira izgradnju 1. transferzale.

 

Danas se Vlada upoznala sa stepenom realizacije zaduženja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike po zaključcima Predstavničkog doma Parlamenta FBiH od 4. decembra 2019. godine, kao i sa izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u FBiH za prvih šest mjeseci 2020. godine.

 

Prihvaćena je informacija o poslovanju slobodnih zona u Federaciji BiH za 2019. godinu.

 

Vlada FBiH je usvojila Program utroška sredstava “Tekući transferi neprofitnim organizacijama - podrška udruženjima potrošača” koji je utvrđen Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu trgovine u iznosu od 35.000 KM.

 

KADROVSKA RJEŠENJA

 

Vlada FBiH je dala prethodnu saglasnost za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Pretisa d.d. Vogošća, uime državnog kapitala, zbog isteka perioda na koji su imenovani. Prethodna saglasnost je data i za imenovanje na ove pozicije Huseina Mujezinovića i Mevlide Ćatović, na period od četiri godine.

 

Federalna vlada je donijela odluke o pokretanju postupka i utvrđivanju kriterija, te je utvrdila tekstove javnih oglasa za izbor i nominovanje za imenovanje šest članova Nadzornog odbora JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar, uime državnog kapitala, te sedam članova Nadzornog odbora JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, uime državnog kapitala.

 

Isti dokumenti doneseni su i kada je riječ o izboru i nominovanju za imenovanje sedam članova Nadzornog odbora JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, uime državnog kapitala.

 

Vlada je utvrdila kriterije i donijela Odluku o raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora Hrvatskih telekomunikacija d.d. Mostar, uime državnog kapitala. Ujedno, poništila je javni konkurs za ovaj izbor i nominovanje raspisan 11.10.2019. godine.

 

Jasminka Bratić danas je imenovana za privremenu predsjednicu, a Maja Nikolić, Emir Sijamhodžić, Dragan Mikulić i Elvedin Gadara za privremene članove Upravnog odbor Fonda za studentske zajmove FBiH, na period od najviše 90 dana, odnosno do okončanja poslova koje je po važećim zakonskim i podzakonskim aktima potrebno izvršiti za prestanak rada ovog fonda.

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE