235. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 10.09.2020.
Dnevni red
Usvajanje Zapisnika 234. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 03.09.2020. godine 

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu 

Nacrt zakona o izmjenama o dopunama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga 

Prijedlog izjašnjenja o Amandmanu na Prijedlog zakona o konverziji kredita s valutnom klauzulom u švicarskim francima (CHF) u konvertibilne marke (KM) 

Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima, koji su predložili klubovi zastupnika SDA, HDZ BIH - HNS, DF i SBB, u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 

Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima, čiji je predlagač Slađan Ilić, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 

Prijedlog mišljenja o poslaničkoj inicijativi (u vezi formiranja Vijeća za djecu Federacije Bosne i Hercegovine), koju je na 13. redovnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, održanoj 28. jula 2020. godine, podnijela poslanik Alma Kratina 

Prijedlog izjašnjenja o inicijativi za donošenje Zakona o uspostavi Grada Konjic, koju je podnijelo Općinsko vijeće Općine Konjic 

Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Uredbe o izmjeni Uredbe o naknadama i troškovima za službena putovanja, koju je podnio Tahir Nuhić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 

Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi da se sadržaji web stranica Vlade Federacije BiH i institucija Federacije BiH prilagode slijepim i slabovidnim osobama, koju je podnio Amer Obradović poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, sa Informacijom Ureda Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću i Prijedlogom zaključka 

Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju namještenici 

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama za usluge Finansijsko-informatičke agencije 

Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu za sufinansiranje Projekta razvoja ruralne konkurentnosti za III. i IV. kvartal 2020. godine 

Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu za sufinansiranje Projekta Razvoj ruralnog poslovanja za III. kvartal 2020. godine 

Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o davanju na privremeno korištenje Centra za obuku policijskih kadrova "Mahir Begić" Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo 

Prijedlozi odluka: 

a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva Pretis d.d. Vogošća, ispred državnog kapitala 

b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog za imenovanje dva člana Nadzornog odbora Privrednog društva Pretis d.d. Vogošća, ispred državnog kapitala 

Prijedlog odluke o usvajanju Kreditno garantnog programa za velika preduzeća 

Prijedlog odluke o usvajanju Kreditno garantnog programa za izvoznike 

Prijedlog odluke o usvajanju kreditno garantnog programa za obrtnike i ostale samostalne privredne djelatnosti 

Prijedlog odluke o usvajanju kreditno garantnog programa za mikro, mala i srednja preduzeća 

Prijedlog odluke o usvajanju Kreditno garantnog programa za poljoprivredu i prehrambenu industriju 

Prijedlozi akata: 

a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u JP „Hrvatska pošta“ d.o.o. Mostar 

b) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u JP „Hrvatska pošta“ d.o.o. Mostar 

c) Prijedlog teksta javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u JP „Hrvatska pošta“ d.o.o. Mostar 

Prijedlozi akata: 

a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u JP „BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo 

b) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u JP „BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo 

c) Prijedlog teksta javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u JP „BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo 

Prijedlozi akata: 

a) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Privrednom društvu Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar 

b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Privrednom društvu Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar 

c) Prijedlog teksta obavještenja o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Privrednom društvu Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar i Prijedlog teksta Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Privrednom društvu Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar 

Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – podrška udruženjima potrošača“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu trgovine

Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1027080000032067 otvorenog kao podračun u okviru JRT Vladi Federacije Bosne i Hercegovine – Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 

Prijedlog odluke o odobravanju prijenosa vlasništva na putničkom motornom vozilu 

Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine 

Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i finansijskih planova vanbudžetskih fondova Fedearcije Bosne i Hercegovine za period januar-juni 2020 godine, s Prijedlogom zaključka 

Izvještaj o implementaciji Programa "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta" stanje na dan 30.06.2020. godine, s Prijedlogom zaključka

Informacija vezano za posljedice djelovanja epidemije Koronavirusa - Covid-19 na privredu, sa aspekta primjene Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, pojedinih grana privrede, stanja zaposlenih te stanja u zdravstvu Federacije BiH  

Informacija Federalnog ministarstva finansija o nedostavljanju budžetskog (finansijskog) zahtjeva Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2021. godinu, s Prijedlogom zaključka 

a) Informacija Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o provedbi člana 130. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, s Prijedlogom zaključka 

Informacija o stepenu realizacije zaduženja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike po zaključcima Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 01-02-2240/19 od 04. decembra 2019. godine, s Prijedlogom zaključka 

Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije vezano za presudu Općinskog suda u Visokom broj: 41 0 K 043488 14 K od 18.07.2017. godine, s Prijedlogom zaključka 

Informacija o registriranim predstavništvima stranih osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine (stanje 11.05.2020. godine), s Prijedlogom zaključka 

Informacija o poslovanju slobodnih zona u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 01.01.2019.-31.12.2019. godine, s Prijedlogom zaključka

Informacija Federalnog ministarstva okoliša i turizma u vezi izmjene i dopune Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/20), s Prijedlogom zaključka

Informacija Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom koja se odnosi na analizu podataka dostavljenih od strane sudova i tužilaštva u Federaciji Bosne i Hercegovine u kojima je predložena i izrečena mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u Federaciji BiH u periodu 01.01.-31.12.2019. godine, s Prijedlogom zaključka 

Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji Bosne i Hercegovine za period januar-juni 2020. godine, sa Nacrtom zaključka i Prijedlogom zaključka 

Informacija o održanom 4. sastanku Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost, 5. i 6. decembra 2019. godine, s Prijedlogom zaključka 

Informacija o pripremi Finalnog izvještaja o realizaciji Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije koji se odnosi na federalne organe uprave, s Prijedlogom zaključka 

Preporuke Evropske komisije sa četvrtog sastanka Odbora za stabilizaciju i pridruživanje kao tijela u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka 

Ponuda za kupovinu nekretnine u području Nacionalnog parka "Una" (Ponuđač: Koviljka Kokot), sa prijedlozima zaključaka 

Informacija o aktivnostima na rješavanju problematike tunela Crnaja, na magistralnoj cesti M17, dionica Jablanica-Konjic, s Prijedlogom zaključka
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE