232. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 29.07.2020.
Dnevni red

Dnevni red 232. redovne sjednice Vlade FBiH koja se održava danas u Sarajevu


1. Usvajanje Zapisnika 231. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 23.7.2020. godine

2. Prijedlog zaključka o usklađivanju vrijednosti opšteg boda i usklađivanju penzija za 2020. godinu

3. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o dopunama Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine, koji je podnio Aljoša Čampara, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Operator - Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo

- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Operator - Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo

- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Operator - Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo

- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „Operator – Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo

5. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dionice autoceste Mostar Sjever - Mostar Jug na Koridoru Vc

6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Mostar Jug - Buna, poddionica Mostar Jug - Tunel Kvanj

7. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dionice autoceste Tunel Prenj na Koridoru Vc   

8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor za područje djelatnosti poštanskog saobraćaja

9. Prijedlozi rješenja:   

a) Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine   

b) Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine   

10. Prijedlozi rješenja:   

a) Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine   

b) Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine   

11. Prijedlozi odluka:   

a) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine

b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog poziva za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine

12. Prijedlozi odluka:

a) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine

b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog poziva za izbor predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine

13. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama-za podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračku populaciju“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata

14. Prijedlog odluke o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom

15. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine

16. Prijedlog odgovora na tužbu povodom presude Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 09 0 U 025585 16 U od 31.7.2019. godine, od strane tužitelja Boris Grizelja, radi poništenja Rješenja V. broj: 1094/2019 od 26.9.2019. godine

17. Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo za period 01.01.2020.-31.03.2020. godine i Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo za period 1.4.2020.-30.6.2020. godine, s Prijedlogom zaključka   

18. Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP HT d.d. Mostar za period od 1.4.2020. do 30.6.2020. godine

19. Informacija u vezi s Rješenjem o izvršenju Općinskog suda u Sarajevu, broj: 65 0 I 854725 20 I od 10.7.2020. godine, u postupku tužioca izvršenja Isović Šerifa iz Sarajeva, zastupanog po Kurtović Hakiji, advokatu iz Sarajeva, te izvršenika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka   

20. Informacija o stanju i mjerama za poboljšanje stanja sigurnosti prometa na cestama, s Prijedlogom zaključka

21. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - KANTONI I OPĆINE“ gradovi i općine

22. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - sredstva iz RFI aranžmana s MMF-om“

23. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o vanparničnom postupku

24. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo

- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo

- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo

- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo

25. Prijedlog odluke o sazivanju 5. vanredne sjednice Skupštine u 2020. godini JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar

26. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar

- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar

- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar

- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar

27. Informacija o pregovorima za zaključenje Kolektivnog ugovora za područje telekomunikacija u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE