229. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 09.07.2020.
Dnevni red
Dnevni red 229. redovne sjednice Vlade FBiH održane danas u Sarajevu
 
1. Usvajanje Zapisnika 228. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 2.7.2020. godine
a) Verifikacija Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići, ispred državnog kapitala
2. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja člana 55. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koju je u parlamentarnu proceduru uputio gosp. Almir Huskić, v.d. direktora JP “Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj
3. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja člana 35. Zakona o nasljeđivanju u Federaciji Bosne i Hercegovine, koju je u parlamentarnu proceduru uputila gđa Nevenka Limov i ostali Trebinja-Ravno
4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo
5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Nacionalni park “Una” d.o.o. Bihać
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Nacionalni park “Una” d.o.o. Bihać
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva “JP Nacionalni park “Una” d.o.o. Bihać
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Nacionalni park “Una” d.o.o. Bihać
6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP “BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva JP “BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva JP “BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine privrednog društva JP “BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo
7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva UNIS “GINEX” d.d. Goražde
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva UNIS “GINEX” d.d. Goražde
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva UNIS “GINEX” d.d. Goražde
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva UNIS “GINEX” d.d. Goražde
8. Prijedlog odluke o utvrđivanju novčanih iznosa koji će se naplaćivati tokom mjeseca oktobra 2020. godine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za “Dječiju nedjelju”
9. Prijedlog odluke o utvrđivanju Javnog interesa za izgradnju dalekovoda DV 110 KV na relaciji Rama/Prozor-Uskoplje/Gornji Vakuf, na dijelu Općina Rama/Prozor-Uskoplje/Gornji Vakuf
10. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava “Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima - za uvezivanje radnog staža” za 2020. Godinu
11. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva UNIS “GINEX” d.d. Goražde
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva UNIS “GINEX” d.d. Goražde, ispred državnog kapitala
12. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2020. godinu
13. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1027080000032067 otvorenog kao podračun u okviru JRT Vladi Federacije Bosne i Hercegovine - Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
14. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Avde Smajlovića broj 7, Udruženju “1. Slavna -111. Viteška brigade” Sarajevo
15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Gradu Bihaću za ustupanje na korištenje dijela bivšeg vojnog aerodroma “Željava”
16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Gradu Sarajevo za izvođenje radova na obnovi i rekonstrukciji dijela objekta u ul. Maršala Tita broj 62 u Sarajevu
17. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog Transakcijskog računa “Simona”, otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za geologiju
18. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije (5Y) obveznica, s Prijedlogom zaključka
19. Izvještaj o radu Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija za 2019. godinu i Program rada i finansijski plan Fondacije za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
20. Izvještaj o provođenju Akcionog plana 2019.-2023. godina za realizaciju “Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji Bosne i Hercegovine, za period 2013.-2023. godina” u 2019. godini, s Prijedlogom zaključka
21. Izvještaj o kontroli izvršenja obaveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije sa stanjem na dan 31.12.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
22. Izvještaj o radu Interresorne radne grupe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za izradu i provođenje Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 20.2.2020. godine.-30.6.2020. godine, s Prijedlogom zaključka
23. Informacija o kreditu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za projekat “Energetska efikasnost u javnim objektima Kantona Sarajevo”, s Nacrtom odluke
24. Informacija o finansijskom stanju Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
25. Informacija o stanju u turističko-ugostiteljskom sektoru uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID-19), s Prijedlogom zaključka
26. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine o davanju saglasnosti Genera d.d. - predstavništvo u BiH za korištenje prostora u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
27. Ponuda za kupovinu nekretnina od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u području Nacionalnog parka “Una”, s Prijedlogom zaključka
28. Prijedlog zaključka u vezi s načinom postupanja federalnih organa uprave, federalnih upravnih organizacija, stručnih i drugih službi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, kao i javnih ustanova i javnih preduzeća čiji je osnivač Federacija Bosne i Hercegovine, u cilju sprječavanja širenja bolesti izazvane koronavirusom (COVID-19)
29. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za izdvajanje sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za subvensioniranje doprinosa za obavezna osiguranja
30. Prijedlog odluke o prenamjeni i prijenosu sredstava s posebnih namjenskih transakcijskih računa
31. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za period 2019.-2022. godina
 
Srijeda,
27. januar 2021.
VIŠE