64. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 29.07.2008.
Dnevni red

1. Verificiranje Zapisnika sa 63. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine;
3. Prednacrt zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama;
4. Dokument okvirnog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 2009.-2011. godine;
5. Prijedlog odluke o kriterijima i načinu vođenja nadzora nad poslovanjem Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine;
6. Prijedlog odluke o korištenju neutrošenih sredstava za izgradnju autoceste Zenica – Sarajevo dionica Podlugovi- Visoko za izgradnju dionice: Kakanj – Visoko, poddionica II: Dobrinje – Visoko;
7. Prijedlog odluke o mjerilima za izračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti na autocestama i brzim cestama u Federaciji Bosne i Hercegovine;
8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo o drugim izmjenama i dopunama Statuta;
9. Prijedlozi odluka o davanju saglasnosti na odluke Nadzornog odbora javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo o imenovanju izvršnih direktora – članova Uprave;
9. a) – izvršnog direktora za proizvodnju;
9. b) - izvršnog direktora za distribuciju;
9. c) - izvršnog direktora za snabdijevanje i trgovinu;
9. d) - izvršnog direktora za pravne i kadrovske poslove;
9. e) - izvršnog direktora za kapitalne investicije;
10. Prijedlog odluke o dodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa preduzeća „Vranica“ d.d. Sarajevo;
11. Informacija o toku privatizacije IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići sa Prijedlozima odluka i Prijedlozima zaključaka;
12. Izjašnjenje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike na Zaključak sa 47. sjednice Vlade FederacijeBiH, a u vezi sa Planom zapošljavanja u Federaciji BiH za period 2007.-20010. godina;
13. Izvještaj o utrošenim sredstvima sa konta 614900 – Transferi za razvoj poduzetništva i obrta za 2007. godinu, namijenjenih za potrebe očuvanja starih zanata, doznačenih sa pozicije „Tekuće pričuve Vlade Federacije BiH“ iz Proračuna sa Prijedlogom zaključka;
14. Izvještaj o poslovanju privrednog društva Terminali Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo u periodu od osnivanja do 2008. godine sa Prijedlogom zaključaka;
15. Smjernice za primjenu evropskih standarda iz oblasti građenja u Federacije Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključka;
16. Informacija o neispunjenju ugovornih obaveza iz Ugovora o kupoprodaji u „Volkswagen“ d.o.o. Sarajevo sa Prijedlogom zaključaka;
17. Informacija o edukaciji turističkih vodiča;
18. Informacija o implementaciji Evropske povelje za mala i srednja preduzeća sa Prijedlogom zaključka;
19. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji (k.č. 6/3);
20. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji po zahtjevu JP Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine broj: 01-03.2-3025-3-AB/07 od 9.06.2008. godine;
21. a) Program rada Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja za 2007. godinu – davanje saglasnosti;
21. b) Izvještaj o radu Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja za 2007. godinu;
22. Prijedlog zaključaka koji se odnose na verifikaciju Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima;
23. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva kulture i sporta/Federalnog ministarstva kulture i športa – davanje saglasnosti;
24. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva zdravstva;
25. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije – davanje saglasnosti;
26 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalnog ministarstva unutarnjih poslova;
27. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave za inspekcijske poslove – davanje saglasnosti;
28. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine – davanje saglasnosti;
29. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar – davanje saglasnosti;
30. Pravilnik o tehničkim propisima za dimnjake u građevinama;
31. Prijedlog članova Odbora za Ujedinjene nacije Ured Rezidentnog koordinatora operativnih aktivnosti za razvoj u Bosni i Hercegovini;
32. Nacrt zakona o konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine.
33. Prijedlog odluke o odobravanju preraspodjele sredstava između Federalnog ministarstva zdravstva i Federalnog ministarstva prometa i komunikacija;
34. Prijedlog rješenja o nominiranju članova Nadzornog odbora BH Telecom d.d. Sarajevo.
35.Informacija sa Prijedlogom zaključaka o mogućnosti regulacije i višenamjenskog korišćenja vodotoka rijeke Bosne;
36. Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava kapitalnog granta „Transfer za podršku izgradnje započetih, a neizgrađenih objekata branilaca i članova njihovih porodica“ utvrđenog Budžetom FBiH za 2008. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata;
37. Informacija u vezi izrade i sufinansiranja Master planova s prijedlogom zaključaka o usvajanju plana utroška sredstava za poziciju 821500-Master planovi za razvoj turizma za pet područja;
38. Informacija o provođenju Odluke Vlade FBiH o namjeri odabira i prihvatanja strateškog partnera za povečanje osnovnog kapitala – dokapitalizaciju JP B&H AIRLINES D.O.O. Sarajevo:
39. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o visini plaće i drugim naknadama po osnovu zaposlenosti članova Komisije za koncesije Federacije BiH;
40. Prijedlog odluke o privremenom ovlaštenju za vršenje poslova direktora i zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.


Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE