228. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 02.07.2020.
Saopćenje o radu

 
228. sjednica Vlade Federacije BiH:
 
11. JULI 2020. GODINE PROGLAŠEN DANOM ŽALOSTI
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, donijela Odluku o proglašenju 11. jula 2020. godine, dana sjećanja na genocid u Srebrenici, Danom žalosti u Federaciji Bosne Hercegovine.
 
Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i institucija Federacije BiH.
 
Na Dan žalosti ne mogu biti održavani programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine.
 
Medijske kuće na teritoriji Federacije BiH su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti.
 
Kako je navedeno u obrazloženju Odluke, tokom proteklog rata na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine počinjeni su brojni zločini i dogodile se tragedije ogromnih razmjera, ali je po brutalnosti i broju žrtava najteži zločin, odnosno genocid izvršen u Srebrenici.
 
Danom žalosti izražava se saučešće i suosjećanje s porodicama žrtava genocida u Srebrenici, te sjećanje na ovaj tragični događaj.
 
ODLUKE O KRITERIJIMA RASPODJELE
SREDSTAVA NIŽIM RAZINAMA VLASTI
 
Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Proračunom FBiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu financija na poziciji tekućih transfera drugim razinama vlasti i fondovima. Konkretno, riječ je o sredstvimaa RFI aranžmana s MMF-om, u iznosu od 200.000.000 KM na ime dodjele financijske pomoći proračunima kantona u sanaciji posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije COVID-19.
 
Kriteriji za raspodjelu ovih sredstava kantonima su broj stanovnika prema Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Bosni i Hercegovini iz 2013. godine, uz primjenu pondera dva za Posavski i Bosansko-podrinjski kanton.
 
Danas je, također, donesena i Odluka kojom su utvrđeni kriteriji raspodjele sredstava ovogodišnjeg Proračuna FBiH iz tekućih transfera drugim razinama vlasti i fondovima - kantoni i općine, u iznosu od 30.000.000 KM.
 
Od ovog iznosa, 10.000.000 KM će biti dodijeljeno na načelu solidarnosti svim gradovima i općinama u jednakom iznosu od 125.000 KM, na ime financijske pomoći proračunu u sanaciji posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije COVID-19.
 
Daljnjih 20.000.000 KM bit će dodijeljeno gradovima i općinama za sufinanciranje projekata, zahtjeva i inicijativa, a na temelju javnog poziva.
 
Projekti, zahtjevi i inicijative odnose se na cestovnu infrastrukturu (ceste, mostovi, potporni i zaštitni zidovi, kružni tokovi, parkirališta, pješačke i biciklističke staze, sanacija klizišta i sprječavanje erozije), zatim na komunalnu infrastrukturu (vodovod i kanalizacija, javna rasvjeta, energetske i komunikacijske mreže, plinske i niskonaponske mreže), objekte obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera (predškolski objekti, školski objekti, dječja igrališta i igraonice, školsko-sportske dvorane i igrališta), te na ostale objekte od značaja za jedinice lokalne samouprave (domovi kulture, društveni domovi, knjižnice, zdravstveni objekti, muzeji i slični objekti društvene namjene, povećanje energetske efikasnosti objekata, fasade, zamjena otvora i krovova, sustavi grijanja i hlađenja.)
 
Sredstva su predviđena i za pomoć proračunima gradova i općina za financiranje tekućih rashoda. Vlada FBiH će, stupanjem na snagu ove odluke, na svojoj web stranici i u dnevnim novinama, objaviti javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata, zahtjeva i inicijativa.
 
Također, danas je formirano povjerenstvo koje će pregledati i ocijeniti dostavljene projekte, zahtjeve i inicijative i sačiniti prijedlog korisnika sredstava. Na temelju toga će Federalno ministarstvo financija pripremiti prijedlog konačne odluke i dostavititi ga Vladi FBiH na razmatranje. Federalna vlada će posebnom odlukom utvrditi konačne iznose i dinamiku doznačavanja sredstava pojedinim gradovima i općinama, te način izvješćivanja o njihovom utrošku.
 
ZA PROJEKTE LOKALNOG RAZVOJA 200.000 KM
 
Federalna vlada odobrila je izdvajanje sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu finansija u iznosu od 200.000 KM. Sredstva su odobrena u svrhu uspostave sveobuhvatnijeg finansijskog mehanizma za projekte iz različitih oblasti od značaja za lokalni razvoj, a radi udruživanja sa sredstvima osiguranim putem Projekta integrisanog lokalnog razvoja (ILDP) i dodjele istih jedinicama lokalne samouprave.
 
Kako je obrazloženo, UNDP se obratio Federalnom ministarstvu finansija prijedlogom za pokretanje inicijative za uspostavljanje Finansijskog mehanizma za lokalni razvoj u Federaciji BiH. S obzirom da su već osigurana sredstava u iznosu od 800.000 KM, putem Projekta integrisanog lokalnog razvoja (ILDP), nužno je bilo osigurati dodatna finansijska sredstva iz Budžeta FBiH za 2020. godinu u iznosu od 200.000 KM i udružiti ih sa sredstvima ILDP-a, te ih raspodijeliti jedinicama lokalne samouprave.
 
PRODUŽEN ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA
ZA SUBVENCIONIRANJE I POREZNE PRIJAVE
 
Vlada FBiH je usvojila prijedlog zaključka Federalnog ministarstva finansija, a nakon inicijative Porezne uprave FBiH, kojim je propisani rok za dostavljanje zahtjeva iz člana 4. stav (8) Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, a glasi: "Poslovni subjekti i samostalni poduzetnici koji nisu u roku podnijeli zahtjev za subvencioniranje i porezne prijave iz propisa o doprinosima i propisa o porezu na dohodak, to mogu uraditi njihovim podnošenjem najkasnije do dvadesetog u tekućem mjesecu za prethodni mjesec".
 
Kako je navedeno, Porezna uprava Federacije BiH je u maju ove godine predložila produženje roka za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje doprinosa, a Vlada Federacije BiH je donijela zaključak, kojim je rok za podnošenje Obrasca ZSD za april produžen do 29.5.2020. godine, dok je za ostale mjesece rok do desetog u mjesecu za prethodni.
 
Zbog određenog broja Obrazaca ZSD koji nisu dostavljeni nadležnim poreznim ispostavama u ovom roku, a poslovni subjekt ispunjava sve uslove za subvenciju doprinosa za obavezna osiguranja, u skladu sa Zakonom o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, a imajući u vidu da je cilj i duh zakona pomoć poreznim obveznicima, izneseno je mišljenje da je opravdano i potrebno produžiti rok za deset dana, odnosno prihvatiti i zahtjeve koji nisu dostavljeni u propisanom roku.
 
SREDSTVA AERODROMIMA MOSTAR, TUZLA, SARAJEVO I BIHAĆ
 
Federalna vlada donijela je četiri odluke o usvajanju programa utroška dijela sredstava namijenjenih unaprjeđenju avio saobraćaja Federacije BiH, utvrđenih Budžetom FBiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.
 
Danas usvojenim programom utroška sredstava Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija predviđeno je subvencioniranje JP Aerodrom Mostar u iznosu od 930.000 KM, a ova sredstva će biti utrošena za materijalne i troškove uposlenih, za provođenje epidemioloških preporuka s ciljem zaštite djelatnika i putnika od pandemije, za naknade za provođenje stručnog nadzora aerodromskih operatera i odobravanje projekata od strane regulatora, troškove stručnoga osposobljavanja uposlenika i drugo.
 
Isti iznos bit će doznačen i JP Aerodrom Tuzla za nabavku sirovina i materijala, sitnog inventara i HTZ opreme, energenata, troškove osiguranja, naknadu za korištenje sistema za prihvat i otpremu zrakoplova, putnika i prtljaga i drugo.
 
Za subvencioniranje dijela tekućih troškova poslovanja JP Međunarodni Aerodrom Sarajevo odobreno je 700.000 KM, a za JP Aerodrom Bihać 300.000 KM.
 
UKINUTA OBAVEZA KONTROLE KVALITETA
DRVNIH SORTIMENATA PRI IZVOZU
 
Federalna vlada je izmjenila Odluku o određivanju proizvoda koji podliježu kontroli kvaliteta pri uvozu i izvozu, te ukinula obavezu kontrole kvaliteta pri izvozu trupaca, rezane građe, drveta za ogrjev i suhu destilaciju, celuloznog i oblog tehničkog drveta.
 
Cilj ove odluke je otklanjanje negativnih posljedica neusklađenosti postupanja i troškova kontrole kvaliteta proizvoda pri izvozu koji se naplaćuju u Federaciji BiH, kao i olakšanje poslovanja privrednicima i smanjenje parafiskalnih nameta.
 
Kako je obrazloženo, u Bosni i Hercegovini se primjenjuju različiti važeći entitetski propisi i postupci kontrole kvaliteta poljoprivrednih proizvoda i njihovih prerađevina i kvaliteta industrijskih proizvoda pri uvozu i izvozu.
 
Prema Odluci o kontroli kvaliteta, pri izvozu ovoj obavezi podliježu drvni sortimenti, pa su privrednici koji izvoze ove proizvode preko graničnih prijelaza na kojima kontrolu kvaliteta obavlja Federalna uprava za inspekcijske poslove dužni imati uvjerenje o kontroli kvaliteta tih proizvoda za izvoz.
 
Nasuprot tome, na graničnim prijelazima na kojima kontrolu kvaliteta obavljaju nadležne inspekcije Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH, ne obavlja se kontrola kvaliteta proizvoda pri izvozu. Visina troškova i obaveza kontrole kvaliteta ovih proizvoda pri izvozu opredjeljuje veći broj izvoznika koji imaju poslovno sjedište u Federaciji BiH da robu izvoze preko prijelaza koje pokrivaju inspekcije RS-a i Brčko Distrikta BiH.
 
Zbog toga, a s ciljem olakšanja poslovanja privrednicima i smanjenja parafiskalnih nameta, nametnuto je kao nužnost ujednačavanje procedura inspekcijskih organa u entitetima i Brčko Distriktu BiH, prilikom pregleda roba u prekograničnom prometu.
 
Shodno tome, izmijenjena je i Odluka o određivanju proizvoda za koje kontrolu kvaliteta obavljaju preduzeća koja je ovlastilo Federalno ministarstvo trgovine, čime je ukinuta obaveza kontrole kvaliteta od strane ovlaštenih preduzeća pri izvozu trupaca, rezane građe, drveta za ogrjev i suhu destilaciju, celuloznog i oblog tehničkog drveta.
 
O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA U 2019. GODINI
 
Vlada FBiH usvojila je informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realizaciji odluka o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH za 2019. godinu.
 
Ovo ministarstvo je zaduženo da Vladi FBiH dostavi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH kojim će biti omogućeno da privredna društva u roku od dodatne dvije godine, odnosno do 31.12.2023. godine, provedu sve aktivnosti vezane za primjenu ovog zakona, kao i da drugim privrednim društvima koja posluju s poteškoćama bude omogućeno da do 31.12.2022. godine mogu podnijeti zahtjeve za odobravanje postupka finansijske konsolidacije, kao i druge izmjene koje će pomoći realizaciji ovog zakona.
 
INFORMACIJA O VANJSKOM I UNUTARNJEM DUGU
 
Federalna vlada upoznala se sa informacijom o vanjskom i unutarnjem dugu u Federaciji BiH na dan 31.12.2019. godine, koja će, radi informiranja, biti dostavljena Parlamentu FBiH i objavljena na web stranici Federalnog ministarstva financija.
 
Ukupan dug u Federaciji BiH je, na dan 31.12.2019. godine, iznosio 5.595,51 milijun KM ili 25,5 posto BDP-a, od čega se 82,13 posto od ukupnog duga odnosi na vanjski (4.595,39 milijuna KM), a 17,87 posto na unutarnji dug (1.000,12 milijuna KM).
 
Najveći kreditori su Svjetska banka, Europska investicijska banka i Europska banka za obnovu i razvoj. Ukupno 36,29 posto vanjskog duga u Federaciji predstavlja dug prema Svjetskoj banci (IDA 1.120,83 milijuna KM i IBRD 546,88 milijuna KM), dok se 19,9 posto ili 914,65 milijuna KM odnosi na dug prema Europskoj investicijskoj banci. Najveći udio u unutarnjem dugu Federacije BiH odnosi se na dug nastao emisijom dugoročnih tržišnih vrijednosnih papira.
 
Udjelom ukupnog duga u Federaciji BiH u BDP-u sa 25,5 posto Federacija BiH u potpunosti ispunjava Maastrichtski kriterij vezan za stabilnost državnih financija.
 
Do 31.12.2019. ugovoreno je vanjskih kredita u ukupnom iznosu od 9.240,30 milijuna KM, od čega je angažirano 7.826,34 milijuna KM, dok je 1.413,96 milijuna KM raspoloživo za angažiranje u skladu s dinamikom realizacije odobrenih projekata.
 
Ukupan unutarnji dug u Federaciji BiH, uključujući dug kantona, gradova, općina, javnih poduzeća i drugih korisnika kredita, na dan 31.12.2019. iznosio je 1.002,12 milijuna KM ili 17,87 posto ukupnog duga u Federaciji BiH.
 
ODOBRENO ZAPOŠLJAVANJE U RUDNICIMA
U SASTAVU KONCERNA ELEKTROPRIVREDA BiH
 
Federalna vlada usvojila je informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, o provođenju aktivnosti za prijem zaposlenika na period do šest mjeseci u JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla, ZD RMU Đurđevik d.o.o. Đurdevik, ZD RMU Kakanj d.o.o. Kakanj, ZD RMU Breza d.o.o. Breza, ZD RMU Zenica d.o.o. Zenica i ZD RMU "Abid Lolić" d.o.o. Travnik-Bila.
 
Data je saglasnost za prijem zaposlenika na period do šest mjeseci za rudnike koji posluju u sastavu Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i to ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla ukupno 52 zaposlenika, od čega 15 zaposlenika PK Dubrave 15 zaposlenika PK Šikulje i 22 zaposlenika, za potrebe tehnološkog procesa u jami),.
 
ZD RMU Đurđevik d.o.o. Đurđevik odobren je prijem ukupno 41 zaposlenika i to 13 za potrebe tehnološkog procesa na površinskom kopu i 28 zaposlenika za potrebe tehnološkog procesa u jami, ZD RMU Kakanj d.o.o. Kakanj ukupno 92 zaposlenika, od čega 66 za potrebe tehnološkog procesa u jami i 26 za potrebe tehnološkog procesa na površinskom kopu.
 
Odobren je i prijem ukupno 71 uposlenika ZD RMU Breza d.o.o. Breza za potrebe tehnološkog procesa u jami, ZD RMU Zenica d.o.o. Zenica 114 zaposlenika za potrebe tehnološkog procesa u jami i ZD RMU "Abid Lolić" d.o.o. Travnik-Bila 32 zaposlenika, također za potrebe tehnološkog procesa u jami.
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O SUDSKOJ POLICIJI U FBiH
 
Vlada FBiH utvrdila je Prijedlog zakona o sudskoj policiji Federacije BiH kojim se uređuje organizacija, upravljanje i rukovođenje, sredstva za rad, nadležnosti, ovlaštenja, radni odnosi, zapošljavanje, obuka i stručno usavršavanje, plaće i naknade, disciplinska i materijalna odgovornost, kontrola rada, odbor sudske policije i druga pitanja od značaja za njenu organizaciju i rad.
 
Jedan od razloga za donošenje novog zakona iz ove oblasti je taj što važeći Zakon o sudskoj policiji u mnogome nije aktuelan i ne odgovara funkciji Sudske policije. On ne predstavlja adekvatan pravni okvir na osnovu kojeg bi Sudska policija mogla obavljati svoju ustavnu ulogu radi pružanja pomoći sudovima i tužilaštvima u ostvarivanju sudske funkcije i tužilačke dužnosti u skladu sa principima nezavisnosti, samostalnosti, nepristrasnosti, stručnosti, profesionalnosti i efikasnosti sudova i tužilaštava za vršenje javnih ovlaštenja u oblasti pravosuđa.
 
Osnovni razlog za donošenje ovog zakona je nužnost da se novim zakonom na cjelovit način reguliše položaj, mjesto i uloga Sudske policije FBiH, kao i predsjednika Vrhovnog suda FBiH koji je, na osnovu Ustava FBiH, odgovoran za upravljanje Sudskom policijom.
 
Aktuelni Zakon o sudskoj policiji, koji je stupio na snagu 1996. godine, ne sadrži sveobuhvatne odredbe i ne daje odgovor na brojna pitanja o pravima i obavezama Sudske policije, a posebno o statusu njenih službenika.
 
Bitno je istaći da su od dana stupanja na snagu aktuelnog Zakona o sudskoj policiji izvršene značajne izmjene zakonodavstva koje na direktan način utiču na nadležnosti, ovlaštenja i organizaciju Sudske policije kao i status njenih službenika.
 
S tim u vezi, novo zakonskog rješenje harmonizirano je sa više zakona na federalnom i na nivou Bosne i Hercegovine.
 
Potreba donošenja ovog zakona proizilazi i iz činjenice da Sudska policija djeluje na teritoriji cijele Federacije BiH i da sa trenutno sistematiziranih 580 službenika Sudske policije tj. ovlaštenih službenih osoba poslove iz svoje nadležnosti izvršava za potrebe više od 50 pravosudnih institucija ustrojenih u Federaciji i opslužuje oko 1.000 nosilaca pravosudnih funkcija.
 
Značajno je napomenuti da je trenutno važeći Zakon o sudskoj policiji onemogućio angažovanje državnih službenika i namještenika, zbog čega trenutno poslove koje bi po prirodi stvari trebali obavljati državni službenici i namještenici obavljaju službenici Sudske policije kao ovlaštene službene osobe.
 
USVOJENA INFORMACIJA O POGORŠANOJ EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI U FBiH
 
Vlada FBiH usvojila je informaciju o pogoršanoj COVID-19 epidemiološkoj situaciji u Federaciji BiH, kao i poduzetim aktivnostima Federalnog ministarstva zdravstva, Zavoda za javno zdravstvo FBiH, kao i Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva nakon prestanka stanja prirodne nesreće uzrokovane novim koronavirusom u FBiH.
 
Federalno ministarstvo zdravstva, Zavod za javno zdravstvo FBiH i Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva su zaduženi da spram promijenjene epidemiološke situacije u svezi COVID-19 u Federaciji BiH, poduzimaju mjere i aktivnosti, s ciljem sprječavanja njegovog širenja, te o tome obavještavaju Vladu Federacije BiH.
 
Federalna uprava za inspekcijske poslove je obavezana da pojača inspekcijski nadzor, te koordinirano obavlja sve aktivnosti s kantonalnim upravama inspekcije.
 
Vlada Federacije BiH će uputiti zahtjev vladama kantona da svim poslovnim subjektima u Federaciji BiH, zdravstvenim ustanovama, privatnim praksama, ustanovama socijalne zaštite za smještaj starih osoba i djece na području nalože striktno postupanje po preporukama Zavoda za javno zdravstvo FBiH, odnosno sada naredbama Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva, a suprotno postupanje primjereno sankcioniraju i u prekršajnom i u kaznenom postupku.
 
Federalno ministarstvo zdravstva pripremit će akt obraćanja Vlade Federacije BiH vladama kantona u kojem će se tražiti intenzivnije postupanje kriznih stožera kantonalnih ministarstava zdravstva, a s ciljem poduzimanja i restriktivnijih mjera, ukoliko se ocijeni da su potrebne, spram procjene COVID-19 epidemiološke situacije u kantonu.
 
Također, pripremit će akt obraćanja Vlade Federacije BiH vladama kantona u kojem će tražiti pojačan nadzor svih inspekcija u kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, kao i inspekcija organiziranih pri mjerodavnim ministarstvima u kantonu, odnosno mjerodavnih općinskih i gradskih inspektora, kao i kantonalnih uprava policije, s ciljem kontrole provođenja naređenih mjera, te poduzimanja mjera protiv onih počinitelja koji krše naredene mjere u uvjetima pandemije COVID-19. Ovo uključuje i iznalaženje mogućnosti na razini kantona za povećanje broja inspektora u ovim oblastima.
 
Federalno ministarstvo zdravstva pripremit će i akt obraćanja Vijeću ministara BiH u kojem će zatražiti da bude osigurano jednako postupanje u pogoršanoj epidemiološkoj situaciji, što uključuje i žurno utvrđivanje epidemioloških kriterija za ulazak putnika u BiH, jaču kontrolu graničnih prijelaza u BiH od strane Granične policije BiH, obavještavanje nadležnih tijela drugih država o laboratorijama koje su akreditirane i ispunjavaju uvjete za laboratorijsku dijagnostiku - real time PCR za detekciju SARS-CoV-2, kao i drugih mjera neophodnih za spječavanje širenja COVID-19 u BiH.
 
Federalni ministar zdravstva je obavezan da, sukladno svojim ovlastima iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, proglasi epidemiju COVID-19, te kao ugroženo područje odredi cijeli teritorij Federacije BiH.
 
Ovi zaključci stupaju na snagu danom donošenja.
 
PRILAGOĐAVANJE PROSTORA ZA POTREBE IZOLATORIJA
 
Vlada FBiH danas je dala saglasnost Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za izvođenje radova na adaptaciji objekta bivšeg Armijsko-medicinskog centra u svrhu prilagođavanja za potrebe izolatorija Kantona Sarajevo. Ovaj centar može privremeno biti korišten za potrebe izolatorija za pacijente zaražene koronavirusom u Kantonu Sarajevo.
 
Svi troškovi koju mogu nastati prilikom izvođenja potrebnih radova idu na teret Kantona Sarajevo. U slučaju da prilikom izvođenja ovih radova nastupi šteta prema trećim osobama ili njihovoj imovini, odšteta ne može biti potraživana od Vlade FBiH.
 
Na osnovu ove odluke, Zavod za javno zdravstvo KS ne može izvršiti upis prava vlasništva u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Sarajevu u svoju korist, kao ni vršiti promjene upisa u katastarskom operatu Općine Centar Sarajevo.
 
ODBITI PRIJEDLOG ZA IZGLASAVANJE NEPOVJERENJA
 
Vlada FBiH danas je konstatovala da je grupa poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, na osnovu člana 135. Poslovnika ovog doma, 27.5.2020. godine, podnijela Prijedlog za izglasavanje nepovjerenja Vladi Federacije BiH zbog, kako je navedeno „neizbježne odgovornosti Vlade Federacije BiH u svim aferama koje potresaju javnost u proteklom periodu, naročito one koje se vežu za nabavku medicinske opreme preko Federalne uprave civilne zaštite".
 
S tim u vezi, Vlada Federacije BiH ističe da je o mjerama koje su preduzete u prethodnom periodu, uključujući i detaljan pregled svih javnih nabavki koji su izvršile federalne institucije, već dostavila izvještaj Parlamentu FBiH.
 
Vlada Federacije BiH, takođe, ističe da je tokom mandata kontinuirano i dosljedno provodila mjere i aktivnosti vezane za odgovorno upravljanje finansijskim tokovima i budžetskim troškovima. Ovo potkrepljuje činjenicama da u mandatu ove Vlade nisu donošene odluke o privremenom finansiranju, da su budžeti redovno usvajani, da su osigurani uslovi za blagovremenu isplatu svih naknada i troškova iz budžeta, stabilizovan penzioni fond.
 
Imajući u vidu navedeno, i intenzivne aktivnosti koje je poduzela Vlada Federacije BiH na suzbijanju i ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica pandemije koronavirusa, te činjenicu da su razlozi navedeni u prijedlogu vezani za tematiku koja se je već diskutovana na Vladi Federacije BiH i Parlamentu FBiH, te da su poduzete aktivnosti i data puna podrška radu istražnih organa, Vlada uvažava demokratsko pravo poslanika da postavljaju pitanje povjerenja Vladi i, istovremeno, izražava sumnju u motiv ovakvih poteza, budući da se njima postiže efekat opstrukcije rada Vlade i nameće potreba da se Vlada bavi sama sobom umjesto nužnim reformama i mjerama za oporavak ekonomije.
 
S obzirom na sve ovo, Vlada Federacije BiH predlaže Predstavničkom domu Parlamenta FBiH da donese zaključak kojim se odbija Prijedlog za izglasavanje nepovjerenja Vladi Federacije BiH.
 
IZJAŠENJENJA O INICIJATIVAMA
 
Uvidom u tekst Prijedloga zakona o dopuni Krivičnog zakona FBiH, predlagača Kluba zastupnika Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, Vlada FBiH je utvrdila da je riječ o zakonskom prijedlogu značajnijeg obima.
 
Uzimajući u obzir činjenicu da u konkretnom slučaju nisu ispunjeni uvjeti propisani poslovnicima oba doma Parlamenta FBiH za razmatranje po skraćenom postupku, kao i da se navedenim zakonskim prijedlogom mijenja krivično zakonodavstvo, čemu treba pristupiti s posebnom pažnjom, Vlada nije mogla podržati razmatranje po skraćenom postupku. Istovremeno, predložila je razmatranje ovog zakona u formi Nacrta u redovnoj zakonodavnoj proceduri.
 
Nakon razmatranja Prijedloga zakona o dopuni Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, koji su, kroz odvojene inicijative, predložili poslanici u Predstavničkom domu Federalnog parlamenta Zlatko Ercegović i Senaid Begić, Vlada FBiH se izjasnila da će, putem resornog ministarstva, a u saradnji s resornim ministarstvima drugih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini u čijoj su nadležnosti zakonski propisi iz krivične oblasti, razmotriti donošenje cjelovitog i harmoniziranog rješenja kojim bi bio utvrđen poseban stepen krivično-pravne zaštite osoba sa aspekta specifičnosti zanimanja, odnosno djelatnosti kojim se te osobe bave.
 
Nakon što je danas razmatrala Nacrt zakona o zaštiti uzbunjivača u FBiH, koji je predložila poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Sabina Čudić, Vlada je ukazala na činjenicu da je ovaj dom 20.6.2018. godine usvojio Nacrt zakona o zaštiti prijavitelja korupcije i očekuje se da to učini i Dom naroda.
 
Uzimajući u obzir činjenicu da je u toku zakondavna procedura usvajanja ovog nacrta, Vlada je mišljenja da on predstavlja kvalitetan osnov za izradu budućeg Prijedloga, te će rješenja iz Nacrta zakona koji je u zakonodavnu proceduru uputila poslanica Čudić biti uzete u razmatranje prilikom izrade Prijedloga zakona. Na osnovu svega, Vlada Federacije ne može podržati usvajanje ovog nacrta.
 
ZADUŽENJA ZA TRI FEDERALNA MINISTARSTVA
 
Federalna vlada je usvojila Analizu domaćih pravnih okvira zaštite osoba s duševnim smetnjama u Federaciji BiH, s prijedlogom mjera za njihovo usklađivanje s međunarodnim standardima u ovoj oblasti, kao i izvještaj o radu koji je sačinila Radna grupa za izradu prijedloga izmjene i dopune relevantnih zakona s ciljem usklađivanja domaćeg zakonodavstva i prakse s međunarodnim standardima poštivanja ljudskih prava osoba s mentalnim poremećajima.
 
Vlada je zadužila tri federalna ministarstva da, u roku od 15 dana, formiraju radne grupe na bazi multidisciplinarnog i multisektorskog pristupa, koje će u razumnom roku izraditi nove ili dopuniti i izmijeniti postojeće relevantne propise iz svoje nadležnosti s ciljem njihovog usklađivanja s preporukama datim u Analizi.
 
Riječ je o Federalnom ministarstvu pravde (Zakon o vanparničnom postupku i Porodični zakon Federacije BiH), Federalnom ministarstvu zdravstva (Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama) i Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica s djecom).
 
Ova ministarstva su dužna da, prije upućivanja ovih propisa, pribave mišljenja drugih nadležnih institucija kojih se tiče ova problematika, kako bi bio osiguran ujednačen i usklađen sistemski pristup pravnoj zaštiti osoba umanjenih sposobnosti.
 
Ured Vlade FBiH za evropske integracije će, u roku od 15 dana, Analizu s prijedlogom mjera dostaviti Uredu zastupnika/agenta Vijeća ministara pred Evropskim sudom za ljudska prava na dalje postupanje.
 
REVIDIRANA LISTA PROJEKATA IZ OBLASTI OKOLIŠA
 
Federalno ministarstvo okoliša i turizma upoznalo je Vladu FBiH sa informacijom, pripremljenom u saradnji s Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, o revidiranju Jedinstvene liste prioritetnih infrastrukturnih projekata za sektor okoliša u Bosni i Hercegovini.
 
Vlada je dala saglasnost na prijedlog revidirane Jedinstvene liste, i ovakav zaključak bit će dostavljen Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH s ciljem usvajanja liste od strane Državnog odbora za investicije BiH, te konačne verifikacije u Vijeću ministara BiH.
 
Projekti iz Federacije BiH koji su uvršteni na Jedinstvenu listu proritetnih infrastrukturnih projekata za sektor okoliša u BiH trebaju, u skladu sa Uredbom o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija, biti u Programu javnih investicija FBiH.
Dva federalna ministarstva zadužena su da, u okviru svojih nadležnosti, prate dalje aktivnosti vezane za procese prioritetnih projekta u oblasti okoliša (zrak, priroda, voda, tlo i upravljanje otpadom), koordiniraju naredne procese revidiranja liste i o svemu informišu Vladu FBiH.
 
Inače, revidiranom listom obuhvaćeno je 129 projekata ukupne vrijednosti 1.464.116.621,94 eura.
 
NABAVKA MONITORING STANICA ZA MJERENJE KVALITETA ZRAKA
 
Vlada FBiH danas je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava Tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima - Akcioni plan Strategije okoliša, utvrđenog Budžetom FBiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma. Budžetom FBiH za ovu godinu ova sredstva utvrđena su u ukupnom iznosu od 500.000 KM.
 
Bit će utrošena za nabavku dvije automatske monitoring stanice za mjerenje kvaliteta zraka (simultano mjerenje fizikalno-hemijskih pokazatelja kvaliteta zraka i meteoroloških parametara) i eksterne kalibracione jedinice, kao dio mreže monitoring kvaliteta zraka od značaja za Federaciju BiH. Stanice će nabaviti Federalno ministarstvo okoliša i turizma, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.
 
Po izvršenoj nabavci, ministarstvo će automatske monitoring stanice ustupiti na korištenje Federalnom hidrometeorološkom zavodu po osnovu sklopljenog ugovora.
 
Jedan od ciljeva nabavke ovih stanica jeste jačanje sistema monitoringa kroz uspostavu mreže automastkih stanica za mjerenje kvaliteta zraka.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Federalna vlada usvojila je izvještaj o radu i finansijski izvještaj za 2019. godinu Fonda za studentske zajmove FBiH.
 
Prihvaćena je informacija o prestanku primjene Sporazuma o rješavanju pitanja nadležnosti za održavanje i nadzor na cestama na području Brčko Distrikta BiH i raspodjele prihoda ostvarenih iz ovih izvora.
 
Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima, a ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću u 2018. godini.
 
Usvojena je informacija Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva iz oblasti veterinarstva i ovo ministarstvo zaduženo da odgovori na akt JP Gradska veterinarska stanica Tuzla i uputi ga svim institucijama kojima je dostavljen.
 
                                                                 KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada FBiH danas je dala prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Tehničko-remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići, zbog isteka mandata, kao i na prijedlog za imenovanje Vahide Alađuz i Aldijane Birdžo za vršioce ovih dužnosti, uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.
 
Federalna vlada donijela je odluke o poništavanju javnog konkursa i o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, uime državnog kapitala. Danas su donesene i odluke o ponovnom raspisivanju javnog konkursa i o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje članova ovog nadzornog odbora. Također, utvrđeni su i tekstovi obavještenja o poništavanju javnog konkursa i ponovnog javnog konkursa za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, uime državnog kapitala.
 
Vlada FBiH je dala prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Sarajevoputevi d.d. Sarajevo za imenovanje Nataše Fazlić za vršioca dužnosti direktora Uprave društva, do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci.
 
Danas je data prethodna saglasnost za razrješenje dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, zbog isteka mandata. Istovremeno je data prethodna saglasnost za imenovanje vršioca ovih dužnosti, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, i to Anela Kljake (v.d. predsjednik), Sulejmana Bečirevića,  Željka Petrovića, Daliborke Marić, i Mustafe Abdulahovića (v.d. članovi). Vlada FBiH i Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zaduženi su da pokrenu postupak izbora i nominovanja članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo raspisivanjem javnog konkursa.
 
Vlada FBiH dala je prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, zbog isteka mandata, kao i za imenovanje vršilaca ovih dužnosti: Dobroslav Galić (v.d. predsjednik), Bilal Tulumović, Ante Vrdoljak, Ibrahim Badžak i Zlatan Lovrić (v.d. članovi). Oni su imenovani do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca. Vlada FBiH i Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zaduženi su da, raspisivanjem javnog konkursa pokrenu postupak izbora i nominovanja članova ovog nadzornog odbora.
 
Danas je doneseno i Rješenje o razrješenju Nadzornog odbora Lutrije BiH, zbog isteka mandata. Imenovani su i vršioci dužnosti članova ovog nadzornog odbora, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, u sastavu Miroslav Ćorić (v.d. predsjednik), Edita Rokša, Kemal Džabija, Saša Grabovac i Azira Lapandić (v.d. članovi).
 
Zbog isteka mandata, Vlada FBiH danas je dala saglasnost za razrješenje dužnosti članova Uprave JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo i prethodnu saglasnost Nadzornom odboru ovog javnog poduzeća za imenovanje vršitelja dužnosti članova Uprave, na period do dvanaest mjeseci odnosno do okončanja konkursne procedure i to za Alana Bajića za direktora, Elvedina Begića za izvršnog direktora za promet i usluge u zračnom prometu i Samre Pehilj za izvršnu direktoricu za razvoj aerodroma.
 
Federalna vlada je dala prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za razrješenje vršioca dužnosti člana Uprave društva zbog isteka mandata i imenovanje Ešefa Džafića za vršioca dužnosti izvršnog direktora za projektovanje i građenje, do okončanja konkursne procedure, a najduže na dvanaest mjeseci, počev od dana stupanja na snagu Odluke nadležnog organa Društva o imenovanju.
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE