228. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 02.07.2020.
Dnevni red
Dnevni red 228. redovne sjednice Vlade FBiH održane danas u Sarajevu
 
1. Usvajanje Zapisnika 227. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 25.6.2020. godine i Zapisnika 177. hitne sjednice, održane 30.6.2020. godine, telefonskim putem
a) Verifikacija Odluke o kriterijima za izbor i imenovanje zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
2. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH, koji je po skraćenom postupku predložio Klub zastupnika Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH
3. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o dopuni Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, koji je po skraćenom postupku predložio Zlatko Ercegović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
4. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o dopuni Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, kojeg je po skraćenom postupku predložio Senaid Begić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine
5. Prijedlog mišljenja o Nacrtu zakona o zaštiti uzbunjivača u Federaciji Bosne i Hercegovine, kojeg je predložila Sabina Ćudić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
6. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini, koji je po skraćenom postupku predložio Klub poslanika DF u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH
7. Prijedlog izjašnjenja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Prijedlog za izglasavanje nepovjerenja Vladi Federacije Bosne i Hercegovine koji je pokrenula grupa poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
8. Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - sredstva iz RFI aranžmana s MMF-om“
9. Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovie za 2020. godinu Federalnom ministarstvu finansija-Federalnom ministarstvu financija s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima- KANTONI I OPĆINE“ općine i gradovi, s Prijedlogom teksta javnog poziva
10. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o radu Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu i Finansijskog izvještaja Fonda za studentske zajmove za period od 1.1.2019. do 31.12.2019. godine
11. Prijedlog odluke o proglašenju 11. jula 2020. godine Danom žalosti
12. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići, ispred državnog kapitala
13. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izboru korisnika dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima za uvezivanje radnog staža“
14. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ispred državnog kapitala
b) Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ispred državnog kapitala
c) Prijedlog odluke o ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ispred državnog kapitala
d) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ispred državnog kapitala
e) Prijedlog teksta obavještenja o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ispred državnog kapitala i Prijedlog teksta ponovnog javnog konkursa za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ispred državnog kapitala
15. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava obezbijeđenih od donatora s posebnog namjenskog transakcijskog računa trezora Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova-Federalne uprave policije
16. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Sarajevoputevi d.d. Sarajevo za razrješenje dužnosti člana Uprave Društva
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Sarajevoputevi d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti člana Uprave Društva
17. Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Mostar, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
18. Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Tuzla, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
19. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
20. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
21. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o određivanju proizvoda koji podliježu kontroli kvaliteta pri uvozu i izvozu
22. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o određivanju proizvoda za koje kontrolu kvaliteta obavljaju preduzeća ovlaštena od strane Federalnog ministarstva trgovine
23. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za izvođenje radova na adaptaciji objekta bivšeg Armijskog medicinskog centra u Sarajevu i korištenje za potrebe izolatorija Kantona Sarajevo
24. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlog rješenja o razrješenju Nadzornog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine
25. Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
26. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realizaciji Odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
27. Informacija o prestanku primjene Sporazuma o rješavanju pitanja nadležnosti oko održavanja i nadzora nad cestama na području Brčko distrikta BiH i raspodjele prihoda ostvarenih od ovih izvora, s Prijedlogom zaključka
28. Informacija o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima sredstava dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću u 2018. godini, s Prijedlogom zaključka
29. Informacija o izradi revidirane Jedinstvene liste prioritetnih infrastrukturnih projekata za sektor okoliša u Bosni i Hercegovini, s Prijedlogom zaključka
30. Informacija o pogoršanoj COVID-19 epidemiološkoj situaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i poduzetim aktivnostima Federalnog ministarstva zdravstva, Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, kao i Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva nakon prestanka stanja pirodne nesreće uzrokovane novim koronavirusom u Federaciji Bosne i Hecregovine, s Prijedlogom zaključka
31. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 03/1-23-817/19 od 23.6.2020. godine, s procjenom trenutnog stanja i sredstava potrebnih za dovođenje u funkcionalno stanje trideset stanova, s Prijedlogom zaključka
32. Analiza domaćih pravnih okvira zaštite osoba s duševnim smetnjama u Federaciji Bosne i Hercegovine sa prijedlogom mjera za njihovo usklađivanje s međunarodnim standardima u ovoj oblasti, s Prijedlogom zaključka
33. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta FBiH za 2020. godinu s razdjela 1202-Služba za zajedničke poslove organa i tijela u FBiH na razdjele: 1001-Dom naroda Parlamenta FBiH, 1206-Federalna komisija za koncesije, 1401-Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, 1403-Federalna uprava policije, 1502-kazneno popravni zavodi, 2002-Zavod za javno zdravstvo FBiH, 2301-Federalno ministarstvo prostornog uređenja, 2602-Sudska policija FBiH, 5201-Federalno ministarstvo kulture i sporta, 5801-Federalni zavod za agropedologiju, 5901-Federalni zavod za poljoprivredu i 6201-Federalna uprava za inspekcijske poslove
34. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu finansija
35. Informacija o provođenju aktivnosti za prijem zaposlenika na period od šest mjeseci u JP Elektropivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla, ZD RMU „ĐURĐEVIK“d.o.o. Đurđevik, ZD RMU „KAKANJ“ d.o.o. Kakanj, ZD RMU „BREZA“ d.o.o. Breza, ZD RMU „ZENICA“ d.o.o. Zenica i ZD RMU Abid Lolić d.o.o. Travnik-Bila, s Prijedlogom zaključka
36. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Akcioni plan strategije okoliša“, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
37. Informacija Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva iz oblasti veterinarstva, s Prijedlogom zaključka
38. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP „Međunarodni aerodrom Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za razrješenje članova uprave JP „Međunarodni aerodrom Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP „Međunarodni aerodrom Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti članova uprave JP „Međunarodni aerodrom Sarajevo„ d.o.o. Sarajevo
39. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška dijela sredstava „Subvencije javnim poduzećima- Unaprijedenje avio prometa Federacije BiH", utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020.godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija - JP Aerodrom Bihać
b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava „Subvencije javnim poduzećima- Unaprijedenje avio prometa Federacije BiH", utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020.godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija - JP Međunarodni aerodom Sarajevo
40. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za razrješenje vršioca dužnosti člana Uprave Društva
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti člana Uprave Društva
41. Nacrt zakona o sudskoj policiji Federacije Bosne i Hercegovine
42. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na skupštini dioničara Privrednog društva „BINAS“ d.d. Bugojno
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno
43. Informacija u vezi sa članom 4. stav (8) Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, s Prijedlogom zaključka
 
 
 
 
 
 
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE