227. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 25.06.2020.
Saopćenje o radu
 


227. sjednica Vlade Federacije BiH:
 
PRESTANAK VAŽENJA ODLUKE O PROPISIVANJU
MJERA NEPOSREDNE KONTROLE CIJENA
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, donijela Odluku o prestanku važenja Odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena, donesene 9. aprila ove godine.
 
Odredbama Zakona o kontroli cijena propisano je da Vlada FBiH može, između ostalog, kao mjeru neposredne kontrole cijena za pojedine proizvode i usluge propisati utvrđivanje marži u trgovini (kalkulativne cijene). Također, ukoliko dođe ili može doći do značajnih poremećaja ponude i potražnje na tržištu i poremećaja u kretanju cijena i odnosima cijena, Vlada može poduzeti mjere u oblasti cijena i za proizvode i usluge, koje su u nadležnosti kantona, grada i općine, ili utvrditi da postoje uslovi za propisivanje mjera neposredne kontrole cijena određenih proizvoda i usluga i bliže odrediti uslove za propisivanje tih mjera od strane nadležnih organa.
 
Odlukom od 9.4.2020. godine je utvrđeno postojanje uslova za propisivanje mjera neposredne kontrole cijena na području Federacije BiH. Ovo odlukom Vlada FBiH je propisala obavezu za sve učesnike u lancu snabdijevanja, odnosno pravne i fizičke osobe koje prodaju životne namirnice, osnovne higijenske proizvode i druge proizvode da utvrde i primjenjuju marže tako da one ne prelaze nivo od 5. marta 2020. godine.
 
Ova mjera imala je za cilj zaštitu ekonomskih interesa građana u Federaciji BiH, suzbijanje nerealnog utvrđivanja cijena i sprječavanja eventualnog nepoštenog i neodgovornog ponašanja učesnika u lancu snabdijevanja. U Federaciji BiH u periodu proglašenog stanja nesreće usljed pandemije COVID-19 došlo je do prekomjerne kupovine određenih vrsta prehrambenih i higijenskih proizvoda i stvaranja zaliha od strane građana, što je moglo uzrokovati vještačku nestašicu određenih proizvoda na tržištu. Ovom mjerom osiguran je uredan lanac snabdijevanja potrošača u Federaciji BiH i u proteklom periodu ova odluka je dala očekivane rezultate.
 
Nakon što je 29.5.2020. godine Vlada FBiH ukinula stanje prirodne nesreće, na tržištu Federacije BiH, odnosi ponude i potražnje, kao i kretanja cijena proizvoda tretiranih Odlukom o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena, stabilizirani su cijene i snabdijevanje tržišta, te su se na taj način stekli uslovi za stavljanje van snage ove odluke.
 
PODRŽANA INICIJATIVA ZA DONOŠENJE ZAKONA O GRADU STOLAC
 
Vlada Federacije BiH je podržala inicijativu za izradu i donošenje Zakona o Gradu Stolac, koju je podnijela ova sadašnja općina. Stolac ima 49 kulturnih dobara sa statusom nacionalnog spomenika u BiH, a neki od njih su nekropole stećaka Radimlja i Boljuni, historijsko područje Stari grad, helenistički grad Daorson u Ošanićima, arheološko područje Badanj u Borojevićima, grob Moshe Danona sa okolnim prostorom i havrom na Krajšini, graditeljska stambena cjelina Begovina, javno ljetno kupalište Kupaje, Čaršijska džamija s Čaršijom, te korito Bregave s mlinicama, stupama i mostovima.
 
Utvrđeno je da Općina Stolac ispunjava uslov da se gradom proglasi kao općina koja je od posebnog historijskog i kulturnog značaja, a u skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH.
 
IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O TRANSFERIMA
RASELJENIM OSOBAMA I POVRATNICIMA
 
Federalna vlada izmijenila je i dopunila Odluku o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava transfera za raseljene osobe i povratnike, utvrđenih Budžetom FBiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica.
 
Kako je navedeno u obrazloženju, u skladu sa Izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2020. godinu, ovo ministarstvo je umanjilo iznos sredstava u okviru ovog programa.
 
Imajući u vidu Odluku Vlade Federacije BiH o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa na području FBiH, te njene zaključke, bilo je neophodno poduzeti aktivnosti i mjere na ublažavanju posljedica izazvanih koronavirusom.
 
Ministarstvo će tako, s ciljem ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica na povratničku populaciju, obezbijediti refundiranje troškova poreza i doprinosa za uposlene povratnike kod poslodavaca na području Republike Srpske, kako bi bilo omogućeno očuvanje radnih mjesta.
 
Također će podržati program sjetve u 2020. godini kroz refundiranje troškova za nabavljeni sjemenski/sadni materijal, gnojivo, zaštitna sredstva i pogonsko gorivo za poljoprivredne mašine, poljoprivrednicima-povratnicima na području ovog entiteta. Poslovnim subjektima koji su tokom 2019. godine zaključili ugovore sa ovim ministarstvom, odnosno kojima su odobrena sredstva za projekte male privrede i investicije, pod uslovom da uposle nove radnike-povratnike, bit će omogućeno produženje rokova za utrošak odobrenih sredstava i upošljavanje novih radnika, zbog otežanih okolnosti za provedbu projekata i poslovanje u vremenu krize.
 
Iz istih razloga donesena je i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava za podršku održivom povratku izbjeglih i prognanih osoba s područja regije Srebrenica, utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica.
 
Usvojen je i Plan povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2020. godinu, sa izmjenama i dopunama, za čiju realizaciju su utvrđena sredstva Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica u ukupnom iznosu od 24.600.000 KM za tekuće i kapitalni transfer.
 
PREVENTIVNA ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA I ZAŠTITA ARHEOLOŠKIH LOKALITETA
 
Današnjom Odlukom, Vlada FBiH je obvezala JP Autoceste FBiH da, u suradnji s Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija, organizira izvođenje preventivnih arheoloških istraživanja i zaštitu lokaliteta i spomenika kulture na trasi autoceste na Koridoru Vc, autocesta koje se ne nalaze na toj trasi, te brzih cesta, na teritoriji Federacije BiH.
 
Za izvođenje preventivnih arheoloških istraživanja i zaštitu lokaliteta i spomenika kulture na ovim trasama Autoceste FBiH će angažirati Zavod za zaštitu spomenika kao federalnu upravnu organizaciju u sastavu Federalnog ministarstva kulture i sporta.
 
Zavod je obvezan da organizira i koordinira izvođenje preventivnih arheoloških istraživanja, organizira i koordinira aktivnosti s ciljem trajne zaštite ugroženih registriranih novootkrivenih arheoloških lokaliteta i spomenika kulture, te davati suglasnost i odobrenja i osiguravati stručni nadzor nad izvođenjem arheoloških istraživanja.
 
Finansiranje ovih preventivnih arheoloških istraživanja i zaštitu arheoloških lokaliteta i spomenika kulture dužan je pravovremeno osigurati investitor radova.
 
KROZ TRANSFERE ZA KULTURU 3.098.000 KM
 
Vlada FBiH danas je usvojila programe utroška s kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih Proračunom FBiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta, a namijenjenih fondacijama za koje je nadležno Federalno ministarstvo kulture i sporta, u ukupnom iznosu od 3.098.000 KM.
 
Od tog iznosa, Fondu za izdavaštvo je namijenjeno 550.000 KM, Fondaciji za bibliotečku djelatnost 330.000 KM, transfer za kinematografiju vrijedan je 1.660.000 KM, a za Fondaciju za muzičke, scenske i likovne umjetnosti predviđeno je 558.000 KM.
 
U obrazloženju ovih odluka navedeno je da, iako ukupna ekonomska situacija u svijetu već značajno utiče na sva polja umjetnosti, to ne smije biti razlog za bitnije smanjivanje potpore umjetničkom stvaralaštvu uopće. Ali i u situaciji smanjene financijske potpore, fondacije će nastojati aktivno sudjelovati u predstavljanju najbitnijih već afirmiranih umjetnika i pojekata, a također i mladih talentiranih koji se dokazuju kroz svoj umjetnički rad.
 
Danas su, ujedno, prihvaćeni izvještaji o prošlogodišnjem radu ove četiri fondacije, te njihove planove rada za 2020. godinu.
 
INFORMACIJA O NAFTNIM TERMINALIMA
 
Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o postupanju uprava društava, Operator-Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo i Naftni terminali Federacije d.o.o. Ploče po njenim zaključcima od 21.9.2018. i 27.6.2019. godine.
 
Danas su ove dvije uprave zadužene da, u skladu sa izvršenom procjenom tržišne vrijednosti nekretnina, uređaja i opreme NTF d.o.o. Ploče od 57.266.618,10 eura, nastave, svako u okviru svojih nadležnosti, proceduru iznalaženja mogućeg upisa i/ili evidentiranja procjenjenih vrijednosti u poslovnim knjigama ovih društava.
 
Uprave su zadužene i da obezbijede poduzimanje i drugih predloženih pravnih radnji s ciljem rješavanja pitanja vlasništva nad nekretninama Naftnih terminala Federacije d.o.o. Ploče. U slučaju realizacije bilo koje od predloženih pravnih radnji koje na zadovoljavajući način rješavaju pitanje vlasništva nad nekretninama Naftnih terminala Federacije d.o.o. Ploče ostale pravne radnje bi bile povučene.
 
Vlada je zadužila premijera FBiH da potpiše tekst inicijative prema Vijeću ministara BiH za pristupanje zaključenju međunarodnog ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, s ciljem rješavanja svih pitanja i nedoumica vezanih za sticanje vlasništva nad nekretninama Naftnih terminala Federacije d.o.o. Ploče ili sticanja trajnog prava korištenja, a na osnovu prava koja je Energoinvestov OOUR Energopetrol Sarajevo imao prije 1991. godine.
 
Ujedno je predloženo da u tim Vijeća ministara BiH koji bi učestvovao u pregovorima i sačinjavanju međunarodnog ugovora, budu uključeni i eksperti koje bi delegirala Federalna vlada.
 
PRIPREMITI IZMJENE I DOPUNE UREDBE
 
Nakon što se danas upoznala sa informacijom Agencije za državnu službu u FBiH, Vlada FBiH je Federalno ministarstvo pravde, kao ovlaštenog predlagača, zadužila da imenuje radnu grupu u čiji sastav će uključiti predstavnike Agencije i Odbora državne službe za žalbe, da pripremi izmjene i dopune Uredbe o pravilima postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u FBiH, te ih, u roku od 30 dana, dostavi Vladi na razmatranje i odlučivanje.
 
U informaciji je navedeno da je od 2012. do 2019. godine Agencija primila 205 riješenja o pokretanju disciplinskog postupka i donijela isto toliko riješenja o formiranju komisija.
 
Odbačene su dvije discplinske prijave (0,98 posto), obustavljen je 71 postupak (34,63 posto), a najčešći razlog obustave je zastara.
 
Disciplinski postupak je okončan odlukom disciplinske komisije u 132 slučaja (64,39 posto). Od toga su donesene oslobađajuće odluke (službenik je oslobođen odgovornosti) u 36 slučajeva (17,5 posto), a u 96 slučajeva (46,8 posto) je izrečena disciplinska mjera.
 
Dakle, čak 71 disciplinski postupak (34,6 posto) od ukupno 205 podnesenih prijava završen je bez odluke u meritumu, odnosno bez utvrđene odgovornosti državnog službenika.
 
PROGRAM JAVNIH INVESTICIJA 2021.-2023.
 
Federalna vlada je usvojila Program javnih investicija (PJI) Federacija BiH za razdoblje od 2021. do 2023. godine.
 
On sadrži ukupno 119 projekta, od čega 56 u provedbi, 58 kandidiranih i pet odobrenih. Ukupna vrijednost svih projekata je 14.846,91 milijuna KM, od čega se 8.221,08 milijuna KM odnosi na kandidirane, 4.691,13 milijuna KM na projekte čija je provedba u tijeku i 1.934,70 milijuna KM na odobrene projekte.
 
Kandidirani su oni projekti za koje nisu osigurani izvori financiranja u trenutku izrade programa javnih investicija. U Nacrt za 2021.-2023. godinu uključeno je 58 kandidiranih ukupne vrijednosti 8.221,08 milijuna KM. U 2020. godini kandidirana su i ocijenjena dva nova projekta: modernizacija vodnih usluga u BiH (za teritorij Federacije BiH), kojeg je predložilo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te određivanja vrijednosti nekretnina, čiji je predlagač Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove.
 
Odobreni projekti, za čije financiranje je, nakon zaključka Vlade FBiH, pokrenut proces osiguranja potrebnih sredstava, a među njima su izgradnja bloka 7-450 MW TE Tuzla, rehabilitacija i modernizacija crpno-akumulacijske hidroelektrane Čapljina, projekt energetske učinkovitosti i hitni projekt vezan za oporavak od posljedica pandemije koronavirusa.
 
KONOSLIDIRANO IZVJEŠĆE O OSTVARENJU JAVNIH PRIHODA U 2019. GODINI
 
Ukupni prihodi proračuna Federacije BiH u 2019. godini ostvareni su u iznosu približno od 2.030 milijuna KM i bilježe pad od šest posto u odnosu na 2018. godinu, navedeno je u izvješću o ostvarenju konoslidiranih javnih prihoda u Federaciji BiH za 2019. godinu, koju je danas usvojila Federalna vlada.
 
U strukturi ukupnih prihoda porezni su ostvareni u iznosu od 1.676 milijuna KM i veći su za jedan posto u odnosu na izvršenje iz 2018. godine. Najveći generator rasta poreznih prihoda proračuna FBiH bili su prihodi od poreza na dobit sa 99 milijuna KM, te rastom od 17 posto. Ukupni prihodi od neizravnih poreza, evidentirani u strukturi proračuna Federacije BiH, a koji uključuju i dio na ime otplate vanjskog duga, naplaćeni su na približno istoj razini kao i u 2018. godini. Kada isključimo dio na ime otplate vanjskog duga, raspoloživi prihodi od neizravnih poreza za proračun Federacije BiH u 2019. godini su iznosili 506 milijuna KM, te su deset posto veći nego godinu ranije.
 
Naplata neporeznih prihoda proračuna Federacije BiH, posmatrana u ukupnom iznosu, bilježi pad od 29 posto, prvenstveno uslovljen time što je izvršenje prihoda od dividendi u 2018. godini obuhvatilo i sredstva naplaćena iz akumulirane dobiti javnih poduzeća u većinskom vlasništvu Federacije BiH.
 
Ukupna naplata prihoda od naknada i taksi, kao i od novčanih kazni u proračun FBiH u 2019. godini ostvarena je s rastom od osam posto, dok ukupno ostvarenje prihoda od posebnih naknada bilježi rast od četiri posto.
 
Ukupni porezni prihodi naplaćeni u kantonalne, općinske/gradske i proračune kantonalnih upravitelja cesta iznosili su 2.686,9 milijuna KM i veći su za osam posto ili za 199,2 milijuna KM. U 2019. godini u ove i proračune ostalih korisnika javnih prihoda na kantonalnoj razini ukupno je uplaćeno 660,9 milijuna KM neporeznih prihoda, što je za 14 posto ili za 83,5 milijuna KM više u odnosu na naplatu iz 2018. godine.
 
NAPLATA POREZNIH PRIHODA
 
U svibnju 2020. godine raspoloživi dio prihoda od neizravnih poreza s Jedinstvenog računa za proračune svih razina vlasti i upravitelje cestama u Federaciji BiH, ostvaren je u iznosu od približno 139,2 milijuna KM, te je u poređenju s naplatom u istom mjesecu 2019. godine bio manji za 41,1 posto, odnosno za 97,3 milijuna KM.
 
Ovo je, uz ostalo, navedeno u pregledu naplate poreznih prihoda i doprinosa za protekli mjesec u FBiH, usvojen na današnjoj sjednici Vlade FBiH.
 
U usporedbi s travnjem 2020. godine, pad je iznosio 8,32 posto ili 31,3 milijuna KM.
 
Od ukupnog iznosa, Proračunu Federacije BiH pripalo je 50,4 milijuna KM što je u odnosu na godinu ranije manje za 35,2 milijuna KM. Ukupan dio prihoda za raspodjelu kantonalnim proračunima iznosio je 71,3 milijuna KM i manji je 49,8 milijuna KM. Raspoloživi prihodi od neizravnih poreza za raspodjelu općinskim/gradskim proračunima iznosili su 11,7 milijuna KM, što je za 8,2 milijuna KM manje u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Dio prihoda od neizravnih poreza namijenjenih upraviteljima cesta iznosio je 5,4 milijuna KM s padom od 8.000.000 KM.
 
Kada ukupan raspoloživi dio prihoda od neizravnih poreza sagledamo na razini kumulativa za prvih pet mjeseci 2020. godine, negativi trend iz svibnja dodatno je utjecao na slabljenje ukupnog ostvarenja od početka godine, čime je on u iznosu 1.032,4 milijuna KM u odnosu na isto razdoblje 2019. godine manji za deset posto ili za 114,7 milijuna KM.
 
SREDSTVA ZA UPLATU DOPRINOSA ZA 12 RADNIKA
 
Vlada FBiH je, u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH, dala saglasnost za odobravanje raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH za uplatu doprinosa za PIO u ukupnom iznosu od 77.882,00 KM za 12 radnika JP Park prirode Blidinje d.o.o. koji su stekli uslove za odlazak u penziju, a ne mogu je ostvariti zbog neuplaćenih doprinosa. Sredstva su deponovana na transakcijskom računu posebnog fonda Razvojne banke FBiH, otvorenog kod Centralne banke Bosne i Hercegovine, koja će biti doznačena na račun Federalnog zavoda za PIO.
 
SREDSTVA ZA PROJEKTE LOKALNOG RAZVOJA
 
Danas je usvojena informacija o potrebi izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve Vlade Federacije BiH Budžeta FBiH za 2020. godinu s  ciljem uspostave sveobuhvatnog finansijskog mehanizma za projekte iz različitih oblasti od značaja za lokalni razvoj.
 
Federalno ministarstvo finansija je zaduženo da pripremi projedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve Vlade FBiH Budžeta Federacije BiH za 2020. godinu u iznosu od 200.000 KM, radi udruživanja sredstava i njihove dodjele jedinicama lokalne samouprave. 
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada FBiH je danas usvojila izvještaje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli namjenskog utroška grant sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2019. godinu i to subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima i javnim preduzećima za uvezivanje radnog staža. Ovo ministarstvo je zaduženo da pokrene aktivnosti povrata nenamjenski utrošenih grant sredstava za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima u iznosu od 81.943,79 KM.
 
Vlada FBiH je upoznata sa Informacijom o realizaciji njenih zaključaka za period januar-maj 2020. godine.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Federalna vlada je na današnjoj sjednici dala više ovlaštenja punomoćnicima da je zastupaju na skupštinama privrednih društava. Za Binas d.d. Bugojno opunomoćen je Jakub Mušinbegović, za Igman d.d. Konjic Fahrudin Smailagić, za Konfekciju Borac d.d. Travnik Senad Zekić i za BH Telecom Esad Osmanbegović.
 
Vlada je donijela i odluke o utvrđivanju kriterija i raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine, te o ponovnom raspisivanju i utvrđivanju kriterija Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora Sarajevoputevi d.d. Sarajevo.
 
Vlada Federacije BiH danas je razriješila dosadašnje vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora Igmana d.d. Konjic i dala prethodnu saglasnost za imenovanje Džemaila Ćibe i Ismeta Sarajlića za članove ovog odbora, na period od četiri godine.
 
Za člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije BiH imenovan je Dubravko Brdar, na period do isteka petogodišnjeg mandata članova ovog odbora.
 
Vlada je odobrila Komisiji za koncesije Federacije BiH da, u skladu s propisima, pokrene proceduru prijema u radni odnos sekretara ove komisije.
 
Vlada je donijela odluke o kriterijima i o raspisivanju javnog konkursa za imenovanje članova Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, te imenovala Komisiju za provođenje konkursne procedure.
 
Iste odluke su donesene i kada je riječ o izboru i imenovanju zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.
 
Danas je Vlada dala prethodne saglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora BH Telecoma d.d. Sarajevo, te za imenovanje na ove dužnosti uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, imenovani su Almir Tahirović, Nedin Dedić, Haris Delizaiomović, Almina Pilav i Mirko Rogić.
Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE