227. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 25.06.2020.
Dnevni red
 
Dnevni red 227. redovne sjednice Vlade FBiH održane danas u Mostaru
 
1. Usvajanje Zapisnika 226. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 18.5.2020. godine
a) Verifikacija Odluke o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću
2. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Miomirka Melank, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
3. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turističkoj djelatnosti, koji je po hitnom postupku predložio Samer Rešidat, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH
4. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja odredbi čl. 19. do 21. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koju je u parlamentarnu proceduru uputio gosp. Mesud Kikić iz Sarajeva
5. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o proglašenju Grada Stolac, koju su podnijeli općinski načelnik i Općinsko vijeće Općine Stolac
6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno
7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Igman“ d.d. Konjic
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Igman“ d.d. Konjic
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Igman“ d.d. Konjic
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „Igman“ d.d. Konjic
8. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik
9. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine
c) Prijedlog teksta Javnog konkursa za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine
10. Prijedlog odluke o odobravanju nabavke službenih putničkih automobila za potrebe Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova-Federalne uprave policije
 
11. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Privrednom društvu „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Privrednom društvu „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
c) Prijedlog teksta obavještenja o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Privrednom društvu „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo i Prijedlog teksta Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Privrednom društvu „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
12. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima - Transfer za raseljena lica i povratnike“ utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
b) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Podrška implementaciji održivom povratku, izbjeglih i prognanih lica s područja regije Srebrenica“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
c) Prijedlog plana povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2020. godinu, sa izmjenama i dopunama i s Prijedlogom zaključka
13. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o najvišem iznosu troškova „N“ za izdavanje certifikata i nezavisnu kontrolu za 2020. godinu
14. Prijedlog odluke o preventivnom arheološkom istraživanju i zaštiti arheoloških lokaliteta na trasi autoputa Koridor Vc, autocesta koje se ne nalaze na trasi Koridora Vc i brzih cesta
15. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za fond za izdavaštvo“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa
b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer fondaciji za bibliotečku djelatnost“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa
c) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za kinematografiju“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa
d) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer Fondaciji za muzičke, scenske i likovne umjetnosti“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa
16. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije za bibliotečku djelatnost za 2020. godinu
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije za izdavaštvo za 2020. godinu
 
c) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije za kinematografiju za 2020. godinu
d) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije za muzičke i likovne umjetnosti za 2020. godinu
17. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva „Igman” d.d. Konjic, ispred državnog kapitala
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje dva člana Nadzornog odbora Privrednog društva „Igman” d.d. Konjic, ispred državnog kapitala
18. Prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine
19. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije (15Y) obveznica na dan 9.6.2020. godine, s Prijedlogom zaključka
20. Izvještaji o radu fondacija za 2019. godinu, sa prijedlozima zaključaka
a) Izvještaj o radu Fondacije za izdavaštvo za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
b) Izvještaj o radu Fondacije za bibliotečku djelatnost za 2019. godinu, s Prijedlogom
c) Izvještaj o radu Fondacije za kinematografiju za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
d) Izvještaj o radu Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
21. Izvještaj Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo o realizaciji tačke 2. Zaključka V. broj: 44/2020 od 16.1.2020. godine, s Prijedlogom zaključka (dostava izvještaja o planiranim, ostvarenim i utrošenim i neutrošenim sredstvima ostvarenim na osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata, ostvarenih po godinama i kumulativno za period 2014.-2018. godina)
22. Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli namjenskog utroška grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu „Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za uvezivanje radnog staža“, s Prijedlogom zaključka
23. Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli namjenskog utroška grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu „Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima za uvezivanje radnog staža“, s Prijedlogom zaključka
24. Izvještaj o postupanju po Zaključku V. broj: 1409/2019 od 5.12.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
25. Informacija o postupanju uprava društava „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo i „Naftni terminali Federacije“ d.o.o. Ploče po zaključcima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 1180/2018 od 21.9.2018. godine i V. broj: 765/2018 od 27.6.2019. godine, s Prijedlogom zaključka i Prijedlogom teksta inicijative
26. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-maj 2020. godine, s Prijedlogom zaključka
27. Informacija o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom odluke o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine
28. Informacija o efektima primjene Uredbe o pravilima postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
29. Nacrt programa javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine 2021.-2023. godina, s Prijedlogom zaključka
30. Godišnji konsolidovani pregled ostvarenja javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
31. Mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za april 2020. godine i period 1.1.-30.4.2020. godine, s Prijedlogom zaključka
32. Mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za maj 2020. godine i period 1.1.-31.5.2020. godine, s Prijedlogom zaključka
33. Mišljenje na Prijedlog projekta razvoja Minobacač 60 mm-Standard, Minobacač 60 mm-Comando i Minobacač 81/82 mm-Standard, sa Prijedlogom teksta saglasnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za uvođenje proizvodnje naoružanja i vojne opreme u postojećem privrednom društvu BNT „HOLDING“ D.D. Novi Travnik
34. Mišljenje o Zahtjevu Privrednog društva „danial S“ d.o.o. Tešanj za izdavanje saglasnosti za uvođenje proizvodnje zaštitnih/balističkih prsluka i štitnika za vojne i policijske snage u postojećem privrednom društvu iz Zajedničke liste oružja i vojne opreme, s Prijedlogom teksta saglasnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
35. Prijedlog odgovora Vlade Fedeacije Bosne i Hercegovine Vladi Kantona Sarajevo povodom Zaključaka Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-9610-26-1/20 utvrđenih na Osmoj sjednici Vlade Kantona Sarajevo
36. Prijedloga odgovora na tužbu u upravnom sporu pokrenutom kod Kantonalnog suda u Sarajevu od strane Pašić Vahdete iz Žepča, a protiv Rješenja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 03-31-911-1/2019 od 13.11.2019. godine
37. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa za izbor sekretara Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine
38. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena
39. Informacija o potrebi izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu u svrhu uspostave sveobuhvatnog finansijskog mehanizma za projekte iz različitih oblasti od značaja za lokalni razvoj, s Prijedlogom zaključka
40. Prijedlog odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za PIO/MIO za 12 radnika JP Park Blidinje d.o.o. koji su stekli uslove za penziju
41. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo
42. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o kriterijima za imenovanje članova Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
b) Prijedlog odluke o raspisivanju javog oglasa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
c) Prijedlog teksta Javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
d) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
43. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o kriterijima za izbor i imenovanje zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
c) Prijedlog teksta Javnog oglasa za izbor i imenovanje zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
d) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
44. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo
Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE