226. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 18.06.2020.
Dnevni red
 
Dnevni red 226. redovne sjednice Vlade FBiH koja održane danas u Sarajevu
 
1. Usvajanje Zapisnika 225. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 10.6.2020. godine
a) Verifikacija Odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Kapitalni transferi Javnim preduzećima-Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
2. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje izmjena i dopuna Uputstva o načinu podnošenja zahtjeva i potrebnoj dokumentaciji za subvencioniranje doprinosa,koju je pokrenuo Irfan Čengić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH
3. Prijedlog uredbe o načinu finansiranja i upravljanja garancijskim fondom
4. Program ekonomske stabilizacije i oporavka Federacije BiH 2020.-2021. godina (pretpostavke za održiv i ubrzan rast u 2022. godini), s Prijedlogom odluke
5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Javnog preduzeća „Filmski Centar Sarajevo“ d.o.o.
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Javnog preduzeća „Filmski Centar Sarajevo“ d.o.o.
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Javnog preduzeća „Filmski Centar Sarajevo“ d.o.o.
- Materijali za Dnevni red Skupštine Javnog preduzeća „Filmski Centar Sarajevo“ d.o.o.
6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo
7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Feroelektro d.d. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Feroelektro d.d. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Feroelektro d.d. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Feroelektro d.d. Sarajevo
8. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Sarajevoputevi d.d. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Sarajevoputevi d.d. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Sarajevoputevi d.d. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Sarajevoputevi d.d. Sarajevo
9. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
10. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići
11. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik
12. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „BH - Gas“ d.o.o. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „BH - Gas“ d.o.o. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „BH - Gas“ d.o.o. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „BH - Gas“ d.o.o. Sarajevo
13. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo
14. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo
15. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o.
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o.
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o.
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o.
16. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva SARAJEVO - OSIGURANJE d.d. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva SARAJEVO - OSIGURANJE d.d. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva SARAJEVO - OSIGURANJE d.d. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Privrednog društva SARAJEVO - OSIGURANJE d.d. Sarajevo
17. Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke
18. Prijedlog odluke o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću
19. Prijedlog odluke o odgodi plaćanja kreditnih obaveza za 90 dana korisnicima kredita po programima Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, realizovanih putem Union banke d.d. Sarajevo
20. Prijedlog odluke o odgodi plaćanja kreditnih obaveza na period od 90 dana korisnicima kredita po programima Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije realizovanih putem Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
21. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera - Kapitalni transferi javnim preduzećima - za sufinansiranje izgradnje željezničke infrastrukture utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
22. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata za dodjelu sredstava iz „Tekućeg transfera pojedincima-za pomoć u liječenju boraca-branitelja“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (za liječenje demobilisanog branioca Hakalović (Hasan) Meho)
23. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata za dodjelu sredstava iz „Tekućeg transfera pojedincima-za pomoć u liječenju boraca-branitelja“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (za liječenje Palić Esme, supruge poginulog branioca)
24. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnih prostora u Visokom Stranci demokratske akcije - Općinski odbor Visoko
25. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa „Organizacija programa obuke za uposlenike entitetskih, kantonalnih i lokalnih vlasti o planiranju i upravljanju razvojem zasnovano na ciljevima održivog razvoja“ otvorenog kao podračun u okviru JRT Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
26. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Fonda za studentske zajmove
 
27. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju koordinacionog odbora za praćenje implementacije Gender akcionog plana 2019.-2022. u Federaciji Bosne i Hercegovine
28. Prijedlog rješenja o izmjenama i dopuni Rješenja o formiranju Antikorupcionog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
29. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
30. Izvještaji, sa prijedlozima zaključaka
a) Izvještaj o radu Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“ za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
b) Izvještaj o radu Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“ za period od 1.1.2020.-31.3.2020. godine, s Prijedlogom zaključka
31. Informacija o pokretanju Inicijative za kreditno zaduženje kod Evropske investicijske banke (EIB) za finansiranje projekta „Javni gradski saobraćaj Sarajevo“, s Prijedlogom zaključka
32. Informacija o izvozu opasnog otpada iz Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
33. Informacija o inicijativi za nastavak rada i poslovanja pogona i postrojenja privrednog društva „Global Ispat Koksna Industrija“ d.o.o. Lukavac (GIKIL), s Prijedlogom zaključka
34. Informacija o primjeni Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i stanju kriminaliteta u Federaciji Bosne i Hercegovine
35. Informacija o održanom 4. sastanku Pododbora za inovacije, informaciono društvo i socijalnu politiku između EU i BiH, održanom u Briselu 20. februara 2020. godine, s Prijedlogom zaključka
36. Informacija o zaključcima održane TAIEX radionice u vezi usklađivanja domaćeg zakonodavstva s Direktivom 2006/123/EZ o uslugama na unutrašnjem tržištu, u skladu sa Zaključkom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 543/2018 od 26.4.2018. godine, s Prijedlogom zaključka
37. Prijedlog odgovora na tužbu, u pravnoj stvari tužitelja: Zufera Derviševića iz Sarajeva, zastupanog po punomoćniku Suadu Sultaniću advokatu iz Sarajeva, protiv tuženog: Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
38. Prijedloga odgovora u vezi sa zahtjevom za vanredno preispitivanje sudske odluke, u vezi upravog spora tužitelja Mujakić (Mehmeda) Muje i Mujakić (Mehmeda) Mirsada iz Velike Kladuše, radi poništenja Rješenja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 03-31-854-2/16 od 22.7.2016. godine
39. Godišnji plan rada Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
40. Prijedlog zaključka za pokretanje postupka za izbor i imenovanje zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
41. Prijedlog zaključka o davanju punomoći za službenike Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da prisustvuju usmenoj raspravi te da zastupaju interese Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem Bosne i Hercegovine radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz člana 4. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji („Službeni glasnik BiH“, br. 48/05, 76/07 i 80/09)
42. Informacija vezana za pripremu Dokumenta okvirnog Budžeta, s Prijedlogom zaključka
43. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlog rješenja o razrješenju direktorice Ureda Vlade FederacijeBosne i Hercegovine za odnose s javnošću
b) Prijedlog rješenja o privremenom postavljenju direktorice Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću
44. Prijedlozi rješenja
a) Prijedlog rješenja o razrješenju direktora Arhiva Federacije
b) Prijedlog rješenja o privremenom postavljenju direktora Arhiva Federacije
45. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata za dodjelu sredstava iz „Tekućeg transfera pojedincima-za pomoć u liječenju boraca-branitelja“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (za liječenje demobilisanog branioca Lisak (Ismet) Seada)
46. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osiguranju kadrovskih i materijalnih pretpostavki za provođenje Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite
47. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine o imenovanju v.d. direktora Fonda za zaštitu okoliša
48. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica
49. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
50. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
51. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog rješenja o razrješenju dužnosti direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine i privremenom imenovanju direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog zaključka
52. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Granski kolektivni ugovor o izmjeni i dopuni Granskog kolektivnog ugovora elektroprivredne djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine
 
 
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE