225. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 10.06.2020.
Saopćenje o radu
 


225. sjednica Vlade Federacije BiH:
 
KULTURI I SPORTU 4.670.000 KM
 
Federalna vlada je usvojila 4.670.000 vrijedan Program i kriterije raspodjele sredstava tekućih transfera Federalnog ministarstva kulture i sporta utvrđenih ovogodišnjim Proračunom FBiH.
 
Odobrena sredstva bit će raspodijeljena sukladno općim i posebnim kriterijima. Opći su utvrđeni za svaki transfer posebno, a posebni za pojedinačne programe unutar transfera.
 
Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog nasljeđa iznosi 720.000 KM, za kulturu od značaja za FBiH 1.480.000 KM, za institucije nauke i kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu 650.000 KM, za sport od značaja za FBiH 1.420.000 KM, te transfer za mlade 400.000 KM.
 
ZA ČETIRI KULTURNA DRUŠTVA UKUPNO 200.000 KM
 
Danas je Vlada FBiH donijela četiri odluke o izdvajanju sredstava utvrđenih Proračunom FBiH za 2020. godinu, a namijenjenih financiranju programa i projekata četiri kulturna društva, u ukupnom iznosu od 200.000 KM.
 
Od toga je Kulturnom društvu Prosvjeta dodijeljeno 45.000 KM, Kulturnom društvu Preporod 75.000 KM, Kulturnom društvu Napredak 55.000 KM i Kulturnom društvu La Benevolencija 25.000 KM.
 
S korisnicima će Federalno ministarstvo kulture i sporta zaključiti ugovore o načinu i uvjetima korištenja odobrenih sredstava.
 
DOPUNA POSLOVNIKA O RADU VLADE FBiH
 
Danas je dopunjen Poslovnik o radu Vlade Federacije BiH. Novina je odredba po kojoj Vlada, u slučaju potrebe, sjednice može održavati putem video linka. Kako je obrazloženo, za vrijeme trajanja stanja nesreće, u skladu sa zaključkom od 26.3.2020. godine, Vlada FBiH je, s ciljem smanjenja rizika od infekcije, zbog preporučenih higijensko-epidemiloških mjera, održavala sjednice putem video linka, a u hitnim slučajevima telefonskim putem.
 
S obzirom da se ovakav način održavanja sjednica za vrijeme trajanja stanja prirodne nesreće pokazao izuzetno efikasanim, zbog racionalnije organizacije vremena, dopunjeni Poslovnik omogućava da i ubuduće, u slučaju potrebe, sjednice budu održavane putem video linka.
 
ODOBRENO ZADUŽENJE
 
Federalna vlada je, s ciljem prikupljanja sredstava za financiranje izdataka utvrđenih Proračunom FBiH za 2020. godinu, donijela četiri odluke o odobravanju zaduženja FBiH putem emisije obveznica. Odlukama su odobreni nominalni iznosi do 60.000.000 KM, 100.000.000 KM, te dva puta do 50.000.000 KM.
 
S istim ciljem su odobrena i tri zaduženja Federacije BiH  putem emisije trezorskih zapisa: jedna do 100.000.000 KM  i dva puta do 50.000.000 KM.
 
Kako je obrazloženo, ne znači da će do ovih zaduženja i doći.
 
KREDITI REVOLVING FONDA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA
 
Vlada FBiH je na današnjoj sjednici dala prethodne saglasnosti na prijedloge rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2019. godinu. Riječ je o kreditima u iznosu od po 500.000 KM za privredna društva Građevinar d.o.o. Mostar i Nevistić-commerce d.o.o. Export-Import Tomislavgrad.
 
Za realizaciju ovih odluka zaduženi su Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Union banka d.d. Sarajevo, svako u okviru svoje nadležnosti.
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O DODIJELJENOJ DRŽAVNOJ POMOĆI
 
Federalna vlada je usvojila izvješće o dodijeljenoj državnoj potpori u Federaciji BiH za 2019. godinu, te zadužila Federalno ministarstvo financija da ga, sukladno Zakonu o sustavu državne potpore u BiH, dostavi Vijeću za državnu potporu BiH, s ciljem sačinjavanja godišnjeg izvješća o dodijeljenoj državnoj potpori u BiH koje bi bilo dostavljeno Vijeću ministara BiH.
 
Za izradu ovog izvješća je popunjene propisane obrasce dostavilo osam kantona s pripadajućim općinama, te šest federalnih ministarstava. Dva kantona i ostala ministarstva su dostavili informacije da u svojoj aktivnosti za 2019. godinu nisu dodjeljivali sredstva koja se odnose na državnu potporu.
 
Ukupna dodijeljenja državna potpora u 2019. godini iznosi 323.319.192 KM ili 165,31 milijuna eura, uključujući i potporu dodjeljenju poljoprivredi. Sudjelovanje državne potpore u bruto domaćem proizvodu Federacije BiH iznosi 1,53 posto.
 
Dodijeljena državna potpora bez poljoprivrede za 2019. godinu iznosi 240.991.695 KM ili 123,22 milijuna eura.
 
Potpore za promoviranje regionalnog razvoja iznosile su 330.000KM ili 0,17 milijuna eura, što čini 0,10 posto ukupno dodijeljenje potpore u 2019. godini.
 
Državna pomoć za gospodarstvo (horizontalna) je dodijeljena u iznosu od 36.343.136 KM ili 18,58 milijuna eura, što čini njezino sudjelovanje u ukupno dodijeljenoj državnoj potpore za 2019. godinu od 11,24 posto.
 
Protekle godine nije dodjeljivana vertikalna državna potpore sektorima prizvodnje čelika, vađenja ugljena i prometa.
 
Državna potpora male vrijednosti (de minimis), koja se dodijeljuje u maksimalnom iznosu od 200.000 KM po korisniku, u razdoblju od tri fiskalne godine, u 2019. godini je dodijeljenja u iznosu od 13.853.559 KM ili 7,08 milijuna eura, što iznosi 4,28 posto od ukupne državne potpore. Državna potpora može biti odobrena kao naknada za obavljanje i izvršavanje javnih usluga od općeg ekonomskog interesa, koje su posebno bitne za život građana i koje bi bez državne potpore bile dostupne građanima po nepovoljnijim uvjetima korištenja. To mogu biti usluge javnog prijevoza putnika, eneregije, poštanske i ostale slične usluge. Državna potpora za usluge od općeg ekonomskog interesa dodijeljena je u iznosu 190.465.000 KM ili 97,38 milijuna eura, što čini sudjelovanje ove državne potpore u ukupno dodijeljenoj za 2019. godinu od 58,91 posto.
 
Državna potpora u sektoru poljoprivrede je za 2019. godinu dodijeljena u ukupnom iznosu od 82.327.497 KM ili 42,09 milijuna eura, što čini 25,46 posto od ukupno dodijeljene.
 
SPRJEČAVANJE ŠIRENJA AMBROZIJE
 
Vlada FBiH je usvojila izvještaj o provođenju Akcionog plana za upoznavanje javnosti, uništavanje i suzbijanje širenja ambrozije na području Federacije BiH, koji je sačinilo Federalno ministarstvo okoliša i turizma.
 
Sve institucije odgovorne za provođenje Odluke o mjerama za sprječavanje širenja i uništavanje korovske biljne vrste ambrozija na području Federacije BiH obavezne su da ispunjavaju zadate obaveze u skladu sa svojim nadležnostima, planiraju finansijska sredstava i, najkasnije do četvrtog mjeseca 2021. godine podnesu izvještaje.
 
Vlada je zadužila Fond za zaštitu okoliša FBiH da u 2021. godini planira Lot za suzbijanje širenja i uništavanja ambrozije na području Federacije BiH i najkasnije do četvrtog mjeseca 2022. godine podnese odgovarajući izvještaj.
 
Federalna uprava za inspekcijske poslove i kantonalni inspektorati trebaju pojačati nadzor u skladu sa svojim zakonskim ovlastima i nastaviti provoditi zaduženja prema Odluci, te dostaviti izvještaj Federalnom ministarstvu okoliša i turizma o provedenim aktivnostima najkasnije do četvrtog mjeseca 2021. godine.
 
Federalno ministarstvo okoliša i turizma zaduženo je da nastavi koordinirati aktivnosti na provođenju Akcionog plana, kao i da objedini sve pojedinačne izvještaje federalnih institucija u integralni izvještaj za tekuću godinu i dostavi ga Vladi Federacije BiH na razmatranje i usvajanje.
 
O INSPEKCIJSKOJ KONTROLI ALUMINIJA
 
Vlada FBiH se upoznala sa informacijom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o izvještaju Finansijske policije FBiH o utvrđenim činjenicama u postupku inspekcijske kontrole finansijsko-materijalnog, vanjskotrgovinskog i deviznog poslovanja Aluminija d.d. Mostar za period od 1.1.2014. do 10.7.2019. godine.
 
Vlada je danas zadužila Finansijsku policiju da ovaj izvještaj proslijedi nadležnom tužilaštvu radi utvrđivanja nezakonitosti u poslovanju i štete nastale po imovinu i imovinske interese Federacije BiH, kao i da poduzme druge mjere i aktivnosti u skladu sa zakonom.
 
Generalni sekretarijat Vlade FBiH je zadužen da izvještaj Finansijske policije dostavi Federalnom pravobranilaštvu s ciljem poduzimanja aktivnosti za zaštitu imovine i imovinskih interesa Federacije BiH.
 
IZVJEŠTAJ O NAKNADAMA ZA ZAŠTITU OD
PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA U 2019. GODINI
 
Vlada FBiH danas je usvojila izvještaj o prikupljenim i utrošenim sredstvima posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća na nivou Federacije BiH za period 1.1.2019.-31.12.2019. godine. Ukupno prikupljena sredstva iz tekućeg priliva na ovom podračunu u 2019. godine iznose 4.205.423,64 KM i veća su za 292.655,26 KM ili za 7,5 posto u odnosu na 2018. godinu.
 
Budžetom FBiH za 2019. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite odobrena su sredstva od 12.784.000 KM. Utrošeno je 2.811.123 KM, što čini 22 posto od odobrenog budžeta za 2019. godinu i za 12,7 posto više u odnosu na utrošena sredstva u 2018. godini. Ovako mali procenat realizacije planiranog budžeta je posljedica činjenice da je riječ o namjenskim sredstvima za čije trošenje je potrebno ispuniti propisane preduslove.
 
SREDSTVA ZA MAKROFINANSIJSKU POMOĆ
 
Federalna vlada je podržala inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Evropske unije budu osigurana sredstva za makrofinansijsku pomoć Bosni i Hercegovini u iznosu do 250 miliona eura. Konačna raspodjela između entiteta i Brčko Distrikta BiH bit će usaglašena do ili tokom pregovora. Prihvaćena je i informacija o zajmu Evropske unije za makrofinansijsku pomoć BiH, kao osnova za vođenje pregovora.
 
Federalno ministarstvo finansija i Ured premijera FBiH zaduženi su da u tim za pregovore o ovom zajmu imenuju ovlaštene predstavnike. Konačna odluka o zaduženju bit će donijeta po okončanju pregovora sa Evropskom komisijom koja djeluje u ime Evropske unije, s kojom će biti utvrđeni konačni uslovi kreditnog zaduženja.
 
Federalno ministarstvo finansija će Vladi FBiH podnijeti informaciju o pregovorima, kao i tekst usaglašenog sporazuma o kreditnoj liniji između Evropske unije i Bosne i Hercegovine. Ovo ministarstvo je zaduženo i da ovaj zaključak dostavi Ministarstvu finansija i trezora BiH radi dalje procedure u vezi s kreditnim zaduženjem.
 
Cilj makrofinancijske pomoći je ublažiti socijalne i ekonomske posljedice pandemije COVID-19, odnosno ublažiti ograničenja koja Bosna i Hercegovina ima s finansiranjem iz vanjskih izvora, ublažiti platnu bilansu i budžetske potrebe, ojačati stanje deviznih rezervi i pomoći BiH i u rješavafnju tekućih vanjskih i finansijskih poteškoća. Pomoć Europske unije dolazi uz resurse koje je BiH dobila od međunarodnih finansijskih institucija (MMF-a i Svjetske banke, te drugih kreditora) i bilateralnih donatora kao podršku vlastima za ekonomsku stabilizaciju i program reformi.
 
O SARADNJI U OBLASTI VETERINARSTVA
 
Usvojivši informaciju o aktivnostima i stanju u oblasti veterinarstva u vrijeme proglašenja stanja prirodne nesreće uzrokovane pandemijom koronavirusa (COVID-19), Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da, u saradnji s Ministarstvom obrazovanja Kantona Sarajevo i Veterinarskim institutom Veterinarskog fakulteta Sarajevo, pripremi tekst sporazuma o obavljanju djelatnosti Veterinarskog instituta i obavezama potpisnica strana u sporazumu, te ga dostavi Vladi na saglasnost.
 
Federalno ministarstvo nastavak saradnje s Veterinarskim institutom vidi, između ostalog, kroz provođenje nekoliko pilot projekata. Riječ je o projektima ispitivanja prisustva SARS CoV-2 kod domaćih životinja i kućnih ljubimaca, te prisustva na hrani životinjskog i biljnog porijekla i mogućeg prenosa na ljude.
 
Za unaprjeđenje stanja u veterinarstvu, jedna od mjera je saradnja s Federalnim štabom i Federalnom upravom civilne zaštite u osiguranju nabavke zaštitne opreme (rukavice, maske, zaštitna odjela, kaljače/čizme, dezinfekciona sredstva) za veterinarske stanice i laboratorije.
 
ZADUŽENJA POREZNOJ UPRAVI FBiH
 
Vlada FBiH danas je zadužila Poreznu upravu Federacije BiH da na web stranici objavi listu korisnika subvencija po osnovu Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, a s ciljem transparentnosti trošenja sredstava iz Stabilizacijskog fonda.
 
Ova uprava je zadužena i da za sportske kolektive i poslovne subjekte koji nisu obuhvaćeni ovim zakonom, a s Poreznom upravom FBiH imaju zaključene sporazume o plaćanju dugujućih javnih prihoda na rate ili sporazume o odgođenom plaćanju, odobri neplaćanje sporazumnih rata, odloženog poreznog duga i tekućih obveza u periodu do isteka 60 dana od dana prestanka stanja nesreće.
 
Vlada je Poreznu upravu zadužila da sportskim kolektivima i drugim subjektima koji nisu obuhvaćeni Zakonom o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, a u primjeni imaju ugovore o reprogramu duga za poreze i doprinose, osigura prekid prinudne naplate i aktiviranja sredstava obezbjeđenja po ugovoru o reprogramu, kao i obračun zatezne kamate u periodu trajanja stanja nesreće i 60 dana od dana prestanka stanja nesreće.
 
Ova uprava je zadužena i da osigura prekid prinudne naplate i aktiviranja sredstava obezbjeđenja po ugovoru o reprogramu, kao i obračun zatezne kamate u periodu trajanja stanja nesreće i 60 dana od dana prestanka stanja nesreće za ugovore o izmirenju dospjelog duga prema javnim poduzećima, zaključenih u skladu sa Odlukom Vlade FBiH o utvrđivanju povoljnijih uvjeta za zaključivanje ugovora o izmirenju dospjelog duga prema javnim poduzećima.
 
Zadužena je Porezna uprava da, preko svojih kantonalnih ispostava, osigura izdavanje potvrda sportskim klubovima za ispunjavanje uvjeta za dobijanje natjecateljskih licenci nadležnih krovnih međunarodnih sportskih asocijacija.
 
PODRŠKA ORGANIZACIJI „MARŠA MIRA“
 
Federalna vlada se upoznala sa informacijom o podršci Federalne uprave civilne zaštite pruženoj u povodu obilježavanja 24. godišnjice genocida u Srebrenici u toku jula 2019. godine.
 
Ujedno, zadužila je ovu upravu da se stavi na raspolaganje sa svojim ljudstvom, opremom i materijalno-tehničkim sredstvima za organizovanje i obilježavanje 25. godišnjice genocida nad Bošnjacima i realizacije „Marša mira“ u 2020. godini.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Na današnjoj sjednici je Federalna vlada prihvatila konsolidovani izvještaj o izvršenju finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za  2019. godinu.
 
Usvojeni su Finansijski izvještaj i analiza Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH za 2019. godinu.
 
Vlada je donijela Plan poslova premjera i uspostave katastra nekretnina za 2020. godinu, kojim je predviđen i nastavak započetih poslova premjera i uspostave katastra nekretnina.
 
Vlada se upoznala sa izvještajem Nezavisnog odbora o radu zamjenika direktora Federalne uprave policije koji obavlja dužnost direktora policije za prvi kvartal 2020. godine.
 
Vlada je usvojila izvještaj o provedbi projekata po Programu javnih investicija u sektoru energije, zaključno sa 31.3.2020. godine. 
 
Federalna vlada je usvojila izvještaj o realizovanim aktivnostima Impelmentacione jedinice Projekta „Energetska efikasnost u BiH“ za FBiH za period januar-mart 2020. godine, kao i izvještaj o poslovanju Agencije za bankarstvo FBiH za 2019. godinu, uključujući i izvještaj o radu Ombudsmena za bankarski sistem FBiH i informaciju o subjektima bankarskog sistema Federacije BiH sa stanjem na dan 31.12.2019. godine.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava Vlada FBiH danas je opunomoćila Ernesta Đonku (JP BH pošta d.o.o. Sarajevo), Maju Vanjek (Union banka d.d. Sarajevo), Halku Balavca (Operator-Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo), Kenana Osmanagića (Hrvatska pošta d.o.o. Mostar), Jasminu Pašić (JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar), Amadea Mandića (JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo) i Renata Škrobu (JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar).
 
Federalna vlada je donijela odluke o utvrđivanju općih i posebnih kriterija, te o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Razvojne banke FBiH. Utvrđen je i tekst ovog javnog konkursa.
 
Danas su donesene i odluke o kriterijima za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, kao i o raspisivanju javnog oglasa za njihov izbor i imenovanje. Utvrđen je i tekst ovog javnog oglasa. Vlada je imenovala Komisiju za provođenje postupka izbora ovih kandidata.
 
Federalna vlada donijela je odluke o kriterijima i o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja. Utvrdila je i tekst ovog konkursa, te imenovala Komisiju za provođenje ovog postupka.
 
Vlada FBiH danas je donijela Rješenje o formiranju radne grupe za koordinaciju aktivnosti vezanih za OECD-ov program Perspektiva konkurentnosti Jugoistočne Evrope za period 2020.-2021. U ovu grupu imenovani su Aida Soko (koordinator za rad radne grupe i saradnju sa OECD i nacionalnom koordinatoricom za OECD), Nadir Jahić (tehnički koordinator za popunjavanje upitnika), Nevzet Sefo, Sead Džiho i Adis Fajić (članovi i koordinatori podgrupa), te Dijana Simanić (koordinator za kvantitativne upitnike po svim dimenzijama). U grupu su imenovani i članovi i koordinatori za dimenzije Stipo Buljan, Amra Vučijak, Medina Dudo, Damir Ravlić, Jasmin Gačević, Esad Osmanbegović, Sabina Šahman-Salihbegović, Edin Perenda i Sead Lisak. Ostali članovi ove radne grupe su Edina Pezo, Aida Jasika, Denis Vasić i Snježana Dedić. Zadatak radne grupe je obavljanje aktivnosti i zadataka u okviru OECD-ovog trećeg ciklusa procjene Perspektive konkurentnosti za JIE, te koordinacija saradnje sa OECD-om i nacionalnom koordinatoricom. Zadatak koordinatora po podgrupama je pružanje podrške koordinatorima dimenzija kako bi u skladu s rokovima bili dostavljeni odgovori na upitnike, kao i da u slučaju potrebe koordiniraju s drugim institucijama pri prikupljanju podataka za popunjavanje upitnika. Zadatak koordinatora po dimenzijama je da koordiniraju aktivnosti na popunjavanju upitnika sa ostalim članovima i, po potrebi, drugim institucijama kako bi bili prikupljeni neophodni podaci.
 
Danas je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike zaduženo da, u što kraćem roku, za Vladu pripremi prijedloge akata za provođenje procedure izbora kandidata za imenovanje Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
 
Vlada je donijela odluke o utvrđivanju kriterija i raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje dva člana Nadzornog odbora Feroelektra d.d. Sarajevo, uime državnog kapitala.
 
Danas je advokat Darko Marjanović iz Zagreba ovlašten za zastupanje Vlade FBiH, odnosno Fabrike duhana Mostar d.d. Mostar za vođenje postupka priznanja strane sudske isprave i to presude Općinskog suda u Mostaru od 24.10.2019. godine, vezano za nekretninu koja se nalazi u Republici Hrvatskoj (Gradac), a koju je Fabrika duhana Mostar iskazala u svom pasivnom podbilansu.
 
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE