224. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 05.06.2020.
Dnevni red
 
Dnevni red 224. redovne sjednice Vlade FBiH koja se održava danas u Sarajevu
 
1. Usvajanje Zapisnika 223. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 21.5.2020. godine, Zapisnika 175. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 27.5.2020. godine, telefonskim putem i Zapisnika 176. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 29.5.2020. godine, telefonskim putem  
2. Nacrt zakona o dopunama Zakona o vijeću zaposlenika 
3. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja člana 12. Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, koju je podnio Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle 
4. Prijedlog uredbe o uslovima i načinu polaganja stručnog arhivističkog ispita i načina sticanja stručnih zvanja u arhivističkoj struci 
5. Prijedlozi akata: 
a) Prijedlog zaključka o prihvatanju Finansijskog plana Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu  
b) Nacrt odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu 
6. Informacija čiji je sastavni dio Izvještaj o stanju predmeta-Prva faza (početak arbitraže; organizaciona pitanja) dostavljen od Konzorcija (Joint Venture): Walder Wyss LTD. Cirih, Švicarska - nosilac Konzorija i doc.dr. Almir Gagula, advokat iz Sarajeva-član Konzorcija, s Prijedlogom zaključka 
7. Prijedlog odluke o podnošenju Zahtjeva za sazivanje skupštine JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar 
8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva 
9. Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (12M) Federacije Bosne i Hercegovine  
10. Prijedlozi odluka:  
a) Prijedlog odluke o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Privrednom društvu „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo 
b) Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Privrednom društvu „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo 
11. Prijedlozi odluka: 
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju osnovice za isplatu mjesečnih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica u 2020. godini 
b) Prijedlog odluke o utvrđivanju osnovice za određivanje visine mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (invalidnina) za 2020. godinu 
12. Prijedlozi odluka:  
a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata  
b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata  
c) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za obilježavanje značajnih datuma“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata  
d) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - udruge proistekle iz posljednjeg odbrambeno-oslobodilačkog rata - domovinskog rata“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata  
e) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer savezu logoraša BiH“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Transfer Hrvatskoj udruzi logoraša Domovinskog rata u BiH“ i „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer IDA - istraživačko dokumentacione aktivnosti i zaštita žrtava svjedoka genocida“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata  
13. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama-za političke stranke i koalicije“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine  
14. Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i finansijskih planova vanbudžetskih fondova Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2020. godine, s Prijedlogom zaključka 
15. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije (7Y) obveznica, na dan 12.5.2020. godine, s Prijedogom zaključka 
16. Smjernice ekonomske i fiskalne poltike Federacije Bosne i Hercegovine za period 2021.-2023. godine, s Prijedlogom zaključka 
17. Revidirani Godišnji plan zaduživanja za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka  
18. Izvještaj o radu Federalnog štaba civilne zaštite u 2019. godini s Prijedlogom zaključka 
19. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka 
20. Informacija vezana za vanrednu Skupštinu društva Aluminij d.d. Mostar održanu dana 6.4.2020. godine i zaključeni Ugovor o poslovnoj saradnji društva Aluminij d.d. Mostar s društvom Aluminij industries d.o.o. Mostar, s Prijedlogom zaključka 
21. Informacija o provođenju aktivnosti za prijem (produženje ugovora o radu) zaposlenika na period do 120 dana u JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD RMU „KAKANJ“ d.o.o. Kakanj, ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla, ZD RMU „ĐURĐEVIK“ d.o.o. Đurđevik i ZD RMU „ZENICA“ d.o.o. Zenica, s Prijedlogom zaključka 
22. Informacija (u vezi Upita BH Telecoma d.d. Sarajevo za prenamjenu doniranih sredstava za nabavku medicinske opreme) s Prijedlogom zaključka 
23. Informacija o aktivnostima na rješavanju problematike tunela Crnaja, na magistralnoj cesti M17, dionica Jablanica-Konjic, s Prijedlogom zaključka 
24. Informacija o stanju u oblasti turističko-ugostiteljske djelatnosti u Federaciji Bosni i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka 
25. Informacija o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period januar - mart 2020. godine, s Prijedlogom zaključka 
26. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar - april 2020. godine, s Prijedlogom zaključka 
27. Informacija o postignutim rezultatima provedbe Akcionog plana za razvoj poduzetništva žena u Federaciji Bosne i Hercegovine 2018-2020. za period 2018.-2019. godina, s Prijedlogom zaključka  
28. Prijedlog mišljenja na dokument „Drugi i treći periodični izvještaj o provođenju Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovine“ 
29. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću 
30. Informacija o prihvatanju granta Evropske banke za obnovu i razvoj (Investicioni grant iz programa Evropski zajednički fond za zapadni Balkan - WBIF) za Projekat „Vodosnabdijevanje Gradačac“, s Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Evropske banke za obnovu i razvoj (Investicioni grant iz programa Evropski zajednički fond za zapadni Balkan - WBIF) za Projekat „Vodosadbijevanje Gradačac“ 
31. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Trogodišnji plan poslovanja Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za period 2020.-2022. godina 
32. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Kapitalni transferi Javnim preduzećima-Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija 
33. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija  
34. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o obezbjeđenju sredstava za nabavku putničkih automobila ratnim vojnim invalidima 100 posto prve grupe    
35. Prijedlozi odluka   
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečih novčanih naknada dobitnika radnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, za 2020. godinu 
b) Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (invalidnina), za 2020. godinu  
c) Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobilisanim braniocima i članovima njihovih porodica za period april-juni 2020. godine (II kvartal 2020. godine) 
36. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za NP Una“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma 
 
37. Prijedlozi odluka:  
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Ceste d.d. Mostar za razrješenje vršioca dužnosti člana Uprave Društva  
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Ceste d.d. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti člana Uprave Društva  
38. Prijedlozi odluka: 
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, za donošenje Odluke o razrješenju dužnosti članova uprave Društva 
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, za donošenje Odluke o imenovanju članova uprave Društva 
39. Dokument Ekonomska politika Vlade Federacije BiH 2020.-2022., s Prijedlogom zaključka 
40. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 687/2020 od 21.5.2020. godine, s Prijedlogom zaključka (sudržavanje od pokretanja procedura u cilju raspodjele sredstava dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, u skladu sa Uredbom o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću) 
 
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE