223. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 21.05.2020.
Dnevni red
21.5.2020.
 
Dnevni red 223. sjednice Vlade Federacije BiH koja se održava danas u Mostaru
 
 1. Usvajanje Zapisnika 222. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 12.05.2020. godine i Zapisnika 174. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 14.05.2020. godine, telefonskim putem
 2. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izvorima, načinu prikupljanja i raspodjele sredstava za otklanjanje posljedica prirodne nesreće uzrokovane pojavom Coronavirusa (COVID-19) i obnovu privrede u Federaciji BiH, koji su podnijeli poslanici Naroda i pravde u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH (Goran Akšamija, Nermin Muzur i Bahrija Šarić)
 3. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi u vezi preispitivanja odluke o zadržavanju i načinu tretiranja bh. građana koji dolaze iz inozemstva u Bosnu i Hercegovinu u karantenima na području Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnio Amer Obradović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Feroelektro d.d. Sarajevo
            - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Feroelektro d.d. Sarajevo
            - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Feroelektro d.d. Sarajevo
            - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Privrednog društva Feroelektro d.d. Sarajevo
 1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu finansija-Federalnom ministarstvu financija za pretvaranje potraživanja u dionički kapital Union banke d.d. Sarajevo
 2. Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (15Y) Federacije Bosne i Hercegovine
 3. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata za dodjelu sredstava iz „Tekućeg transfera pojedincima - za pomoć u liječenju boraca - branitelja“, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu
 4. Prijedlog odluke o utvrđivanju Liste korisnika i raspodijeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću
 5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Vladi Bosansko-podrinjskog kantona za davanje u zakup dijela zemljišta u kasarni Šišeta
 6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Gradu Živinice za ustupanje na korištenje skladišta pogonskog goriva trećim licima
 7. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija JU centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine
 8. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine
 9. Izvještaj o radu Komisije za Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine za period juli-decembar 2019. godine, s Prijedlogom zaključka
 10. Kvartalni izvještaj o dugu Q1/2020, s Prijedlogom zaključka
 11. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Društva za osiguranje "Sarajevo-osiguranje" d.d. Sarajevo za period 01.01.-31.03.2020. godine, s Prijedlogom zaključka
 12. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo za I. kvartal 2020. godine, s Prijedlogom zaključka
 13. Kvartalni izvještaj o napretku Projekta podrške zapošljavanju (ESP) za period 01.01.-31.03.2020. godine, s Prijedlogom zaključka
 14. Izvještaj o kontroli namjenskog utroška dodijeljenih grant sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine koja su deponovana na transakcijskom računu posebnog fonda Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
 15. Izvještaj o realizaciji godišnjih planova rada federalnih ministarstava i drugih organa federalne uprave, federalnih upravnih organizacija i federalnih institucija, za period januar - mart 2020. godine, s Prijedlogom zaključka
 16. Informacija Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o izvještajima o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godnu, s Prijedlogom zaključka
 17. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 271/2020 od 20.02.2020. godine, s Prijedlogom zaključka
 18. Informacija o dodjeli koncesija privrednim subjektima koji koriste vodu za i u proizvodnji električne energije, s Prijedlogom zaključka
 19. Informacija o Zahtjevu Udruženja za borbu protiv korupcije Transparency international broj: 02-97 R (712) od 05.05.2020. godine (dostava stenograma sa 214. redovne -tematske sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 16.03.2020. godine), s Prijedlogom zaključka
 20. Izmjena Godišnjeg plana rada Federalnog zavoda za statistiku za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
 21. Izmjena Plana provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
 22. Inicijativa za izdvajanje sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu u svrhu izvršavanja obaveze za obavljene advokatske usluge Advokatskog ureda Nikica Gržić, Sarajevo, s Prijedlogom zaključka
 23. Prijedlog odgovora na zahtjev "MULTI LAB" d.o.o. Tuzla (radi utvrđivanja postojanja zabranjenog konkurencijskog djelovanja iz člana 4. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji Bosne i Hercegovine)
 24. Prijedlog zaključka o prestanku važenja Zaključka V. broj: 519/2020 od 03.04.2020. godine (u vezi sa obustavom raspisivanja javnih konkursa i oglasa za imenovanje članova organa upravljanja i nadzora u privrednim društvima sa večinskim učešćem državnog kapitala, institucija, fondacija, zavoda, agencija i svih drugih pravnih lica čiji je osnivač Federacija Bosne i Hercegovine za vrijeme važenja Odluke o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH)
 25. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa
Srijeda,
27. januar 2021.
VIŠE