222. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 12.05.2020.
Saopćenje o radu
 

222. sjednica Vlade Federacije BiH:
 
PREVENTIVNO SUPENDOVAN DIREKTOR FUCŽ FAHRUDIN SOLAK
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, Fahrudina Solaka preventivno suspendovala s dužnosti direktora Federalne uprave civilne zaštite, do okončanja aktivnosti pokrenutih u vezi s procesom javnih nabavki.
 
Kako je obrazloženo, Fahrudin Solak je 5.5.2020. godine Vladi FBiH podnio zahtjev za preventivnu suspenziju, u vezi s javnom nabavkom.
 
Vlada je danas ovlastila pomoćnika direktora Federalne uprave civilne zaštite Mustafu Kadribegovića da organizuje sve poslove i potpisuje sve akte iz nadležnosti direktora, dok traje preventivna suspenzija direktora.
 
ZATRAŽENA DOPUNA INFORMACIJE FUCŽ
 
Vlada Federacije BiH danas je zatražila da joj, do sutra u 16 sati,  bude dostavljena dopuna informacije o radu Federalne uprave civilne zaštite od usvajanja Odluke o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH. Dopunom mora biti obuhvaćena realizacija javnih nabavki koje je provela FUCŽ, uključujući predmet i postupak nabavke, količinu, cijenu, te naziv dobavljača i korisnika nabavljene opreme, kako je to bilo i traženo zaključkom Vlade FBiH od 30.4.2020. godine.
 
Takva, dopunjena informacija, bit će razmatrana u nastavku 222. sjednice u četvrtak.
 
TROMJESEČNO IZVRŠENJE PRORAČUNA FBiH
 
Proračun FBiH je od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. godine ostvario ukupne prihode od 996,3 milijuna KM, što je 20 posto od planiranog. Od toga su porezni prihodi iznosili 871,7 milijuna KM, neporezni 117,4 milijuna KM, te primici od financiranja 7,2 milijuna KM.
 
Ukoliko plan posmatramo na bazi 1/4, idealno ostvarenje prihoda bi bilo 1.238,4 milijuna KM, što znači da realizacija naplate prihoda za prva tri mjeseca odstupa u odnosu na planiranu dinamiku, te naplaćeni prihodi bilježe podbačaj od 242,2 milijuna KM, što je manje za 20 posto.
 
Integriranjem Federalnog zavoda za mirovinsko-invalidsko osiguranje u Proračun došlo je do skoro dvostrukog povećanja Proračuna, tako da se realno ne može izvršiti poređenje ukupnih prihoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
 
Ukupno obračunati rashodi i izdaci za prvi kvartal 2020. godine iznose 893,7 milijuna KM, što je 18 posto u odnosu na planirane.
 
Rashodi i izdaci na gotovinskoj osnovi iznose 642,4 milijuna KM, što je 72 posto ukupno obračunatih rashoda i izdataka u tekućem razdoblju.
 
PRIHVAĆENO ZADUŽENJE KOD IBRD-a OD 7.179.487 EURA
ZA PROVEDBU PROJEKTA REGISTRACIJE NEKRETNINA
 
Federalna vlada prihvatila je zaduženje Federacije BiH po Sporazumu o zajmu između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za realizaciju Projekta registracije nekretnina - dodatno finansiranje, u iznosu do 7.179.487 eura, što je oko 36 posto od ukupno 20.000.000 eura odobrenih Bosni i Hercegovini.
 
Sredstva zajma se odobravaju Federaciji BiH u iznosu od 7.179.487 eura, s rokom otplate od 32 godine, s grejs periodom od sedam godina (uključen u rok otplate zajma) i kamatnom stopom šestomjesečni EURIBOR plus fiksna marža.
 
Osnovni cilj i svrha ovog projekta su unaprjeđenje kvalitete, efikasnosti i djelotvornosti usluga registracije nekretnina kroz osiguranje točnih, ažurnih, usaglašenih i dostupnih podataka o nekretninama, što u konačnici rezultira osiguranjem pravne sigurnosti u prometu nekretninama.
 
Također, cilj je proširivanje i harmonizacija zemljišno-knjižne i katastarske evidencije u još 100 urbanih katarstarskih općina na području Federacije BiH s krajnjim ciljem zamjene i/ili uspostave zemljišne knjige u tim katastarskim općinama po podacima nove katastarske izmjere i povećanje broja izravnih korisnika za 200.000, obzirom da tekući projekt registracije nekretnina osiguravaju usuglašene podatke o nekretninama i riješena pitanja prava vlasništva u 243 urbane općine u Federaciji BiH.
 
U okviru Projekta registracije nekretnina je do oktobra 2019. godine završena harmonizacija podataka u 205 katastarskih općina, uz dostignutih 978.676 izravnih korisnika. U toku su aktivnosti u još 50 katastarskih općina. Do datuma zatvaranja tekućeg projekta registracije nekretnina 31. jula 2020. godine, očekuje se završetak harmonizacije podataka u ukupno 579 katastarskih općina s ukupno 980.000 izravnih korisnika.
 
Nastavkom ovih aktivnosti stvara se potpuno novi okvir za razvoj tržišta nekretnina i sveukupni ekonomski razvoj Federacije BiH sa ažurnim podacima o nekretninama, vlasništvu, ograničenjima i drugim stvarnim pravima na nekretninama.
 
Društvo u cjelini će imati koristi od projekta u smislu daljeg unaprjeđenja upravljanja zemljištem, koji je podržan ažurnim i lako dostupnim podacima o nekretninama i transakcijama nad nekretninama, što doprinosi povećanju odgovornosti, te omogućava donošenje odluka i politika vezanih za zemljište, nekretnine i prirodne resurse temeljem ažurnih informacija.
 
Projektom se nastavlja razvoj infrastrukture neophodne za funkcioniranje sustava zemljišne administracije u FBiH u segmentima vektorizacije podataka, programske podrške i adekvatne informacijsko-komunikacijske infrastrukture za rad unutar sustava i za pružanje servisa i usluga građanima i profesionalnim korisnicima.
 
ROK DVA MJESECA DUŽI
 
Federalna vlada je usvojila informaciju o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, a na osnovu javnog poziva provedenog u 2019. godini, koju je pripremilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.
 
S obzirom da su sredstva krajnjim korisnicima dodijeljenja i uplaćena krajem godine, Vlada je zaključila da sa 31.12.2019. godine na 28.2.2020. godine pomjeri rok za dostavu izvještaja korisnika.
 
Dakle, korisnici koji nisu dostavili izvještaj do 28.2.2020. godine, neće moći ostvariti pravo na dodjelu sredstava u naredne tri godine. Ukoliko namjenski ne opravdaju dodijeljena sredstva ili ne izvrše povrat, nadležno minstarstvo će kod nadležnih sudova poduzeti odgovarajuće mjere.
 
INFORMACIJA O PROJEKTU MOSTAR JUG - TUNEL KVANJ NA KORIDORU Vc
 
Vlada FBiH prihvatila je informaciju u vezi s Koridorom Vc - Tunel poddionica Mostar Jug -Tunel Kvanj.
 
Premijer Vlade Federacije BiH je zadužen da uputi dopis ambasadoru EU u BiH Johannu Sattleru, kojim će biti potvrđeno da nema sporova na ovoj trasi ni zakonskih prepreka za njenu izgradnju, da je eksproprijacija zemljišta u završnoj fazi, te da će sva potrebna odobrenja i suglasnosti biti pravovremeno izdani.
 
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar su obavezani da nastave aktivno praćenje i obavljanje poslova na realiziranju projekta Mostar Jug -Tunel Kvanj.
 
U informaciji je navedeno da radovi na svim dionicama na koridoru Vc idu bez zastoja i da pandemija izazvana virusom COVID-19 ne utiče na dinamiku izvođenja.
 
Trenutačno su, osim radova koji se izvode na svih osam dionica cijelom duljinom, u tijeku i pripreme za raspisivanje tendera za izvođenje radova na poddionici Mostar Jug - Kvanj, Ovčari - Mostar Jug, kao i ostale.
 
Navedeno je i da je bilo određenih opstruiranja svih prethodnih godina oko izgradnje poddionice Mostar Jug - Kvanj, te da je Parlament Federacije BiH 2017. godine usvojio ovu trasu, a i Vlada Federacije BiH je proglasila javni interes za ovu dionicu 2018. godine. U završnoj fazi je izvlaštenje zemljišta i ažuriranje studije procjene uticaja na okoliš, te nema nikakvih prepreka za realizaciju ovog projekta.
Kako je također navedeno u ovoj informaciji, obraćanje premijera Federacije BiH ambasadoru EU dalo bi čvrstinu i sigurnost da je Vlada Federacije BiH u potpunosti stala i iza ove i svih ostalih dionica autoceste. Posebno je bitno što su i od Investicionog okvira za zapadni Balkan (WBIF) osigurana grant sredstva u iznosu od 18 milijuna eura.
 
O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI AGROKOMERCA
 
Federalna vlada je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o realizaciji postupka finansijske konsolidacije privrednog društva Agrokomerc d.d. Velika Kladuša od 20.7.2019. do 31.1.2020. godine.
 
Agrokomerc d.d. Velika Kladuša je zadužen da, u saradnji s nadležnim organima i institucijama, najkasnije u roku od tri mjeseca, pripremi i Vladi Federacije BiH dostavi plan aktivnosti za naredni period, u kojem treba navesti opis aktivnosti, nosioce i rokove izvršenja.
 
Plan treba sadržavati procjenu stanja realizacije Programa finansijske konsolidacije Agrokomerca koji je služio kao osnova za donošenje Odluke o finansijskoj konsolidaciji, korektivne mjere za smanjenje predviđenog gubitka u poslovanju, zaštitu državne imovine u postupcima sudskog izvršenja, rješavanje statusa imovine društva iskazane u pasivnom podbilansu (imovina izvan teritorije BiH), način izmirenja obaveza prema radnicima i iznalaženje mogućnosti za oživljavanje proizvodnje - korištenje kapaciteta društva i razradu svih ostalih značajnih pitanja vezanih za ovo privredno društvo.
 
DOBRI EFEKTI ODLUKE VLADE O OGRANIČAVANJU MARŽE
 
Vlada FBiH se upoznala sa informacijom o efektima propisivanja mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem marži u veleprodaji i maloprodaji naftnih derivata. Informacija se odnosi na maloprodajne cijene naftnih derivata na benzinskim pumpama u Federaciji BiH nakon donošenja Odluke o prepisivanju mjera neposredne kontrole cijena, kojom je privrednim društvima koja obavljaju trgovinu na veliko i trgovinu na malo naftnim derivatima propisana maksimalna veleprodajna marža u apsolutnom iznosu u visini od 0,06 KM/litru derivata i maksimalna maloprodajna marža u apsolutnom iznosu u visini od 0,25 KM/litru derivata.
 
U martu 2020. godine, i pored značajnog sniženja rafinerijskih cijena u regionu, u Federaciji BiH se nije desilo odgovarajuće sniženje veleprodajnih i maloprodajnih cijena.
 
Naime, trgovci su i u okolnostima proglašenja stanja nesreće u Federaciji BiH i dalje imali nerealno visoke cijene derivata i veoma visoke marže.
 
"Nakon Odluke Vlade FBiH je efekat uštede na prosječnom rezervoaru od 50 litara  22,90 posto (24,50 KM) za benzin BMB 95 u odnosu na cijenu tog rezervoara 18.3.2020., a za dizel na prosječnom rezervoaru od 50 litara efekat uštede je  27,32  posto (29,50KM). "
 
INFORMACIJA O PROBLEMU IZGRADNJE I RADU MALIH HIDROELEKTRANA
 
Vlada Federacije BiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva okoliša i turizma u svezi problema planiranja izgradnje i rada malih hidroelektrana.
 
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je zaduženo da, u suradnji s Federalnim ministarstvom okoliša i turizma, agencijama za vodna područja rijeke Save i Jadranskog mora i Federalnim hidrometerološkim zavodom, imenuje radnu skupinu koja će pripremiti prijedlog izmjene zakona ili podzakonskog akta kojim će biti precizno definirane obveze, kako investitora, odnosno operatora malih HE, tako i nadležnih institucija, vezano za osiguranje kontinuirane kontrole poštivanja obveza po osnovu EPP-a u skladu sa izdatim dozvolama.
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je zaduženo i da imenuje interresornu radnu skupinu od predstavnika FMPVŠ, FMOiT, FMERI, FMPU i Federalane komisije za koncesije, sa zadatkom da za Vladu FBiH pripremi prijedlog uputstva za korištenje Kataloga kriterija za održivi razvoj u sektoru malih hidroelektrana, čija primjena treba biti obvezujuća za organe i tijela u FBiH nadležne za izdavanje koncesije, odobrenja, suglasnosti i dozvole za male HE.
 
Vlada FBiH uvažava preporuke i zaključke navedene u Deklaraciji o zaštiti rijeka zapadnog Balkana, koju su pripremile nevladine organizacije iz BiH i zemalja okruženja, koje se bave zaštitom okoliša.
 
PREKATEGORIZACIJA CESTA
 
Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, donijela Odluku o prekategorizaciji lokalnih u regionalne ceste na području Tuzlanskog kantona.
 
To su lokalne ceste Brnjik - Vražići - Humka - Zovik (granica entiteta) u ukupnoj dužini od 5,4 kilometara koja se kategoriše u regionalnu cestu sa oznakom R-459b, Kalesija - Međeđa - Sapna u ukupnoj dužini od 13,9 kilometara koja postaje regionalna cesta sa oznakom R-456a, lokalna cesta Priboj-Teočak (granica entiteta) u ukupnoj dužini od 9 kilometara koja se kategoriše u regionalnu cestu sa oznakom R-456b, Klokotnica - Lukavica - Kapetani u dužini od 9,27 kilometara koja se kategoriše u regionalnu cestu R-465b i lokalna vesta R-469 - JP Medunarodni aerodrom Tuzla u ukupnoj dužini od 0,8 kilometara koja se kategoriše se u regionalnu cestu sa oznakom R-469a.
 
Danas je donesena i Odluka po kojoj je regionalna cesta R-417 Karlov han - Kazaginac, dužine 14 km, prekategorisana u magistralnu cestu sa oznakom M-16.5.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada FBiH će, kaže se u njenom današnjem izjašnjenju, u narednom periodu razmotriti uređivanje određenih pitanja iz radnog odnosa za vrijeme trajanja proglašenog stanja nesreće u FBiH, te smatra prihvatljivom inicijativu koju je podnijela poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Alma Kratina.
 
Na današnjoj sjednici usvojen je izvještaj o radu Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije BiH s finansijskim izvještajem za 2019. godinu koji je prethodno usvojio Upravni odbor ove fondacije.
 
Federalna vlada dala je saglasnost Ministarstvu sigurnosti BiH da može izvoditi radove na izgradnji srednjenaponskog 10(20) kv kablovskog priključka za transformatorsku stanicu KBTS 10 (20) 0,4 kv "Hadžići vojna" na zemljištu katastarskoj općini Donji Hadžići. Odlukom od 20.6.2018. godine, kasarna "Ušivak" je dodijeljena na korištenje Ministarstvu sigurnosti BiH za potrebe smještaja migranata. Vlada FBiH neće snositi troškove izvođenja radova i neće biti odgovorna za eventualnu štetu koja može nastupiti prilikom izvođenja radova.
 
Federalna vlada dala je saglasnost Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar na Odluku o izmjeni Statuta JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar od 23.12.2019. godine.
 
Federalnom zavodu za geologiju odobreno je raspoređivanje sredstava u iznosu od 21.963,33 KM koje je Evropska komisija uplatila na poseban namjenski transakcijski račun, a koja su neutrošena u 2019. godini i prenesena u 2020. godinu. Sredstva su namijenjena za realizaciju aktivnosti u okviru „Projekta 731166 GeoEra oblast geonergije, podzemnih voda i mineralnih sirovina“.
 
Za realizaciju projekta „Prikupljanje, analiza i obrada podataka o mineralnim sirovinama u FBiH (EIT/RAW MATERIALS) Federalnom zavodu za geologiju odobreno je i raspoređivanje 39.857,20 KM, koje je, također, uplatila Evropska komisija preko Geološkog zavoda Slovenije.
 
Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o realizaciji projekta sa objašnjenjem o uzrocima eventualnog odstupanja realizacije od planiranih ulaganja u projekte i zastojima u njihovoj realizaciji za prvi kvartal 2020. godine.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada FBiH je dala prethodnu saglasnost da za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora Razvojne banke FBiH, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, budu imenovani Igor Živko (predsjednik), Adisa Omerbegović Arapović, Almir Zulić, Amir Avdić, Mehmedalija Hadžović, Božo Vukoja i Zvonko Landeka (članovi).
 
Date su prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Energoinvesta d.d. Sarajevo, uime državnog kapitala, a zbog isteka perioda na koji su imenovani, te za imenovanje Asima Ibrahimagića, Dženana Imamovića, Ramiza Kikanovića i Elnura Salihovića za vršioce ovih dužnosti, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.
 
Federalna vlada je danas pozvala vlade kantona i Savez udruženja penzionera u FBiH da pokrenu i provedu postupak nominiranja i predlaganja kandidata za imenovanje na pozicije članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Zadužila je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da ovaj zaključak, sa uputama o načinu i postupku predlaganja kandidata, proslijedi vladama kantona i Savezu udruženja penzionera u FBiH, te da objedini dostavljene prijedloge i dostavi ih Vladi Federacije BiH radi konačnog imenovanja. Uz to, Vlada je donijela i Odluku o utvrđivanju uslova i kriteriji za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.
 
U Komisiju za tumačenje i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH su, uime Vlade FBiH, danas imenovani Adis Omerović i Amila Gajević.
 
Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava Vlada je opunomoćila Gorana Buhača (Sarajevoputevi d.d. Sarajevo), Stipu Buljana (Energoinvest d.d. Sarajevo) i Jasmina Pašić (Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo).
 
***
Nastavak 222. sjednice Vlade FBiH najavljen je za četvrtak, 14.5.2020. godine.
 
NAPOMENA: Današnjoj sjednici Vlade BiH su prisustvovali premijer FBiH i njegovo dvoje zamjenika, dok su ostali članovi Federalne vlade u radu sjednice sudjelovali putem video linka.
Srijeda,
19. januar 2022.
;">
VIŠE