222. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 12.05.2020.
Dnevni red
Dnevni red 222. redovne sjednica Vlade FBiH održane danas u Sarajevu
 
1. Usvajanje Zapisnika 221. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 30.4.2020. godine, Zapisnika 172. hitne sjednice, održane 8.5.2020. godine, telefonskim putem i Zapisnika 173. hitne sjednice, održane 8.5.2020. godine, telefonskim putem
2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu
3. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za uređivanje međusobnih prava i obaveza radnika i poslodavaca za vrijeme proglašenog stanja nesreće, koju je podnijela Alma Kratina, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
4. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o sazivanju 33. vanredne Skupštine dioničara Privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Privrednog društva „ Energoinvest d.d. Sarajevo
6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Privrednog društva Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
7. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o radu Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije Bosne i Hercegovine sa Finansijskim izvještajem za 2019. godinu
8. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
9. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala
10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar na Odluku o izmjeni Statuta Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar
11. Prijedlog odluke o prekategorizaciji lokalnih cesta u regionalne ceste na području Tuzlanskog kantona
12. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva “Fabrika duhana Mostar” d.d. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti direktora
13. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata za dodjelu sredstava iz „Tekućeg transfera pojedincima - za pomoć u liječenju boraca - branitelja“, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu
14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine za izvođenje radova na lokalitetu kasarne Ušivak
15. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa “Projekat 731166 GeoEra oblast geoenergije podzemnih voda i mineralnih sirovina” otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za geologiju
16. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa “Prikupljanje, analiza i obrada podataka o mineralnim sirovinama u Federaciji Bosne i Hercegovine (EIT/RAW MATERIALS)”, otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za geologiju
17. Prijedlog odluke o prodaji 1 (jednog) motornog vozila Federalnog ministarstva finansija - financija - Finansijske policije - Financijske policije
18. Očitovanje na Nacrt izvještaja revizije učinka „Praćenje realizacije preporuka iz izvještaja planiranje Budžeta FBiH“, s Prijedlogom zaključka
19. Prijedlog za pokretanje postupka za imenovanje članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, s Prijedlogom zaključka
a) Prijedlog odluke o kriterijima za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
20. Prijedlog rješenja (imenovanje predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Komisiju za tumačenje i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH)
21. Prijedlog rješenja o prestanku važenja Rješenja o imenovanju predstavnika za podnošenje zahtjeva prema TAIEX-u
22. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period od 1. januara do 31. marta 2020. godine, sa Prijedlogom zaključka
23. Informacija o zaduženju kod Svjetske banke - Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za realizaciju Projekta registracije nekretnina - dodatno finansiranje, s Nacrtom odluke
a) Nacrt odluke o prihvatanju zaduženja po ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za realizaciju Projekta registracije nekretnina - dodatno finansiranje
24. Informacija o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, a na osnovu javnog poziva provedenog u 2019. godini, s Prijedlogom zaključka
25. Informacija u vezi koridora Vc Tunel poddionica Mostar Jug-Tunel Kvanj, s Prijedlogom zaključka
26. Informacija Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o realizaciji projekata sa objašnjenjem o uzrocima eventualnog odstupanja realizacije od planiranih ulaganja u projekte i zastojima u njihovoj realizaciji za I. kvartal 2020. godine, s Prijedlogom zaključka
27. Informacija o realizaciji postupaka finansijske konsolidacije Privrednog društva “Agrokomerc” d.d. Velika Kladuša za period od 20.7.2019. godine do 31.1.2020. godine, s Prijedlogom zaključka
28. Informacija o efektima propisivanja mjere neposredne kontrole cijene utvrđivanja marži u veloprodaji i maloprodaji naftnih derivati, s Prijedlogom zaključka
29. Informacija Federalnog ministarstva okoliša i turizma u vezi aktuelnog problema planiranja izgradnje i rada malih hidroelektrana, s Prijedlogom zaključka
30. Informacije o realizaciji tačke 1. Zaključka V. broj: 583/2020 od 30.4.2020. godine
- Informacija o mjerama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u borbi protiv posljedica pandemije, s Prijedlogom zaključka
- Informacija o radu Federalne uprave civilne zaštite od usvajanja Odluke o proglašenju stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID 19) na području Federacije BiH, s Prijedlogom zaključka
- Informacija Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom
- Informacija Federalnog zavoda za statistiku
- Informacija Sudske policije
- Informacija Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine
- Informacija Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine
- Informacija Arhiva Federacije
- Informacija Federalnog ministarstva prometa i komunikacija
- Informacija Zavoda za javnu upravu
- Informacija Odbora državne službe za žalbe
- Informacija Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Tuzla
- Informacija Zavoda za zbrinjavanje mentalno invaldinih osoba - Bakovići
- Informacija Federalnog zavoda za poljoprivredu
- Informacija Agencije za privatizaciju u FBiH
- Informacija Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
- Informacija Federalnog zavoda za zapošljavanje
- Informacija Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
- Informacija Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
- Informacija Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ)
- Informacija Federalnog ministarstva zdravstva
- Informacija Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH d.d. Sarajevo
- Informacija Finansijske - Financijske policije
- Informacija Zavoda za zastupanje muške djece i omladine - Sarajevo
- Informacija JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca
- Informacija Federalnog zavoda za programiranje razvoja
- Informacija Agencije za državnu službu Federacije BiH
- Informacija Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija
- Informacija Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove
- Informacija Federalnog zavoda za agropedologiju
- Informacija Fonda za zaštitu okoliša
- Informacija Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke
- Informacija Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine
- Informacija Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije
- Informacija Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
- Informacija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova
- Informacija Federalne uprave policije
- Informacija Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Evropske unije
- Informacija Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine
- Informacija Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata
- Informacija Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine
- Informacija Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite-Ljubuški
- Informacija Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Mostar
- Informacija Federalne uprave za inspekcijske poslove
- Informacija Agencije za vodno područje Jadranskog mora Mostar
- Informacija Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Bihać
- Informacija Federalnog ministarstva okoliša i turizma
- Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije
- Informacija Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
- Informacija Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar
- Informacija Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine
- Informacija Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK
- Informacija Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Orašje
- Informacija Federalnog zavoda za geologiju
- Informacija Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću
- Informacija Federalnog hidrometeorološkog zavoda
- Informacija Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica
- Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
- Informacija Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine
- Informacija Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine
- Informacija Federalnog ministarstva rada i socijalne politike
- Informacija Federalne novinske agencije
- Informacija “Agencije za vodno područje rijeke Save” Sarajevo
- Informacija Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
- Informacija Finansijko-informatičke agencije
- Informacija Federalnog ministarstva finansija
- Informacija Federalnog ministarstva trgovine
- Informacija Zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
- Informacija Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine
- Informacija Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa Zenica
- Informacija J.U. Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić
- Informacija Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta
- Informacija Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Busovača
- Informacija Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Sarajevo
- Informacija JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin
- Informacija Federalnog ministarstva prostornog uređenja
- Informacija Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
- Informacija Federalnog ministarstva kulture i sporta
- Informacija Federalnog ministarstva pravde
- Informacija Federalne direkcije robnih rezervi
31. Prijedlozi rješenja
a) Prijedlog rješenja o preventivnoj suspenziji
b) Prijedlog rješenja o ovlaštenju za potpisivanje akata iz nadležnosti Federalne uprave civilne zaštite
32. Prijedlog odluke o kategorizaciji regionalne ceste R-417, Karlov han - Kazaginac u magistralnu cestu sa oznakom M.16.5
 
Petak,
15. januar 2021.
VIŠE