221. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 30.04.2020.
Saopćenje o radu221. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:

ZATRAŽENO ZAKAZIVANJE SJEDNICA OBA DOMA PARLAMENTA FBiH

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na današnjoj sjednici koja je održana u Sarajevu, zadužila Federalnu upravu civilne zaštite, federalne uprave i federalne upravne organizacije, te sva federalna ministarstva i druge federalne institucije da joj, najkasnije do 8. maja 2020. godine, dostave detaljne informacije, s popratnom dokumentacijom, o svim nabavkama provedenim od usvajanja Odluke o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH, kao i kriterijima na osnovu kojih su izabrani dobavljači.

Ova federalna uprava je obavezana i da kontinuirano, sve dok je na snazi Odluka o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH, dostavlja Vladi Federacije BiH detaljne informacije o svim pojedinačnim nabavkama koje provodi.

Federalna vlada pozvala je i niže nivoe vlasti da, na isti način, predoče informacije o svim nabavkama, provedenim za vrijeme trajanja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19).

Vlada FBiH traži od oba doma Parlamenta FBiH zakazivanje sjednica, na kojima će razmotriti sveobuhvatnu informaciju o aktivnostima Vlade Federacije BiH poduzetim za vrijeme od proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19), uključujući i informaciju o provedenim javnim nabavkama, s prijedlogom mjera, koju će Vlada naknadno dostaviti.

Svi federalni organi uprave, federalne upravne organizacije i federalne institucije su pozvani da sve provedene nabavke postavljaju na svoje web stranice, s ciljem upoznavanja javnosti i transparentnosti provedenih postupaka.

Inače, današnjoj sjednici Vlade BiH su prisustvovali premijer FBiH i njegovo dvoje zamjenika, dok su ostali članovi Federalne vlade u radu sjednice sudjelovali putem video linka.

IZVRŠENJE PRORAČUNA FBiH ZA 2019. GODINU

Vlada Federacije BiH je usvojila izvješće o izvršenju Proračuna Federacije BiH za 2019. godinu, koje će uputiti Parlamentu FBiH.

Izmjenama i dopunama Proračuna Federacije BiH za 2019. godinu su, po osnovu prihoda, primitaka i financiranja, planirana sredstva od 2.701,8 milijuna KM, od čega je ostvareno 2.265 milijuna KM, ili 84 posto.

Od ukupno ostvarenih prihoda, primitaka i financiranja, prihodi od poreza (porez na dobit, prihodi od indirektnih poreza) ostvareni su u iznosu od 1.676,0 milijuna KM, što je 74,01 posto ukupno ostvarenih prihoda, zatim neporezni prihodi (naknade, takse, novčane kazne...) od 354 milijuna KM, što je 15,62 posto ukupno ostvarenih prihoda, dok su prihodi po osnovu financiranja Proračuna ostvareni u iznosu od 234,9 milijuna KM, s učešćem od 10,37 posto u ukupnom ostvarenju.

U odnosu na 2018. godinu, ukupno ostvareni prihodi, primici i financiranje manji su za šest posto ili u apsolutnom iznosu za 147,9 milijuna KM, na što je izravan utjecaj imao prihod od dividende iz akumulirane dobiti javnih poduzeća od 153 milijuna KM, te veće zaduženje od 20 milijuna KM u 2018. godini.

Ukoliko posmatramo ostvarenje prihoda po kategorijama, prihodi od poreza na dobit od 99,3 milijuna KM veći su za 17 posto, odnosno za 14,6 milijuna KM u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupno obračunati rashodi i izdaci za 2019. godinu iznose 2.194,6 milijuna KM, što je 81 posto planiranog prema Izmjenama i dopunama Proračuna Federacije BiH za 2019. godinu. Rashodi i izdaci na gotovinskoj osnovi iznose 2.049,8 milijuna KM, što je 93 posto ukupno obračunatih.

U odnosu na prethodnu godinu, ukupni rashodi i izdaci manji su za devet, ili za 226,7 milijuna KM, što je rezultat znatno većeg izvršenja na pozicijama otplate duga i kapitalnih transfera u 2018. godini.

Najveća izdvajanja po osnovu tekućih transfera i drugih tekućih rashoda odnose se na redovne mjesečne transfere: za MIO 291,8 milijuna KM, za invalidnine 274,5 milijuna KM, za neratne invalidnine 139,3 milijuna KM, za provedbu Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja 15,1 milijuna KM i za civilne žrtve rata 24,7 milijuna KM.

Bitno je istaknuti da je u okviru redovitog transfera za MIO isplaćeno 18,1 milijuna KM verificiranog duga prema ovom fondu.

Kroz transfere za zdravstvo izdvojena su 40,4 milijuna KM, a za kantone i općine, na ime financijske pomoći 18 milijuna KM, koliko je i planirano za 2019. godinu. Od realiziranih sredstava kantonima je isplaćeno 10,5 milijuna KM i to za Bosansko-podrinjski tri milijuna KM, za Hercegovačko-neretvanski 0,2 milijuna KM, za Unsko­sanski četiri milijuna KM, za Srednjobosanski 0,3 milijuna KM, za Tuzlanski 50 hiljada KM, za Zapadnohercegovački 1,1 milijuna KM, za Posavski 1,4 milijuna KM, za Kanton 10 0,4 milijuna KM i za Zeničko-dobojski 0,2 milijuna KM. Za općine je izdvojeno 7,5 milijuna KM.

Kao podrška zapošljavanju, iz Proračuna za 2019. godinu je izdvojeno 10,2 milijuna KM za Zavod za zapošljavanje FBiH.

Kroz subvencije javnim poduzećima je, od planiranih 49,9 milijuna KM, u 2019. godini realizirano 45,9 milijuna KM, što je 92 posto planiranih sredstava. Od planiranih 76,4 milijuna KM za subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima realizirano je 75,4 milijuna KM.

Prošle godine je Proračun FBiH ostvario tekući suficit od 70.431.000 KM.

IZMIJENJENA ODLUKA O NAJVIŠIM CIJENAMA USLUGE ENERGETSKOG AUDITA I DONESENA ODLUKA O NAJVIŠEM IZNOSU TROŠKOVA ENERGETSKIH CERTIFIKATA

Federalna vlada je izmjenila Odluku o najvišim iznosima naknade za usluge energijskog audita i propisala izmijenjeni najviši iznos naknade za usluge energijskog audita zgrade ovisno o vrsti, namjeni, površini složenosti termo-tehničkog sistema zgrade, odnosno dijela zgrade, ili samostalne upotrebne cjeline za koju se obavlja energijski audit.

Naknade za audit novih zgrada s jednostavnim tehničkim sistemom iznose od 250 KM za 50 kvadratnih metara do 1.241 KM za 400 m2 , a za zgrade sa složenim tehničkim sistemom od 1.444 KM za 600 m2 do 18.850 KM za 60.000 kvadratnih metara.

Za postojeće zgrade naknade s jednostavnim tehničkim sistemom iznose od 300 KM za 50 kvadratnih metara do 1.489 KM za 400 m2, a za zgrade sa složenim tehničkim sistemom od 1.733 KM za 600 m2 do 26.390 KM za 60.000 kvadratnih metara.

Za stanove koji su dijelovi postojećih zgrada (etažne cjeline) ili individualnih stambenih objekata (porodične kuće) naknada za usluge energijskog audita je 131 KM za 25 m2 do 549 KM za 200 kvadratnih metara.

Donesena je i Odluka o najvišem iznosu troškova za izdavanje energijskih certifikata i nezavisnu kontrolu za 2020. godinu koji ovisi o vrsti i površini zgrade, odnosno dijelu zgrade ili samostalne upotrebne cjeline za koju se izdaje ovaj certifikat.

Iznos troškova uključuje posebne vrijednosti troškova za postojeće i novezgrade, etažne cjeline i individulane kuće do 200 m2, u odnosu na namjenu, složenost tehničkog sistema i opremu koju tehnički sistem obuhvata.

DONESENA ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA

Vlada FBiH danas je donijela odluku o raspoređivanju donatorskih sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Na osnovu raspoloživih i evidentiranih podataka na Jedinstvenom računu, odobren je utrošak sredstava ovog federalnog ministarstva i to u iznosu od 156.090 KM. Sredstva će biti korištena isključivo u skladu s pojedinačnim proračunima projekata koje odobravaju i kontroliraju donatori.

U martu  2017.  godine  zaključen je  Okvirni  sporazum  o  preventivnom arheološkom  istraživanju  i zaštiti  arheoloških  lokaliteta  i spomenika  kulture  na trasi autoceste Koridor  Vc  između  JP  Autoceste  FBiH  i Federalnog  ministarstva kulture i sporta, u čijem sastavu se nalazi Zavod za zaštitu spomenika.

Ovim sporazumom Federalno ministarstvo, odnosno Zavod, je angažiran za izvođenje preventivnih arheoloških istraživanja na trasi autoceste Koridor Vc. Za  te  namjene  otvoren je Poseban namjenski transakcijski račun na koji su Autoceste Federacije BiH uplatile sredstva namjenjena za isplate izabranim dobavljačima za ugovorene radove na dionicama/poddionicama Mostar Jug - Tunel Kvanj, Mostar Sjever - Mostar Jug, Putnikovo brdo (međuentitetska  linija) - Medakovo, Ozimica - Poprikuše i Medakovo - Ozimica.

ZADUŽENJE PUTEM EMISIJE OBVEZNICA

Federalna vlada je odobrila zaduženje Federacije BiH putem emisije obveznica s ciljem prikupljanja sredstava za financiranje izdataka utvrđenih Proračunom FBiH za 2020. godinu, u nominalnom iznosu do 100.000.000 KM. Bit će emitirano 100.000 nominalne pojedinačne vrijednosti od po 1.000 KM, uz petogodišnji rok dospijeća.

Javni poziv za učestvovanje u ovoj emisiji obveznica bit će objavljen se na internet stranici Federalnog ministarstva financija i Sarajevskoj burzi vrijednosnih papira (SASE), najkasnije sedam dana prije dana održavanja aukcije.

PREPORUKA ZA PRIJEM U DRŽAVLJANSTVO BiH

Vlada FBiH dala je preporuku za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine Zorici Cvetanovskoj-Maraus, prvoj violini orkestra II Sarajevske filharmonije, kao osobi od naročite koristi za Bosnu i Hercegovinu.

Riječ je o državljanki Sjeverne Makedonije, umjetnici koja je pokazala jasnu opredjeljenost da nastavi svoj život i umjetnički rad u Bosni i Hercegovini. Ova nadarena violinistica je već od 2004. godine angažirana na brojnim projektima JU Sarajevske filharmonije, promovirajući našu zemlju i na brojnim inozemnim gostovanjima.

DONESENO RJEŠENJE ZA ULAZAK U

POSJED NEKRETNINA NA DIONICI KORIDORA Vc

Federalna vlada donijela je Rješenje kojim dozvoljava JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, kao korisniku eksproprijacije, ulazak u posjed više nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenice od 13.3.2020. godine.

Korisnik eksproprijacije je 26.3.2020. godine podnio zahtjev za ulazak u posjedovih nekretnina u kojem se, pored ostalog, ističe da je postupak eksproprijacije vođen s ciljem izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Donja Gračanica - Nemila, poddionica Vranduk - Nemila na području Grada Zenice, nakon što je odlukom Vlade FBiH utvrđen javni interes. Podnositelj zahtjeva navodi da se radi o realizaciji ciljeva od javnog interesa i investiciji velike vrijednosti koja se finansira iz međunarodnih finansijskih sredstava, putem kreditnih sporazuma za realizaciju projekta Koridor Vc, te svako kašnjenje u dogovorenoj provedbi povlači za sobom isplatu zateznih kamata i penala na neutrošena sredstva.

Navedeno je i da je riječ izgradnji trase autoceste koja je na ovoj dionici i poddionici strateški bitna za privredu Federacije BiH, te da je to izuzetno frekventan putni pravac, što nalaže hitnost u nastavku gradnje.

INFORMACIJA O PODSTICAJU ZAPOŠLJAVANJA IZ SREDSTAVA REVOLVINGA

Federalna vlada upoznala se s informacijom o rezultatima realizacije Programa dugoročnih plasmana za podsticaj zapošljavanja iz sredstava revolvinga (stanje na dan 31.12.2019. godine) i zadužila Federalni zavod za zapošljavanje da kontinuirano prati efekte zapošljavanja i održavanja nivoa zaposlenosti kod korisnika sredstava svih kreditnih linija.

U zaključnim zapažanjima iz ove infomacije je navedeno da su korisnici kredita, kod kojih je utvrđeno smanjenje broja radnika, naveli da je razlog smanjenja rezultat pada proizvodnje, plasmana proizvoda i prihoda, te gubitak tržišta.

U skladu s dosadašnjom praksom, i u narednom periodu će biti nastavljena intenzivna provjera efekata zapošljavanja za sve aktivne kreditne linije iz Programa dugoročnih plasmana za poticaj zapošljavanja iz sredstava revolvinga, tj. kredita koji su u otplati. Također, u skladu s nadležnostima, raspoloživim kapacitetima i mogućnostima, bit će nastavljeno poduzimanje svih radnji s ciljem kvalitetnog praćenja efekata zapošljavanja po ovom programu i davanja instrukcija Razvojnoj banci Federacije BiH za pokretanje pravnih radnji utvrđenih Programom.

Navedeno je i da Upravni odbor Federalnog zavoda za zapošljavanje kontinuirano prati sve aktivnosti u vezi s realizacijom Programa dugoročnih plasmana za poticaj zapošljavanja iz sredstava revolvinga, kao i ugovorne obaveze s razvojnom bankom Federacije BiH i da radi na njihovom unapređenju, te da, mada su još na raspolaganju značajna sredstva, u 2019. godini nije realiziran niti jedan novi kredit po dvije aktivne kreditne linije.

Imajući ovo u vidu, kao i druge nepovoljne okolnosti na tržištu, Federalni zavod za zapošljavanje je, u saradnji s Razvojnom bankom Federacije BiH, izradio novi Program kreditnih plasmana za podsticaj zapošljavanja i održavanja zaposlenosti iz sredstava Zavoda za zapošljavanje, koji je Vlada Federacije BiH usvojila 5.9.2019. godine. Nakon toga je sačinjen prijedlog sporazuma o njegovoj realizaciji koji je upućen Razvojnoj banci Federacije BiH na saglasnost.

Cilj ovog unaprijeđenog Programa, koji će biti realiziran isključivo putem Razvojne banke FBiH, jeste učiniti kreditna sredstva dostupnim što većem broju korisnika uz poboljšanje i svih ostalih elemenata programa podsticaja. Pri tome, pored primarnog, vodi se računa i o drugim značajnim aspektima kao što su privredna grana koja se finansira, teritorijalna zastupljenost, ravnomjernost, kvalitet kontrole kreditnog rizika i kontrole namjenskog utroška i slično. Programom su utvrđeni osnovni elementi, principi, pravila i instrumenti kredita koji će s tim ciljem biti realizirani.

O PRISTUPU JEDINSTVENOM REGISTRU KORISNIKA GOTOVINSKIH NAKNADA

Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o evidenciji pristupa institucija FBiH Jedinstvenom registru korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi i prijenosa podataka o njihovim isplatama.

Vlada je zadužila sve institucije, korisnike budžeta i vanbudžetske fondove, koji djeluju na nivou FBiH i koji do sada nisu pristupili Jedinstvenom registru, da to učine u skladu sa odredbama Zakona o jedinstvenom registru korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi. Također su dužni prenijeti podatke o isplatama iz svojih elektronskih evidencija i drugih baza podataka u bazu Jedinstvenog registra. Sve ove obaveze moraju biti završene najkasnije do 15.5.2020. godine.

PRODUŽEN ROK ZA DOSTAVU PONUDA ZA DODJELU KONCESIJE

Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o uticaju pandemije koronavirusa na međunarodni javni poziv za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru Federacije BiH, te prihvatila produženje roka za dostavu ponuda za dodjelu koncesija za četvrti kvartal 2020. godine.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je zaduženo da izvrši sve aktivnosti za javnu objavu o produženom roku i da, na osnovu procijenjenog stanja i mogućnosti pripreme i dostave ponuda, odredi tačan datum do kojeg one mogu biti dostavljene i to objavi na svojoj i web stranici Vlade FBiH i to najmanje dva mjeseca prije određenog dana za dostavu ponuda.

LANI POLJOPRIVREDA U FBiH POMOGNUTA SA 87.061.741,18 KM

Vlada FBiH je usvojila informaciju o prošlogodišnjim odobrenim transferima za poljoprivredu u 2019. godini u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava namijenjenih poticajima za poljoprivredu, a utvrđenih Budžetom FBiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u iznosu od 68.700.000 KM. Sredstva su utrošena u skladu s Programom i ukupno je realizovano 66.612.945,54 KM odnosno 96,96 posto.  Od tog iznosa je u 2019. godini realizovano 10.770.731,68 KM kroz poticaje biljnoj i 54.057.935,69 KM animalnoj proizvodnji, 1.141.223,51 KM po modelu ruralnog razvoja, 247.133,95 KM kroz ostale vrste novčanih podrški, te 395.920,71 KM za sudske presude i žalbene postupke.

Inače, u 2019. godini ukupno je odobreno 27.854 zahtjeva za novčane podrške, od čega 3.366 zahtjeva za biljnu proizvodnju, 24.049 za animalnu, 236 za model ruralnog razvoja, 113 za ostale podrške i 90 u ponovljenim postupcima po žalbama i sudskim presudama.

U skladu s članom 32. Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, po kojem su na jednom mjestu prikazane novčane podrške na nivou Federacije BiH i na nivou kantona, ukupan iznos sredstava utrošen u novčane podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Federaciji BiH u 2019. godini je iznosio 87.061.741,18 KM.

IZGRADNJA NOVOG TUNELA CRNAJA NAJPOVOLJNIJA VARIJANTA

Vlada Federacije BiH prihvatila je informaciju o aktivnostima na rješavanju problematike tunela Crnaja, ma magistralnoj cesti M-17, dionica Jablanica – Konjic i dala saglasnost na realizaciju varijante sa izgradnjom novog tunela.

Sredstva za izgradnju novog tunela bit će obezbijeđena iz vlastitih sredstava JP Ceste Federacije BiH ili sredstava iz granta Vlade Federacije BiH ili iz kreditnih sredstava-realokacijom postojećih.

Kako je navedeno u informaciji, tunel Crnaja je izgrađen šezdesetih godina dvadesetog stoljeća na terenu sa ozbiljnim geološkim i hidro geološkim problemima zbog postojanja aktivnog klizišta, što su ujedno i razlozi lošeg stanja kolovozne konstrukcije, tunelske obloge, smanjenog gabarita svijetlog profila, te već kao takav duže vrijeme predstavlja ozbiljnu prijetnju normalnom odvijanju prometa.

Tragom lošeg iskustva s projektom rekonstrukcije tunela Vranduk i stava Vlade Federacije BiH da radovi na rekonstrukciji tunela Crnaja ne smiju započeti bez alternativnog odvijanja prometa, već potpisani ugovor sa izvodačem radova, ugovorne vrijednosti 12.833.631,32 KM, uključujući PDV je obustavljen i pristupilo se dodatnim analizama i iznalaženju mogućnosti potpunog izmještanja prometa iz tunela.

Ovim rješenjem bi izvođenje radova u tunelu moglo biti značajno ubrzano, što direktno smanjuje rok izvođenja radova u odnosu na ugovor, a ujedno bi se i promet odvijao bez većih zastoja.

Iz tih razloga urađeno je više varijanti rješenja rekonstrukcije tunela pod prometom, gdje su uključene izgradnje zaobilaznica različite dužine, te varijanta izgradnje novog tunela dužine 963 metra. Na temelju idejnih rješenja utvrđeno je da se procijenjeni troškovi rekonstrukcije tunela Crnaja u varijantama s obilaznicom kreću od 20,6 do 22,4 miliona KM, dok su troškovi izgradnje novog tunela procijenjeni na 27,7 miliona KM.

Na temelju urađenog Elaborata o poređenju varijantnih rješenja stav JP Ceste FBiH je da je najpovoljnija varijanta izgradnja novog tunela i pripadajućeg dijela trase, odnosno varijanta s najnižim ukupnim troškovima i najmanjim rizicima za sudionike u prometu.

O USPOSTAVI SISTEMA KOORDINACIJE ZA PROGRAM

PERSPEKTIVA KONKURENTNOSTI JUGOISTOČNE EVROPE

Vlada FBiH se upoznala sa informacijom o uspostavi sistema koordinacije za program Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) Perspektiva konkurentnosti jugoistočne Evrope za period 2020. - 2021. godina.

Za realizaciju planiranih zadaća iz ovog OECD-ovog programa bit će formirana Radna grupa u čijem sastavu će se nalaziti predstavnici Kabineta premijera Vlade Federacije BiH, federalnih ministarstava finansija, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, okoliša i turizma, energije, rudarstva i industrije, prometa i komunikacija, obrazovanja i nauke, razvoja, poduzetništva i obrta, trgovine, rada i socijalne politike, pravde, federalnih zavoda za programiranje razvoja, zapošljavanje i statistiku,te druge institucije čije bi uključivanje, po ocjeni Kabineta premijera, bilo nužno za uspješnu realizaciju ovog programa.

Kabinet premijera Vlade Federacije BiH je zadužen da, s ciljem izvršavanja OECD-ovog trećeg ciklusa procjene Perspektive konkurentnosti za jugoistočnu Evropu, koordinira radom radne grupe na nivou Federacije BiH, kao i da imenuje osobu koja će biti zadužena za saradnju između OECD-a i BiH nacionalne koordinatorice za OECD-ovu Perspektivu konkurentnosti.

O NOVOM OKVIRU ZA REFORMU JAVNE UPRAVE

Vlada FBiH se upoznala sa informacijom o prijedlogu Europske komisije o novom okviru održavanja sastanaka i rada Posebne grupe za reformu javne uprave.

Vlada je prihvatila predloženi prijedlog za održavanje političkog dijaloga u okviru 4. sastanka Posebne grupe za reformu javne uprave kao tijela uspostavljenog u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine, s jedne, i Europske unije i njenih zemalja članica, s druge strane.

Uime Vlade FBiH će u okviru dijaloga na najvišem nivou prisustvovati federalni ministar pravde Mato Jozić, sekretar Vlade FBiH Edita Kalajdžić i direktor Agencije za državnu službu FBiH Refik Begić.

Ured Vlade FBiH za europske integracije zadužen je da zatraži imenovanje predstavnika za svaku pojedinačnu tačku dnevnog reda u tehničkom dijelu sastanka.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Na današnjoj sjednici Federalna vlada dala je saglasnost na godišnji program održavanja, zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove javnih cesta JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar i Finansijski plan Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH za 2020. godinu.

Usvojeni su izvještaji o radu Agencije za reviziju privatizacije u FBiH i Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo za 2019. godinu.

Doneseni su zaključci kojima je Vlada FBiH potvrdila da su Nadzorni odbor Hrvatske pošte d.o.o. Mostar i Dioničko društvo Hrvatske telekomunikacije Mostar dostavili izvještaje o radu za period 1.10.2019. - 31.12.2019., odnosno 1.1.2020. - 31.3.2020. godine.

Prihvaćeni su izvještaji o radu i poslovanju Federalne novinske agencije i Upravnog odbora ove javne ustanove za 2019. godinu.

Danas je prihvaćen i 26. tromjesečni izvještaj o provedbi Projekta registracije nekretnina u FBiH za period januar - mart 2020. godine.

Usvojena je informacija o donošenju Odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena proizvoda od interesa za Federaciju BiH, koja će biti dostavljena Parlamentu FBiH.

Vlada se upoznala sa informacijom o realizaciji njenih zaključaka za period januar - mart 2020. godine.

Federalna vlada saglasna je s komentarom na Nacrt izvještaja revizije učinka „Praćenje realizacije preporuka iz Izvještaja revizije učinka Upravljanje smještajnim kapacitetima budžetskih korisnika FBiH“, koji je Uredu za reviziju institucija u Federaciji BiH pripremila Služba za zajedničke oslove organa i tijela FBiH 24.4.2020. godine.

Vlada se danas izjasnila o više inicijativa za izmjene i dopune zakona, pokrenute u oba doma Parlamenta FBiH.

KADROVSKA RJEŠENJA

Federalna vlada danas je donijela Rješenje o imenovanju intersektorske Komisije čiji zadatak je da sačini tekst Prednacrta zakona o znakovnom jeziku za područje Federacije BiH, u koju su imenovani Sanela Milavić-Repak (predsjednica), Irenko Matijević, Mirna Nikšić, Dobrica Jonjić i Umihana Prguda (članovi).

Doneseno je i Rješenje o imenovanju Komisije za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike federalnih organa državne službe. Za članove ove komisije, na period od dvije godine, imenovani su Elvedina Hodžić (predsjednik), Alen Taletović, Zdravko Beljo, Meliha Gigić i  Lidija Šimić (članovi).

Vlada FBiH je donijela Rješenje o konačnoj godišnjoj ocjeni o rada zamjenika direktora Federalne uprave policije za 2019. godinu kojim se Ensad Korman ocjenjuje sa “zadovoljava”.

Vlada je dala prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Feroelektra d.d. Sarajevo, zbog isteka mandata, te za imenovanje Dijane Hadžijusufović i Vensan Pašovića za vršioce ovih dužnosti uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Vlada je dala prethodnu saglasnost za razrješenje dvoje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, zbog isteka mandata. Ujedno, prethodna saglasnost data je za imenovanje Dragana Gabrića i Kristine Žulj za vršioce ovih dužnosti, do okončanja konkursne procedure,  a najduže do tri mjeseca.

***

Sjednica Vlade FBiH je završena u 12.30 sati.

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE