221. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 30.04.2020.
Dnevni red

Dnevni red 221. redovne sjednice Vlade FBiH održane danas u Sarajevu

 

1. Usvajanje Zapisnika 220. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 23.4.2020. godine, Zapisnika 169. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 23.4.2020. godine, telefonskim putem, Zapisnika 170. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 28.4.2020. godine, telefonskim putem i Zapisnika 171. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 28.4.2020. godine, telefonskim putem

2. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima, koji je podnio Ramo Isak, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

3. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine-skraćeni postupak, koji je podnio Ramo Isak, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

4. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, koji je podnio Ramo Isak, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

5. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine, koji je podnio Ramo Isak, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

6. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izmjenu i dopunu Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnijela Nasiha Pozder, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

7. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja člana 298. Zakona o stvarnim pravima, koju je u parlamentarnu proceduru uputio gosp. Goran Cerić, direktor KJKP „Pokop“ d.o.o. Sarajevo

8. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje izvornog tumačenja Zakona o advokaturi Federacije Bosne i Hercegovine, koju je u parlamentarnu proceduru uputio gosp. Šerif Isović, v.d. direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine

9. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izmjene i dopune Zakona o prekršajima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 63/19), koju je pokrenuo Elvir Karajbić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

10. Prijedlog odgovora o Inicijativi za izmjenu Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnio Suad Kaknjo, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

11. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine

12. Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (5Y) Federacije Bosne i Hercegovine

13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Godišnji program održavanja, zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove javnih cesta za 2020. godinu Javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar

14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2020. godinu

 

15. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o najvišim iznosima naknade za usluge energijskog audita

16. Prijedlog odluke o najvišem iznosu troškova „N“ za izdavanje certifikata i nezavisnu kontrolu za 2020. godinu

17. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava obezbijeđenih od strane donatora s posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru jedinstvenog računa trezora Federalnog ministarstva kulture i sporta - Federalnog ministarstva kulture i športa

18. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o radu Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2019. godinu

19. Prijedlog rješenja o imenovanju intersektorske Komisije

20. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike federalnih organa državne službe

21. Prijedlog rješenja o konačnoj godišnjoj ocjeni rada zamjenika direktora Federalne uprave policije za 2019. godinu

22. Prijedlog rješenja o oglašavanju ništavim Rješenja V. broj: 549/2017 od 13.4.2017. godine

23. Prijedlog rješenja o oglašavanju ništavim Rješenja V. broj: 550/2017 od 13.4.2017. godine

24. Prijedlog rješenja o davanju preporuke za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine (Zorica Cvetanovski-Maraus)

25. Prijedlog rješenja o dozvoli stupanja u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Službe za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenica

26. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u periodu od 1. januara do 31. decembra 2019. godine, s Prijedlogom zaključka

27. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Union Banke d.d. Sarajevo za period 1.1.2019.-31.12.2019. godine, s Prijedlogom zaključka

28. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Hrvatske pošte d.o.o. Mostar za period od 1.10.-31.12.2019. godine, s Prijedlogom zaključka

29. Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar od 1.1.2020.-31.3.2020. godine, s Prijedlogom zaključka

30. Izvještaji, s prijedlozima zaključaka

a) Izvještaj o radu i poslovanju JU Federalna novinska agencija za period 1.1.-31.12.2019. godine, s Prijedlogom zaključka

b) Izvještaj o radu Upravnog odbora JU Federalna novinska agencija za period 1.1.2019. godine do 31.12.2019. godine, s Prijedlogom zaključka

31. Dvadeset i šesti tromjesečni izvještaj o provedbi Projekta registracije nekretnina u Federaciji BiH, Kredit broj: 5188-BA, za period 1.1.2020.-31.03.2020. godine, s Prijedlogom zaključka

32. Izvještaj o radu Drugostepene stambene komisije za dodjelu zamjenskih stanova, obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova i dodjelu stanova na korištenje iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka

33. Informacija o rezultatima realizacije Programa dugoročnih plasmana za podsticaj zapošljavanja iz sredstava revolvinga (stanje na dan 31.12.2019. godine), s Prijedlogom zaključka

34. Informacija o statusu pristupa i prijenosa podataka o isplatama gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi od strane federalnih organa i drugih institucija koje djeluju na nivou Federacije Bosne i Hercegovine u Jedinstveni registar korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi, s Prijedlogom zaključka

35. Informacija o uticaju pandemije koronavirusa Covid - 19 na međunarodni javni poziv za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka

36. Informacija o odobrenim transferima za poljoprivredu u 2019. godini, s Prijedlogom zaključka

37. Informacija Federalnog ministarstva prometa i komunikacija u vezi sa arbitražnim postupkom pred Arbitražnim sudom koji je pokrenuo Osijek-Koteks d.d. Osijek protiv JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, s Prijedlogom zaključka

38. Informacija o aktivnostima na rješavanju problematike tunela Crnaja, na magistralnoj cesti M17, dionica Jablanica-Konjic, s Prijedlogom zaključka

39. Informacija o donošenju Odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena proizvoda od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka

40. Informacija o uspostavi sistema koordinacije za OECD-ov program Perspektiva konkurentnosti Jugoistočne Evrope za period 2020.-2021., s Prijedlogom zaključka

41. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2020. godine, s Prijedlogom zaključka

42. Informacija o prijedlogu Evropske komisije o novom okviru održavanja sastanaka i rada Posebne grupe za reformu javne uprave, s Prijedlogom zaključka

43. Komentar na Nacrt izvještaja revizije učinka „Praćenje realizacije preporuka iz Izvještaja revizije učinka Upravljanje smještajnim kapacitetima budžetskih korisnika FBiH“, s Prijedlogom zaključka

44. Prijedlozi odluka:

a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrešenje dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva „FEROELEKTRO“ d.d. Sarajevo

b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog kandidata za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva „FEROELEKTRO“ d.d. Sarajevo

45. Prijedlozi odluka:

a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar (Kristina Žulj)

b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar (Radoje Vidović)

c) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar

46. Prijedlozi zaključaka

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE