62. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 10.07.2008.
Dnevni red

 

 Dnevni red:
 
1.Verificiranje Zapisnika sa 61. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
2.Prednacrt zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa i tkiva u svrhu liječenja;
3.Prednacrt zakona o ugostiteljskoj djelatnosti;
4.Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava i zaštite obitelji sa djecom;
5.Nacrt zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji BiH prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine;
6.Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o dopunama Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine – realizacija zaključka sa 19. sjednice Vlade Federacije BiH;
7.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine ARCELORMITTAL Zenica, društva sa ograničenom odgovornošću o imenovanju predsjednika Nadzornog odbora;
8.Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava tekućih grantova – „Podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva“ za finansiranje programa nabavke neophodne zaštitne opreme rudnicima „Kreka“ u Tuzli d.o.o.;
9.Prijedlog odluke o prodaji dijela državnog kapitala u Preduzeću UNIS – Udružena metalna industrija d.d. Sarajevo;
10.Prijedlozi odluka o korištenju sredstava Tekućih transfera:
                  a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Transfer za bolničko liječenje povratnika u RS“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva;
                  b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Transfer za Centar za hemofiliju i transplantacijsku medicinu“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva;
                  c) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Centar za tkivnu tipizaciju“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva;
                  d) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Transfer za uvođenje LAN mreže u Zavod za transfuzijsku medicinu“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva;
11.Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o davanju na korištenje nekretnina na kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja prijašnje Federalno ministarstvo odbrane:
12.Informacija o robnom kreditu Bank Austria Creditanstalt – Beč za Projekat izgradnje vodovoda Fojnica-Kiseljak i kanalizacijskog kolektora Lepenica – Kiseljak;
a) Nacrt kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine zastupane od strane Ministarstva finansija i trezora i Bank Austria Creditanstalt – Beč za finansiranje Projekta;
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Bank Austria Creditanstalt – Beč za finansiranje Projekta izgradnje vodovoda Fojnica-Kiseljak i kanalizacijskog kolektora Kiseljak – Lepenica;
c) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit kredita Bank Austria Creditanstalt – Beč za Projekat izgradnje vodovoda Fojnica-Kiseljak i kanalizacijskog kolektora Kiseljak - Lepenica;
13.Prijedlog odluke o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2009. godine;
14.Prijedlog odluke o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za fizičke osobe koje su registrirane za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu za 2009. godine;
15.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za zaštitu okoliša od značaja za Federaciju“;
16.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo za imenovanje generalnog direktora;
17.Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji (k.č. br. 79/2);
18.Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji (k.č. br. 77/2);
19.Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji (k.č. br. 62/2);
20.Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji (k.č. br. 205/3);
21.Izvještaj o radu Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za period 01.01.2007. do 31.12.2007. godine sa Prijedlogom mišljenja;
22.Izvještaj o realizaciji programa II EKO KAMPA Federacije Bosne i Hercegovine 2008. godine;
23.Izvještaj o radu Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH sa Informacijom o poslovanju društva za osiguranje u 2007. godini;
24.Informacija o predloženom grantu Međunarodne banke za obnovu i razvoj za pomoć u finansiranju Projekta za šumske i planinske zaštićene oblasti sa Prijedlogom odluke;
25.Prednacrt zakona o jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa;
26.Informacija o aktivnostima na realizaciji Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana historijskog gradskog područja Mostar sa Prijedlogom zaključaka;
27.Informacija o stanju u „Agrokomercu“ d.d. Velika Kladuša;
28.Informacija o stanju i kretanju bruceloze na području FBiH.

       

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE