219. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 16.04.2020.
Dnevni red
Dnevni red 219. redovne sjednice Vlade FBiH održane danas u Sarajevu
 
1. Usvajanje Zapisnika 218. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 9.4.2020. godine
2. Nacrt odluke o prihvatanju zaduženja Federacije Bosne i Hercegovine u okviru instrumenata za brzo finansiranje (RFI) Međunarodnog monetarnog fonda
3. Informacija o zajmu Svjetske banke - Međunarodne banke za obnovu i razvoj za hitni projekat za COVID-19 za Bosnu i Hercegovinu, sa Nacrtom odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Svjetske banke - Međunarodne banke za obnovu i razvoj za hitni projekat za COVID-19 za Bosnu i Hercegovinu
4. Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu
5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu
6. Prijedlog zaključka o prihvatanju Izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, Izmjena i dopuna Finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2020. godinu (Anex I) i Odluke o načinu izvršavanja Rebalansa finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu
a) Nacrt odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, Izmjene i dopune Finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2020. godinu (Anex I) i Odluku o načinu izvršavanja Rebalansa finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu
7. Nacrt zakona o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme stanja nesreće na Teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
8. Prijedlozi odgovora na poslanička pitanja
a) Prijedlog odgovora na poslaničko pitanje koje je na 8. redovnoj sjednici Predstavničkog doma Paralmenta Federacije Bosne i Hercegovine, održanoj 20.11.2019. godine, postavio poslanik Ismet Osmanović, a zatim obnovio na 11. redovnoj sjednici Predstavničkog doma Paralmenta Federacije Bosne i Hercegovine, održanoj 19.2.2020. godine
b) Prijedlog odgovora na poslaničko pitanje koje je na 11. redovnoj sjednici Predstavničkog doma Paralmenta Federacije Bosne i Hercegovine, održanoj 19.2.2020. godine, postavio poslanik Ivan Boban
9. Prijedlog uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije
10. Prijedlog uredbe o Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Evropske unije
11. Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (7Y) Federacije Bosne i Hercegovine
12. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (3M) Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (6M) Federacije Bosne i Hercegovine
13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rješenje o razrješenju i privremenom imenovanju člana Nadzornog odbora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški
14. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno za razrješenje direktora društva
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno za imenovanje vršioca dužnosti direktora društva
15. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno za razrješenje vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomiku, marketing i komercijalne poslove društva
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomiku, marketing i komercijalne poslove društva
16. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekta putem dodjele kredita za 2019. godinu Privrednom društvu KISMET d.o.o. Doboj Istok u iznosu od 450.273 KM
17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje Aneksa 3. Ugovora o koncesiji za eksploataciju izvora termalne vode sa bunara Š-1-Šumatac Donji Purići-Velika Kladuša
18. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine - za sufinansiranje troškova raseljenih lica“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
c) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer drugim nivoima vlasti - zdravstvena zaštita Roma u Federaciji Bosne i Hercegovine“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
d) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - za Zavod za transfuzijsku medicinu“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
e) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine - AKAZ“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
19. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje motornog vozila Federalnog zavoda za agropedologiju
20. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa „Pilot projekat agromediteranskih statistika (AMS)“ otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku
21. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije i supotpisnicima za sredstva planirana iz malezijske donacije i japanskih grantova (projekti 2KR i projekti Non project grant - AID)
22. Prijedlog rješenja o razrješenju jednog člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
23. Izvještaj o odobravanju izdvajanja finansijskih sredstava iz tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, za period od 1.1.2020. godine do 31.3.2020. godine, s Prijedlogom zaključka
24. Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i finansijskih planova vanbudžetskih fondova Federacije Bosne i Hercegovine za period januar - decembar 2019. godine, s Prijedlogom zaključka
25. Godišnji izvještaj o radu Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini za period od 1.1.2019. do 31.12.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
26. Prijedlozi akata:
a) Analitički izvještaj Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
b) Nacrt odluke o prihvatanju Analitičkog izvještaja Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu
27. Izvještaj o izvršenju Plana statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
28. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o stanju sredstava na računu Posebnog fonda Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine i načinu korištenja novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
29. Informacija o stanju u privrednom društvu “ZUPČANIK” d.o.o. Tešanj, korisniku sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije “Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima iz oblasti namjenske industrije, s Prijedlogom zaključka
30. Informacija povodom nastale situacije širenja coronavirusa (COVID-19) vezano za stanje u privrednim društvima u kojima Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije vrši monitornig, s Prijedlogom zaključka
31. Informacija o stanju realizacije Programa tehničko-tehnološke sanacije i modernizacije infrastrukture Naftnih terminala Federacije d.o.o. Ploče s Planom investicija za obnovu i rekonstrukciju infrastrukture NTF d.o.o. Ploče za period 2019.-2021. godina, s Prijedlogom zaključka
32. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 374/2020 od 12.3.2020. godine, pod tačkom 5., s Prijedlogom zaključka
33. Mišljenje (prethodna saglasnost) za ponovni upis PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez - u stečaju u Registar sa izmijenjenim podacima, po osnovu statusne promjene reorganizacijskog srečaja, s Prijedlogom teksta Saglasnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
34. Prijedlog mišljenja o Izvještaju o provedbi Akcionog plana Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite 2017.-2020. i o utrošku grant sredstava za 2018. godinu
35. Prijedlog zaključka o obustavi sprovođenja Ankete HBS 2020., Ankete o popisu poljoprivrede 2020. i Ankete o privatnim i poslovnim putovanjima
36. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde
37. Informacija o problemima provođenja mjere karantena u Federaciji Bosne i Hercegovine u uvjetima neizvjesne i složene epidemiološke situacije u svezi pojave novog koronavirusa (COVID-19) u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedogom zaključka
38. Informacija o Pismu saglasnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, kao uslovu za potpisivanje Aneksa 24 o transportu prirodnog plina sa FGSZ za razdoblje 2020. - 2023. godina
Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE