164. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 01.04.2020.
Dnevni red
 
Hitna sjednica Vlade Federacije BiH:
 
ODLUKA O NAKNADI ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OIEiEK
 
Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, donijela Odluku o utvrđivanju jediničnog iznosa naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (OIEiEK) za drugi i treći kvartal 2020. godine, u visini od 0,002555 KM/kWh, bez obračunatog PDV-a.
 
Ovu naknadu plaćaju svi krajnji kupci električne energije u Federaciji BiH i ona je iskazana kao posebna stavka na računima za električnu energiju.
 
Sredstva prikupljena po osnovu naknade su prihod Operatora za OIEiEK i on ih koristi za isplatu poticajnog dijela iz garantovane cijene za proizvedenu električnu energiju privilegovanih proizvodača,  pokrivanje (finansiranje) troškova svog rada i za troškova uravnoteženja elektroenergetskog sistema nastalih zbog odstupanja u vrijednostima planirane i proizvedene količine električne energije iz postrojenja OIEiEK.
 
KOFICIJENT ZA OBRAČUN I ISPLATU MJESEČNE 
NOVČANE EGZISTENCIJALNE NAKNADE
 
Federalna vlada je utvrdila koeficijent 1,00 (jedan) za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period januar - mart (prvi kvartal) 2020. godine u okviru transfera za provedbu Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, utvrđenog ovogodišnjim Budžetom FBiH.
 
Na osnovu ovog koeficijenta i utvrđenog iznosa u članu 22. stav (1) Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica bit će utvrđena i visina ove mjesečne novčane naknade.
 
Utvrđeni koeficijent bit će primjenjivan za period januar - mart 2020. godine, u skladu s raspoloživim sredstvima Budžeta FBiH za 2020. godinu.
Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE