162. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 20.03.2020.
Dnevni red
Dnevni red 162. hitne sjednice Vlade FBiH
 
1. Prijedlog zaključka u vezi sa načinom rada u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, federalnim organima uprave, federalnim upravnim organizacijama i stručnim i drugim službama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u cilju sprječavanja širenja bolesti izazvane koronavirusom (COVID-19) 
2. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Federalnom štabu civilne zaštite za nabavku materijala i opreme u uslovima pogoršane epidemiološke situacije  
3. Informacija o aktivnostima koje Federalni štab civilne zaštite poduzima u cilju suzbijanja i ublažavanja posljedica uticaja globalne pandemije koronavirusa (COVID-19) u Federaciji Bosne i Hercegovine sa danom 22.3.2020. godine, s Prijedlogom zaključka 
4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva BH Telecom d.d. Sarajevo 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BH Telecom d.d. Sarajevo 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BH Telecom d.d. Sarajevo 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva BH Telecom d.d. Sarajevo 
- Prijedlog zaključka kojim se nalaže Javnom preduzeću BH Telecom d.d. Sarajevo da sredstva odobrena Odlukom o odobravanju Odluke Nadzornog odbora o dodjeli donacija pravnim licima u 2019. godini budu ravnomjerno raspoređena na kantonalne i opće bolnice i to u: Konjicu, Zenici, Goraždu, Travniku i Bihaću 
5. Prijedlog zaključka (poduzimanje aktivnosti u vezi sa osobama koje krše mjere o izolaciji).  
6. Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o Federalnom štabu civilne zaštite 
7. Prijedlog rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova federalnog štaba civilne zaštite  
8. Prijedlog odluke o odobravanju rasporeda i korištenja sredstava namjenskih prihoda iznad iznosa planiranih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2020 godinu s posebnog transakcijskog računa za „Zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća“ otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnoj upravi civilne zaštite 
9. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Federalnom štabu civilne zaštite za nabavku materijala i opreme u uslovima pogoršane epidemiološke situacije  
 
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE