215. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 19.03.2020.
Dnevni red
Dnevni red 215. redovne sjednice Vlade FBiH održane danas u Sarajevu
 
1. Usvajanje Zapisnika 213. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 12.3.2020. godine, Zapisnika 214. sjednice-tematske sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 16.3.2020. godine i Zapisnika 161. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 17.3.2020. godine, telefonskim putem
2. Informacija Federalne uprave za inspekcijske poslove o provođenju Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, s Prijedlogom zaključka
3. Informacija povodom novonastale situacije i svjetske pandemije koronavirusa (COVID-19) u Federaciji BiH, s trenutnim stanjem i prijedlogom mjera u olakšavanju poslovanja privrednih subjekata u nadležnosti Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, s Prijedlogom zaključaka
4. Informacija o realizaciji mjera iz Rješenja Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Tarčin - Ivan, podionica Tunel Ivan
6. Prijedlog odluke o odobravanju rapoređivanja sredstava s podračuna na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstvu
7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada s Finansijskim planom Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu
8. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje putničkih motornih vozila Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
9. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o davanju na korištenje objekata u krugu bolnice „Abdulah Nakaš“ u Sarajevu Centru za edukaciju sudaca i tužitelja i Univerzitetu Sarajevo - Institutu za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava
10. Prijedlog odluke o davanju na korištenje objekta u krugu bolnice „Abdulah Nakaš“ u Sarajevu JU Centar za edukaciju sudija i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine
11. Prijedlog odluke o davanju na korištenje objekta bivšeg Armijsko medicinskog centra u Sarajevu Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
12. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija JU Federalnoj novinskoj agenciji (1000 KM)
b) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija JU Federalnoj novinskoj agenciji (1000 KM)
c) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija JU Federalnoj novinskoj agenciji (361,65 KM)
13. Prijedlozi odluka:
 
a) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa „Pilot projekat agromonetarnih statistika (AMS)“ otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku
b) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa „Pilot projekat - Unaprijeđenje Ankete o radnoj snazi u BiH“ otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku
c) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa „Pilot projekat - Razvoj finansijske statistike obrazovanja u BiH“ otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku
14. Izvještaj o radu Komisije za davanje stručnog mišljenja radi utvrđivanja posebne kategorije civilnih žrtava rata za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
15. Izvještaj o utrošku sredstava za poslove Službe Pomoć - Informacije na javnim cestama u Federaciji BiH, za period 1.1.-31.12.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
16. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za period 1.12.2019.-29.2.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
17. Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za realizaciju projekta „Razvoj trgovine i domaćeg tržišta u Federaciji BiH 2016.-2019. godina“ za period 1.1.2019.-31.12.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
18. Strategija upravljanja dugom u periodu 2020. - 2022. godina, s Prijedlogom zaključka
19. Godišnji plan zaduživanja za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
20. Informacija o prihvatanju granta Evropske banke za obnovu i razvoj (Investicioni grant iz programa SIDA-EBRD II Program za komunalni okoliš i klimu) za Projekat „Regionalni vodovod Plava voda“, s Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Evropske banke za obnovu i razvoj (Investicioni grant iz programa SIDA-EBRD II Program za komunalni okoliš i klimu) za Projekat „Regionalni vodovod Plava voda“
21. Informacija o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period oktobar-decembar 2019. godine, s Prijedlogom zaključka
22. Prijedlog zaključka za pokretanje postupka za imenovanje direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
23. Prijedlog zaključka za pokretanje postupka za imenovanje članova Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
24. Prijedlog odgovora na tužbu povodom upravnog spora pokrenutog kod Kantonalnog suda u Sarajevu od strane tužitelja Prasko Samira i Prasko Sulejmana iz Žepča protiv rješenja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine broj: 03-02-652/2018 od 3.10.2019. godine
25. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rješenje o razrješenju i privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rješenje o razrješenju i privremenom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić
26. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
27. Izvještaj o poslovanju Bosansko Hercegovačke željezničke javne korporacije za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
a) Prijedlog rješenja o razrješenju dva člana Upravnog odbora Bosansko Hercegovačke željezničke javne korporacije
b) Prijedlog rješenja o imenovanju dva člana vršioca dužnosti Upravnog odbora Bosansko Hercegovačke željezničke javne korporacije
28. Informacija o potpisivanju Aneksa 24 o transportu prirodnog gasa s FGSZ za period 2020. – 2023. godina, s Prijedlogom zaključka
29. Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu finansija-Federalnom ministarstvu financija s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - KANTONI I OPĆINE“
30. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o sazivanju vanredne Skupštine dioničara Privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na vanrednoj Skupštini Privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
31. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Privrednog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik
32. Informacija o prijedlogu mjera Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za stabilizaciju privrede i saniranje posljedica pandemije korona virusa, s Prijedlogom zaključka
33. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog rješenja o razrješenju direktora Federalnog zavoda za agropedologiju
b) Prijedlog rješenja o privremenom postavljenju direktora Federalnog zavoda za agropedologiju
34. Informacija (usmena) FMUP o mjerama i aktivnostima na zbrinjavanju migranata u uvjetima Pandemije CORONA Virus COVID 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE