213. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 12.03.2020.
Dnevni red
Dnevni red 213. redovne sjednice Vlade FBiH održane danas u Mostaru
 
1. Usvajanje Zapisnika 212. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 6.3.2020. godine
2. Informacija o Kriznom planu pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19) Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka
3. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o organizovanju službi zaštite i spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine
4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
5. Prijedlog odluke o odobravanju rasporeda i korištenja Federalnoj upravi civilne zaštite namjenskih prihoda iznad iznosa planiranih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu s posebnog transakcijskog računa za sredstva za „Zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća“ otvorenog kao podračun u okviru JRT koja su kumulirana iz prethodnih godina
6. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine
7. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izmjenu člana 19. tačka 13.a Zakona o zdravstvenom osiguranju, koju je podnio Boris Krešić, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
8. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izmjenu i dopunu Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnijela Nasiha Pozder, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - za podršku Privrednoj/Gospodarskoj komori Federacije BiH za učešće i organiziranje sajmova“
10. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o pripremi i izgradnji HE Kruševo 9,75 MW s HE Zeleni vir 2,13 MW, na rijeci Bioštici
11. Prijedlog odluke o usvajanju Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu
12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za korištenje zemljišne čestice javnog dobra za potrebe izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Tarčin - Konjic, poddionica Tarčin - Ivan
13. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za usvajanje Izvještaja o ostvarenju Programa rada i Finansijskog plana Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu
14. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
15. Prijedlog odluke o prihvatanju Završnog izvještaja o završetku Projekta „Smanjenje faktora rizika za zdravlje stanovništva u BiH“ (RHRF)
16. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa
17. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa broj: 1027080000043319 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine
18. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa broj: 1027080000043416 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine
19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Općini Hadžići za ustupanje na korištenje nekretnina u kasarni „Žunovnica“
20. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Bakarevića broj 2, UB „Bosnae-Zelene beretke“ Općini Stari grad
21. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje dijela bivše vojne lokacije Gorica u Mostaru Udruženju ratnih vojnih invalida gradsko područje Mostar Jugoistok
22. Izvještaj o radu Finansijsko-informatičke agencije za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
23. Izvještaji o radu Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo, s Prijedlogom zaključka
a) Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo za period 1.10.2019. - 31.12.2019. godine
b) Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo za period 1.1.2019. - 31.12.2019. godine
24. Izvještaj o implementaciji projekata po Programu javnih investicija u Sektoru energije, zaključno sa 31.12.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
25. Izvještaj o radu Upravnog odbora Projekta „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
26. Informacija o poduzetim i planiranim aktivnostima Federalne uprave civilne zaštite vezanim za migrantsku krizu u Bosni i Hercegovini u Bosni i Hercegovini, s Prijedlogom zaključka
27. Informacija o poduzetoj aktivnosti Federalnog ministarstva trgovine u cilju osiguranja ekonomski opravdane visine marže u maloprodajnim cijenama naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
28. Prijedlog akcionog plana za implementaciju SBA principa za Federaciju Bosne i Hercegovine za period 2020. - 2021. godina, s Prijedlogom zaključka
29. Informacija o realizaciji odluke o odobravanju sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2027. godinu za sufinansiranje projekta „Vodosnadbijevanje i odvođenje otpadnih voda u Federaciji Bosne i Hercegovine“ - WATSAN FBiH za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
30. Prijedlog amandmana na Prijedlog zakona o finansijskoj konsolidaciji javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE