212. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 06.03.2020.
Saopćenje o radu
 

 
212. sjednica Vlade Federacije BiH:
 
ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I OBRTA 5.390.000 KM
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih u Budžetu FBiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta.
 
Sredstva za realizaciju ovog programa, u ukupnom iznosu od 5.390.000 KM, bit će isplaćena korisnicima kao nepovratna (grant).
 
Za projekt izgradnje poduzetničkih zona namijenjeno je 2.000.000 KM, za poticaje inovatorima - pojedincima 40.000 KM, za stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja 100.000 KM, za unapređenje institucijske poduzetničke infrastrukture 100.000 KM, za poticaj udruženjima, komorama i obrazovnim institucijama 100.000 KM, za pružanje mentoring usluga za subjekte male privrede 50.000 KM, za poticaj opstanku tradicionalnih i starih obrta 200.000 KM, a za poticaj za razvoj obrta i srodnih djelatnosti 500.000 KM.
 
Za poticaj novoosnovanim subjektima male privrede namjenjeno je 850.000 KM kroz subvencioniranje troškova nabavke opreme i repromaterijala, za jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća 1.250.000 KM kroz tehnološku modernizaciju poslovnih procesa, za tehničko usklađivanje (uvođenje ISO i HACCP standarda i osiguranje CE znaka) 150.000 KM i za promociju poduzetništva 50.000 KM.
 
Za dodjelu nepovratnih (grant) sredstava, Federalno ministarstvo raspisuje javni konkurs, a  federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta obrazuje komisiju za izbor korisnika, koja će sačiniti smjernice za podnositelje projektnih prijedloga i vršiti izbor korisnika.
 
IZMJENE DVIJE UREDBE
 
Federalna vlada je izmijenila Uredbu o Generalnom sekretarijatu Vlade FBiH - Prečišćeni tekst i Uredbu o postupku procjene uticaja propisa.
 
Ovo je učinjeno s ciljem stvaranja pretpostavki da Ured Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU preuzme poslove koji se odnose na osiguravanje stručne i organizacione osnove za uvođenje metodologije analize uticaja propisa, te koordinira saradnju federalnih ministarstava i drugih federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija, kao i organizacija koje vrše javna ovlaštenja, s poslovnom zajednicom i civilnim društvom,
 
Ujedno su poslovi koji se odnose na procjenu uticaja propisa brisani iz djelokruga Generalnog sekretarijata.
 
ODLUKA IZMJENAMA I DOPUNAMA REGULACIONOG PLANA SARAJEVSKE ČARŠIJE
 
Federalna vlada donijela je Odluku o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana sanacije, konzervacije, restauracije i revitalizacije Sarajevske čaršije, koje će biti urađene za područje u granicama definisanim Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH o proglašenju historijskog gradskog područja Sarajevska čaršija nacionalnim spomenikom BiH.
 
Izmjene i dopune donose se za period od deset godina, koji može biti produžen odlukom Parlamenta FBiH, na prijedlog Vlade FBiH. Kako je obrazloženo, neophodno je, sa obzirom na izuzetne kulturno-historijske, ambijentalne i druge vrijednosti i resurse nacionalnog spomenika historijskog gradskog područja Sarajevska čaršija, uspostaviti adekvatne mjere zaštite, uređenja, razvoja, korištenja i upravljanja ovim područjem. Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, propisano je da je Vlada Federacije BiH dužna osigurati pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu, konzervaciju i prezentaciju ovog područja.
 
Definirano je da je Vlada FBiH, s ciljem provođenja utvrđenih mjera zaštite, dužna posebno osigurati izradu ažurirane geodetske podloge prostora obuhvaćenih Odlukom Komisije, zatim elaborata o otklanjanju ili ublažavanju negativnog utjecaja izvršenih intervencija na autentičnost nacionalnog spomenika, te izmjena i dopuna Regulacionog plana za područje nacionalnog spomenika, kao i Programa hitnih i interventnih mjera zaštite i Plana upravljanja historijskim gradskim područjem. U sklopu detaljnih urbanističkih planova i plana upravljanja, dužna je osigurati uvjete za očuvanje i promoviranje kulturnih i historijskih materijalnih i nematerijalnih vrijednosti i izradu etapnog programa provedbe plana s finansijskim pokazateljima i programa zaštite infrastrukture, urbanog mobilijara i prirodnog naslijeđa.
 
ODOBREN PLAN POSLOVANJA ŽELJEZNICA FBiH ZA 2020. GODINU
 
Federalna vlada odobrila je Plan poslovanja JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu, koji je urađen za preduzeće kao cjelinu, posebno za Željezničku infrastrukturu i Željezničkog operatora, Plan Željezničke infrastrukture i Plan Željezničkog operatora i kao cjelina čini Plan Društva. Planom je predviđeno povećanje ukupnog prihoda u odnosu na procjenu izvršenja za 2019. godinu za 32,6 posto, što je zasnovano prvenstveno na planiranom povećanju vlastitih kao i prihoda iz drugih izvora. Predviđeno je i povećanje ukupnih troškova u odnosu na procjenu izvršenja za 2019. godinu za 22,9 posto.
 
U osnovnoj djelatnosti u 2020. godini predviđen je prevoz 9.120.000 tona robe, od čega u unutrašnjem saobraćaju 5.560.000 tona i 3.560.000 tona u međunarodnom saobraćaju.
 
Planirano je ostvarenje 978,6 miliona tarifskih kilometara, 868,4 miliona eksploatacionih neto tonskih kilometara (NTKM), prevoz 504.000 putnika, uz 40,4 miliona putničkih kilometara i povećanje udjela na transportnom tržištu masovnog prevoza robe, naročito u dijelu prevoza za potrebe teške bazne industrije i prevoza nafte.
 
Među strateškim ciljevima ove kompanije su navedeni prevoz nafte i naftnih derivata željeznicom, priprema Društva - Željezničkog operatora za izlazak na tržište željezničkih transportnih usluga van BiH, povećanje prevoza kontejnera željeznicom i udjela finansiranja iz Budžeta FBiH uvođenjem akciza, smanjenje troškova u svim organizacionim dijelovima preduzeća, usklađivanje i primjena zakonskih propisa, zaštita imovine u svim segmentima i svim nivoima, pružanje usluga popravke vagona i lokomotiva i industrijskih kolosjeka, odizanje kvaliteta usluge prijevoza putnika i uvođenjenovih putničkih linija i drugo.
 
Između ostalog, planirano je da će do kraja planske 2020. godine doći do značajnog smanjenja i racionalizacije radne snage prirodnim odlivom, a radna mjesta će biti popunjavana unutrašnjom preraspodjelom iz postojećeg raspoloživog kadra.
 
INFORMACIJA O STRANIM ULAGANJIMA
 
Vlada FBiH je na današnjoj sjednici usvojila izvještaj o radu Savjeta za strane investitore Federacije BiH za 2019. godinu. Savjet je prošle godine nastojao svojim aktivnostima dodatno jačati saradnju i koordinaciju različitih nivoa vlasti koji učestvuju u njegovom radu, s ciljem izgradnje takve strukture koja će u svakom trenutku moći odgovoriti potrebama stranih investitora.
 
Uz ovaj izvještaj dostavljeni su i podaci o stranim ulaganjima za 2018. godinu, koja su u Bosni i Hercegovini iznosila 783,4 miliona KM, od čega se na Federaciju BiH odnosi 477,2 miliona KM. To znači da je Federacija BiH u ukupnim stranim ulaganjima u BiH učestvovala sa 60,91 posto
 
Među pet zemalja koje su pretprošle godine najintenzivnije ulagale u Federaciju BiH su Hrvatska (100 miliona KM), Nizozemska (80 miliona KM), Njemačka (74,7 miliona KM), Austrija (74,2 miliona KM) i Velika Britanija (38,3 miliona KM).
 
ZA REPREZENTACIJU KOŠARKE U KOLICIMA BiH 20.000 KM
 
Vlada Federacije BiH je prihvatila inicijativu za izdvajanje sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta FBiH za 2020. godinu, u iznosu od 20.000 KM, s ciljem finansijske podrške pripremama reprezentacije košarke u kolicima BiH i učešća na Evropskom prvenstvu košarke u kolicima, koje se održava u Atini od 10. do 21. septembra 2020. godine.
 
Generalni sekretarijat Vlade FBiH je zadužen da zahtjev za izdvajanje ovih sredstava dostavi Federalnom ministarstvu finansija koje će, u skladu sa ovim zahtjevom, za narednu sjednicu Vlade FBiH pripremiti Prijedlog konačne odluke.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada FBiH je usvojila i izvještaj o realizaciji Programa rada Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH s planom privatizacije, kao i Finansijski izvještaj ove agencije za 2019. godinu.
 
Usvojena je informacija o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću koju je pripremilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.
 
Također je usvojena i informacija o provedbi Programa utroška sredstava „Kapitalni transferi javnim preduzećima - transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta“, zaključno sa 31.12.2019. godine.
 
Prihvaćena je inicijativa za izdvajanje sredstava tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta FBiH za 2020. godinu u iznosu od 15.000 KM, za nabavku softverskih licenci za potrebe Vrhovnog suda FBiH.
 
Nadzornom odboru JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Vlada je dala saglasnosti za sponzorisanje HŠK Zrinjski u iznosu od 300.000 KM (bez PDV-a) i NK Široki Brijeg, u iznosu od 240.000 KM (bez PDV-a).
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada FBiH je Nadzornom odboru JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo dala prethodne saglasnosti za razrješenje članova Uprave ovog društva - direktora i izvršnih direktora - zbog isteka mandata, te za imenovanje, na period od četiri godine, Mirsada Mujića za generalnog direktora, Nedima Matoruge za izvršnog direktora za razvoj i informacione sisteme i Mensuda Bašića za izvršnog direktora za poštanski promet. Saglasnost je, također, data da za v.d. izvršnu direktoricu za ekonomsko-finansijske poslove, do okončanja konkursne procedure, a najduže do 12 mjeseci, bude imenovana Suada Mahović.
 
Prethodne saglasnosti date su i Nadzornom odboru JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar za razrješenje članova Uprave, zbog isteka mandata, kao i za imenovanje Mate Rupčića za direktora - predsjednika Uprave, Ivan Sušca za član Uprave - izvršnog direktora za razvoj sistema sustava i marketing i Ljube Vujice za člana Uprave - izvršnog direktora za poštansku tehnologiju, na period od četiri godine.
 
Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društva Vlada FBiH danas je opunomoćila Fahrudina Smailagića (Igman d.d. Konjic) i Renata Škrobu (JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar).
 
 
* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 11.35 sati.
Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE