212. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 06.03.2020.
Dnevni red
Dnevni red 212. redovne sjednice Vlade FBiH održane danas u Sarajevu
 
1. Usvajanje Zapisnika 211. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 28.2.2020. godine
2. Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine - prečišćeni tekst
3. Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o postupku procjene uticaja propisa
4. Nacrt odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana sanacije, konzervacije, restauracije i revitalizacije Sarajevske čaršije
5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Igman“ d.d. Konjic
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Igman“ d.d. Konjic
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Igman“ d.d. Konjic
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „Igman“ d.d. Konjic
6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar
7. Prijedlog odluke o odobravanju Plana poslovanja Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu
8. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne o Hercegovine (Istraživanje zdravstvenog stanja stanovništva)
b) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (Istraživanje višestrukih pokazatelja 4/ MICS)
c) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (Evropska sedmica imunizacije)
8.Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (Europrevob)
e) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (Monitoring i evaluacija po definisanim indikatorima)
9. Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina nepotpuno eksproprisanih rješenjem Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Čitluk, broj: 07-33-727/19 od 27.12.2019. godine, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji
10. Izvještaj o implementaciji Programa utroška sredstava „Kapitalni transferi javnim preduzećima - transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta“ stanje na dan 31.12.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
11. lzvještaj o radu Savjeta za strane investitore Federacije Bosne i Hercegovine u periodu od 1.1.2019. godine do 31.12.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
12. Izvještaji, sa prijedlozima zaključaka
a) Izvještaj o realizaciji Programa rada rada Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine s Planom privatizacije za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
b) Finansijski izvještaj Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 1.1.-31.12.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
13. Informacija o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, s Prijedlogom zaključka
14. Inicijativa za izdvajanje sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu u cilju finansijske podrške priprema Reprezentacije košarke u kolicima Bosne i Hercegovine i odlaska na Evropsko prvenstvo u Atinu, Grčka, 10.-21. septembra 2020. godine, s Prijedlogom zaključka
15. Inicijativa za izdvajanje sredstava s pozicije „Tekuća rezerva Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, za nabavku softverskih licenci za potrebe Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
16. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
17. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju članova Uprave društva-direktora i izvršnih direktora
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju članova Uprave društva-direktora i izvršnih direktora
c) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti člana Uprave Privrednog društva JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo
18. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar za donošenje Odluke o razrješenju članova Uprave društva JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar
19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar o davanju saglasnosti za sponzorisanje NŠK „Zrinjski“
20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar o davanju saglasnosti za sponzorisanje NK Široki Brijeg
21. Prijedlog žalbe na Presudu Općinskog suda u Sarajevu broj: 65 0 Rs 694776 18 Rs od 19.2.2020. godine
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE