211. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 28.02.2020.
Dnevni red
Dnevni red 211. redovne sjednice Vlade FBiH koja se održava danas u Sarajevu
 
1. Usvajanje Zapisnika 210. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 20.2.2020. godine, Zapisnika 159. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 24.2.2020. godine, telefonskim putem i Zapisnika 160. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 27.2.2020. godine, telefonskim putem
2. Prijedlog odgovora na inicijativu u vezi sa uvrštavanjem indikacije koja se odnosi na Multifokalnu motornu neuropatiju kao oboljenje na listu lijekova Fonda solidarnosti u dijelu humani imunoglobulini, koju je podnijela Azra Hadžić Bećirspahić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
3. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima - Transfer za raseljena lica i povratnike“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima - Tekući transferi za programe povratka u RS“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
c) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima - Tekući transfer za zajedničke međuentitetske i općinske projekte i projekte s nevladinim organizacijama“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
d) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Podrška implementaciji održivom povratku, izbjeglih i prognanih lica sa područja regije Srebrenica“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
e) Prijedlog plana povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
4. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje Upravnog odbora Finansijsko-informatičke agencije
b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje Upravnog odbora Finansijsko-informatičke agencije
c) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje Upravnog odbora Finansijsko-informatičke agencije
d) Prijedlog teksta Javnog konkursa za izbor i imenovanje Upravnog odbora Finansijsko-informatičke agencije
5. Prijedlog odluke o odobravanju kredita Union banci d.d. Sarajevo po subordiniranim uslovima
6. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva UNIS GINEX d.d. Goražde
7. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva „BNT-TmiH“ d.d. Novi Travnik
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva „BNT-TmiH“ d.d. Novi Travnik, ispred državnog kapitala
8. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za donošenje Odluke o razrješenju članova Uprave - izvršnih direktora JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju članova Uprave - izvršnih direktora JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar
9. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno, ispred državnog kapitala
10. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva Pretis d.d. Vogošća
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva Pretis d.d. Vogošća, ispred državnog kapitala
11. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za razrješenje članova Uprave Privrednog društva JP Elektroprivreda BIH d.d. - Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti članova Uprave Privrednog društva JP Elektroprivreda BIH d.d. - Sarajevo
12. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo za razrješenje vršioca dužnosti predsjednika i vršioca dužnosti člana Uprave Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo za imenovanje predsjednika i člana Uprave Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
13. Prijedlog odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine Općini Zavidovići za pomoć bivšim radnicima privrednog društva „Krivaja Mobel“ d.o.o. Zavidovići -u stečaju
14. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera - Kapitalni transferi javnim preduzećima - za sufinansiranje izgradnje željezničke infrastrukture utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
15. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Kapitalni transferi javnim preduzećima - Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
16. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Plan poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu
17. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Plan poslovanja Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2020. godinu
18. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Akcioni plan Strategije okoliša“, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o korištenju zajedničkih dijelova zgrade i zemljišta oko zgrade u Sarajevu, ulica Hamdije Ćemerlića 2
20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine
21. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje motornih vozila Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine - sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine
22. Prijedlog rješenja o davanju preporuke za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine (Petra Jakić)
23. Izvještaj o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
24. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Privrednog društva „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo za IV. kvartal 2019. godine, s Prijedlogom zaključka
25. Izvještaj o radu Antikorupcionog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
26. Informacija o kreditu Evropske investicijske banke (EIB) za projekat Koridor Vc-središnji dio, sa Nacrtom odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke (EIB) za realizaciju projekta Koridor Vc-Središnji dio
27. Informacija o kreditu Europske investicijske banke (EIB) i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za finansiranje projekta „Obnova voznog parka za Javni linijski prevoz putnika-II faza“, s prijedlozima zaključaka
28. Informacija o upisu kazneno-popravnih zavoda u Registar budžetskih korisnika Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
29. Informacija o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću za oblasti „Promoviranje kulture“ i „Promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta u cilju povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate“, s Prijedlogom zaključka
30. Informacija o poduzetim aktivnostima nadležnih federalnih institucija nakon pojave novog koronavirusa (COVID-19) koji je Svjetska zdravstvena organizacija 30.1.2020. godine proglasila javnozdravstvenim izvanrednim stanjem od međunarodnog značaja, s Prijedlogom zaključka
31. Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji Bosne i Hercegovine za period juli-decembar 2019. godine, s Prijedlogom zaključka
32. Informacija o skladištenju dizel goriva u Federalnoj direkciji robnih rezervi, s Prijedlogom zaključka
33. Prijedlog liste prioritetnih zadataka za deminiranje u 2020. godini, sa Informacijom i mišljenjem Federalne upravne civilne zaštite na Prijedlog liste prioritetnih zadataka za deminiranje u 2020. godini i Prijedlogom zaključka
34. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlog rješenja o razrješenju Glavnog inspektora Finansijske - Financijske policije
b) Prijedlog rješenja o privremenom postavljenju Glavnog inspektora Finansijske - Financijske policije
35. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
36. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za razrješenje vršioca dužnosti članova Uprave Društva
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti članova Uprave Društva
37. Informacija o funkcionisanju Uprave JPŽFBiH d.o.o. Sarajevo u periodu 2017.-2020. godine, s Prijedlogom zaključka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE