210. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 20.02.2020.
Saopćenje o radu


 
210. sjednica Vlade Federacije BiH:
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O FAKTORINGU
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o faktoringu kojim je, uz pojedine unesene tehničke ispravke, propisana mogućnost ustupanja predmeta faktoringa od strane povjerioca na pružaoca faktoring usluge (cesija). Također, ovaj propis je usklađen sa odbredbama Zakona o Agenciji koje propisuju žalbeni postupak.
 
Kako je navedeno u obrazloženju, Federalno ministarstvo finansija je dobilo inicijativu Udruženja banaka za dopunu ovog zakona, koja je upućena Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, u vezi sa izmjenom ugovornih odredbi u pogledu rokova dospijeća naplate tražbine, koja u predloženom tekstu nije prihvatljiva, te je predložena dopuna.
 
Ugovoreni rokovi između kupca i prodavca definirani kupoprodajnim ugovorom ne mogu biti mijenjani na osnovu ugovora o faktoring poslu, shodno definiciji faktoring posla, gdje je u osnovi kupoprodaja postojeće nedospjele ili buduće kratkoročne novčane tražbine nastale iz osnova ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga u zemlji i inostranstvu, ali postoji mogućnosti zaključivanja akcesornog (naknadnog) pravnog posla tj. cesije, te se na osnovu predloženih odredbi daje mogućnost ustupanja predmeta faktoringa od strane povjerioca na pružaoca faktoring usluge.
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA
I DOPUNAMA ZAKONA O INSPEKCIJAMA
 
Federalna vlada utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama FBiH i uputila ga u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku, s obzirom da nije složen i obiman.
 
Razlozi za pripremu ovog zakona su izvršavanje presude Ustavnog suda FBiH od 13.12.2016. godine koja se ovim putem i fomalno izvršava, zaključci Vlade FBiH od 30.5.2019., 17.10.2019. i 22.11.2019. godine, kao i zaključak Predstavničkog doma Parlamenta FBiH od 5.12.2019. godine.
 
Novim zakonskim rješenjem djelokrug rada Federalne uprave za inspekcijske poslove se širi i na oblasti rada humanitarnih organizacija i socijalne i dječije zaštite, tako da su predviđena radna mjesta inspektora za humanitarnu djelatnost i inspektora za socijalnu i dječiju zaštitu.
 
Presudom Ustavnog suda FBiHod 13.12.2016. godine utvrđeno je da su odredbe iz člana 37. i člana 44. stavovi (I) i (3) Zakona o inspekcijama FBiH suprotne odredbama Ustava FBiH. S tim u vezi, Vlada FBiH je zaključkom od 30.5.2019 godine obavezala nadležne organe federalne vlasti da usklade odredbe ovog zakona sa presudom i upute ih u parlamentamu proceduru. Osim toga, svojim zaključcima od 17.10.2019. i 22.11.2019. godine Vlada je obavezala nadležne organe federalne vlasti da pripreme i u parlamentarnu proceduru upute prijedlog Zakona o dopunama Zakona o inspekcijama FBiH tako da se djelokrug rada federalne inspekcije proširi i na oblasti rada humanitarnih organizacija i socijalnu i dječiju zaštitu.
 
Na sličan način je i Predstavnički dom Parlamenta FBiH 5.12.2019. godine obavezao nadležne organe federalne vlasti da pripreme i u parlamentamu proceduru upute prijedlog dopuna ovog zakona kojim bi oblast socijalne i dječije zaštite bila u djelokrugu rada federalne inspekcije.
 
2. MART/OŽUJAK 2020. GODINE PROGLAŠEN NERADNIM DANOM U FBiH
 
Vlada Federacije BiH je, povodom obilježavanja 1. marta/ožujka - Dana nezavisnosti/neovisnosti Bosne i Hercegovine, 2. mart/ožujak 2020. godine proglasila neradnim danom u Federaciji BiH, te na ovaj dan državni organi, preduzeća i druge pravne osobe u Federaciji BiH neće raditi.
 
Kako stoji u obrazloženju ove odluke, Zakonom o proglašenju 1. marta/ožujka Danom nezavisnosti/neovisnosti BiH propisano je da se se on obilježava jedan dan i to na sam praznik.
 
S obzirom na to da ove kalendarske godine 1. mart/ožujak pada u nedjelju, a imajući u vidu značaj ovog državnog praznika, Vlada FBiH donijela je Odluku kojom je i naredni radni dan proglašen neradnim u Federaciji BiH.
 
IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA
 
Federalna vlada utvrdila je izjašnjenje o inicijativi za donošenje Zakona o izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH, koju je podnijelo Gradsko vijeće Grada Tuzle. Kako je navedeno, realizacija inicijative za povećanje sredstava Tuzli i drugim gradovima u FBiH bi uzrokovala smanjenje prihoda kantonalnog nivoa vlasti, što mora biti praćeno adekvatnim pravnim i finansijskim analizama od strane predlagača. Također, uzimajući u obzir kompleksnost materije, te vertikalne i horizontalne raspodjele, u narednom periodu, a u skladu sa strateškim dokumentima Federalnog ministarstva finansija, planirana je izrada analiza prijedloga svih zainteresovanih strana i priprema materijala za razmatranje, gdje će svi korisnici javnih prihoda u Federaciji BiH dati svoje konkretne prijedloge za raspodjelu javnih prihoda koji će biti prijedlog razmatranja i analiza.
 
Utvrđeno je i izjašnjenje povodom inicijative za donošenje Zakona o izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH, koju je podnijela Radna grupa za izradu Prijedloga zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica. Navedeno je da bez dodatnih podataka i informacija ne mogu biti rađene izmjene i dopune ovog zakona i da ova inicijativa ne može biti razmatrana u ovom trenutku. Od Radne grupe Vlada FBiH traži dostavu analize pravne regulative iz ove oblasti i dosadašnje učešće u ukupnom budžetu za prethodne tri godine, kao i podatke o dodatnom opterećenju i time potrebnim dodatnim sredstvima za sve nivoe vlasti u Federaciji BiH kako bi ova inicijativa mogla biti razmatrana.
 
Nakon detaljnog razmatranja, Vlada FBiH je danas ocijenila da nema potrebe za autentičnim tumačenjem odredbi Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kako je to traženo inicijativom koju je dostavio direktor Zavisnog društva Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla, koje posluje u sastavu Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo, Osman Bleković. Njegova inicijativa se sastoji od niza pitanja koja se odnose na ostvarivanje prava invalida II kategorije.
 
Vladi FBiH nije prihvatila inicijativu vijećnice Gradskog vijeća Grada Zenica Melihe Salčinović za izmjene i dopune Zakona o radu s ciljem regulisanja pojma i statusa "samozaposlene" osobe. U obrazloženju ove inicijative istaknuto je kako značajan broj radnika i poslodavaca, zbog visokih stopa doprinosa, ali i složenog ambijenta za pokretanje poslovanja, nisu u prilici biti dio legalnog sistema i djeluju u zoni sive ekonomije. Obzirom na različite vrste poslovne djelatnosti, mnogim radnicima nije potrebna registracija pravnog subjekta, jer aktivnosti mogu obavljati iz kuće ili stana.
 
S tim u vezi, istaknuto je kako bi se kroz izmjene i dopune Zakona o radu, te uz prilagodbu propisa iz oblasti poreza i doprinosa, kao i zdravstvenog osiguranja, značajno smanjio rad "nacrno", te bili povećani prihodi budžeta i vanbudžetskih fondova. Prema obrazloženju Vlade, inicijativa nije prihvatljiva jer uvođenje pojma "samozaposlenih" osoba u Zakon o radu, a bez njihovog istovremenog prepoznavanja u drugim propisima, ne bi podrazumijevalo potpunu realizaciju cilja podnesene inicijative. Ujedno, mogućnost obavljanja određene djelatnosti od strane fizičkih osoba u svoje ime i za svoj račun već je predviđena kroz posebne propise.
 
NOVE CIJENE USLUGA FINANSIJSKO-INFORMATIČKE AGENCIJE
 
Vlada Federacije BiH dala je saglasnost na Odluku o izmjeni Odluke o naknadama za usluge Finansijsko-informatičke agencije od 29.1.2020. godine, koju je donio Upravni odbor ove agencije. Njome su određene nove naknade za usluge iz Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata.
 
Potvrda o glavnom računu će biti naplaćivana 5 KM, o otvorenim računima 10 KM, o likvidnosti (period do tri mjeseca) 15 KM, o likvidnosti (period do šest mjeseci) 20 KM, a historijska potvrda o promjenama računa (vremenska serija tri godine) 30 KM.
 
Jedan upit preko web servisa za banke je 0,10 KM, paušalna mjesečna naknada za banke do 1.000 računa 100 KM, za banke od 1.000 do 10.000 računa 300 KM i za banke s više od 10.000 računa 500 KM.
 
INFORMACIJA O STATUSU „ALUMINIJA“
 
Federalna vlada se upoznala sa informacijom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije  o statusu privrednog društva „Aluminij“ d.d. Mostar.
 
Premijer Federacije BiH je ovlašten da uputi pismo/odgovor  M.T. Abraham Group S.A. u partnerstvu sa China Machinery Engineering Corporation&China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering &Construction Co., Ltd na njihov dostavljeni  „Konačni memorandum za uzimanje u zakup Aluminija d.d. Mostar načinjen od Aluminij Industries d.o.o., dio M.T. Abraham Group S.A. u suradnji sa China Machinery Engineering Corporation&China Nonferrous Metal Industry Foreign Engineering& Construction Co. Ltd“ datiran 12.12.2019. o njegovom neprihvatanju i razlozima neprihvatanja.
 
Sve interesne strane i sudionici u procesu odlučivanja i upravljanja, a posebno predstavnici uime državnog kapitala  u privrednom društvu Aluminij d.d. Mostar, obavezani su da osiguraju maksimalnu zaštitu radnika i imovine privrednog društva,  i ubrzaju procese iznalaženja rješenja za pokretanje proizvodnje u privrednom društvu Aluminij d.d. Mostar.
 
Kako je navedeno u informaciji, Vlada niti može davati u najam, niti naplaćivati zakupninu dioničkog društva, niti preuzimati bilo kakve dugove i njihovu otplatu. Nadalje, u skladu sa predloženim iznosom zakupnine po Ugovoru u zakupu, za otplatu dugova bilo bi potrebno 450 – 1.000 godina. Vlada Federacije BiH ne može dati Aluminij Industries d.o.o. „ekskluzivno pravo kupiti čitavu tvornicu, njezinu mehanizaciju, ime brenda, zemlju  i svako drugo intelektualno vlasništvo tijekom prvih 55 godina od razdoblja zakupa na 30 godina“. Također, navedeno je da Vlada Federacije BiH, niti ima nadležnosti, niti može ugovarati bilo kakve uslove za plaćanje najma, te da nema nadležnost, niti može ispuniti niti uslove predložene ugovorom, a u skladu s propisima koji regulišu državnu pomoć, poresku politiku, izdavanje dozvola i licenci itd., rečeno je u informaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.
 
DOPUNJENA ODLUKA O PRODAJI ODUZETOG NAKITA OD PLEMENITIH METALA
 
Federalna vlada dopunila je Odluku o postupanju s nakitom od plemenitih metala koji je oduzela Porezna uprave Federacije BiH, a kojom je propisano da, ukoliko je ova uprava ne proda po postupku aukcije, oduzeta roba može biti prodata direktno ili javnim oglašavanjem registriranim osobama zlatarima, što je uređeno Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH.
 
Kako je navedeno u obrazloženju, Porezna uprava FBiH, odnosno Komisija formirana u skladu s Rješenjem Vlade FBiH od 7.6.2018. godine, je dostavila Federalnom ministarstvu finansija izvještaj o provođenju Odluke o postupanju s oduzetim nakitom od plemenitih metala kojim obavještava da prodaja nije izvršena po postupku aukcije, jer nije bilo zainteresiranih kupaca koji bi pod uslovima aukcije kupili nakit.
 
Stoga su novom odlukom predviđena druga dva postupka - direktna prodaja ili javno oglašavanje, ukoliko aukcija nije dala željene rezultate.
 
UGOVORI S PRIVREDNIM DRUŠTVIMA NAMJENSKE INDUSTRIJE
 
Federalna vlada je dala saglasnost na ugovore o privremenom čuvanju i ustupanju prava korištenja tehničke dokumentacije za privredna društva namjenske industrije Unis Ginex d.d. Goražde, Pobjeda-Rudet d.d. Goražde, Pretis d.d. Vogošća, BNT-TMIH d.d.Novi Travnik, Binas d.d. Bugojno, Zrak d.d. Sarajevo, TRZ Hadžići d.d. Hadžići, Igman d.d. Konjic i Pobjeda Tehnology d.d. Goražde, na period od pet godina.
 
Vlada je ovlastila premijera FBiH da, uime Federacije BiH, može potpisati ugovore o privremenom čuvanju i ustupanju prava korištenja tehničke dokumentacije s ovim privrednim društvima.
 
Današnja odluka je donesena jer je je protekao rok važenja ugovora o privremenom čuvanju i ustupanju prava korištenja tehničke dokumentacije zaključenih 16.10.2014. godine.
 
SAGLASNOST NA MEĐUENTITETSKI SPORAZUM
 
Vlada FBiH je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Sporazum između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske o uzajamnom prihvatanju uvjerenja o položenim stručnim ispitima u oblasti rudarstva i geologije, te za njegovo potpisivanje ovlastila federalnog ministra energije, rudarstva i industrije.
 
Ovo je učinjeno nakon što je Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije dostavljena informacija da privredna društva koja se bave djelatnostima iz oblasti rudarstva i geologije imaju problem na terenu zbog uvjerenja o položenim stručnim ispitima u oblasti rudarstva i geologije za zaposlenike privrednih društava koji izvode djelatnost na teritoriji Federacije BiH, a stručni ispit su položili u Republici Srpskoj, kao i obrnuto.
 
S tim u vezi, javila se potreba za uređenjem pitanja priznavanja ovih ispita na području FBiH i RS. U entitetskim propisima nije regulisano pitanje priznavanja, prihvatanja ili važenja stručnog ispita na teritoriji drugog entiteta, zbog čega privredna društva koja se bave rudarstvom i geologijom imaju probleme.
 
PRIJENOS OKONČANIH PROJEKATA
 
Vlada FBiH je odobrila prijenos okončanih projekata iz 2019. godine iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za FBiH na upravljanje i održavanje njihovim implementatorima i upraviteljima.
 
Riječ je o nastavku projekta medernizacije ceste R405 u općini Sanski Most - 2. faza, (vrijednost 147.790,05 KM), sanaciji i rekonstrukciji cesta u općini Kreševo (300.000 KM), sanaciji i rekonstrukciji cesta u općini Neum (100.000 KM), sanaciji cesta u općini Čapljina (150.000 KM), sanaciji i rekonstrukciji cesta u općini Gradačac (99.970,97 KM) i sanaciji i rekonstrukcija cesta u općini Grude (100.000 KM).
 
PLAN AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FBiH
 
Vlada FBiH je dala saglasnost na Plan rada s Planom privatizacije i Finansijski plan Agencije za privatizaciju u FBiH za 2020. godinu. Ova agencija je navela da je 16.12.2019. godine u njenom registru bilo 1.450 preduzeća. Metodom male privatizacije privatizirano ih je 278, a tenderom u velikoj privatizaciji 356 preduzeća. Putem berze privatiziran je preostali državni kapital u tri preduzeća. Putem javne ponude dionica je potpuno ili djelomično privatizirano 747 preduzeća. Ukupno je završena privatizacija za 1.088 preduzeća (74,8 posto), a pod uslovima male privatizacije prodana su ukupno 2.604 predmeta. Gledano kroz vrijednost na isti dan, državni kapital opredijeljen za privatizaciju iznosio je 13,5 milijardi KM, privatiziran državni kapital i imovina 5,807 milijardi KM, ostvaren je prihod u certifikatima od 8,485 milijardi KM, u gotovini od 0,675 milijardi KM, a još nije privatiziran kapital od 7,693 milijardi KM.
 
Do sada je privatizirano 43 posto od ukupno nominiranog kapitala za privatizaciju.
 
PET RJEŠENJA O EKSPROPRIJACIJI ZA POTREBE IZGRADNJE TE TUZLA
 
Federalna vlada donijela je pet rješenja kojim dozvoljava korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Tuzle, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji ili prije isplate naknade za te nekretnine.
 
Korisnik eksproprijacije - JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, u zahtjevu je navela da je ovaj postupak vođen radi izgradnje elektroenergetskog objekta TE Tuzla, Blok 7, 450 MW, nakon što je Odlukom Vlade Federacije BiH od 10.5.2012. godine i rješenjem Gradskog vijeća Grada Tuzle od 16.6.2015. godine utvrđen javni interes za izgradnju ovog bloka, te je od strane nadležnog gradskog organa doneseno prvostepeno rješenje o potpunoj eksproprijaciji nekretnina.
 
AKTIVNOSTI U OBLASTI VLADAVINE PRAVA
 
Vlada Federacije BiH se upoznala sa izvješćem skupine neovisnih stručnjaka o pitanjima vladavine prava u Bosni i Hercegovini, koju predvodi Rainhard Priebe.
 
Također, usvojila je informaciju Federalnog ministarstva pravde o provedenim aktivnostima i onima u tijeku u odnosu na ovo izvješće i zadužila federalna ministarstva i druga tijela federalne uprave da osiguraju realizaciju preporuka iz izvješća, svatko u okviru svojih nadležnosti.
 
Nakon uvida u analize iz izvješća, Federalno ministarstvo pravde navodi da su svi kantoni u FBiH, osim Srednjobosanskog, donijeli zakonske propise kojima je uređeno pitanje pružanja besplatne pravne pomoći.
 
U tijeku su aktivnosti na izradi Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku u FBiH, kojima će dodatno biti unaprijeđen zakonski okvir izvršenja sudskih presuda. U najkraćem roku se može očekivati upućivanje Nacrta Vladi FBiH radi utvrđivanja Prijedloga i njegova upućivanja u daljnju zakonodavnu proceduru. Također je istaknuto kako je Federalna vlada, na sjednici 23.1.2020. godine, utvrdila Prijedlog zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku i po žurnom postupku ga uputila Parlamentu Federacije BiH.
 
Prijedlog zakona o stečaju, koji sadrži nova rješenja, nalazi se u zakonodavnoj proceduri, te se očekuje njegovo razmatranje od strane oba doma Parlamenta Federacije BiH.
 
Kada je riječ o poboljšanju poslovnog okruženja, Dom naroda Parlamenta FBiH je 19.12.2019. godine usvojio Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH. Ovim zakonom su predviđene značajne izmjene s ciljem pojednostavljenja registracije poslovnih subjekata u FBiH. Sukladno zaključku Doma naroda, u narednom razdoblju bit će intenzivirane aktivnosti na izradi Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji BiH.
 
Također, u suradnji s Grupacijom svjetske banke u BiH, Federalno ministarstvo pravde je pokrenulo aktivnosti s ciljem digitalizacije arhivske građe registracijskih sudova u FBiH. Zaključeni su sporazumi sa sudovima u Sarajevu, Travniku, Bihaću, Mostaru, Tuzli, Orašju, Goraždu, Livnu i Širokom Brijegu. Sporazum sa Općinskim sudom u Zenici još nije zaključen jer se čeka obavijest društva Mikrografija d.o.o. Novo Mesto, Slovenija, o datumu početka skeniranja dokumenata. Pojedinačni ugovori o djelu kontinuirano se zaključuju, zavisno do potreba pojedinog suda. Zaključno sa 13.12.2019. godine izvršeno je skeniranje ukupno 6.984.295 dokumenata, dok je ukupan broj dokumenata koji će biti skrenirani procijenjen na 16.840.400.
 
Vlada Federacije BiH je utvrdila i Nacrt zakona o zaštiti prijavitelja korupcije i uputila ga u daljnju zakonodavnu proceduru. Nacrt je prihvatio Zastupnički, a očekuje se njegovo razmatranje i u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH.
 
OKONČAN PROJEKT OSPOSOBLJAVANJA VETERINARSKOG INSTITUTA
 
Veterinarski fakultet u Sarajevu upoznao je Vladu FBiH da je uspješno završio postupak akreditacije ispitnih laboratorija za područje serologije i patologije na lokaciji novog objekta Veterinarskog instituta na Stupu. Rješenjem o potvrđivanju i proširenjem područja akreditacije od 11.4.2019. godine završeni su svi zakonski i stručni uvjeti da laboratorije Veterinarskog instituta na Stupu rade u skladu sa odobrenim područjem djelovanja. Nastavak proširenja akreditacije za druga područja djelovanja je u toku i odvijat će se u skladu s tehničkim i regulatornim zahtjevima dinamičkog plana. Ovim su ispunjene sve obaveze iz projekta organizacijskog osposobljavanja i funkcioniranja Veterinarskog instituta u sastavu Veterinarskog fakulteta u Sarajevu. Rješenjem Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva od 18.12.2013. godine, ovom fakultetu je odobreno 1.280.000 KM za realizaciju ovog projekta.
 
Ovaj važni projekt je, u saradnji s Federalnim poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Ministarstvom privrede Kantona Sarajevo, uspješno okončan i višegodišnje aktivnosti i investicije su rezultirale najmodernijom dijagnostičkom i naučnom veterinarskom institucijom, ne samo u BiH.
 
Dodatna važnost svih provedenih aktivnosti je da su obezbijeđeni svi uslovi za potpunu primjenu odredbi Zakona o veterinarstvu Federacije BiH, odnosno njegovog člana 150. koji jasno navodi da će poslove Instituta za veterinarstvo i Centra za reprodukciju u stočarstvu FBiH, predviđene ovim zakonom, do njihovog osnivanja obavljati Veterinarski fakultet u Sarajevu.
 
PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA IZDAVANJE ENERGETSKIH
DOZVOLA ZA VJETROELEKTRANE IVOVIK I ORLOVAČA
 
Vlada FBiH je usvojila informaciju o aktivnostima u postupku izdavanja energetske dozvole i dala Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije prethodnu saglasnost u postupku izdavanja ove dozvole privrednom društvu VE Ivovik d.o.o. Sarajevo, za izgradnju vjetroelektrane Ivovik, instalirane nazivne snage 84 MW (42x2 MW), odobrene snage priključenja 84 MW (42x2 MW), planirane godišnje proizvodnje električne energije od 236,631 Gwh, čija je gradnja predviđena na zapadnom rubu općine Tomislavgrad i istočnom rubu općine Livno.
 
Usvojena  je i informacija o aktivnostima u postupku izdavanja energetske dozvole i data prethodna saglasnost Federalnom ministarstvu u postupku izdavanja ove dozvole privrednom društvu HB Windd.o.o. Livno, za izgradnju VE Orlovača, instalirane nazivne snage 42,9 MW (13x3,3 MW), odobrene snage priključenja 42,9 MW (13x3,3 MW), planirane godišnje proizvodnje električne energije od 99,06 Gwh, čija je gradnja planirana na lokalitetu Orlovača, na području općine Livno.
 
POTICAJI ZA POLJOPRIVREDU U 2020. GODINI 87.000.000 KM
 
Federalna vlada je usvojila Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije  privatnim preduzećima  i preduzetnicima  - Poticaj  za  poljoprivredu" utvrđenih Budžetom FBiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu  poljoprivrede  vodoprivrede  i šumarstva u iznosu od 87.000.000 KM. Ovo ministarstvo  će Programom podrški raspoređena sredstva doznačiti  njihovim  korisnicima  koji  su  ih  dužni koristiti  u  skladu  sa  Zakonom  o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, Zakonom o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakonom o poljoprivredi.
 
Kontrola  u  fazi proizvodnje  na  terenu potencijalnih  korisnika,  kao  i u toku prikupljanja  i obrade  dokumentacije  vezano  za  proizvodnju,  a  prije  dostavljanja zahtjeva  Federalnom  ministarstvu,  nadležnost je  poljoprivrednih  kantonalnih inspektora odnosno ovlaštenih službenika kantonalnih ministarstava u cilju osiguranja namjenskog utroška sredstava.
 
Dodatna kontrola i nadzor, u fazi proizvodnje na terenu, kao i kontrola  nad realizacijom svih mjera utvrđenih Programom podrški, uključujući i kontrolu izdate dokumentacije koju dostavlja korisnik, nadležnost je Federalnog poljoprivrednog inspektorata i ovlaštenih službenika Federalnog ministarstva.
 
O MOGUĆNOSTIMA ISPLATE POTICAJA IZ 2012. GODINE
 
Vlada FBiH je usvojila informaciju o realizaciji njenih zaključka od 6.9.2018. godine, te danas zadužila Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da donese rješenja o odobravanju novčanih podrški za sve osnovane zahtjeve kao i rješenja o odbijanju za neosnovane zahtjeve koji su primljene po osnovu Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele poticaja za poljoprivredu utvrđenih Budžetom FBiH za 2012. godinu.
 
Programom utroška s kriterijima raspodjele sredstava "Subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu", utvrđenih Budžetom FBiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, na poziciji Modela ruralnog razvoja, bit će planirana sredstva za isplate osnovanih zahtjeva.
 
Ovo ministarstvo će, u saradnji s Federalnom upravom za inspekcijske poslove, izvršiti i dodatne provjere putem nadležnih organa i institucija za sve nerealizirane zahtjeve za koje nisu mogli biti utvrđeni period gradnje i visina uloženih sredstava.
 
Ministarstvo će, u saradnji sa Federalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove, za 74 nerealizirana zahtjeva za koje je kao dokaz investicije dostavljena procjena vještaka za izgrađene objekte, osigurati orto-foto snimak iz 2008. i 2012. godine, kao i druge raspoložive podatke, radi usporedbe podataka i skica o izgrađenim objektima u tom periodu.
 
Nakon realizacije ovih aktivnosti, Federalno ministarstvo će informisati Vladu FBiH i predložiti način rješavanja nerealiziranih zahtjeva.
 
NEMOGUĆNOST IZVRŠENJA ZAKLJUČKA
 
Vlada Federacije BiH je na sjednici održanoj 22.11.2019. godine, nakon razmatranja informacije Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o inicijativi za finansiranje projekta Izgradnja brze ceste Prača - Goražde, LOT 1 tunel Hranjen - faza 1 iz akumulirane dobiti privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, zadužila JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo da, u roku od 30 dana, pripremi Skupštinu društva, te da sredstva iz akumulirane dobiti ovog društva od 45.000.000 KM usmjeri za izgradnja brze ceste Prača - Goražde, LOT 1 tunel Hranjen - faza 1.
 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije se 13.12.2019. godine obratilo Elektroprivredi BiH d.d. tražeći dostavljanje informacija o poduzetim aktivnostima na pripremi Skupštine društva i o detaljnom planu daljih aktivnosti.
 
Elektroprivreda BiH 25.12.2019. godine dostavila izjašnjenje o nemogućnosti realizacije zaključka Vlade od 22.11.2019. godine, te za to navela više objektivnih razloga.
 
Stoga je Vlada danas, prihvativši informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela zaključak o prestanku važenja zaključka od 22.11.2019. godine.
 
INFORMACIJA O BINASU
 
Federalna vlada je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije povodom zahtjeva Općinskog suda u Travniku za davanje prethodne saglasnosti za otvaranje stečajnog postupka nad privrednim društvom Binas d.d. Bugojno.
 
Vlada u cijelosti podržava dosadašnje odluke Općinskog suda u Travniku o odbijanju prijedloga za otvaranje stečajnih postupaka nad privrednim društvima namjenske industrije zbog "nepostojanja pravnog interesa predlagatelja dok se stečajni dužnik nalazi u postupku finansijske konsolidacije", a ne zbog uskraćivanja saglasnosti federalnog ministra energije iz člana 5. stav 5. Zakona o stečajnom postupku.
 
Federalni ministar energije, rudarstva i industrije zadužen je da ovaj zaključak dostavi Općinskom sudu u Travniku i da ga obavijesti da je Zakonom o izmjenama zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u BiH rok za finansijsku konsolidaciju produžen do 31.12.2021. godine.
 
O STANJU PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE
 
Federalna vlada se upoznala sa informacijom Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o stanju poduzetničke infrastrukture u Federaciji BiH i zadužila ga da, zajedno sa ostalim nositeljima programiranja razvoja male privrede u FBiH, prema Zakonu o poticanju razvoja male privrede u FBiH i dokumentu "Zajedničke socio-ekonomske reforme za period 2019.- 2022. godina", prati stanje u oblasti poduzetničke infrastrukture, te nastavi podršku razvoju poduzetničke infrastrukture.
 
Ovo federalno ministarstvo je zaduženo i da, na osnovu pokazatelja navedenih u ovoj informaciji, kreira odgovarajuće projekte finansijske podrške poduzetničkim zonama i ostalim vidovima poduzetničke infrastrukture.
 
U ovoj informaciji je navedeno da je vidljivo da je poduzetnička infrastruktura u FBiH još nedovoljno razvijena, ali je u posljednje vrijeme prisutan pomak, posebno u razvoju poduzetničkih zona i još nekih oblika poduzetničke infrastrukture, kao što su inkubatori i tehnološki parkovi. Također, primjetna je velika zainteresiranost jedinica lokalne samouprave za unaprjeđenje razvoja poslovnih zona uz pomoć Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.
 
Posljedica nedostatka zakonske regulative su nejasni pojmovi i definicije, podjela poduzetničkih zona, nepostojanje jedinstvene baze podataka o ovim zonama i ostalim vidovima poduzetničke infrastrukutre i sistema prikupljanja podataka o poslovanju privrednih subjekata u zonama. Dio ovih nedostaka će biti anuliran rješavanjem trenutnih problema u funkcionisanju informacionog sistema poslovnih zona, ali ključ za sistemsko uređenje ove oblasti će svakako biti postignut kad bude usvojen Zakon koji je u izradi.
 
Pored toga, za brži i kvalitetniji razvoj poduzetničkih zona neophodna su veća budžetska izdvajanja na svim nivoima, razvijen model upravljanja, njihova bolja promotivna kampanja od strane svih nivoa vlasti itd. Postoje pojedinačni slučajevi pozitivnih primjera na nivou jednica lokalne samuprave koji imaju dobre prakse upravljanja poduzetničkim zonama, promociju i prezentaciju poduzetničkih zona, ali je evidentna potreba šire strategije i podrške viših nivoa vlasti.
 
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta planira, putem odgovarajućih projekata, nastaviti pružati finansijsku podršku svim vidovima poduzetničke infrastrukture, uz istovremeno održavanje edukativnih skupova s ciljem jačanja ljudskih kapaciteta na nivou lokalnih zajednica.
 
Trenutne aktivnosti ovog ministarstva su vezane za finansijsku podršku svim oblicima poduzetničke infrastrukture, zatim one vezane za izradu informacionog sistema sa web portalom poduzetničkih zona i rad na Zakonu o poduzetničkoj infrastrukturi koji će, prije svega, dati mogućnost potpunog uvida u stvarno stanje u ovoj oblasti i nakon toga omogućiti brži i bolji razvoj poduzetničke infrastrukture u FBiH.
 
O UPISU U MATIČNU KNJIGU DJECE DEPORTOVANE IZ SIRIJE
 
Vlada FBiH usvojila je informaciju Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova o upisu u matičnu knjigu rođenih djece koja su deportovana iz Sirije.
 
Federalno ministarstvo pravde je zaduženo da hitno pokrene proceduru izmjene i dopune Zakona o vanparničnom postupku Federacije BiH kojim bi bila utvrđena nadležnost sudova da u vanparničnom postupku utvrđuju mjesto i vrijeme rođenja osoba koje vrijeme i mjesto svog rođenja ne mogu dokazati na način predviđen propisima koji uređuju vođenje matičnih knjiga, kako bi entitetski zakoni o vanparničnom postupku bili harmonizirani u BiH.
 
Zaključeno je da je potrebno da sudovi u vanparničnom postupku u Federaciji BiH postupaju po podnesenim prijedlozima za utvrđivanje mjesta i vremena rođenja osoba i prije donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku, imajući u vidu odredbe člana 2. stav 1. ovog zakona s obzirom da posebnim zakonima nisu uređena pravila postupanja u ovoj pravnoj stvari, jer je ovo pitanje u Republici Srpskoj regulisano i nema smetnji za postupanje.
 
Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova je u posljednje vrijeme primilo više upita općina igradova koji se odnose na davanje upute za upis u matičnu knjigu rođenih djece koja sudeportovana iz Sirije.
 
Iz sadržaja upita proizilazi da je putem Ministarstva sigurnosti BiH osiguran povratak određenog broja žena s djecom iz Sirije koje su državljanke BiH. Međutim, djeca su rođena u Siriji i majke ne posjeduju nikakve inozemne dokumente s činjenicama rođenja i podacima o roditeljima, tako da se mjesto i vrijeme rodenja ove djece, kao i krvna veza s roditeljem, odnosno majkom koja ima državljanstvo BiH, bez materijalnih dokaza ne može utvrditi.
 
Na osnovu dostavljenih upita iz općina i gradova na području Federacije BiH, može se zaključiti da je riječ o povratku djece s roditeljima, s jednim roditeljem ili djece bez roditelja.
 
INFORMACIJA O UNAPREĐENJU INFORMACIONOG SISTEMA U ADS-u
 
Vlada FBiH je usvojila informaciju Agencije za državnu službu FBiH o realizaciji aktivnosti u procesu provođenja projekta „Unapređenje informacionog sistema u Agenciji za državnu službu FBiH, Agenciji za državnu upravu RS i Pododjeljenju za ljudske resurse Brčko Distrikta BiH".
 
Federalni organi uprave su zaduženi da u roku od 15 dana od dana imenuju državne službenike za razmjenu informacija sa Agencijom za državnu službu FBiH u oblasti upravljanja ljudskim resursima s ciljem pune provedbe projekta.
 
Vlada Federacije BiH će uputiti web aplikaciju za oblast ljudskih resursa vladama kantona i pozvati ih da aktivno sudjeluju u aktivnostima Agencije za državnu službu FBiH u procesu uspostavljanja nove web aplikacije za upravljanje ljudskim resursima.
 
Ova agencija je obavezana da u roku od 60 dana pripremi Prijedlog izmjena i dopuna Uredbe o registru državnih službenika.
 
DATA SAGLASNOST NA KOLEKTIVNI UGOVOR ZA OBLAST RUDARSTVA
 
Federalna vlada dala je danas saglasnost na Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH i za njegovo potpisivanje ovlastila federalnog ministra energije, rudarstva i industrije.
 
Na ovaj način je realiziran zaključak od 22.8.2019. godine kojim je Vlada zadužila Uprava JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo da, zajedno sa Upravom Rudnika mrkog uglja Banovići d.d. Banovići, formira zajednički tim u koji će biti uključeni predstavnici uprava rudnika, Ureda premijera FBiH, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, te otpočne konsultacije sa ovlaštenim predstavnicima reprezentativnih sindikata s ciljem pripreme pregovora za zaključenje izmjena i dopuna važećeg Kolektivnog ugovora.
 
Zajednički tim je formiran rješenjem generalnog direktora Elektroprivrede BiH, a tekst Prijedloga kolektivnog ugovora usaglašen je 5.2.2020. godine.
 
ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA UKUPNO 30.000.000 KM
 
Federalna vlada usvojila je Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova u FBiH ", utvrđenih u Budžetu Federacije BiH za 2020. godinu, u iznosu od 30.000.000 KM.
 
Odobrena je raspodjela zdravstvenim ustanovama u FBiH čiji je osnivač Federacija BiH i to Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar i Univerzitetsko kliničkom centru Tuzla po 10.000.000 KM.
 
Svrha programa je osiguravanje dostignutog nivoa standarda sigurnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga sekundarnog i tercijernog nivoa zdravstvene zaštite koje se pružaju pacijentima s cijelog teritorija Federacije BiH kroz održavanje i poboljšanje likvidnosti javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Federacija BiH, zadovoljavanje zdravstvenih potreba pacijenata s cijelog teritorija Federacije BiH, a koji su korisnici zdravstvenih usluga javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Federacija BiH, tipa sveučilišno-kliničkih bolnica, osiguranje kontinuiranog pružanja sigurnih i kvalitetnih zdravstvenih usluga sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite u ovim javnim zdravstvenim ustanovama.
 
U okviru ovog programa sredstvima transfera će biti izmirien dio dospjelih obaveza po osnovu nabavke lijekova i drugog potrošnog materijala, te servisiranje i zanavljanje neophodne medicinske opreme zbog dotrajalosti, neophodnih za osiguravanje kontinuiteta u pružanju zdravstvenih usluga u ovim javnim zdravstvenim ustanovama.
 
Ova sredstva bit će isplaćivana mjesečno, a na osnovu zahtjeva korisnika sredstava.
 
SREDSTVA ZA BRANITELJSKE KATEGORIJE
 
Federalna vlada usvojila je Program utroška sredstava Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija, utvrđenih u budžetu FBiH za 2020. godinu u iznosu od 400.000 KM.
 
Ova sredstva bit će odobravana u skladu sa odredbama Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica i to ukupno 300.000 KM za člana uže porodice demobiliziranog branioca s kojim je umrli demobilisani borac živio u zajedničkom domaćinstvu u vrijeme smrti.
 
Za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija odobreno je 100.000 KM za ratne vojne invalide, članove uže porodice šehida i poginulih branilaca, dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja i članove njihovih porodica i demobilizirane branioce, za slučaj smrti članova njihove uže porodice.
 
Danas je usvojen i Program utroška sredstava Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambena-oslobodilačkog rata iz transfera namijenjenog za pomoć u liječenju boraca, u visini od 1.500.000 KM.
 
Od ovog iznosa, a u skladu sa odredbama Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, 1.050.000 KM je predviđeno za demobilizirane branioce, i to za vlastito ili liječenje članova uže porodice.
 
Sredstva od 450.000 KM namijenjena su porodicama poginulih branilaca, porodicama umrlih ratnih vojnih invalida i porodicama umrlih dobitnika najvećih ratnih priznanja.
 
Ova sredstva bit će dodjeljivana na osnovu pojedinačnih zahtjeva podnesenih u toku 2020. godine u skladu s javnim pozivom koji će sadržavati opće i posebne kriterije, kao i popis potrebne dokumentacije koja se prilaže, neophodne kod odlučivanja o pravu na pomoć, a bit će objavljen na web stranici Federalnog ministarstva i najmanje u jednom dnevnom listu.
 
Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata imenovat će komisiju koja će razmatrati zahtjeve i dati mu prijedlog za dodjelu pomoći, nakon čega će donijeti konačnu odluku o dodjeli jednokratne pomoći.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Na današnjoj sjednici Federalna vlada je dala saglasnosti na Program rada s Finansijskim planom Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije BiH za tekuću godinu.
 
Federalna vlada dala je pozitivno mišljenje na Nacrt trećeg periodičnog izvještaja BiH o primjeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima, koji joj je uputilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.
 
Usvojeni su izvještaji o radu Federalne uprave civilne zaštite i Gender centra FBiH za 2019. godinu, te Plan i program Službe pomoć - informacije na javnim cestama u FBiH za 2020.-2021. godinu.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Federalna vlada je na današnjoj sjednici dala ovlaštenja punomoćnicima da je zastupaju na skupštinama više privrednih društava. Za JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar opunomoćeni su Jasmina Pašić, a za Energoinvest d.d. Sarajevo Stipe Buljan koji je, izmjenom ranijeg rješenja, opunomoćen i za učestvovanje i odlučivanje na Skupštini Aluminija d.d. Mostar.
 
Nakon što je razriješila dosadašnjeg vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Binas d.d. Bugojno, Vlada je izmijenila odluku o davanju prethodne saglasnost za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Binas d.d. Bugojno i za vršioca ove dužnosti imenovala Nefiju Malkić.
 
Prethodna saglasnost data je i Nadzornom odboru KTK Visoko d.d. Visoko za razrješenje člana ovog odbora i imenovanje  Jasmine Nurudinović za novu članicu do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.
 
Federalna Vlada je dala prethodnu  saglasnost za razrješenje dosadašnjih članova Nadzornog odbora Energoinvest d.d. Sarajevo i imenovanje Asima Ibrahimagića, Ramiza Kikanovića i Dženana Imamovića za vršioce ovih dužnosti, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca. Ovom odboru je data prethodna saglasnost da Biseru Hadžialjević, kao jedinog člana Uprave, imenuje za direktora, na mandatni period od četiri godine.
 
Danas su donesene odluke o raspisivanju javnih konkursa i utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje po dva člana nadzornih odbora Pretisa d.d. Vogošća i Binasa d.d. Bugojno, uime državnog kapitala i tri člana Nadzornog odbora privrednog društva Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo.
 
Vlada je donijela i odluke o utvrđivanju kriterija, raspisivanju javnog konkursa s utvrđenim tekstom za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Upravnog odbora Nezavisnog operatera sistema u BiH iz Federacije BiH.
 
U interresornu radnu grupu Vlade FBiH za izradu i provođenje Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma u FBiH, a u vezi s provedbom Strategije Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma, imenovani su Sead Lisak (predsjednik), Goran Čerkez, Miroslav Jurešić, Mersiha Udovčić, Nadija Bandić, Nermin Sijamhodžić, Fahrudin Solak, Vlado Azinović, Elmedin Muratbegović i Elma Omersoftić (članovi).
 
Vlada FBiH  je imenovala Šefiku Hasanagić za zamjensku članicu Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH.
 
Za predstavnike Vlade Federacije BiH u Komisiji za izbjeglice i raseljene osobe BiH imenovani su federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić i federalni ministar pravde Mato Jozić.
 
Data je prethodna saglasnost za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Igman d.d. Konjic, te imenovanje Džemaila Čibe i Ismeta Sarajlića za vršioce ovih dužnosti, uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.
 
Razriješeni su dosadašnji vršioci dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Sarajevoputevi d.d Sarajevo, te data je prethodna saglasnost za imenovanje Amira Galijaševića i Emine Dlakić za vršioce ovih dužnosti, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.
 
Također, donesene su odluke o utvrđivanju kriterija i raspisivanju javnog konkursa za postavljenje direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom. U Komisiju za ovo postavljenje imenovani su Edita Kalajdžić i Željko Silađi.
 
Nakon što je razriješila dosadašnjeg direktora Federalnog zavoda za geologiju radi sticanja uslova za penziju, Vlada je privremeno imenovala Vedada Demira za direktora ovog zavoda do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.
 
Vlada FBiH je na današnjoj sjednici poništila javni konkurs za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Elektroprivrede BiH d.o.o. Sarajevo i donijela Odluku o prestanku važenja ranije Odluke o utvrđivanju kriterija za ovo imenovanje. Također su donesene odluke o ponovnom raspisivanju javnog oglasa za izbor i nominovanje članova ovog nadzornog odbora, s utvrđenim kriterijma i tekstom konkursa.
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 13.10 sati.
Utorak,
19. januar 2021.
VIŠE