210. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 20.02.2020.
Dnevni red
Dnevni red 210. redovne sjednice Vlade FBiH održane danas u Mostaru
 
1. Usvajanje Zapisnika 209. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 6.2.2020. godine, Zapisnika 156. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 13.2.2020. godine, telefonskim putem, Zapisnika 157. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 13.2.2020. godine, telefonskim putem i Zapisnika 158. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 18.2.2020. godine, telefonskim putem 
2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o faktoringu  
3. Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Zakona o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine  
4. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, koju je podnijelo Gradsko vijeće Grada Tuzla 
5. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH, koju je pokrenula Radna grupa Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata 
6. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja Zakona o penzijsko i invalidskom osiguranju, koju je u Parlamentarnu proceduru uputio gosp. Osman Bleković, direktor JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno društvo Rudnici „Kreka“ d.o.o. - Tuzla  
7. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izmjenu i dopunu Zakona o radu, koju je podnijela vijećnica Meliha Salčinović, a koju je je na 45. sjednici, održanoj 26.12.2019. godine, prihvatilo Gradsko vijeće Zenica 
8. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar  
9. Prijedlozi odluka:  
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala  
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala 
10. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo 
11. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke 
12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada s Finansijskim planom Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu 
13. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o postupanju s nakitom od plemenitih metala oduzetog od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine 
14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Odluke o naknadama za usluge Finansijsko-informatičke agencije 
15. Prijedlog odluke o proglašenju 2. marta 2020. godine neradnim danom u Federaciji Bosne i Hercegovine 
16. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje motornih vozila Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova-Federalnog ministarstva unutarnjih poslova-Federalne uprave policije 
17. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje 5 (pet) motornih vozila Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Tuzla 
18. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti člana Uprave 
19. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave  
20. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo za imenovanje direktora 
21. Prijedlozi odluka: 
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje člana Nadzornog odbora Privrednog društva KTK Visoko d.d. Visoko 
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Privrednog društva KTK Visoko d.d. Visoko 
22. Prijedlozi akata:  
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora Privrednog društva Pretis d.d. Vogošća, ispred državnog kapitala  
b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora Privrednog društva Pretis d.d. Vogošća, ispred državnog kapitala 
c) Prijedlog teksta javnog konkursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora Privrednog društva Pretis d.d. Vogošća, ispred državnog kapitala 
23. Prijedlozi akata:  
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora Privrednog društva Binas d.d. Bugojno, ispred državnog kapitala  
b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora Privrednog društva Binas d.d. Bugojno, ispred državnog kapitala 
c) Prijedlog teksta javnog konkursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora Privrednog društva Binas d.d. Bugojno, ispred državnog kapitala 
24. Prijedlozi akata: 
a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine 
b) Prijedlog odluke o kriterijima za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine 
c) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine 
d) Tekst javnog konkursa za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine 
25. Prijedlozi akata: 
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Privrednog društva „Operator - Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo 
b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Privrednog društva „Operator - Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo 
c) Prijedlog teksta Javnog konkursa za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Privrednog društva „Operator - Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo 
26. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na ugovore o privremenom čuvanju i ustupanju prava korištenja tehničke dokumentacije za privredna društva namjenske industrije 
27. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o uzajamnom prihvatanju uvjerenja o položenim stručnim ispitima u oblasti rudarstva i geologije između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske 
28. Prijedlog odluke o prijenosu okončanih projekata iz 2019. godine na implementatore iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za Federaciju Bosne i Hercegovine 
29. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima - poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva  
30. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1027080000032067 otvorenog kao podračun u okviru JRT Vladi Federacije Bosne i Hercegovine - Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 
31. Prijedlozi odluka:  
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine sa planom privatizacije za 2020. godinu 
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2020. godinu  
32. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija JU Federalna novinska agencija 
33. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava da podračuna evidentinarnog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine 
34. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o ovlaštenju za potpisivanje akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i čuvanju i upotrebi pečata Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke 
35. Prijedlog rješenja o imenovanju zamjenskog člana Odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine  
36. Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Komisiju za izbjeglice i raseljene osobe Bosne i Hercegovine 
37. Prijedlog rješenja (Imenovanje interresorne radne grupa Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za izradu i provođenje Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u vezi s implementacijom Strategije Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma) 
38. Prijedlozi rješenja 
a) Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Tuzla, broj: 08-31-2550/13-7 KS od 5.4.2019. godine 
b) Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Tuzla, broj: 07-31-4877/2016-6 SB od 3.4.2017. godine 
c) Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Tuzla, broj: 08-31-3884/13-12 DI od 16.12.2016. godine 
d) Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Tuzla, broj: 07-31-4877/2016-11-SB od 28.09.2016. godine 
e) Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Tuzla, broj: 07-31-4877/2016-3-1-SB od 14.12.2016. godine 
39. Prijedlog mišljenja o Nacrtu trećeg periodičnog izvještaja Bosne i Hercegovine o primjeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima 
40. Izvještaj grupe nezavisnih stručnjaka o pitanjima vladavine prava u Bosni i Hercegovini koju predvodi Rainhard Priebe, s Prijedlogom zaključka 
41. Izvještaj o utrošku sredstava iz Programa za osposobljavanje i funkcionisanje Veterinarskog instituta Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, sa Prijedlogom zaključka 
42. Godišnji izvještaj o radu Federalne uprave civilne zaštite u 2019. godini, s Prijedlogom zaključka 
43. Izvještaj o radu Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka 
44. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 1086/2018 od 6.9.2018. godine, s Prijedlogom zaključka (rad na predmetima vezano za neriješene zahtjeve po Modelu ruralnog razvoja - kapitalna ulaganja i investicije za 2012. godinu)  
45. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja energetske dozvole za izgradnju VE „Ivovik“ privrednog društva IVOVIK d.o.o. Sarajevo, s Prijedlogom zaključka i Nacrtom zaključka 
46. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE „Orlovača“ privrednog društva HB WIND d.o.o. Livno, s Prijedlogom zaključka i Nacrtom zaključka 
47. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o nemogućnosti realizacije Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj: 1355/2019 od 22.11.2019. godine, s Prijedlogom zaključka 
48. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije povodom zahtjeva Općinskog suda u Travniku za davanje prethodne saglasnosti za otvaranje stečajnog postupka nad privrednim društvom „BINAS“ d.d. Bugojno, s Prijedlogom zaključka 
49. Informacija o stanju poduzetničke infrastrukture u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka 
50. Informacija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova o upisu u matičnu knjigu rođenih djece koja su deportovana iz Sirije, s Prijedlogom zaključka 
51. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za januar 2020. godine, s Prijedlogom zaključka 
52. Informacija s prijedlozima akata: 
a) Informacija o utrošku sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama-za političke stranke i koalicije” Isplaćenih po odlukama Vlade Federacije BiH V. broj 279/19 („Službene novine Federacije BiH", broj 27/19) i V. broj 886/19 („Službene novine Federacije BiH“, broj 55/19), s prijedlogom zaključka  
b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim ogranizacijama - za političke stranke i koalicije“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Vladu Federacije Bosne i Hercegovine 
53. Informacija o Zahtjevu Federalne uprave policije u vezi s potraživanjima po osnovu pravosnažnih sudskih presuda, sa Prijedlogom odgovora 
54. Informacija Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o aktivnostima pred Međunarodnim arbitražnim sudom, a vezano za Tužbu konzorcija INA MOL protiv Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka 
55. Informacija Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine o realizaciji aktivnosti u procesu implementacije projekta „Unapređenje informacionog sistema u Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, Agenciji za državnu upravu RS i Pododjeljenju za ljudske resurse Brčko Distrikta, sa Prijedlogom zaključka 
56. Informacija o Zahtjevu Ureda za reviziju institucija u FBiH za dostavu podataka o aktivnostima na realizaciji preporuka iz Izvještaja revizije učinka „Planiranje Budžeta Federacije BiH" i Izvještaja revizije učinka“ Upravljanje smještajnim kapacitetima budžetskih korisnika u FBiH“, sa zahtjevom za dostavu odgovora na upitnike revizije učinka o poduzetim aktivnostima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 
57. Plan i program Službe pomoć - informacija na javnim cestama u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2020.-2021. godinu, s Prijedlogom zaključka 
58. Verifikacija odgovora na tužbu u predmetu Čihorić Slobodanke, protiv Vlade Federacije Bosne i Hercegovine upravnom sporu protiv Rješenja V. broj: 1505/2019 od 12.12.2019. godine, s Prijedlogom zaključka 
59. Mišljenja o Informaciji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u vezi zaključnih napomena Trećeg periodičnog izvještaja Bosne i Hercegovine o implementaciji Univerzalnog periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava i Izjašnjenja o Nacrtu izvještaja Univerzalnog periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava pred Vijećem za ljudska prava UN-a, treći ciklus i Listi zaključaka i/ili preporuka, sa prijedlozima zaključaka 
60. Prijedlozi akata: 
a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za postavljenje direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom   
b) Prijedlog odluke o kriterijima za izbor i postavljenje direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom  
c) Prijedlog rješenja o imenovanju članova Komisije za izbor direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom  
61. Prijedlozi rješenja: 
a) Prijedlog rješenja o razrješenju direktora Federalnog zavoda za geologiju 
b) Prijedlog rješenja o privremenom postavljenju direktora Federalnog zavoda za geologiju 
62. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine  
63. Prijedlozi odluka:  
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva „Igman“ d.d. Konjic  
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva „Igman“ d.d. Konjic, ispred državnog kapitala 
64. Prijedlozi akata: 
a) Prijedlog odluke o poništavanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ispred državnog kapitala 
b) Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ispred državnog kapitala 
c) Prijedlog odluke o ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ispred državnog kapitala 
d) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ispred državnog kapitala 
e) Prijedlog teksta Javnog konkursa za poništavanje i ponovno raspisivanje Javnog konkursa za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ispred državnog kapitala  
65. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija“, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata  
66. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima-za pomoć u liječenju boraca-branitelja“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno - oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata 
67. Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva 
68. Prijedlozi odluka: 
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora u Privrednom društvu „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo 
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora u Privrednom društvu „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo 
69. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata  
70. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima-za pomoć u liječenju boraca-branitelja" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno - oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata 
71. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspođele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva 
72. Prijedlozi odluka: 
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora u Privrednom društvu "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo 
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora u Privrednom društvu "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo 
73. Prijedlog rješenja o postavljenju arbitra u Arbitražni tribunal za Brčko 
74. Informacija o statusu privrednog društva „Aluminij“ d.d. Mostar, sa Prijedlogom zaključka 
75. Prijedlog odluke o izmjeni i dopunama Odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na vanrednoj Skupštini dioničara privrednog društva Aluminij d.d. Mostar 
- Prijava o izmjeni Prijave (V. broj: 208-1/2020 od 18.02.2020. godine) za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar  
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar 
 
Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE