209. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 06.02.2020.
Saopćenje o radu
 


209. sjednica Vlade Federacije BiH:
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O JEDINSTVENOM
REGISTRU PRISTOJBI I NAKNADA U FBiH
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o jedinstvenom registru pristojbi i naknada u Federaciji BiH.
 
Kako je poznato, Vlada je na 130. sjednici, održanoj 24. studenog 2017. godine, usvojila interaktivni Registar, sa Uputom za korištenje, koji su službeno objavljen na web stranici Federalnog ministarstva financija.
 
Opredjeljenjem Federalne vlade za provedbu reformi, kroz Reformsku agendu i Akcijski plan za razdoblje 2016.-2018. godina, prepoznata je posebna nužnost uređenja oblasti neporeznih prihoda, odnosno naknada i pristojbi na teritoriju Federacije BiH, uz puno poštivanje ustavnih nadležnosti i suradnje s nižim razinama vlasti, a s ciljem stvaranja povoljnog poslovnog okruženja, kao poticajnog elementa povećanja direktnih stranih investicija i domaćih ulaganja koji djeluju na gospodarski rast i makroekonomsko jačanje.
 
Vodeći se time, Federalno ministarstvo financija je, uz tehničku podršku USAID-ovog projekta Reforme fiskalnog sektora (FAR), kao i uz suradnju s nadležnim institucijama nižih razina vlasti, u proteklom razdoblju pripremilo i objavilo interaktivni Registar pristojbi i naknada u FBiH, a u završnici pripreme je i njegova pojednostavljena web aplikacija sa, na jednom mjestu, transparentno objedinjenim svim relevantnim informacijama, namijenjena kako za poslovne subjekte i građane (obveznike plaćanja), tako i predlagače i donositelje javnih politika u ovoj oblasti.
 
Kako objavljeni interaktivni Registar i njegova web aplikacija predstavljaju pregled svih naknada i pristojbi zatečenih na određeni dan posljednjeg unosa podataka (početni registar), a da je oblast podložna promjenama (u domeni pravnog okvira, koji regulira uvođenje i naplatu naknada i pristojbi, i određivanja visine pojedinih davanja), za funkcionalno vođenje Registra neophodno je njegovo redovito ažuriranje na osnovi propisanog obrasca koji će popunjavati predlagači, odnosno obrađivači akata, kojima se uvode, mijenjaju ili ukidaju naknade i pristojbe.
 
Ažuriranje je predviđeno u dvije faze. Prva, kao provjera, predviđa izmjenu i/ili dopunu podataka zatečenih u početnom Registru. Na temelju toga bi, u narednoj fazi, bio uspostavljen Jedinstveni registar pristojbi i naknada u Federaciji BiH, kao elektronička baza podataka, u koju će redovito biti prikupljani i unošeni novi i ažurirani pokazatelji.
 
Donošenje Zakona o jedinstvenom registru pristojbi i naknada u FBiH je nužno kako bi bila utvrđena pravna osnova već kreiranom i objavljenom Registru pristojbi i naknada, kao i podrška redovitom ažuriranju i održivosti.
 
Zakon uvodi jednoobraznost u postupku uspostave i ažuriranja Jedinstvenog registra, što osigurava transparentnost svih informacija na jednom mjestu, a s ciljem pojednostavljenja poslovnog djelovanja svih postojećih gospodarstvenika i potencijalnih investitora.
 
Zakon ne mijenja poziciju niti jednog aktera, odnosno razine vlasti u Federaciji BiH u pogledu Ustavom dodijeljenih nadležnosti za donošenje propisa u oblasti naknada i pristojbi, čime im je osiguravan dostatan izvor sredstava za financiranje dodijeljenih funkcija, i suštinski im ne utvrđuje nove obveze.
 
Imajući u vidu dosadašnje napore određenog broja, najčešće financijski jačih jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH da, vlastitim naporima, potencijalnim ulagačima prezentiraju jasnu sliku o uvjetima poslovanja na teritoriju njihove općine/grada i privuku što veći broj investitora, Jedinstveni registar i zakonski akt za njegovu uspostavu osigurao bi takav pregled za sve jedinice lokalne samouprave i tako doveo u ravnopravan položaj u privlačenju investitora.
 
IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA
 
Vlada Federacije prihvatila je prijedlog izjašnjenja Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke o inicijativi poslanika u Predstavničkom domu Parlamanta FBiH Irfana Čengića za donošenje Zakona o besplatnim udžbenicima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Navedeno je da Federalno ministarstvo može, u okviru svojih ustavnih nadležnosti, u saradnji s kantonalnim, formirati radnu grupu koja bi radila na izradi modela zakona o (besplatnim) udžbenicima. Istaknuto je da ovo ministarstvo, u saradnji s kantonalnim, već godinama realizira Projekat nabavke besplatnih udžbenika. Od školske 2014./2015. do 2018./2019. godine 59.222 učenika su dobila 374.176 besplatnih udžbenika, u vrijednosti od 4.028.109,02 KM, za što je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke osiguralo 2.410.000 KM. Stoga je u izjašnjenju navedena dilema ima li potrebe donositi poseban zakon o besplatnim udžbenicima, ili ovu obavezu iz Okvirnog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u BiH treba realizirati kako je to i dosad radilo nadležno federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.
 
Vlada FBiH ocijenila je danas neosnovanom inicijativu poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Zlatka Kravića kojom traži da bude sačinjena Strategija o obaveznim preventivnim programima u zdravstvu i da, poslije izrade svih tih preventivnih zdravstvenih programa, za sljedeću godinu budu planirana budžetska sredstva. Ovakav stav Vlada je zauzela na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, imajući u vidu važeći Zakon o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH i propisanu metodologiju za izradu razvojnih strategija, te zbog činjenice da će sektorske strategije biti urađene nakon Strategije razvoja FBiH. Naglašeno je i da je Federalno ministarstvo zdravstva opredijeljeno za izradu i kontinuirano provođenje preventivno promotivnih programa, uz iznalaženje sredstava za te namjene, te će i u narednim programskim aktivnostima biti usmjereno na ovakve programe značajne za očuvanje i unaprjeđenje zdravlja stanovništva i kvalitete njihovog života.
 
UREDBA O PRIZNANJIMA I NAGRADAMA CIVILNE ZAŠTITE U FBiH
 
Federalna vlada donijela je Uredbu o vrsti, kriterijima i postupku za dodjelu priznanja i nagrada Civilne zaštite, koja utvrđuju vrste, kriterije i izgled ovih priznanja i nagrada za naročito uspješan rad, djela i zasluge u oblasti zaštite i spašavanja, kao i postupak za dodjelu i vođenje evidencije o ovim priznanjima i nagradama.
 
Priznanja su pojedinačna i kolektivna, a to su Plaketa civilne zaštite, Značka civilne zaštite, Pisana pohvala civilne zaštite, Pisana zahvalnica civilne zaštite i novčana nagrada.
 
Priznanja i nagrade Civilne zaštite dodjeljuju se građanima i njihovim udruženjima, humanitarnim i drugim organizacijama, javnim ustanovama, privrednim društvima i drugim pravnim osobama, štabovima, jedinicama i povjerenicima Civilne zaštite, službama zaštite i spašavanja, federalnim i kantonalnim ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama, službama za upravu općina i grada, kao i stranim državljanima, međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama, udruženjima i institucijama.
 
Uredbom je reguliran i postupak za dodjelu priznanja i nagrada i utvrđeni organi Civilne zaštite kojima se dostavljaju prijedlozi za dodjelu i koji o tome odlučuju.
Ove nagrade bit će dodjeljivane svake godine na svečanoj sjednici Federalnog, kantonalnog, općinskog, odnosno gradskog štaba civilne zaštite povodom 1. marta, Dana civilne zaštite FBiH.
 
ZA OBLASTI OBRAZOVANJA I NAUKE OKO SEDAM MILIONA KM
 
Federalna vlada je usvojila Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke, u ukupnom iznosu od oko 7.000.000 KM.
 
Transfer za provedbu Bolonjskog procesa vrijedan je 200.000 KM, od čega je 84.000 KM namijenjeno za podršku javnim visokoškolskim ustanovama za projekte osiguranja kvaliteta studijskih programa na prvom i drugom ciklusu studija, 105.000 KM kao podrška ovim ustanovama za projekte povezivanja s potrebama tržišta rada za studijske programe prvog i drugog ciklusa studija, a 11.000 KM su sredstva rezervi za interventne potrebe u oblasti provedbe Bolonjskog procesa.
 
Kroz transfer za finansiranje obrazovanja bit će izdvojeno 1.900.000 KM, od čega 500.000 KM za nabavku besplatnih udžbenika, 180.000 KM za podrške školovanju djece romske nacionalnosti, najboljim učenicima javnih osnovnih i srednjih škola u FBiH i bibliotekama osnovnih škola u nabavci školske lektire, 1.150.000 KM za poboljšanje uslova rada odgojno-obrazovnih ustanova, podrška projektima angažiranja Rom medijatora s ciljem povećanja obuhvata i redovnog pohađanja osnovnog obrazovanja djece romske nacionalnosti, te programima obuke, stručnog osposobljavanja i usavršavanja odraslih osoba s fokusom na žene radi lakše integracije na tržištu rada. Sredstva rezervi u oblasti obrazovanja iznose 70.000 KM.
 
Finansiranju studentskog standarda namijenjeno je 1.050.000 KM. Od toga je 1.038.750 KM predviđeno za poboljšanje osnovnog i proširenog studentskog standarda, a sredstava rezervi za ove namjene iznose 11.250 KM.
 
Ovogodišnji transfer za Fond za studentske zajmove vrijedan je 220.000 KM, za oblast nauke od značaja za FBiH 1.500.000 KM, za institucije nauke i podsticaj naučno-istraživačkog rada od značaja za FBiH 850.000 KM, za institucije nauke i kulture od značaja za BiH 1.000.000 KM, a transfer za Fondaciju za mobilnost studenata i nastavnika 230.000 KM.
 
S korisnicima sredstava, zavisno od karaktera programa ili projekta, bit će potpisani posebni ugovori o realizaciji dodijeljenih sredstava, kojim će biti regulirani način i rokovi utroška sredstava i izvještavanje. Izuzetno, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke može, na osnovu opravdanog zahtjeva korisnika, produžiti rok realizacije pojedinog projekta, koji je određen u ugovoru, o čemu će s korisnikom sredstava biti sklopljen aneks ugovora.
 
ZA PROGRAME SOCIJALNE ZAŠTITE VIŠE OD 2,4 MILIONA KM
 
Vlada FBiH je usvojila Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, u ukupnom iznosu od 2.412.423 konvertibilne marke.
 
Za ostvarivanje i uvođenje u prava neratnih invalida planirano je 200.000 KM, za realizaciju aktivnosti predviđenih Uredbom o primjeni odgojnih preporuka prema maloljetnicima u FBiH 20.000 KM, a za provedbu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici 250.000 KM.
 
Organiziranje ovogodišnje Dječije nedjelje bit će potpomognuto sa 40.000 KM, djelovanje organizacija civilnih invalida sa 500.000 KM, a za sufinansiranje rada ustanova socijalne zaštite za zbrinjavanje na nivou FBiH planirano je 700.000 KM.
 
Za provođenje Strategije deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne zaštite u FBiH (2014.-2020.) planirano je 20.000 KM, koliko i za Strategiju za unaprjeđenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u FBiH 2016.-2021. godina. Institutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja planiran je iznos od 82.423 KM, udruženja penzionera na nivou FBiH bit će podržana sa 80.000 KM, a 500.000 KM namijenjeno je ustanovama za zbrinjavanje na nivou FBiH.
 
UTVRĐENE CIJENE MATIČNIH KNJIGA, IZVODA IZ
MATIČNIH KNJIGA, UVJERENJA O DRŽAVLJANSTVU I VJENČANOG LISTA
 
Federalna vlada utvrdila je cijene matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista koji se vode i izdaju u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama.
 
Cijena jednog primjerka na bosanskom ili srpskom ili hrvatskom jeziku matične knjige rođenih, matične knjige državljana s Obrascem broj 2 i Obrascem broj 2B, matične knjige državljana s Obrascem 2A, matične knjige vjenčanih i matične knjige umrlih je 88,8831 KM.
 
Izvodi iz matične knjige rođenih, matične knjige vjenčanih, matične knjige umrlih, kao i izvodi za inozemstvo, uvjerenje o državljanstvu - Obrazac broj 13, uvjerenje o državljanstvu - Obrazac broj 13A i uvjerenje o državljanstvu - Obrazac broj 13B koštaju po 0,4009 KM i vjenčani list 1,72 KM. U sve cijene uračunat je PDV.
 
Federalno ministarstvo unutarnjih poslova je sačinilo kalkulaciju radi utvrđivanja novih jediničnih cijena obrazaca matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanih listova, te su utvrđene nove jedinične cijene kako bi vrijednost nabavljenih odgovarala ukupnoj vrijednosti distribuiranih obrazaca.
 
SREDSTVA ZA RUSKI PLIN
 
Federalna vlada je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela Odluku kojom propisuje prenos sredstava prikupljenih po osnovu takse za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992.-1995. godina.
 
Riječ je o 2.000.000 KM, a Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će davati naloge Federalnom ministarstvu finansija da ova sredstva prebaci na transakcijski račun privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, na račun za posebne namjene otvoren za plaćanje takse ruskom isporučiocu prirodnog gasa Gazprom Exportu.
 
O TAKSI ZA USPOSTAVLJANJE REZERVI NAFTNIH DERIVATA
 
Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o prenosu sredstava prikupljenih po osnovu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata, planiranih ovogodišnjim Budžetom Federacije BiH Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji „Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima - Poseban namjenski transakcijski račun za uplatu takse za uspostavljanje rezervnih naftnih derivata“.
 
Sredstva u iznosu od 11.500.000 KM bit će utrošena u skladu sa Odlukom o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za period 2019. - 2022. godina, a koja se odnose na tekuću godinu.
 
ŽELJEZNICAMA FBiH U OVOJ GODINI 28.000.000 KM
 
Federalna vlada usvojila je dva programa utroška transfera JP Željeznicama FBiH d.o.o. Sarajevo, utvrđena ovogodišnjim Proračunom FBiH Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, u ukupnom iznosu od 28.000.000 KM.
 
Prvim programom, vrijednim 22.000.000 KM, obuhvaćeno je 19.700.000 KM za financiranje održavanja željezničke infrastrukture, 2.200.000 KM za sufinanciranje obavljanja usluga željezničkog putničkog, te 100.000 KM za sufinanciranje obavljanja usluga željezničkog kombiniranog prometa
 
Korisniku transfera sredstva će biti prebacivana u jednakim mjesečnim iznosima.
 
Od ukupno 6.000.000 KM, koliko iznosi drugi program, za izmirivanje obveza spram Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko predviđeno je 4.400.000 KM, a 1.600.000 KM za izmirivanje obveza spram Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH i kantonalnim zavodima za zdravstveno osiguranje.
 
Ova sredstva će biti prebacivana po ispostavljenim fakturama za iznose uplaćene javnim fondovima na ime izvršavanja Zakona o financijskoj konsolidaciji JP Željeznice FBiH za razdoblje od 1.1.2008. do 31.12.2012. godine.
 
ŽFBiH će za visinu ovih sredstava povećati sudjelovanje državnog kapitala i o tome informirati Federalno ministarstvo prometa i komunikacija.
 
POSLOVNI PROSTORI DATI NA KORIŠTENJE
 
Federalna vlada dala je, na privremeno korištenje, Općini Bosanski Petrovac, na period od deset godina, objekt radio-relejnog čvorišta „Vrščić", s pripadajućim zemljištem površine 3.355 m2, bez naknade.
 
Uniji Saveza - Udruženja policije MUP-a 1991.-1995. Federacije BiH dat je bez naknade poslovni prostor u Sarajevu, ulica Ismeta Mujezinovića broj 34, prizemlje, površine 89,34 m2, na privremeno korištenje na period od pet godina.
 
Općini Hadžići data je kasarna „Žunovnica", na privremeno korištenje, na period od jedne godine, bez naknade, i to parcela ukupne površine 1.725.888 m2, s pripadajućim objektima.
 
PLAN RADA AGENCIJE ZA REVIZIJU PRIVATIZACIJE U FBiH ZA 2020. GODINU
 
Federalna vlada je usvojila Plan rada Agencije za reviziju privatizacije u FBiH za 2020. godinu.
Za ovu godinu je planirano ukupno 14 revizija, od toga 12 privatizacija privrednih društava i dvije privatizacije banaka. Plan rada za 2020. godinu koncipiran je na bazi trenutno realnih mogućnosti Agencije za izradu izvještaja i donošenja rješenja o provedenoj reviziji privatizacije. Također, iz ove agencije su naveli da je broj uposlenih revizora nedovoljan da bi revizije bile rađene u većem obimu. Isto tako, na osnovu ranijeg iskustva, ostavljen je i prostor za eventualni urgentni predmet iz tužilaštva, ili neke druge institucije koje traže postupanje Agencije.
 
PRAVILNIK O PRIHODIMA FUCZ
 
Vlada FBiH je dala saglasnost na Pravilnik Federalne uprave civilne zaštite o vrsti prihoda, načinu i poslovima raspodjele, a čije se odredbe ne odnose na djelatnosti i aktivnosti finansirane iz Budžeta FBiH.
Pod vlastitim prihodima podrazumijevaju se prihodi koje Uprava ostvari od pružanja usluga trećim osobama na tržištu: deminiranjem, uništavanjem i uklanjanjem NUS-a i skladištenjem eksploziva i neeksplodiranih ubojitih sredstava u skladištima eksploziva koja koristi Uprava. Cjenovnik za ove usluge se donosi na početku godine i važi za jednu budžetsku godinu.
Pravilnik je usklađen sa Uredbom o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele.
 
USVOJEN IZVJEŠTAJ O INSPEKCIJSKOM NADZORU IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA
 
Federalna vlada je usvojila izvještaj o inspekcijskom nadzoru iz oblasti zaštite od požara iz nadležnosti Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za 2019. godinu koji je zadužila da nastavi započete aktivnosti na donošenju Zakona o zaštiti od požara, Zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova i Zakona o prijevozu opasnih materija, koji će biti usklađeni s propisima Evropske unije.
 
Inspekcija zaštite od požara je u 2019. godini obavila ukupno 207 nadzora (redovni, kontrolni i vanredni), s ciljem utvrđivanja da li pravni subjekti provode propisane mjere zaštite od požara. Tom prilikom, pored usmenih preventivnih upozorenja, izdata su i rješenja o zabranama i upozorenjima na opasnosti zbog nepoduzimanja mjera zaštite od požara, kao i nestručnog rukovanja zapaljivim tečnostima i gasovima. Nalagane su i druge mjere putem rješenja i izdato osam prekršajnih naloga.
 
Kao drugostepeni organ, inspekcija je 2019. godine rješavala pet žalbi na izrečene mjere protiv rješenja kantonalnih inspektora za zaštitu od požara iz kantonalnih MUP-ova, koje su pravne osobe dostavljale direktno i putem prvostepenih organa.
 
U prošloj godini, inspektori za zaštitu od požara, bili su predstavnici ovlaštenog organa (FMUP) pred općinskim sudovima u četiri predmeta, gdje su pravne osobe tražile sudsko odlučivanje po izdatim prekršajnim nalozima iz 2018. i 2019. godine. U svim slučajevima sudovi su donijeli presude kojim su pravne i odgovorne osobe u njima proglašene krivim zbog nepoduzimanja mjera zaštite od požara na pravosnažna rješenja inspektora. Inspektori su se 2019. godine izjašnjavali i na žalbe pravnih osoba koje su upućene kantonalnim sudovima na prvostepene presude, te na jednu apelaciju koju je pred Ustavnim sudom BiH pokrenula odgovorna osoba pravne osobe, koje je i drugostepeni sud oglasio krivim.
 
Aktivnosti federalnih inspektora za zaštitu od požara u 2019. godini bile su usmjerene i na izradu više zakonskih rješenja koja se tiču ove oblasti, uz predstavnike nadležnog sektora FMUP-a.
 
U toku provođenja inspekcijskih nadzora i izvršenih analiza, uočeno je da treba nastaviti rad na podizanju svijesti javnosti o važnosti preventivnih mjera zaštite od požara, uspostavljanju kvalitetnijeg inspekcijskog sistema i kadrovskom jačanju inspektora zaštite od požara. Potrebno je između inspektorata kantonalnih MUP-ova i FMUP-a uspostaviti razmjenu baza podataka o pravnim osobama koje se bave prometom eksplozivnih materija, zapaljivih tečnosti i gasova ili koji u svojoj djelatnosti proizvode, koriste ili skladište radioaktivne materije i nuklearno gorivo i druge štetne i opasne materije za ljude i okolinu.
 
ZAJAM ZA PROJEKT GRADSKIH PROMETNICA U SARAJEVU
 
Federalna vlada je prihvatila zaduženje Federacije BiH po Ugovoru o zajmu između Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Bosne i Hercegovine za realizaciju Projekta gradskih prometnica u Sarajevu, u iznosu do 30.000.000 eura.
 
Osnovni cilj ovog projekta je poboljšanje ključne cestovne mreže u Kantonu Sarajevo, kroz financiranje izgradnje i nadogradnje cestovne infrastrukture na dionicama Prve transverzale (Tunel Kobilja glava) i Devete transverzale. Na taj način bi Grad Sarajevo bio povezan s drugim dijelovima Kantona Sarajevo i regionalnom cestovnom mrežom, s ciljem smanjenja sadašnjih prometnih gužvi i poboljšanja mobilnosti u regiji.
 
Za Federaciju BiH su prihvatljivi nacrti Ugovora o zajmu između EBRD-a i BiH, Projektnog ugovora između Ministarstva prometa Kantona Sarajevo - Direkcije za puteve Kantona Sarajevo i EBRD-a, kao i Ugovora o podršci projekta između Kantona Sarajevo i EBRD-a.
 
Sredstva zajma, s rokom otplate od 15 godina i trogodišnjim grace razdobljem, bit će prenesena na Kanton Sarajevo, kao krajnjeg dužnika. Tijekom realizacije ovog projekta, u proračunu FBiH nije potrebno osigurati sredstva za dodatno sufinanciranje.
 
Vlada FBiH je dala suglasnost za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma između BiH i FBiH, te za zaključivanje i usuglašavanje Podugovora o zajmu između Federacije BiH i Kantona Sarajevo i za njihovo potpisivanje ovlastila federalnu ministricu financija.
 
PODRŽANA INICIJATIVA ZA KREDIT IFAD-a
 
Vlada FBiH je podržala inicijativu da kreditnim zaduženjem od 7.062.200 eura kod Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) budu osigurana sredstva za realizaciju projekta razvoja ruralnih preduzeća i poljoprivrede, te prihvatila informaciju o ovom kreditu kao osnovu za vođenje pregovora.
 
Konačna Odluka o zaduženju bit će donesena po okončanju pregovora sa IFAD-om, tokom kojih će biti utvrđeni konačni uslovi kreditnog zaduženja.
 
Federalno ministarstvo finansija će Vladi FBiH podnijeti informaciju o pregovorima i tekst usaglašenog Ugovora između BiH i IFAD-a i današnje zaključke dostaviti Ministarstvu finansija i trezora BiH s ciljem provođenja dalje procedure u vezi s kreditnim zaduženjem.
 
ZAKLJUČCI O BINASU d.d. BUGOJNO
 
Vlada FBiH je prihvatila informaciju o neizvršavanju njenog zaključka od 18.4.2019. godine, kojim je Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije naloženo da zatraži prolongiranje roka iz člana 5. stav 3. Zakona o stečajnom postupku, nad Binasom d.d. Bugojno u predmetu namirenja potraživanja povjerilaca-radnika, utvrđenih pravomoćnim presudama.
U informaciji je navedeno da je federalni ministar energije rudarstva i industrije 24.4.2019. godine stečajnom sudiji Miralemu Živkoviću dostavio zahtjev za prolongiranje roka za izjašnjenje u stečajnom predmetu, na koji on nikada nije odgovorio.
Ovo ministarstvo je tek 28.8.2019. godine saznalo za odluku stečajnog suda o odbijanju prijedloga, uz obrazloženje da je sud izveo zaključak da saglasnost za provođenje stečajnog postupka nije data.
Vlada je danas, također, zadužila Upravu Binasa d.d. Bugojno da odmah i u potpunosti realizira tačke 4. i 5. zaključka od 18.4.2019. godine.
Tada je Uprava bila zadužena da stupi u kontakt s punomoćnikom predlagača za otvaranje stečajnog postupka i ponudi zaključivanje nagodbe, prema njegovom prijedlogu od 18.12.2018. godine, te da o tome odmah obavijesti nadležno federalno ministarstvo.
No, Uprava tu obavezu nije realizirala, a pošto je stečajni sud odbio provođenje stečajnog postupka, predlagači su po punomoćniku podnijeli tužbu protiv FBiH za utvrđivanje solidarne odgovornosti.
Danas je zaključeno i da će Vlada FBiH, ukoliko nastane šteta po Budžet FBiH, putem Federalnog pravobranilaštva, a zbog neizvršavanja obaveza, protiv Uprave Binasa pokrenuti postupak kod nadležnog suda s ciljem utvrđivanja odgovornosti za nastalu štetu.
 
INICIRANO DONOŠENJE ZAKONA O ZNAKOVNOM JEZIKU NA NIVOU FBiH
 
Vlada Federacije BiH danas je prihvatila inicijativu Udruženja gluhih i nagluhih Federacije BiH, upućenu putem Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, za donošenje zakona o znakovnom jeziku na nivou Federacije BiH, što je predviđeno Zakonom o znakovnom jeziku BiH.
 
Član 17. ovog državnog zakona obavezuje bh. entitete i kantone u Federaciji BiH i Brčko Distriktu BiH da svojim propisima utvrde pravo na korištenje znakovnog jezika pred organima i institucijama tih nivoa vlasti, procedure i način sticanja statusa gluhe osobe, evidenciju i iskaznice za ove osobe, evidenciju i iskaznice za tumače znakovnog jezika, posebna prava na tumača znakovnog jezika za đake i studente i druga pitanja vezana za prava gluhih i nagluhih osoba.
 
Također, u Strategiji za poboljšanje prava i položaja osoba sa invaliditetom u FBiH 2016.-2021. godina jedan od ciljeva je omogućavanje pristupačnosti okruženja, informacija i komunikacija, kao ključnih za potpuno uključenje osoba sa invaliditetom u sve društvene tokove, kroz nesmetan pristup informacijama u odgovarajućem formatu.
 
Vlada je danas imenovala interresornu komisiju koju čine Irenka Matijević (predsjednica), Sanela Milavić-Repak, Mirna Nikšić, Dobrica Jonjić i Umihana Prguda (članovi), čiji zadatak je da, u roku od šest mjeseci, sačini tekst Prednacrta zakona o znakovnom jeziku za područje Federacije BiH.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada FBiH danas je usvojila kvartalni izvještaji o napretku Projekta „Podrške zapošljavanju“ (ESP), te o realizovanim aktivnostima Implementacione jedinice Projekta „Energetska efikasnostu BiH“ za Federaciju BiH za period 1.10. - 31.12.2019. godine. Također, usvojen je i Plan aktivnosti ove implementacione jedinice za 2020. godinu.
 
Federalna vlada upoznala se sa izvještajem Nezavisnog odbora o radu zamjenika direktora Federalne uprave policije koji obavlja dužnost direktora policije Ensada Kormana, za četvrti kvartal prošle godine. Nezavisni odbor podržao je njegov dosadašnji i dao potporu budućem radu.
 
Gender centru FBiH danas je odobreno raspoređivanje sredstava koja je uplatila Agencija za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH (finansirao USAID), na poseban namjenski transakcijski račun, u iznosu od 172.510,26 KM, s ciljem provođenja aktivnosti Jačanja kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u BiH. Od ovog iznosa je 90.000 KM namijenjeno za transfer drugim nivoima vlasti i fondovima, a 60.000 KM neprofitnim organizacijama.
 
Usvojen je izvještaj o realizaciji Plana poslova izmjere i uspostavljanja katastra nekretnina Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne odnose za 2019. godinu, kao i izvještaj o radu Stručnog radnog tijela Vlade FBiH za pripremanje nacrta drugostepenih odluka iz člana 6. Odluke o provođenju „Aneksa G“ Sporazuma o pitanjima sukcesije na teritoriji Bosne i Hercegovine za period od 1.2.2019. do 31.1.2020. godine.
 
Vlada je usvojila informaciju o realizaciji vansudske nagodbe za potraživanja prema Budžetu FBiH po osnovu pravosnažnih i izvršnih sudskih odluka iz radnih odnosa i dala saglasnost na Uputstvo za zaključenje i izvršenje Ugovora o vansudskoj nagodbi u 2020. godini.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Federalna vlada je na današnjoj sjednici dala ovlaštenja punomoćnicima da je zastupaju na skupštinama privrednih društava. Za RMU Banovići d.d. Banovići opunomoćena je Jasmina Pašić, a za Operatora Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo Halko Balavac.
 
Izmijenjeno je Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za člana Nadzornog odbora J.P Filmski centar Sarajevo d.o.o. i za njenu članicu imenovana Ana Tolo Ivičević.
 
Izmijenom postojeće Odluke, Vlada je za v.d. članicu Odbora za reviziju JP Filmski centar Sarajevo d.o.o., umjesto Merside Karamujić imenovala Ajlu Mešetović.
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 11.50 sati.
Četvrtak,
21. oktobar 2021.
;">
VIŠE