209. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 06.02.2020.
Dnevni red
Dnevni red 209. redovne sjednice Vlade FBiH održane danas u Sarajevu
 
1. Usvajanje Zapisnika 154. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 29.1.2020. godine, telefonskim putem, Zapisnika 208. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 30.1.2020. godine, i Zapisnika 155. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 31.1.2020. godine, održane telefonskim putem
2. Nacrt zakona o jedinstvenom registru taksi i naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine
3. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o besplatnim udžbenicima u Federaciji Bosne i Hercegovine, koju je pokrenuo Irfan Čengić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
4. Prijedlog izjašnjenja o poslaničkoj inicijativi Zlatka Kravića, poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
5. Prijedlog uredbe o vrsti, kriterijima i postupku za dodjelu priznanja i nagrada civilne zaštite
6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići
7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
8. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke
9. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
10. Prijedlog odluke o utvrđivanju cijene matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista
11. Prijedlog odluke o prijenosu sredstava prikupljenih po osnovu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata, planiranih na razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji „Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima - Poseban namjenski transakciji račun za uplatu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata“
12. Prijedlog odluke o prijenosu sredstava prikupljenih po osnovu takse za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u period 1992.-1995. godina, planiranih na razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji „Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima - Energoinvest d.d. Sarajevo za plaćanje takse Gasprom export-u Moskva“
13. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim preduzećima-Transfer željeznicama FBiH“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim preduzećima-Transfer za izmirenje obaveza po Zakonu o finansijskoj konsolidaciji JP Željeznica Federacije BiH d.o.o. Sarajevo“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
14. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju v.d. predsjednika i članova Odbora za reviziju J.P. „Filmski centar Sarajevo“, d.o.o.
15. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje objekta radio relejnog čvorišta „Vrščić“ Općini Bosanski Petrovac
16. Prijedlog odluke o davanju na korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Ismeta Mujezinovića broj 34, Uniji Saveza - Udruženja policije MUP-a 1991 - 1995 Federacije Bosne i Hercegovine
17. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje kasarane „Žunovnica“ Općini Hadžići
18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave za inspekcijske poslove
19. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa broj: 1027080000042834 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine
20. Prijedlog odluke o usvajanju Plana rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2020. godinu
21. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o vrsti vlastitih prihoda, načinu i rokovima raspodjele
22. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za člana Nadzornog odbora J.P. „Filmski centar Sarajevo“, d.o.o.
23. Kvartalni izvještaj o napretku Projekta „Podrške zapošljavanju“ (ESP) za period 1.10. - 31.12.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
24. Izvještaj o realizovanim aktivnostima i Plan aktivnosti Implementacione jedinice projekta „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ za Federaciju Bosne i Hercegovine, s prijedlozima zaključaka
a) Izvještaj o realizovanim aktivnostima Implementacione jedinice projekta „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ za Federaciju Bosne i Hercegovine, za period 1.10.2019-31.12.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
b) Plan aktivnosti Implementacione jedinice projekta „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ za Federaciju Bosne i Hercegovine u 2020. godini, s Prijedlogom zaključka
25. Izvještaj Nezavisnog odbora Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine o radu zamjenika direktora Federalne uprave policije koji obavlja dužnost direktora policije za IV. kvartal 2019. godine, s Prijedlogom zaključka
26. Godišnji izvještaj o obavljenim inspekcijskim nadzorima iz oblasti zaštite od požara iz nadležnosti Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova-Federalnog ministarstva unutarnjih poslova za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
27. Izvještaj o izvršenju Plana poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
28. Izvještaj o radu Stručnog radnog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pripremanje nacrta drugostepenih odluka iz člana 6. Odluke o provođenju „Aneksa G“ Sporazuma o pitanjima sukcesije na teritoriji Bosne i Hercegovine za period 01.02.2019. godine do 31.1.2020. godine, s Prijedlogom zaključka
29. Informacija o realizaciji vansudske nagodbe za potraživanja prema Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu pravosnažnih i izvršnih sudskih odluka iz radnih odnosa, s Prijedlogom zaključka
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Uputstvo za zaključenje i izvršenje Ugovora o vansudskoj nagodbi u 2020. godini
30. Informacija o kreditu Evropske banke za obnovu i razvoj za realizaciju Projekta gradskih saobraćajnica Sarajevo, s Nacrtom odluke o prihvaćanju zaduženja po ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju projekta gradskih saobraćajnica Sarajevo
31. Informacija o pokretanju Inicijative za zaduženje kod Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) za finansiranje Projekta (Projekat razvoja ruralnih preduzeća i poljoprivrede“ (Rural Enterprises and Agricultural Development Project - READP), s Prijedlogom zaključka
32. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o neizvršavanju obaveza po Zaključku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj: 322/2019 od 18.4.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
33. Informacija o stanovima iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
34. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine u vezi nekretnina vojne namjene, poslovnih prostora i nepokretne vojne imovine bivšeg Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
35. Informacija o preuzimanju stana u Sarajevu, ulica Esada Pašalića broj 11/V, od Uprave za stambena pitanja Kantona Sarajevo, s Prijedlogom zaključka
36. Informacija o preuzetim stanovima u skladu sa Odlukom o određivanju organa za preuzimanje stanova u ime Vlade Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH, broj: 16/06), s Prijedlogom zaključka
37. Inicijativa Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za donošenje Zakona o znakovnom jeziku na federalnom nivou, s Prijedlogom rješenja
38. Prijedlog zaključka u vezi s Preporukom Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine-Žalba Šehović Galiba na konačno Rješenje o ostvarivanju prava na starosnu penziju
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE