208. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 30.01.2020.
Saopćenje o radu
 

208. sjednica Vlade Federacije BiH:
 
PROGRAM EKONOMSKIH REFORMI FBiH 2020.-2022. GODINA
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila Program ekonomskih reformi Federacije BiH za period od 2020. do 2022. godine koji će uputiti Direkciji za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine, kao koordinirajućoj instituciji na nivou BiH, zaduženoj za izradu Programa ekonomskih reformi BiH 2020.-2022. godina.
 
U skladu sa Smjernicama Evropske komisije identifikovane su ključne prepreke za rast i konkurentnost i, na osnovu toga, definirano 17 prioritetnih reformskih mjera.
 
Među njima su razvoj tržišta električne energije i gasa, te unaprjeđenje energijske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije.
 
Planiran je i razvoj transportne infrastrukture, unaprjeđenje poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te pravnog okvira koji reguliše oblast turizma, turističkih vodiča, turističkih zajednica, boravišne takse i ugostiteljstva.
 
U prioritetne mjere su uvršteni smanjenje zakađenja, uspostava ekonomskih instrumena u oblasti okoliša i energetske efikasnosti.
 
Riječ je, također, o unaprjeđenju sistema neporeznih prihoda, smanjenju neformalne ekonomije i poreznog opterećenja rada, kao i restruktuiranje poreznog opterećenja. Kroz reformske mjere malim i srednjim preduzećima treba olakšati pristup povoljnim finansijskim sredstvima i uklanjati im administrativne barijere.
 
Predviđeno je unaprjeđenje zakonskog okvira za oblast trgovine i povezivanje obrazovanja s tržištem rada, uz povećanje njegove efikasnosti. Jedna od mjera je i unaprjeđenje sistema socijalne zaštite.
 
USVOJENA TRI PROGRAMA VRIJEDNA UKUPNO 2,7 MILIJUNA KM
 
Vlada FBiH je usvojila tri programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava koja su ovogodišnjim Proračunom FBiH odobrena Federalnom ministarstvu prostornog uređenja.
 
Prvim programom je za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta planirano 1.300.000 KM. Ona će biti raspodijeljena nakon objavljenog javnog poziva za jedanaest odabranih programa/projekata u visini od po 100.000 KM, dok 200.000 KM predstavlja interventna sredstva kojima raspolaže federalni ministar prostornog uređenja, na temelju podnesenih zahtjeva s razrađenim programima/projektima i financijskim planovima, sukladno svrhi i kriterijima žurnosti, nepredvidivosti i specifičnosti.
 
Program vrijedan 100.000 KM namijenjen je zaštiti nacionalnih spomenika, a i ova sredstva će nakon javnog poziva biti raspodijeljena u visini od 20.000 KM po jednom od četiri odabrana projekata, a preostalih 20.000 KM su interventna sredstva.
 
Kroz treći program je za projekat utopljavanja zgrada s ciljem uštede energije osigurano 1.300.000 KM. Dio ovih sredstava, u iznosu od 50.000 KM, bit će udružen sa sredstvima CARITAS-a Švicarske za realizaciju projekta "Educiranje učenika i nastavnika o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije i zaštiti okoliša, te ugradnja sustava koji koriste obnovljive izvore energije u školskim objektima u Federaciji Bosne i Hercegovine". Isti iznos predviđen je i za svaki od 22 projekta koji će biti odabrani na temelju javnog poziva, a interventna sredstva kojima raspolaže federalni ministar iznose 150.000 KM.
 
ODGOVOR NA ZAHTJEV SUDA
 
Federalna vlada je razmatrala zahtjev za ocjenu ustavnosti člana 9. stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, koji je Ustavnom sudu FBiH podnio Vrhovni sud FBiH.
 
Vlada je mišljenja da odredbom člana 9. stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu nije uskraćeno pravo radnika na pristup sudu i pravično suđenje, kao ni pravo na imovinu utvrđeno Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, te da ona nije u suprotnosti sa Ustavom Federacije BiH.
 
REALIZACIJA BILANSA ENERGETSKOH POTREBA
 
Vlada FBiH je usvojila izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realizaciji Bilansa energetskih potreba Federacije BiH u 2018. godini, u kojem je ocijenjeno da je snabdijevanje ugljem, električnom energijom, naftnim derivatima i zemnim plinom bilo uredno.
 
U 2018. godini je proizvedeno 6.869.088 tona uglja (87 posto od plana), što je zadovoljilo ukupnu potrošnju u FBiH, a izvezena je 101.031 tona ili 70 posto u odnosu na plan. Zaliha na depoima rudnika iznose 88.058 tona uglja. Termoelektranama su, kao najvećim potrošačima, prodane 5.802.253 tone, što je 89 posto od plana, te 232.528 tona manje nego u 2017. godini i 695.765 tona manje u odnosu na ugovorene količine za 2018. godinu.
 
Pretprošle godine je snabdijevanje električnom energijom obezbijeđeno domaćom proizvodnjom od 9.475,25 GWh, uz prijem u Federaciju BiH 3.836,19 GWh i isporuku 4.941,04 GWh, što znači da je na raspolaganju bilo 13.311,44 GWh. Ukupno je potrošeno 8.403,86 GWh električne energije, što je pet posto manje od plana.
 
Prema izvještajima uvoznika, u 2018. godini je u Federaciju BiH uvezeno 758.577 tona naftnih derivata, a međuentitetskom trgovinom nabavljeno još 245.337 tona, što ukupno iznosi 1.003.914 tona. Potrošnja je iznosila 998.914 tona, pet posto više u odnosu na planiranu.
 
U Federaciji BiH je snabdijevanje prirodnim gasom u cjelosti bazirano na uvozu koji je pretprošle godine iznosio 173.313.000 Sm3. Krivulja ukazuje na vidljiv diskontinuitet uvoza i potrošnje u ljetnom i zimskom perodu. U 2018. godini potrošeno je 177.242.000 hiljade Sm3, što je četiri posto više od plana. U odnosu na 2017. godinu, potrošnja je smanjena 2,6 posto.
 
PROGRAM PREGLEDA U OBJEKTIMA ODOBRENIM ZA UNUTRAŠNJI PROMET U FBiH
 
Vlada FBiH je usvojila Program utvrđivanja načina provođenja veterinarsko-zdravstvenih pregleda u objektima odobrenim za unutrašnji promet u Federaciji BiH i za njegovo provođenje zadužila Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalnu upravu za inspekcijske poslove.
 
Cilj ovog programa je provjera načina obavljanja poslova koji se direktno odnose na zaštitu zdravlja potrošača od hrane životinjskog porijekla, kako bi bilo utvrđeno da se ovi poslovi obavljaju na zadovoljavajući način i da su njima postignuti ciljevi zaštite javnog zdravlja građana, te da budu određene mjere za unaprjeđenje stanja u ovoj oblasti. Program će biti provođen pregledom u veterinarskim stanicama koje provode veterinarsko­zdravstvene preglede i u odobrenim objektima za proizvodnju hrane životinjskog porijekla.
 
Utvrđivanje načina obavljanja ovih poslova (reviziju) će izvršiti službeni veterinari Federalnog ministarstva poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva i Federalne uprave za inspekcijske poslove, uz prisustvo predstavnika kantonalnog ministarstva nadležnog za poslove veterinarstva na području gdje se veterinarska stanica nalazi.
 
Program će biti proveden pregledom u veterinarskim stanicama koje obavljaju veterinarsko-zdravstvene preglede u odobrenim objektima za proizvodnju hrane životinjskog porijekla kako bi bila utvrđena usklađenost s propisanim zahtjevima za obavljanje veterinarsko-zdravstvenih pregleda.
 
U toku pregleda će biti utvrđen popis zaposlenika veterinarske stanice koji obavljaju ove poslove.
 
Također će biti ustanovljeno da li veterinarska stanica posjeduje tačan popis objekata u kojima obavlja ove poslove i opis zadataka koje obavlja u objektima i da li ima dokaz da je za obavljanje ovih poslova određena od nadležnog kantonalnog ministarstva. Bit će utvrđeno ima li dovoljano kvalificiranih i iskusnih usposlenika, postoji li dokaz o obukama i opremu i infrastrukturu potrebnu za obavljanje ovih poslova.
 
INFORMACIJA O DUGU U ČETVRTOM KVARTALU 2019. GODINE
 
Vlada FBiH se upoznala sa izvješćem o dugu za četvrti kvartal 2019. godine. U ovom razdoblju je po osnovi vanjskog duga ukupno bilo angažirano 43.474.254,17 KM u više valuta i od više kreditora, a nije potpisan niti jedan novi ugovor po ovoj osnovi.
 
Na ime glavnice i kamate isplaćeno je ukupno 146.826.231,40 KM (126.271.249,79 KM ili 85,98 posto na otplatu glavnice, a 20.554.981,61 KM ili 14,02 posto na troškove kamate). U odnosu na planirano servisiranje vanjskog duga (144.901.324,84 KM) realizacija je u ovom kvartalu iznosila 101,34 posto.
 
Vanjski dug je na kraju četvrtog kvartala 2019. godine iznosio 4.603.658.308 KM ili 2.633.680.841 dolara. Njegov nominalni iznos, izražen u domaćoj valuti, manji je od duga u proteklom kvartalu za 63.127.067 KM ili za 1,35 posto. Dug izražen u dolarima je na kraju ovog, u odnosu na podatak s kraja trećeg kvartala, veći za 24.491.636 USD ili 0,94 posto.
 
Kada je riječ o unutarnjem dugu, tijekom četvrtog kvartala 2019. godine, održane su četiri aukcije vrijednosnih papira, od čega tri aukcije trezorskih obveznica u ukupnom iznosu od 110 milijuna KM i jedna aukcija devetomjesečnih trezorskih zapisa u iznosu od 20 milijuna KM. Uzimajući u obzir likvidnost jedinstvenog računa riznice, u ovom kvartalu su otkazane četiri aukcije vrijednosnih papira u ukupnom iznosu od 110 milijuna KM. Tri otkazane aukcije su se odnosile na trezorske zapise u ukupnom iznosu od 80 milijuna KM, a jedna na petogodišnje trezorske obveznice u iznosu od 30 milijuna KM.
 
U čevrtom kvartalu su otplaćene obveznice u ukupnom iznosu od 90 milijuna KM.
 
Ukupan unutarnji dug Vlade FBiH je 31.12.2019. iznosio 726.215.404 KM (415.456.463 dolara) i u odnosu na protekli kvartal je veći za 6,2 posto ili 42.327.894 KM.
 
Ukupan dug kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada FBiH na dan 31.12.2019. iznosio je 5.321.601.992 KM ili 3.044.405.182 dolara i manji je nego u proteklom kvartalu za 0,54 posto ili 29.060.892 KM.
 
Izvješće o dugu za četvrti kvartal bit će objavljeno na web stranici Federalnog ministarstva financija i upućeno Parlamentu FBiH radi informiranja.
 
INICIJATIVA VIJEĆU MINISTARA BiH
 
Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva zdravstva o realizaciji zaključka sa sjednice od 24.5.2018. godine, a odnosi se na inicijativu za dopunu Zakona o javnim nabavama. Ova inicijativa je 5.7.2018. godine dostvaljena Agenciji za javne nabave BiH, te prezentirana i na sastanku koji je u Sarajevu organiziran u svezi novog Zakona o javnim nabavama. Također, dobila je i podršku i svih deset kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja.
 
Federalna vlada danas je zaključila da će ovu incijativu uputiti Vijeću ministara BiH i tražiti da o njoj raspravlja i usvoji je prilikom razmatranja novog Zakona o javnim nabavama.
 
Inicijativa se odnosi na dopunu članka 10. Zakona o javnim nabavama kojim su regulirani izuzeci od primjene ovog zakona.
 
Naime, izuzetkom od primjene ovog zakona nisu predviđeni slučajevi ugovora o javnoj nabavi lijekova za koje postoji potreba interventnog uvoza u ograničenoj količini, za teško oboljele pacijente, na zahtjev zdravstvene ustanove, sukladno propisima o lijekovima, kada je na tržištu deficitaran lijek koji je bio predmetom ugovora o javnoj nabavci ili je njegova proizvodnja prestala. To se odnosi i na slučaj da proizvođač odustane od plasiranja lijekova u BiH zbog malih količina i malog tržišta, a neisporuka lijeka ozbiljno ugrožava život i zdravlje teško oboljelih pacijenata.
 
Inicijativa koja regulira izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavama bi imala samo ograničeno pravno dejstvo na ugovore o javnim nabavama lijekova koji se interventno uvoze sukladno propisima o javnim nabavama. U svim ostalim slučajevima nabava lijekova bi se odvijala po propisima o javnim nabavama.
 
OPRAVDAN UTROŠAK SREDSTAVA
 
Federalna vlada je usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o namjenskom utrošku budžetskih sredstava za 2019. godinu namijenjenih za podršku Privrednoj komori FBiH za učešće i organiziranje sajmova, u iznosu od 150.000 KM.
 
Konstatirano je da su dostavljeni dokazi o namjenskom utrošku sredstava za učešće i organiziranje sajmova u zemlji i inostranstvu. Riječ je o Međunarodnom sajmu privrede Mostar 2019, Sajmu Tešanj 2019, Enegri 2019 Sarajevo, Lukavačkom sajmu - međunarodnom sajmu turizma i ekologije, Sajmu poljoprivrede u Novom Sadu, Ambienti 2019 (međunarodni sajam namještaja i proizvoda od drveta u Zagrebu), Sajmu turizma u Madridu, Sajmu naoružanja i opreme u Splitu, Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu, te podršci sajamskim aktivnostima koje provode komore kantona.
 
IZDAVANJE PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA ENERGETSKU DOZVOLU TOPLANI ZENICA
 
Vlada Federacije BiH je usvojila informaciju o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju toplane-elektrane kapaciteta električne energije 14,45 MW i toplotne energije 112,5 MWt za privredno društvo Toplana Zenica d.o.o.
 
Vlada je Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije dala prethodnu saglasnost u postupku izdavanja ove dozvole, a planirana je godišnja proizvodnja toplotne energije od 972 GWh.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada Federacije BiH dala je saglasnost JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za korištenje, ulazak u posjed i izvođenje zahvata na tri zemljišne čestice javnog dobra s ciljem omogućavanja uslova za izgradnju autoceste na trasi Koridora Vc na dionici Mostar Jug - Buna i poddionici Mostar Jug - Tunel Kvanj. Status ovih zemljišnih čestica ostaje nepromijenjen i ostaju upisane u zemljišno-knjižnu evidenciju kao javno dobro.
 
Danas je usvojen zvještaj o provedbi Programa utroška dijela sredstava kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima - transfera za izgradnju autocesta i brzih cesta sa stanjem na 31.12.2019. godine. Vlada FBiH je zadužila Direkciju za puteve Kantona Sarajevo, kao provoditelja odobrenog projekta izgradnje 1. transferzale, da intenzivira njegovu realizaciju na terenu.
 
Usvojivši informaciju Federalnog ministarstva zdravstva o aktivnostima na realizaciji dodijeljenih sredstava prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću u 2019. godini, Vlada je odobrila produženje roka do 31. 3.2020. godine za provedbu projekata/programa onima kojima su sredstva dodijeljena Odlukom o utvrđivanju liste korisnika i raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknade za priređivanje igara na sreću od 7.11.2019. godine.
 
Usvojen je izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za prošlu godinu, koji će biti dostavljen predsjedniku i potpredsjednicima FBiH i Parlamentu FBiH.
 
Također su usvojeni izvještaji o prošlogodišnjem radu Komisije za administrativna pitanja Vlade FBiH, Federalnog zavoda za programiranje razvoja, Ureda Vlade FBiH za evropske integracije, Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom BiH i Ureda Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Evropske unije za 2019. godinu.
 
Federalna vlada se upoznala i sa izvještajem o realizaciji godišnjih planova rada federalnih ministarstava i drugih organa federalne uprave, federalnih upravnih organizacija i federalnih institucija za period oktobar - decembar 2019. godine.
 
Prihvaćen je i 25. tromjesečni izvještaj o provedbi Projekta registracije nekretnina u FBiH za period 1.10.-31.12.2019. godine, kao i informacija Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o realizaciji projekata sa objašnjenjem o uzrocima eventualnog odstupanja realizacije od planiranih ulaganja u projekte i zastojima u njihovoj realizaciji za IV kvartal 2019. godine.
 
Vlada je dala saglasnost na Program rada Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja za 2020. godinu.
 
Federalna vlada je usvojila informaciju o izvršnim postupcima pred Općinskim sudom u Velikoj Kladuši na imovini Agrokomerca d.d. Velika Kladuša po kreditu Saudijskog fonda za razvoj za Projekt rekonstrukcije BiH i komisionom kreditu od 29.7.2002. godine, te zadužila Razvojnu banku FBiH da sredstva zateznih kamata po osnovu kredita usmjeri za namirenje obaveza Agrokomerca po osnovu doprinosa za PIO.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada FBiH je donijela odluke o poništenju javnog konkursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora Igmana d.d. Konjic, uime državnog kapitala, iz septembra 2019. godine, te o pokretanju ponovne konkursne procedure za ovaj izbor i nominovanje. Donesene su i odluke o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora ovog privrednog društva, kao i o utvrđivanju novih kriterija.
 
Danas je Vlada dala Nadzornom odboru Operatora - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo prethodnu saglasnost za imenovanje Slavena Zeljka za vršioca dužnosti člana Uprave ovog privrednog društva, zbog isteka perioda na koji je imenovan, do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci.
 
Danas je Sead Lisak imenovan za predsjednika, a Miljana Tuševljak, Anja Andrić-Alibegović, Sadmira Kotović, Muhamed Fetić i Marina Bera za članove interresorne radne skupine koja će izvršiti analizu propisa u okviru kojih istospolni parovi iz životne zajednice mogu ostvariti svoja prava koja proizilaze iz Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, te predložiti propise koje je potrebno donijeti u Federaciji BiH.
 
Vlada FBiH je dala prethodna saglasnost na prijedlog za imenovanje Bege Birparića i Edina Kurtića za članove Nadzornog odbora RMU Banovići d.d. Banovići, uime državnog kapitala, na period od četiri godine.
 
Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava Vlada je opunomoćila Jasminu Pašić (JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo) i Amelu Mikulić (ArcelorMittal d.o.o.Zenica).
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 12.10 sati.
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE