208. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 30.01.2020.
Dnevni red
Dnevni red 208. sjednice Vlade FBiH održane danas u Sarajevu
 
 1. Usvajanje Zapisnika 207. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 23.01.2020. godine
 2. Prijedlog mišljenja o Zahtjevu Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine za rješavanje ustavnog pitanja, u vezi sa utvrđivanjem ustavnosti člana 9. stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu
 3. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
                - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. -       Sarajevo
                - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. -   Sarajevo
 1. Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva ArcelorMittal Zenica, d.o.o.
                - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva ArcelorMittal Zenica, d.o.o.
                - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva ArcelorMittal Zenica, d.o.o.
                - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva ArcelorMittal Zenica, d.o.o.
 1. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o visini naknade članovima Odbora za javni nadzor
 2. Prijedlozi akata:
                a) Prijedlog odluke o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog               odbora Privrednog društva "Igman"d.d. Konjic, ispred državnog kapitala
                b) Prijedlog odluke o ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora Privrednog društva "Igman"d.d. Konjic, ispred državnog kapitala
                c) Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana   Nadzornog odbora Privrednog društva "Igman"d.d. Konjic, ispred državnog kapitala
                d) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora   Privrednog društva "Igman"d.d. Konjic, ispred državnog kapitala
                e) Tekst Javnog konkursa za poništavanje i ponovno raspisivanje Javnog konkursa za izbor i        imenovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva "Igman"d.d. Konjic, ispred državnog       kapitala
 1. Prijedlozi odluka:
                a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva "Operator-      Terminali Federacije"d.o.o. Sarajevo za razrješenje vršioca dužnosti člana Uprave Privrednog društva          "Operator-Terminali Federacije"d.o.o. Sarajevo
                b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva "Operator-     Terminali Federacije"d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti člana Uprave Privrednog društva         "Operator-Terminali Federacije"d.o.o. Sarajevo
 1. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog za imenovanje dva člana Nadzornog odbora Privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići, ispred državnog kapitala
 2. Prijedlozi odluka:  
a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja
b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti i fondovima – učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja
c) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja
 1. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o realizaciji Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine u 2018. godini
 2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc dionica Mostar Jug- Buna, poddionica Mostar Jug-Tunel Kvanj
 3. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidantiranih na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva
 4. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utvrđivanja načina provođenja veterinarsko-zdravstvenih pregleda u odobrenim objektima za unutrašnji promet u Federaciji Bosne i Hercegovine
 5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Arhiva Federacije
 6. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje 2 (dva) motorna vozila Javnoj ustanovi Federalna novinska agencija FENA
 7. Pijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj: 102705000001092020 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine
 8. Prijedlog rješenja o imenovanju Interresorne radne grupe koja će izvršiti analizu propisa u okviru kojih istospolni parovi iz životne zajednice mogu ostvariti svoja prava koja proizilaze iz Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i predložiti propise koje je potrebno donijeti na području Federacije Bosne i Hercegovine
 9. Kvartalni izvještaj o dugu Q4/2019 (Bilten broj 18), s Prijedlogom zaključka
 10. Izvještaj o implementaciji Programa utroška dijela sredstava "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta"stanje na dan 31.12.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
 11. Izvještaj o radu Nadzornog odbora "JP BH Pošta"d.o.o. Sarajevo za III kvartal 2019. godine, s Prijedlogom zaključka
 12. Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar od 01.10.2019. godine do 31.12.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
 13. Izvještaj o realizaciji godišnjih planova rada federalnih ministarstava i drugih organa federalne uprave, federalnih upravnih organizacija i federalnih institucija, za period oktobar-decembar 2019. godine, s Prijedlogom zaključka
 14. Dvadeset i peti tromjesečni izvještaj o provedbi Projekta registracije nekretnina u Federaciji BiH, Kredit broj: 5188-BA, za period 01.10.2019.-31.12.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
 15. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o namjenskom utrošku novčanih sredstava sa pozicije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu "Tekući transferi neprofitnim organizacijama za podršku Privrednoj/Gospodarskoj komori Federacije Bosne i Hercegovine za učešće i organiziranje sajmova", u iznosu od 150.000,00 KM, s Prijedlogom zaključka
 16. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju toplane-elektrane "Toplana Zenica"kapaciteta električne energije 14,45 MW i toplotne energije 112,5 MWt za Privredno društvo Toplana Zenica d.o.o., s Prijedlogom zaključka
 17. Informacija o realizaciji projekata iz nadležnosti Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva sa objašnjenjem o uzrocima eventualnog odstupanja realizacije od planiranih ulaganja u projekte i zastojima u njihovoj realizaciji za IV kvartal 2019. godine, s Prijedlogom zaključka
 18. Informacija o izvršnim postupcima pred Općinskim sudom u Velikoj Kladuši na imovini preduzeća „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša po kreditu Saudijskog fonda za razvoj 1/1350 za Projekat rekonstrukcije BiH i komisionom kreditu, Ugovor o kreditu broj: S-082-14-5281-V/02 od 29.07.2002. godine, s Prijedlogom zaključka 
 19. Informacija o realizaciji tačke 4. Zaključka V. broj: 705/2018 od 24.05.2018. godine, s Prijedlogom zaključka (pokretanje inicijative za izmjenu Zakona o javnim nabavkama s ciljem usaglašavanja propisa iz oblasti zdravstva sa propisima o javnim nabavkama)
 20. Informacija o aktivnostima na realizaciji dodijeljenih sredstava prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću u 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
 21. Informacija o nepostupanju Federalnog pravobranilaštva/pravobraniteljstva u parničnom postupku protiv Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
 22. Program ekonomskih reformi Federacije Bosne i Hercegovine za period 2020. - 2022. godine, s Prijedlogom zaključka
 23. Program rada Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
 24. Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova za period 1.1-31.12.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
 25. Izvještaj o radu Komisije za administrativna pitanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
 26. Izvještaj o radu Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
 27. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za programiranje razvoja za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
 28. Izvještaj o radu Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
 29. Izvještaj o radu Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključaka
 30. Informacija o novom Pravilniku o platama i naknadama rukovodećih službenika, službenika i namještenika Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE