207. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 23.01.2020.
Saopćenje o radu


207. sjednica Vlade Federacije BiH:
 
PROGRAM RADA VLADE FBiH ZA 2020. GODINU
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila svoj Program rada za 2020. godinu, koji je rađen na osnovu usvojenih sektorskih strateških dokumenata, Programa ekonomskih reformi FBiH 2020. - 2022., Reformske agende za period 2018. - 2022. i godišnjih planova rada federalnih ministarstava dostavljenih na obradu Federalnom zavodu za programiranje razvoja.
 
Programom su definisani strateški ciljevi, programi i aktivnosti koje će u ovoj godini provoditi federalna ministarstva kako bi doprinijela provedbi ovih ciljeva. Precizno su navedeni nosioci aktivnosti, rokovi izvršenja, mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate, očekivani godišnji rezultati, te izvori i iznosi sredstava.
 
Strateški ciljevi i programi Vlade FBiH u 2020. godini vezani su za dalje usklađivanje domaćeg sa zakonodavstvom Evropske unije, očuvanje makroekonomske stabilnosti i jačanje budžetske odgovornosti, ekonomske reforme, izgradnju i rekonstrukciju transportne, energetske i okolišne infrastrukture, nastavak reformi pravosuđa i javne uprave, zdravstva i socijalnog sektora, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, jačanje saradnje sa organizacijama civilnog društva, zaštitu od diskriminacije i jačanje regionalne saradnje i koordinacije između kantona.
 
Prioriteti Vlade FBiH u 2020. godini će biti usmjereni na projekte intenziviranja privrednog razvoja, jačanja unutrašnje društvene stabilnosti Federacije BiH i vladavine prava, kao i iniciranje i provođenje reformi usklađenih s potrebama Bosne i Hercegovine. Federalna vlada će, u saradnji sa drugim nivoima vlasti u BiH, raditi na evroatlantskim integracijama s ciljem obezbjeđenja dugoročno održivog i stabilnog sistema koji će FBiH učiniti konkurentnijom.
 
Program rada pripremljen je u skladu s Poslovnikom o radu Vlade FBiH i Uredbom o planiranju rada i izvještavanju o radu Vlade FBiH, federalnih ministarstava i institucija, koji je Vlada FBiH donijela 2014. godine, kojom su propisani postupak planiranja, obrasci i vremenski okvir provođenja procesa izrade planova i izvještaja.
 
Uredba definiše obavezu svih federalnih ministarstava da donose trogodišnje strateške planove, godišnje planove rada i godišnje izvještaje o radu. Ona uređuje i postupak izrade i usvajanja planova i izvještaja o radu, uključujući osnovne korake i metodologiju kojih će se pridržavati službenici federalnih ministarstava, u skladu sa svojim pravima i dužnostima utvrđenim Ustavom, zakonima i drugim propisima Federacije BiH.
 
Program rada Vlade FBiH za 2020. godinu bit će upućen Parlamentu FBiH.
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU
 
Federalna vlada utvrdila je Prijedlog zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku i uputila ga u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku.
 
Ovim zakonom propisani su način, uvjeti i postupak zaštite prava na suđenje u razumnom roku u sudskim postupcima koji se vode pred nadležnim sudovima u Federaciji BiH, a svrha mu je da spriječi povrede ovog prava i pruži sudsku zaštitu u slučaju njegove povrede.
 
Osnovni razlog za donošenje ovog zakona je osiguranje mehanizama za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku garantiranih odredbama Ustava Bosne i Hercegovine i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Naime, Ustavni sud BiH je u svojoj dosadašnjoj praksi kontinuirano ukazivao na sistemsko kršenje prava apelanata na pravično suđenje u razumnom roku. U tom smislu poduzete su aktivnosti s ciljem definisanja i uspostavljanja efikasnog pravnog lijeka u odnosu na ovo pravo kroz okvir definisan ovim zakonom.
 
Predlagač zakona, Federalno inistarstvo pravde, ukazao je i na Ugovor o funkcionisanju Evropske unije, Glava V. - Područje slobode, sigurnosti i pravde i Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između evropskih zajednica i njihovih država članica, s jedne, i Bosne i Hercegovine, s druge strane.
 
U obrazloženju je navedeno da su pravna sredstva kojima se štiti pravo na suđenje u razumnom roku zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku koji se podnosi predsjedniku postupajućeg suda kao prva faza u ostvarenju zaštite ovog prava i zahtjev za isplatu primjerene naknade zbog povrede ovog prava, koji se također podnosi predsjedniku postupajućeg suda.
 
Ovo zakonsko rješenje sadrži i odredbe kojima je propisano pokretanje postupka, sadržaj zahtjeva, odlučivanje o zahtjevu, provođenje ispitnog postupka, žalba i nadležnost za odlučivanje o žalbi i pravo na novi zahtjev. Njima je jasno propisan mehanizam zaštite prava na suđenje u razumnom roku kroz podnošenje zahtjeva predsjedniku postupajućeg suda.
 
Ostvaruje se i preventivna funkcija ovog zakona tako što predsjednik suda, na osnovu blagovremeno podnesenog, potpunog i osnovanog zahtjeva stranke, nalaže postupajućem sudiji poduzimanje radnji u konkretnom sudskom postupku u roku od šest mjeseci, osim ako okolnosti slučaja ne nalažu određivanje dužeg roka.
 
Sadrži i odredbe koje propisuju zahtjev za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku, odnosno sticanje prava, visinu novčanog obeštećenja i isplatu i obezbjeđenje sredstava. Po ovakvom zahtjevu odluku donosi predsjednik postupajućeg suda, a na čije rješenje stranka ima pravo žalbe predsjedniku neposredno višeg suda, odnosno vijeću Vrhovnog suda FBiH, ukoliko je rješenje donio predsjednik Vrhovnog suda FBiH. Prilikom određivanja visine primjerene naknade, u osnovanim zahtjevima, predsjednik suda će se rukovoditi mjerilima propisanim članom 6. ovog zakonskog prijedloga, s tim što novčano obeštećenje ne može biti više od ukupno 2.000 KM.
 
Ovakvim zakonskim rješenjem bit će smanjeni rashodi kantonalnih i federalnog budžeta, obzirom da je kriterij utvrđivanja visine naknade štete propisan odredbom člana 18. ovog zakonskog akta značajno niži u odnosu na praksu Ustavnog suda BiH, a posebno u odnosu na praksu Evropskog suda za ljudska prava.
 
IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA
 
Federalna vlada nije prihvatila inicijativu za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o faktoringu, koju je pokrenulo Udruženje banaka BiH. U obrazloženju Vlade je navedeno da je faktoring pravni posao kupoprodaje postojeće nedospjele ili buduće kratkoročne novčane tražbine nastale iz osnova ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga u zemlji i inostranstvu, koja se prenosi na faktora ugovorom i koji preuzima tražbinu od prodavca da je naplati u svoje ime i za svoj račun.
 
Osnov za zaključivanje ovog pravnog posla je ugovor o prodaji robe ili pružanja usluga u zemlji i inostranstvu zaključen između prodavca i kupca sa svim svojim elementima, između ostalog i ugovorenim rokom plaćanja. Svrha faktoring posla je osigurati novčana sredstva prodavcu prije vremena dospijeća i neposredno nakon prodaje nedospjele novčane tražbine, pod uslovima ugovorenim između prodavca i kupca. Međutim, postoji mogućnost zaključenja akcesornog (naknadnog) pravnog posla ukoliko se zakonski uredi ustupanje predmeta faktoringa na faktora od strane povjerioca, te će u tom smislu Federalno ministarstvo finansija uskoro predložiti izmjene i dopune Zakona o faktoringu.
 
Vlada smatra da nije potrebno autentično tumačenje odredbe člana 47. stav (1) Zakona o radu, što je traženo inicijativom koju je uputila direktorica JP Tržnica d.o.o. Zenica Selma Vidimlić. Inicijativa se odnosi na pravo na dodatne dane godišnjeg odmora propisane Zakonom o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, te da li ovo može biti posmatrano kao poseban propis (lex specialis) u odnosu na Zakon o radu u pogledu izuzetka dužine trajanja godišnjeg odmora duže od 30 dana. U izjašnjenju Vlade je navedeno da se nejasnoće podnositeljice inicijative odnose, prvenstveno, na odnos primjene dva zakona. Imajući u vidu da je pravo na dodatne dane godišnjeg odmora posebnoj kategoriji - zaposlenim demobiliziranim braniocima - predviđeno posebnim propisom, tj. Zakonom o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica i u skladu sa njim se i ostvaruje, ovaj propis može biti smatran kao lex specialis u pogledu uslova za ostvarivanje prava na dodatne dane godišnjeg odmora zaposlenim demobiliziranim braniocima.
 
Vlada FBiH je razmatrala inicijativu za donošenje Zakona o izmjeni Krivičnog zakona FBiH, koju je podnijela poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Miomirka Melank, a koja predviđa izmjenu člana 222. Krivičnog zakona kojim je propisano krivično djelo nasilja u porodici. Uzimajući u obzir činjenicu da je Federalno ministarstvo pravde primilo i druge inicijative za izmjene ovog zakona, u odgovoru Vlade je navedeno da će ova inicijativa biti uzeta u razmatranje prilikom izrade budućih izmjena i dopuna Krivičnog zakona.
 
USVOJEN IZVJEŠTAJ O IZDVAJANJU IZ TEKUĆE REZERVE U 2019. GODINI
 
Federalna vlada usvojila je izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2019. godinu, po svojim odlukama i rješenjima premijera i zamjenika premijera, za period 1.1.- 31.12.2019. godine koji će biti upućen Parlamentu FBiH.
 
U Budžetu FBiH za 2019. godinu planirani iznos sredstava na poziciji Tekuće rezerve Vlade Federacije BiH iznosi 5.000.000 KM, a ukupno je u 2019. godini izdvojeno 4.311.022,35 KM i ostalo raspoloživih 668.977,65 KM.
 
Na poziciji Tekuće rezerve premijera FBiH bilo je planirano 75.000 KM, na poziciji Tekuće rezerve zamjenika premijera 1 - 40.000 KM i zamjenika premijera 2 - 40.000 KM. Ukupno izdvojena sredstva premijera iznose 75.000 KM, zamjenika premijera 1 - 33.700 KM, a zamjenika premijera 2 - 40.000 KM.
 
O STAROJ DEVIZNOJ ŠTEDNJI
 
Vlada FBiH je usvojila izvještaj o prošlogodišnjem radu Komisije za verifikaciju stare devizne štednje.
 
Komisija je u 2019. godini uradila ukupno 621 akt, od čega je 312 rješenja po izjavljenim žalbama, 66 odgovora na tužbu po zahtjevu suda i 243 razna dopisa. Odobreno je 229 zahtjeva za povrat stare devizne štednje u ukupnom iznosu od 3.733.333 KM.
 
U tri predmeta, u kojima je izjavljena žalba na prvostepeno rješenje, za koje je Komisija utvrdila da prilikom donošenja prvostepenog rješenja nije u cijelosti postupljeno u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku, donesena su rješenja o vraćanju tih predmeta prvostepenom organu na ponovni postupak.
 
Komisija je dobila 43 sudske odluke po pokrenutim tužbama u upravnim sporovima vođenim za verifikaciju računa stare devizne štednje.
 
DOBRI REZULTATI PROJEKTA ENERGETSKE EFIKASNOSTI
 
Federalna vlada je usvojila izvještaj o realizovanim aktivnostima Implementacione jedinice Projekta "Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini" za Federaciju BiH za treći kvartal 2019. godine. Riječ je o projektu utopljavanja i obnove javnih zgrada, kojim je od 2016. do 2019. godine obuhvaćeno 48 objekata na području FBiH. Od ukupnog broja, energetska efikasnosti je povećana u 35 obrazovnih i osam zdravstvenih institucija na kantonalnom nivou, te pet objekata na nivou Federacije BiH. Prosječna specifična godišnja potrošnja energije, odnosno prosječna energijska karakteristika javnih objekata prije uvođenja mjera povećanja energetske efikasnosti iznosila je 150 kWh/m2 godišnje. Nakon primjene mjera energetske efikasnosti ostvarena je ukupna ušteda električne i toplotne energije od 15.609.917 kWh godišnje, te je u prosjeku potrošnja smanjenja za 58 posto.
 
Ukupan broj korisnika obuhvaćenih mjerama iznosi 414.139, što znači da su direktno povećani komfor i usluge boravka i rada za 17 posto stanovništva FBiH, a ukupna ušteda energije u periodu od 20 godina (životni ciklus investicije) iznosi 312.198 MWh.
 
Nakon mjera povećanja efikasnosti očekivano ukupno godišnje smanjenje emisije CO2 iznosi 6.054 tone, dok je očekivano u periodu od dvadeset godina 121.083 tone CO2.
 
Ukupna ušteda troškova za energiju iznosi 2.667.851 KM godišnje, s prosječnim periodom povrata investicije od 13,3 godine, a u dvadesetogodišnjem ciklusu čak 53.357.026 KM.
 
O STATUSU UGOVORA ZA CENTRALNI NADZOR U PROJEKTU WATSAN FBiH
 
Vlada FBiH je usvojila informaciju o statusu ugovora konsultanta koji vrši centralni nadzor nad radovima u sklopu projekta WATSAN FBiH - Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u Federaciji BiH.
 
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je zaduženo da potpiše ugovor s novim centralnim nadzorom, joint venture, kojeg čine udružene firme Eptisa Španija, Integra d.o.o. Mostar i Enova d.o.o. Sarajevo, za koji je provedena međunarodna procedura javne nabavke u skladu sa vodičem Evropske investicijske banke.
 
Nacrt ovog ugovora je urađen po pravilima FIDIC Bijele knjige i odobrila ga je Evropska investicijska banka, kao i izvještaj o tehničkoj i finansijskoj evaluaciji ponuda i odabir najpovoljnijeg ponudača. Za njegovo potpisivanje ovlašten je federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
 
PLAN POSLOVA PREMJERA I USPOSTAVLJANJA KATASTRA NEKRETNINA U 2020.
 
Federalna vlada je donijela Plan poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina za 2020. godinu, izrađen u skladu s Programom poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa koji su u funkciji uspostavljanja premjera i katastra nekretnina.
 
Planom za 2020. godinu predviđena je izrada topografske baze podataka i vizualizacija, nivelman visoke tačnosti NVT III, komasacija za dijelove općina, izrada baze podataka katastra nekretnina (BPKN) za dijelove općina, skeniranje i georeferenciranje katastarskih planova i prateće dokumentacije, uspostava katastra nekretnina, podrška uspostavi adresnog registra, infrastruktura prostornih podataka, izrada softverske aplikacije katastra komunalnih uređaja i testiranje parametara transformacije.
 
U Budžetu FBiH za 2020. godinu utvrđena su ukupna potrebna finansijska sredstva Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove za realizaciju ovog plana u iznosu od 1.678.751 KM. Federalna uprava će na osnovu ovog plana vršiti ugovaranje, inspekcijski nadzor, tehničku kontrolu i prijem poslova i radova i o realizaciji plana podnijeti izvještaj Vladi FBiH.
 
Podaci premjera i katastra nekretnina koriste se za privredne, znanstvene, upravne i statističke potrebe, dokazivanja prava i uređenje državne granice, privatizacije, restitucije i drugo.
 
O RADU FEDERALNE AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM
 
Vlada FBiH je usvojila izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period od 1.7. do 31.12.2019. godine.
 
U ovom periodu Agencija je postupala po ukupno 30 sudskih odluka. Riječ je o 19 sudskih presuda u kojima je krivični postupak okončan i deset sudskih rješenja u kojima je krivični postupak još u toku, a primila je i jednu sudsku naredbu kojom su joj na čuvanje i upravljanje predani privremeno oduzeti predmeti. Vrijednost imovine kojom je Agencija upravljala u periodu juli - decembar 2019. godine je 14.352.913,58 konvertibilnih maraka, a radi se o oduzetim novčanim sredstvima, dionicama, nekretninama, hotelu, studentskom domu, benzinskoj pumpi, motornim vozilima, građevinskom materijalu i drugom.
 
IZVJEŠTAJ FEDERALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
 
Federalna uprava za inspekcijske poslove je u 2019. godini realizirala 95 posto planiranih aktivnosti, a kod onih koje se odnose na inspekcijske nadzore, kao osnovne djelatnosti, plan je i prebačen. Ovo se kaže u izvještaju o prošlogodišnjem radu Federalne uprave za inspekcijske poslove koji je danas usvojila Vlada FBiH. Između ostalog je navedeno da su od ukupno utvrđenog iznosa prekršajnih naloga za koje je zatraženo sudsko odlučivanje, nadležni općinski sudovi izrekli 803 novčane kazne u ukupnom iznosu od 657.707 KM, 212 uvjetnih kazni u iznosu 392.877 KM, kao i devet ukora u iznosu 18.200 KM.
 
Sektor za zastupanje je, od stupanja na snagu novog Zakona o prekršajima, pokrenuo više od 1.200 postupaka prinudne naplate prekršajnih naloga za koje je prijetila opasnost od nastupanja zastarjelosti izvršenja, te je prinudnim putem naplaćeno 318 prekršajnih naloga u ukupnoj vrijednosti od 224.647,70 KM.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada FBiH je dala Fondaciji za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija na privremeno korištenje poslovni prostor u Sarajevu, u ulici Ismeta Mujezinovića broj 18.
 
Prihvaćen je izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za period 20.4.2019.-31.12.2019. godine o kontroli namjenskog utroška sredstava "Trajnog revolving Fonda kod Union banke d.d. Sarajevo za dugoročno finansiranje projekta putem dodjele kredita za 2018. godinu".
 
Federalna vlada je dala pozitivno mišljenje na deseti izvještaj Bosne i Hercegovine o primjeni revidirane Evropske socijalne povelje.
 
Prihvaćen je izvještaj Federacije BiH o provođenju Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici za period 2017.-2018. - Odgovori na GREVIO upitnik i zadužen Gender centar FBiH da ga dostavi Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH i Agenciji za ravnopravnost spolova BiH na dalje postupanje.
 
Usvojeni su izvještaji Federalnog zavoda za agropedologiju o monitoringu zemljišta na područjima općine Zenica i donjeg toka rijeke Spreče za 2019. godinu.
 
Danas su usvojeni izvještaji o prošlogodišnjem radu Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Agencije za državnu službu FBiH, Generalnog sekretarijata Vlade FBiH, Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo za 2019. godinu, Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, Federalne direkcije robnih rezervi, Odbora državne službe za žalbe i Policijskog odbora za policijske službenike FBiH.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada Federacije BiH danas je premijera FBiH Fadila Novalića ovlastila da, na prijedlog Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, donosi podzakonske akte iz nadležnosti ovog ministarstva, do imenovanja federalnog ministra obrazovanja i nauke.
 
Također, ovlastila je sekretara Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke Aldena Kajtaza za potpisivanje akata i čuvanje i upotrebu pečata ovog ministarstva, počev od 23.1.2020. godine, pa do imenovanja federalnog ministra obrazovanja i nauke.
 
Vlada FBiH je Nadzornom odboru JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar dala prethodnu saglasnost za imenovanje Marinka Gilje za generalnog direktora - člana Uprave ovog društva, na period od četiri godine.
 
Federalna vlada dala je prethodnu saglasnost i na prijedlog za imenovanje Bože Perića, Zorana Buntića, Karmele Miletić, Ive Vincetića, Ivice Krivića i Alije Fitozovića za članove Nadzornog odbora JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, uime državnog kapitala, na period od četiri godine.
 
Nakon što je utvrdila opće i posebne kriterije, Federalna vlada je donijela Odluku o raspisivanju javnih konkursa za izbor i nominovanje četiri člana Nadzornog odbora Energoinvesta d.d. Sarajevo, kao i dva člana Nadzornog odbora privrednog društva BNT-TMiH d.d. Novi Travnik.
 
Za punomoćnike koji će je zastupati na skupštinama privrednih društava Federalna vlada danas je ovlastila Kenana Osmanagića (JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar), Renatu Škrobo (JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar) i Gorana Buhaća (Sarajevoputevi d.d. Sarajevo).
 
Za članove Upravnog odbora Agencije za vodno područje Jadranskog mora Mostar imenovani su Edin Perenda (predsjednik), Ozana Bulić, Mustafa Nezirić, Ivan Bešlić i Dragan Meter (članovi).
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 11.55 sati.

 
Četvrtak,
21. oktobar 2021.
;">
VIŠE