207. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 23.01.2020.
Dnevni red
Dnevni red 207. redovne sjednice Vlade FBiH odr\ane danas u Sarajevu
 
1. Usvajanje Zapisnika 206. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 16.1.2020. godine
2. Program rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka  
3. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o faktoringu, kojeg je podnijelo Udruženje banaka Bosne i Hercegovine
4. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja odredbi Zakona o radu, koju je podnijela Selma Vidimlić, direktor JP „Tržnica“ d.o.o. Zenica
5. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o izmjeni Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnijela Miomirka Melank, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine  
6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Hrvatska pošta“ d.o.o. Mostar
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Hrvatska pošta“ d.o.o. Mostar
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Hrvatska pošta“ d.o.o. Mostar
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „Hrvatska pošta“ d.o.o. Mostar
7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar
8. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o sazivanju vanredne Skupštine dioničara Privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo  
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
9. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje četiri člana Nadzornog odbora privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala
b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje četiri člana Nadzornog odbora privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala  
c) Prijedlog teksta Javnog konkursa za izbor i nominovanje četiri člana Nadzornog odbora privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala
10. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva „BNT - TMiH“ d.d. Novi Travnik, ispred državnog kapitala
b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva „BNT - TMiH“ d.d. Novi Travnik, ispred državnog kapitala
c) Prijedlog teksta Javnog konkursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva „BNT - TMiH“ d.d. Novi Travnik, ispred državnog kapitala
11. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZHB“ d.d. Mostar za imenovanje generalnog direktora-člana Uprave društva
12. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje šest članova Nadzornog odbora privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, ispred državnog kapitala
13. Prijedlog odluke o davanju na korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Ismeta Mujezinovića broj 18, Fondaciji za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija
14. Prijedlog odluke o davanju na korištenje 5 (pet) službenih putničkih automobila organima i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine  
15. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje motornih vozila Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo
16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine na produženje Sporazuma o zakupu poslovnog prostora
17. Prijedlog odgovora na tužbu tužitelja „Alpen Mit“ d.o.o. Široki Brijeg, radi poništenja Rješenja V. broj: 1347/2019 od 22.11.2019. godine
18. Prijedlog odgovora na tužbu tužitelja „Alpen Mit“ d.o.o. Široki Brijeg, radi poništenja Rješenja V. broj: 1348/2019 od 22.11.2019. godine
19. Prijedlog odgovora na tužbu tužitelja „Alpen Mit“ d.o.o. Široki Brijeg, radi poništenja Rješenja V. broj: 1349/2019 od 22.11.2019. godine
20. Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuća rezerva Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu za period 1.1. do 31.12.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
21. Izvještaj o radu Komisije za verifikaciju računa stare devizne štednje za period januar-decembar 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
22. Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za period 20.4.2019.-31.12.2019. godine, o kontroli namjenskog utroška sredstava „Trajnog revolving Fonda kod Union banke d.d. Sarajevo za dugoročno finansiranje projekta putem dodjele kredita za 2018. godinu“, s Prijedlogom zaključka
23. Izvještaj o realizovanim aktivnostima Implementacione jedinice Projekta „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ za Federaciju Bosne i Hercegovine, za period 1.7.2019.-30.9.2019. godine, s Prijedlogom zaključka  
24. Izvještaj o monitoringu zemljišta na području općine Zenica za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
25. Izvještaj o monitoringu donjeg toka rijeke Spreče za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka  
26. Izvještaj o radu Komisije za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike federalnih organa državne službe (period od 1.1.2019.do 31.12.2019. godine), s Prijedlogom zaključka
27. Mišljenje na Zahtjev za proširenje (dopunu) proizvodnje oružja kalibra manjeg od 20 mm u Privrednom društvu „BNT-TmiH“ d.d. Novi Travnik, s Prijedlogom teksta saglasnosti za proširenje (dopunu) proizvodnje oružja kalibra manjeg od 20 mm u Privrednom društvu „BNT-TmiH“ d.d. Novi Travnik
28. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o osnivanju Stručnog radnog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pripremanje prijedloga drugostepenih rješenja koja donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u skladu s članom 17. stav (4) Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
29. Informacija o statusu Ugovora konsultanta koji vrši usluge centralnog nadzora nad radovima u sklopu Projekta WATSAN FBIH-„Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u Federaciji BiH“, s Prijedlogom zaključka
30. Prijedlog zaključka o davanju mišljenja na deseti Izvještaj Bosne i Hercegovine o primjeni Evropske socijalne povelje/revidirane
31. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvještaja Federacije Bosne i Hercegovine o implementaciji Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici za period 2017.-2018 - Odgovori na GREVIO upitnik
32. Prijedlog plana poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina za 2020. godinu
33. Izvještaj o radu i finansijsko - materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 1.7.-31.12.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
34. Izvještaj o radu Federalnog hidrometeorološkog zavoda za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
35. Izvještaj o radu Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
36. Godišnji izvještaj o radu Federalne uprave za inspekcijske poslove za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
37. Izvještaj o radu Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka  
38. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka  
39. Izvještaj o radu Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
40. Izvještaj o radu Federalne direkcije robnih rezervi za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka  
41. Godišnji izvještaj o radu Odbora državne službe za žalbe za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
42. Izvještaj o radu Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
43. Nacrt zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku
44. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlog rješenja o ovlaštenju za potpisivanje akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i čuvanju i upotrebi pečata Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke  
b) Prijedlog rješenja o ovlaštenju za donošenje podzakonskih akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke
45. Prijedlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora „Agencije za vodno područje Jadranskog mora“ Mostar
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE