206. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 16.01.2020.
Saopćenje o radu


 
206. sjednica Vlade Federacije BiH:
 
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ADVOKATURI FBiH
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o advokaturi FBiH kojim se propisuje da tarifu donosi Federalno ministarstvo pravde, uz konsultacije sa Advokatskom komorom Federacije BiH, dok za advokate odbrane po službenoj dužnosti visinu nagrade za rad utvrđuje ovo federalno ministarstvo.
 
Osnovni razlog za izmjene ovog zakona je provođenje zaključka Doma naroda Parlamenta Federacije BiH od 14.11.2019. godine kojim je Federalno ministarstvo pravde zaduženo da izmijeni tarife o nagradama i naknadama notara i advokata i, u roku od 30 dana, njihovu visinu prilagodi standardu i imovinskim prilikama građana Federacije BiH, umanjujući iznose tarifa u odgovarajućem postotku.
 
Kako je u važećem Zakonu o advokaturi Federacije BiH propisano da Skupština Advokatske komore FBiH predlaže tarifu, koju odobrava Federalno ministarstvo pravde nakon konsultacija sa ostalim relevantnim ministarstvima, ovu odredbu je bilo potrebno izmijeniti kako bi bila definirana jasna uloga Federalnog ministarstva pravde u samostalnom donošenju tarife o nagradama i naknadi troškova za rad advokata i tako osigurali uslovi za provođenje zaključka Doma naroda Parlamenta Federacije BiH.
 
Razlog za donošenje ovog zakona, također, predstavlja i propisivanje pravnog osnova za donošenje posebnog podzakonskog akta kojim bi bilo uređeno pitanje nagrade za rad advokata po službenoj dužnosti. Dosadašnji zakon je predviđao donošenje Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad advokata u FBiH i on nije sadržavao odredbu kojom bi bilo uređeno pitanje nagrada za rad advokata po službenoj dužnosti.
 
Kako primjena aktuelne tarife o nagradama i naknadi troškova za rad advokata u FBiH proizvodi značajna finansijska opterećenja po budžetska sredstva, Prijedlogom zakona o izmjenama Zakona o advokaturi FBiH definiran je pravni osnov za uređenje ove oblasti putem podzakonskog akta koji bi donijelo Federalno ministarstvo pravde.
 
Prijedlog zakona je Parlamentu FBiH na razmatranje i usvajanje upućen po skraćenom postupku.
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA
I DOPUNAMA ZAKONA  O POREZU NA DOBIT
 
Federalna vlada je utvrdila i Parlamentu FBiH po žurnom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit.
 
Jedna od novina je brisanje odredbe u važećem Zakonu koja je obavezivala pravne osobe na dostavu financijskog izvještaja bilanca uspjeha u hard copy, koji su predavali i Poreznoj upravi FBiH i Financijsko-informatičkoj agenciji, a cilj je smanjenje administracije za porezne obveznike. Naime, Porezna uprava FBIH ima pristup bazi podataka FIA, te nije potrebna i dodatna dokumentacija.
 
Predložena je i dopuna članka 19. važećeg zakona koji uređuje troškove amortizacije s ciljem sprječavanja većeg troška za pravne osobe i da bi i dalje troškovi zakupa odnosno amortizacije imovine s pravom korištenja bili porezno priznati rashodi.
 
Važeći zakon o porezu na dobit je uredio porezno priznavanje rashoda koji nastaju na ime kamata kroz pravilo "istanjene kapitalizacije" od kojeg su izuzete financijske instutucije koje su u momentu predlaganja važećeg zakona bile pod nadzorom Agencije za bankarstvo FBiH i Agencije za nadzor osiguranja FBiH, stoga u tadašnjem tekstu zakona nisu uključena lizing društva. Obzirom da su sad i ova društva pod nadzorom Agencije za bankarstvo FBIH, predloženo je izuzimanje iz ovog poreznog pravila, obzirom da agencije kontroliraju adekvatnost kapitala.
 
USVOJEN IZVJEŠTAJ O MONITORINGU
INDUSTRIJSKIH PRIVREDNIH DRUŠTAVA U 2018.
 
Vlada FBiH je usvojila izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o monitoringu privrednih društava u oblasti industrije u 2018. godini i obavezala sva ona koja su poslovala s gubitkom da naprave sanacijski plan i postupe u skladu s njim.
 
Ukupni gubitak privrednih društava u 2018. godini je iznosio 115.000.343 KM. Negativan finansijski rezultat ostvarili su Konfekcija Borac d.d. Travnik 2.904.645 KM, Aluminij d.d. Mostar 70.425.910 KM, KTK Visoko d.d. Visoko 13.149.810 KM, ArcelorMittal Zenica d.o.o. 3.311.560 KM i Energoinvest d.d. Sarajevo 10.948.429 KM.
 
Stečajni postupak je otvoren u Hidrogradnji d.d. Sarajevo, UNIS Tools d.o.o. Sarajevo i Željezari Zenica d.o.o. Zenica, dok je kod Remontnog zavoda Tavnik sud odbio prijedlog otvaranja stečajnog postupka zbog nedostatka stečajne mase.
 
Vlada Federacije BiH je, u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH, dala saglasnost za odobravanje raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH za uvezivanje staža u 2018. godini privrednim društvima Aluminij d.d. Mostar, za uplatu doprinosa za PIO u iznosu od 2.187.423 KM za 884 radnika i Konfekciji Borac d.d. Travnik 845.372,21 KM za penzionisanje 88 zaposlenika.
 
Programom utroška dijela sredstava utvrđenih za subvencije javnim preduzećima za uplatu doprinosa za PIO za penzionisanje zaposlenika KTK Visoko d.d. Visoko je odobreno 300.679,434 KM za penzionisanje 60 zaposlenika.
 
IZVJEŠTAJ O MONITORINGU NAD PRIVREDNIM DRUŠTVIMA U RUDARSTVU
 
Vlada FBiH usvojila je izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o monitoringu nad privrednim društvima iz oblasti rudarstva u Federaciji BiH za 2018. godinu za rudnike u sastavu Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i RMU Banovići d.d. Banovići.
 
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo je zaduženo da u svojstvu vladajućeg društva koje provodi upravljačka prava po osnovu državnog kapitala u rudnicima Koncerna, zajedno sa upravama rudnika uradi analizu poslovanja i utvrdi uzroke lošeg poslovanja u rudnicima uglja za 2018. godinu i o tome putem resornog federalnog ministarstva izvijesti Vladu Federacije BiH u roku od 30 dana.
 
RMU Banovići d.d. Banovići i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije su obavezani da nastave aktivnosti oko povećanja kapitala u RMU Banovići po osnovu Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji BiH prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine.
 
Vlada Federacije BiH, također, insistira na izvršenju do sada svih njenih zaključaka u toku 2019. godine koji se odnose na uređenje ove oblasti.
 
U ovom izvještaju je navedeno da je u 2018. godini u rudnicima proizvedeno 6.869.088 tona uglja, što je 96,23 posto u odnosu na 2017. godinu, odnosno 87,05 posto u odnosu na plan proizvodnje po energetskom bilansu za 2018. godinu.
 
Ostvarena proizvodnja uglja u 2018. godini manja je za 269.297 tona u odnosu na 2017. godinu, a manja je za 1.021.912 tona u odnosu na plan proizvodnje po energetskom bilansu.
 
Od ukupne proizvodnje uglja 76,73 posto proizvedeno je u rudnicima Koncerna, a 23,27 posto u RMU Banovići.
 
Od ukupne proizvodnje uglja u termoelektrane je prodano 84,47 posto, u industriju i široku potrošnju 13,92 posto, a u izvoz 1,47 procenata.
 
UTROŠAK SREDSTAVA PRIKUPLJENIH ZA IZMIRENJE DUGA ZA RUSKI GAS
 
Vlada Federacije BiH prihvatila je informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o izvještaju Komisije za kontrolu namjenskog utroška sredstava prikupljenih po osnovu takse za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992.-1995. godina, planiranih u Budžetu FBiH za 2018. godinu i usvojila izvještaj ove komisije.
 
Komisija je na osnovu dostupne dokumentacije Federalnog ministarstva koju je dostavio Energoinvest d.d. Sarajevo, utvrdila da su ona namjenski utrošena i prebačena na poseban transakcijski račun ovog privrednog društva, a nakon toga i u korist ruskog isporučioca. Od ukupno prikupljenih sredstava posebne takse do 31.12.2018. godine u iznosu od 1.349.425,33 KM i sredstava početnog salda na podračunu 9.1.2018. godine od 176.019,65 KM, do 31.12.2018. godine preneseno je ukupno 1.364.189 KM u korist Energoinvesta koji je prenio sredstva u protuvrijednosti 822.120 američkih dolara u korist Gazprom Exporta.
 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je zaduženo da nastavi s kontrolom namjenskog utroška ovih sredstava.
 
KONTROLA NAMJENSKOG UTROŠKA SREDSTAVA OPERATORA-TERMINALI FBiH
 
Vlada Federacije BiH prihvatila je informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o izvještaju Komisije o izvršenoj kontroli namjenskog utroška sredstava od strane privrednog društva Operator-Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo, prikupljenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za 2018. godinu i usvojila ovaj izvještaj.
 
Privredno društvo Operator-Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo je zaduženo da Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije dostavi izvještaj o stanju neutrošenih sredstava ostvarenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata, ostvarenih po godinama i kumulativno za period 2014.-2018. godina, a prema namjenama utvrđenim Odlukom o načinu namjenskog utroška ovih sredstava za taj period.
 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će ovaj izvještaj dostaviti Vladi Federacije BiH na razmatranje i usvajanje.
 
U skladu sa izvještajem Operatora o uplaćenim i utrošenim sredstvima iz takse po Zakonu o naftnim derivatima u FBiH, prilivi sredstava od takse na račun Operatora za 2018. godinu iznosili su 9.657.030,17 KM.
 
U njemu je navedeno da Operator u 2018. godini, kao ni ranijih godina, nije osiguravao rezerve naftnih derivata i nije kontrolirao njihov kvalitet.
 
U stavci osiguranja tehničko-tehnološke ispravnosti postrojenja i skladišta za skladištenje naftnih derivata utrošeno je za takse 1.381,60 KM. Ukupan iznos neutrošenih sredstava za ovu namjenu je 3.355.402,09 KM.
 
Za nabavku ili izgradnju novih skladišta nije bilo planiranih sredstava, kao ni za otplatu ranijih kredita.
 
Prema izvještaju Operatora, ukupno je za troškove zaposlenih i ostale troškove utrošeno 2.381.889,88 KM, te je navedeno da je ovaj iznos manji u odnosu na Plan namjenskog utroška sredstava za 2018. godinu za ovu namjenu za 377.123,64 KM.
 
IZDAVANJE ENERGETSKE DOZVOLE ZA ČETIRI VJETROELEKTRANE
 
Vlada FBiH je danas Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije dala prethodne saglasnosti u postupku izdavanja energetske dozvole privrednim društvima VE Gradina d.o.o. Tomislavgrad za izgradnju prve faze vjetroelektrane Gradina, Relax d.o.o. Posušje za izgradnju VE Oštrc, Tomkup d.o.o. Tomislavgrad za izgradnju VE Baljci i Kamen-Dent d.o.o. Mostar za izgradnju VE Pakline 2.
 
Premijer Federacije BiH će informacije o aktivnostima u postupku izdavanja ovih energetskih dozvola uputiti Parlamentu Federacije BiH na razmatranje i usvajanje, kako bi Federalno ministarstvo moglo pristupiti aktivnostima propisanim Uredbom o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja na izdavanju energetske dozvole.
 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je zaduženo da za VE Oštrc započne ove aktivnosti jer je ta procedura previđena za vjetroelektrane snage manje od 30 megavata.
 
INFORMACIJA UREDA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE
 
Vlada Federacije BiH danas se upoznala sa informacijom o izradi i realizaciji Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvještaja Europske komisije, koji je 15.10.2019. usvojilo Vijeće ministara BiH, kao i izvještajem o realizaciji mjera iz Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvještaja koji se odnose na federalne institucije.
 
Vlada je zadužila federalna ministarstva i druga tijela federalne uprave da osiguraju postupanje sukladno planiranim mjerama i rokovima iz Akcionog plana, te da, na zahtjev Ureda Vlade FBiH za  europske integracije, dostave izvještaje o realizaciji mjera iz njihovih nadležnosti.
 
Ured Vlade FBiH za europske integracije zadužen je da informira komisije za europske integracije oba doma Parlamenta FBiH o zaključku Vlade FBiH i izrađenom Akcionom planu, radi daljnjeg praćenja.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Federalna vlada je usvojila izvještaj o provođenju programa javnih investicija u sektoru energije, zaključno sa 30.9.2019. godine.
 
Savezu osoba s invaliditetom Tuzlanskog kantona dat je na privremeno korištenje, na period od pet godina, bez naknade,poslovni prostor u Tuzli, ulica Armije BiH broj 23/prizemlje, površine 36,66 m2.
 
Federalna vlada odobrila je raspodjelu dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH privrednom društvu Energoinvest Comet d.d. Sarajevo u iznosu od 18.000 KM s ciljem nastavka rada privrednog društva.
 
Data je saglasnost Institutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja za provođenje postupka javne prodaje nekretnina u njegovom vlasništvu koje su mu dodijeljene prilikom diobe imovine s Federalnim zavodom PIO. Radi se o sedam stanova u Sarajevu, Zenici, Tuzli, Travniku i Mostaru.
 
Vlada FBiH je prihvatila Plan rada i Finansijski plan Odbora za javni nadzor, te Plan i program rada i Plan prihoda i rashoda, s planom javnih nabavki Agencije za nadzor osiguranja FBiH za 2020. godinu.
 
Danas su usvojeni Komunikacijski plan Vlade Federacije BiH za 2020. i izvještaj o radu Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću za 2019. godinu.
 
Usvojeni su Plan rada Ureda Vlade FBiH za evropske integracije za 2020., kao i izvještaji o radu Komisije za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade FBiH i njihovih savjetnika i Federalnog zavoda za statistiku za 2019. godinu.
 
Federalna je usvojila izvještaje o radu Federalnog zavoda za geologiju, Federalne uprave za geodetske imovinsko-pravne poslove, Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH, Federalnog zavoda za agropedologiju, Arhiva Federacije za 2019. godinu i Federalnog agromediteranskog zavoda za 2019. godinu.
 
Date su saglasnosti na Plan rada Federalne uprave civilne zaštite i Federalnog zavoda za programiranje razvoja za 2020. godinu.
 
Usvojivši izvještaj o radu Federalne komisije za procjenu štete za 2018. godinu, Vlada je zadužila ovu komisiju, kao i Federalnu upravu civilne zaštite i Federalno ministarstvo finansija, da prate korištenje i utrošak sredstava dodijeljenih na ime jednokratne novčane pomoći općinama za saniranje dijela šteta nastalih u prethodnom periodu i o tome pravovremeno izvijeste Federalni štab civilne zaštite i Vladu FBiH.
 
Vlada je donijela Odluku o sazivanju 61. (vanredne) skupštine dioničara JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo koja će biti održana 4.2.2020. godine u Sarajevu.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Za punomoćnike koji će je zastupati na skupštinama privrednih društava, Vlada FBiH je na današnjoj sjednici je ovlastila Ismeta Demirovića za JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo i Ernesta Đonku za  JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo.
 
 
* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 11.50 sati.
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE