206. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 16.01.2020.
Dnevni red
Dnevni red 206. redovne sjednice Vlade FBiH održane danas u Mostaru
 
1. Usvajanje Zapisnika 205. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 9.1.2020. godine
2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit
3. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o advokaturi Federacije Bosne i Hercegovine
4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo
5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo
6. Prijedlog odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine Privrednom društvu Energoinvest Comet d.d. Sarajevo
7. Prijedlog odluke o zakupu poslovnog prostora za smještaj federalnih ministarstava koja imaju sjedište u Mostaru, za period 1.1.2020.-31.12.2020. godine, s mogućnošću produženja ugovora do okončanja izgradnje zgrade pod nazivom „Staklena banka“ u Mostaru, ulica Kralja Zvonimira bb, koja je kupljenja za trajni smještaj federalnih insititucija u Mostaru
8. Prijedlog odluke o davanju na korištenje 20 (dvadeset) službenih putničkih automobila organima i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine
9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Gradu Živinice za ustupanje dijelova zemljišnjih parcela u kasarni Ciljuge u svrhu pristupa parceli označenoj kako k.č. 624, upisana u PL 114, K.O. Kovači
10. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Tuzli, ulica Armije BiH broj 23/pr., Savezu osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona
11. Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Službe za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenica
12. Izvještaj o implementaciji projekata po programu javnih investicija u Sektoru energije, zaključno sa 30.9.2019 godine, s Prijedlogom zaključka
13. Izvještaj o monitoringu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u privrednim društvima iz područja industrije u 2018. godini, s Prijedlogom zaključka
14. Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, o kontroli namjenskog utroška sredstava „Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu“, s Prijedlogom zaključka
15. Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o monitoringu nad privrednim društvima iz oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2018. godinu - Rudnici u sastavu Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo i RMU „Banovići“ d.d. Banovići, s Prijedlogom zaključka
16. Informacija Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja broj: 01-3231/19 od 13.11.2019. godine, s Prijedlogom zaključka i Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti za provođenje postupka prodaje nekretnina Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja Sarajevo
17. Informacija o Izvještaju Komisije za kontrolu namjenskog utroška sredstava prikupljenih po osnovu takse za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992. - 1995. godina, planiranih u razdjelu 17. Budžeta Federacije BiH za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
18. Informacija o Izvještaju Komisije o izvršenoj kontroli namjenskog utroška sredstava od strane privrednog društva Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo, prikupljenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
19. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE „Gradina“ privrednom društvu VE GRADINA d.o.o. Tomislavgrad, s Prijedlogom zaključka i Nacrtom zaključka
20. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE PAKLINE 2 privrednom društvu KAMEN - DENT d.o.o. Mostar, s Prijedlogom zaključka i Nacrtom zaključka
21. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE BALJCI privrednom društvu „TOMKUP“ d.o.o. Tomislavgrad, s Prijedlogom zaključka i Nacrtom zaključka
22. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE OŠTRC privrednom društvu RELAKS d.o.o. Posušje, s Prijedlogom zaključka
23. Informacija o postupku pred Evropskim sudom za ljudska prava u predmetu Anđelić i Zadro protiv Bosne i Hercegovine, Ap.br. 19531/18 i o prijedlogu za zaključenje prijateljske nagodbe, s Prijedlogom zaključka
24. Informacija o nastavku usaglašavanja katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, s Prijedlogom zaključka
25. Informacija o izradi i realizaciji Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije i Izvještaj o realizaciji mjera iz Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije (za period juli 2019. - decembar 2019. godine), s Prijedlogom zaključka
26. Program rada i Finansijski plan Odbora za javni nadzor za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
27. Plan i program rada i Plan prihoda i rashoda, sa planom javnih nabavki, Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
 
28. Komunikacijski plan Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godine, s Prijedlogom zaključka
29. Plan rada Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
30. Izvještaj o radu Komisije za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovih savjetnika za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
31. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za statistiku za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
32. Izvještaj o radu Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
33. Godišnji izvještaj o radu Arhiva Federacije za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
34. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za geologiju za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
35. Izvještaj o radu Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
36. Godišnji izvještaj o radu Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
37. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za agropedologiju za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
38. Izvještaj o radu Federalne komisije za procjenu šteta za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
39. Izvještaj o radu Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
40. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Federalne uprave civilne zaštite za 2020. godinu
41. Godišnji plan rada Federalnog zavoda za programiranje razvoja za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
42. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o sazivanju Šezdeset i prve (vanredne) Skupštine dioničara Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
b) Prijedlog teksta obavještenja o sazivanju Šezdeset i prve (vanredne) Skupštine Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
 
 
 
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE