205. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 09.01.2020.
Saopćenje o radu
 
205. sjednica Vlade Federacije BiH:
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O IZMIRENJU
OBAVEZA PO OSNOVU STARE DEVIZNE ŠTEDNJE
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji BiH, koji utvrđuje 31.12.2022. godine kao krajnji rok za verifikaciju računa stare devizne štednje i stvara uslove za propisivanje novog roka za verifikaciju potraživanja starih deviznih štediša. Prijedlog je upućen Parlamentu FBiH na razmatranje po hitnom postupku.
 
Donošenjem ovog zakona starim deviznim štedišama će biti omogućeno da, u redovnom postupku, verifikuju svoja potraživanja, čime će direktno biti izbjegnuti troškovi po osnovu dokazivanja visine potraživanja u sudskom postupku.
 
O PRELASKU FEDERALNOG ZAVODA MIO NA RIZNIČNO POSLOVANJE
 
Prihvativši informaciju Federalnog ministarstva financija o prelasku Federalnoga zavoda MIO na poslovanje preko Jedinstvenoga računa riznice, Vlada FBiH danas je zadužila Financijsko-informatičku agenciju da ovom ministarstvu i Federalnom zavodu MIO osigura informatičku potporu u ovom procesu.
 
Federalno ministarstvo financija i Federalni zavod MIO dužni su staviti na raspolaganje sve potrebne kapacitete kako bi ova aktivnost bila okončana do isplate prve mirovine s Jedinstvenog računa riznice.
 
Nakon što je Federalni zavod MIO od 1. siječnja 2020. godine prešao na poslovanje putem JRR FBiH, kao dio procesa, 31. prosinca se 2019. ugašeni dosadašnji depozitni računi Zavoda, a sve uplate doprinosa i drugih prihoda se, s početkom 2020. godine, uplaćuju na ovaj račun.
 
Isplatu mirovina za prosinac 2019. obavio je Zavod, budući da je riječ o rashodu iz protekle godine, dok je prva isplata mirovina s Jedinstvenoga računa, koja se odnosi na siječanj 2020. godine, predviđena u prvim danima veljače 2020.
 
Federalni zavod MIO je u svom dosadašenjem poslovanju koristio aplikaciju za obračun mirovina, koju je razvijao kroz duži niz godina, te ona sada u potpunosti ispunjava svoju namjenu. Istovremeno, Federalno ministarstvo financija za svoje računovodstveno i riznično poslovanje koristi aplikaciju zasnovanu na Oracle EBS sustavu, kroz koju vodi Glavnu knjigu Riznice, te obavlja sva plaćanja preko komercijalnih banaka.
 
Kako je, s ciljem uvezivanja ove dvije aplikacije, potrebno angažirati osobe dostatne informatičke stručnosti, taj posao je povjeren Financijsko-informatičkoj agenciji.
 
NIJE MOGUĆE IZDATI OKOLIŠNU DOZVOLU GIKIL-u
 
Federalna vlada je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva okoliša i turizma o nemogućnosti izdavanja okolinske dozvole privrednom društvu GIKIL d.o.o. Lukavac za kompleks pogona za proizvodnju koksa, hemijskih proizvoda i energije koji se nalaze u ul. Željeznička broj 1, općina Lukavac, zbog neispunjavanja standarda zaštite okoliša, neizvršenja mjera za smanjenje zagađenja okoliša, i daljeg kontinuiranog zagađenja okoliša grada Lukavca, Tuzlanskog Kantona i šire.
 
Na osnovu okolišne dozvole od 24.1.2012. godine, GIKIL je, iako je imao obavezu da u unapređenje tehnologije s ciljem reduciranja štetnog utjecaja na okoliš investira 111.354.000 KM, investirao samo 4.067.911 KM čime je ovo privredno društvo, kako je navedeno, pokazalo krajnju neozbiljnost kada je riječ o zaštiti okoliša i nepoštivanje prava ljudi na zdrav okoliš, život i imovinu, kao osnovnih ustavom zagarantovanih ljudskih prava.
 
IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA
 
Federalna vlada je utvrdila izjašnjenje povodom inicijative Skupštine Unsko-sanskog kantona za donošenje Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, u kojem je navedeno da su u toku aktivnosti Federalnog ministarstva pravde na izradi Prednacrta ovog zakona, te da se uskoro očekuje njegovo upućivanje u zakonodavnu proceduru.
 
Danas nije podržan Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima, čiji predlagači su poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Salko Bukvarević i Salko Zildžić.
 
Kako je navedeno u mišljenju, naziv ovog zakonskog prijedloga bi trebao biti "Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o stvarnim pravima". Također, potrebno je izvršiti numeraciju stavova čija se izmjena vrši, odnosno uskladiti je u skladu sa aktuelnim Zakonom o stvarnim pravima, te izvršiti nomotehničku obradu. Vlada FBiH je mišljenja da pitanja koja reguliše ovaj zakonski prijedlog trebaju biti uređena na sveobuhvatan i potpun način i to donošenjem propisa kojim će biti uređeno pitanje reprivatizacije, denacionalizacije i restitucije.
 
PRIHVAĆEN IZVJEŠTAJ O ZDRAVSTVENOM STANJU STANOVNIŠTVA FBiH U 2018.
 
Federalna vlada prihvatila je izvještaj Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH pod nazivom "Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u Federaciji BiH - 2018. godina", koji će dostaviti Parlamentu Federacije BiH, radi razmatranja i davanja saglasnosti.
 
Izvještaj kroz sedam poglavlja sadrži analizu podataka i pokazatelja o stanju zdravlja i zdravstvene zaštite po kantonima, iz koje proističu određeni zaključci i preporuke. Ova procjena je neophodna za definiranje prioriteta, planiranje i donošenje posebnih programa za provođenje zdravstvene zaštite, kao i neophodnih mjera prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti.
 
U izvještaju je navedeno da su indikatori zdravstvenog stanja stanovništva Federacije BiH nepovoljni, što je povezano s lošom socio-ekonomskom situacijom u zemlji, životnim navikama, uslovima stanovanja, uslovima na radnom mjestu, faktorima okoliša i mnogim drugim.
 
Značajna je prisutnost faktora rizika po zdravlje stanovništva: konzumiranje duhana (44,1 posto odraslih) i alkohola (28,8 posto odraslih), nezdrava ishrana (21,2 posto odraslih gojazno), tjelesna neaktivnost (75,4 posto), stres itd.
 
Stanovništvo Federacije BiH najčešće obolijeva od nezaraznih bolesti, dok je učešće zaraznih i povreda značajno manje. S tim u vezi, vodeći uzroci smrti stanovništva Federacije BiH su iz grupe nezaraznih oboljenja i svaki drugi stanovnik umire od bolesti srca i krvnih sudova, a svaki peti od malignih neoplazmi.
 
Iako je reforma sistema zdravstva u Federaciji BiH bazirana na jačanju primarne zdravstvene zaštite, još su prisutne razlike u njenoj dostupnosti po kantonima. Uvođenje porodične medicine, kao osnova reforme organizacije zdravstva, još je na nezadovoljavajućem nivou. Razlozi za to su nedostatak doktora medicine, fluktuacija zaposlenih, spor proces reorganizacije službi unutar domova zdravlja, nestimulativni mehanizmi plaćanja, nedostatak menadžerskih vještina i drugo, a posljednjih godina i migracija zdravstvenih radnika u druge zemlje.
 
Federacija BiH ima manji broj bolničkih kreveta u odnosu na zemlje u okruženju i prosjek europskog regiona, ali je vidljiva nedovoljna iskorištenost bolničkih kapaciteta, što ukazuje na potrebu njihove racionalizacije.
 
U izvještaju je navedeno i da nepostojanje podataka iz privatnog sektora onemogućava potpuni uvid u zdravstveno stanje stanovništva i organizaciju zdravstvene zaštite u Federaciji BiH.
 
O SASTANKU PODODBORA ZA EKONOMSKA I FINANCIJSKA PITANJA I STATISTIKU
 
Vlada Federacije BiH upoznala se sa informacijom o 4. sastanku Pododbora za ekonomska i financijska pitanja i statistiku, održanom 19. i 20. novembra 2019. godine i prihvatila preporuke Evropske unije i plan narednih aktivnosti nakon ovog sastanka, te zadužila nadležne institucije na nivou FBiH da započnu aktivnosti na njihovom ispunjavanju.
 
Nadležna federalna ministarstva i federalni organi uprave su obavezani da postupe po narednim aktivnostima Evropske komisije, do 20. januara 2020. godine i da informacije dostave Uredu Vlade FBiH za europske integracije koji će zaključak, preporuke i naredne aktivnosti dostaviti Komisiji za evropske integracije Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamenta FBiH.
 
PRIHVAĆENA INFORMACIJA O REALIZACIJI
ZAKLJUČKA O VETERINARSKOJ KOMORI FBiH
 
Federalna vlada prihvatila je informaciju o realizaciji svog zaključka od 10.10.2019. godine kojim nije dala saglasnost na Statut Veterinarske komore Federacije BiH u dijelu koji se odnosi na javnu ovlast i zadužila Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da, u saradnji sa ovom komorom, otkloni uočene nedostatke. Informacija je sačinjena nakon inspekcijskog nadzora u ovoj instituciji.
 
Veterinarskoj komori Federacije BiH je naloženo da, bez odlaganja, u skladu sa Zakonom o veterinarstvu BiH, pokrene postupak pribavljanja saglasnosti resornog ministarstva za izmjene i dopune Statuta.
 
Poslovi javnih ovlaštenja propisani Zakonom o veterinarstvu u BiH koje treba obavljati Veterinarska komora FBiH ne mogu biti izvršavani sve dok Vlada ne donese odluku na osnovu koje daje saglasnost na Statut Komore u dijelu koji se odnosi na ove poslove.
 
Resorno federalno ministarstvo je zaduženo da obavlja poslove iz člana 58. stav (3) tačke a) do e) Zakona o veterinarstvu u BiH sve dok Veterinarska komora Federacije BiH ne ispuni propisane zakonske uslove.
 
Veterinarska komora je obavezana da, nakon izvršenja naloženih obaveza i ispunjenja propisanih uslova u skladu s važećim propisima, pokrene postupak izmjene i dopune registracije kod nadležnog suda, kao subjekta koji ima javna ovlaštenja.
 
SAGLASNOST NA NACRT STRATEGIJE ZA PRIHVAT READMISIRANIH OSOBA U BiH
 
Federalna vlada dala je saglasnost na Nacrt strategije za prihvat i integraciju državljana Bosne i Hercegovine koji se vraćaju u BiH po osnovu Sporazuma o readmisiji i Akcioni plan za period 2020. - 2023. godina. Strategija je rezultat rada Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Radne grupe koju je imenovala ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH.
 
Ova strategija predstavlja nastavak ispunjavanja obaveza BiH iz Mape puta za liberalizaciju viznog režima s ciljem očuvanja bezviznog režima koji joj je odobren odlukom Vijeća Evrope od 14. decembra 2010. godine, kao i obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. To podrazumijeva usvajanje djelotvornih politika kojima će biti uspostavljen funkcionalan sistem prihvata i integracije u društvo readmisiranih osoba na efikasan, održiv i dugoročan način, uz puno uvažavanje njihovih prava, što će doprinijeti smanjenju broja sekundarnih migracija državljana BiH.
 
Pored strateškog cilja i ciljeva koji proističu iz njega, ovom strategijom se kao vizija promovira institiucionalna organizacija koja će se u budućnosti baviti i drugim aspektima migracijske politike, koja se odnosi na državljane BiH, u skladu s nadležnostima.
 
Strateški ciljevi, odnosno vizija, podrazumijevaju da je u BiH uspostavljen funkcionalan, transparentan i održiv sistem prihvata i integracije državljana BiH koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji i da su sve uključene institucije i ustanove osposobljene da budu funkcionalan dio sistema. S ciljem realizacije ovih strateških ciljeva definisano je pet specifičnih ciljeva čija realizacija treba, kroz srednjoročne periode provođenja, definisane akcionim planovima, doprinijeti ostvarenju strateških ciljeva.
 
To su poboljšanje statusa državljana BiH koji se vraćaju u BiH po osnovu sporazuma o readmisiji kroz unapređenje zakonodavnog okvira i osiguranje adekvatne podrške i zaštite readmisiranim osobama, unapređenje sistema koordinacije i ojačavanje kapaciteta u oblasti prihvata i integracije državljana BiH, osiguranje njihove pune socio-ekonomske uključenosti, uspostavljanje sistema za upravljanje podacima o readmisiji i sistema promocije, te praćenja i izvještavanja o provedbi Strategije.
 
Akcionim planom, kao provedbenim dokumentom, su definisane 63 aktivnosti koje će biti realizovane u periodu 2020. - 2023. godina, uz navođenje odgovornih aktera kao i rokova za njihovu realizaciju.
 
ISPUNJAVANJE OBAVEZA IZ UGOVORA O USPOSTAVLJANJU ENERGETSKE ZAJEDNICE
 
Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o ispunjavanju obaveza Bosne i Hercegovine iz Ugovora o uspostavljanju Energetske zajednice i provedbi u Federaciji BiH, s prijedlogom prioritetnih ciljeva, koja će poslužit će kao radni materijal za održavanje tematske sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, zakazane za 14.1.2020. godine.
 
Ugovor o upostavi Energetske zajednice je potpisan 25. oktobra 2005., a na snagu stupio 1. jula 2006. godine. Na ovaj način su se ugovorne strane iz regije obavezale da između sebe uspostave zajedničko tržište električne energije i gasa koje će funkcionisati po standardima tržišta energije EU, s kojim će se integrisati.
 
Jednoglasnom odlukom Ministarskog vijeća Energetske zajednice od 24. oktobra 2013. godine, Ugovor, koji je prvobitno zaključen na period od deset godina, produžen je za dodatnih deset godina.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Federalna vlada rasporedila je Agenciji za privatizaciju u FBiH sredstva iz pasivnog podbilansa u iznosu od 313.910,72 KM (160.500 eura) ostvarena prodajom imovine iz pasivnog podbilansa privrednog društva Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo koja se nalazi u Novom Sadu u Srbiji. Ova sredstva bit će korištena za finansiranje ove agencije u skladu s njenim finansijskim planom za 2019. godinu, na koji je Vlada FBiH dala saglasnost, te za izmirenje troškova nastalih u postupku zaštite ove imovine.
 
Danas je usvojena informacija o stanju stvari, prava i obaveza iz pasivnog podbilansa i zadužena Agencija za privatizaciju u FBiH da nastavi aktivnosti na povratu imovine iskazane u pasivnom podbilansu koja se nalazi na području bivše SFRJ.
 
Usvojena je i informacija o provedbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Strategiji gospodarenja poljoprivrednim zemljištem za 2018. godinu i pozvani su svi nivoi vlasti da, u skladu s donesenim zakonskim propisima, izvršavaju propisane obaveze s ciljem zaštite, racionalnog korištenja i raspolaganja poljoprivrednim zemljištem.
 
Vlada FBiH je upoznata s informacijom o realizaciji svojih zaključaka koje je donijela u 2019. godini.
 
Prihvaćeni su i Plan rada i razvoja Javne ustanove Federalna novinska agencija za 2020. godinu, te Godišnji plan rada Agencije za državnu službu FBiH za 2020. godinu.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
               
Vlada Federacije BiH je dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru JP Filmski centar d.o.o. Sarajevo da s pozicije vršioca dužnosti generalnog direktora razriješi Jasmina Durakovića, zbog isteka mandata. Istovremeno je data prethodna saglasnost da za novog v.d. direktora na period od 12 mjeseci bude imenovana Ines Tanović.
 
Za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Federalna vlada je opunomoćila Gorana Buhaća.
 
Na period od četiri godine imenovano je Savjetodavno vijeće za okoliš kojim predsjedava predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma Stjepan Matić, dok su članovi Rijad Tikveša (predstavnik nevladinih organizacija u FBiH), Goran Mišić (TK), Zdenko Mandić (ZHK), Mersija Talić (USK), Samir Čengić (PK), Srećko Galić (HNK), Zijada Krvavac (KS), Dragan Šafradin (SBK), Ana Vrdoljak (Kanton 10 Livno) i Amra Pojskić (ZDK).
 
Danas je na dužnost direktora Kazneno-­popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću, na period od četiri godine, počevši od 7.1.2020. godine, imenovan Edham Veladžić.
 
Vlada FBiH je dala saglasnost na Rješenje federalnog ministra rada i socijalne politike od 6.1.2020. godine o imenovanju Muamera Kulelije za privremenog člana Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić. Kuleliju  je predložio Upravni odbor Udruženja porodica djece i osoba s poteškoćama u razvoju "Dajte nam šansu", a dobio je i podršku i drugih udruženja i ustanova za brigu o ovoj populaciji.
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 12.20 sati.
Srijeda,
27. januar 2021.
VIŠE