151. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 27.12.2019.
Saopćenje o radu

151. Hitna sjednica Vlade FBiH
UVEZIVANJE STAŽA ZA 371 RADNIKA
 
Vlada Federacije BiH je na današnjoj, 151. hitnoj telefonskoj sjednici, donijela izmjene dvije odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava za uvezivanja radnog staža za ukupno 371 zaposlenika.

Prva odluka se odnosi na odobravanje 2.171.661,04 KM ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH za uplatu doprinosa za PIO/MIO s ciljem uvezivanja staža zaposlenicima privrednih društava iz oblasti namjenske industrije, za 270 zaposlenika PS Vitezit d.o.o. Vitez.

Istovremeno je izmijenjena i odluka o izboru korisnika preostalog dijela sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za uvezivanje radnog staža za uplatu doprinosa za PIO/MIO s ciljem penzionisanja 101 zaposlenika četiri privredna društva u iznosu od 918.725,29 KM.

Privrednom društvu MI „Fering" d.d. Gračanica u stečaju odobrena je dodjela 172.808,55 KM za uplatu doprinosa za PIO/MIO za devet radnika, Krivaji Mobel d.o.o. u stečaju 130.225,62 KM za 47 radnika, PD Rudstroju d.d. Kakanj 193.905,91 KM za 13 radnika i Aluminiju d.d. Mostar 421.785,21 KM za 32 radnika.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će s korisnicima grant sredstava sklopiti ugovore o dodjeli preostalog dijela grant sredstava, s definisanim pravima i obavezama ugovornih strana. Privrednim društvima će, nakon zaključenja ugovora s Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije, a u skladu s dostavljenim spiskovima zaposlenika koji su stekli uslove i ostvarili pravo za odlazak u penziju, sredstva biti uplaćena na račun Federalnog zavoda PIO/MIO.

ZAJEDNIČKE SOCIO-EKONOMSKE REFORME 2019-2022
UPUTITI VIJEĆU MINISTARA BiH NA USVAJANJE
 
Na prijedlog premijera Federacije BiH Fadila Novalića Federalna vlada danas je utvrdila prijedlog akta koji će biti upućen Vijeću ministara BiH za usvajanje dokumenta „Zajedničke socio-ekonomske reforme za period 2019-2022“.   

Na sastanku predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH s entitetskim premijerima, održanom 26. 12. 2019. godine, dogovoreno je da bi bilo veoma značajno da i Vijeće ministara BiH usvoji dokument pod istim nazivom i u istom tekstu u kome su ga 10.10.2019. usvojile vlade entiteta.

Ovaj dokument pripremljen je u saradnji s Delegacijom Evropske unije u Sarajevu, te uz podršku Ambasade Velike Britanije.

On predstavlja nastavak reformskih procesa koji su definisani još kroz zajedničku Reformsku agendu za period 2015-2018. godina. Politike definisane u dokumentu „Zajedničke socio-ekonomske reforme za period 2019-2022. godina“, u potpunosti su usaglašene s Programom ekonomskih reformi za period 2019-2021. godina i bile su osnova i za izradu Programa ekonomskih reformi za period 2020-2022. godina.

Ključne reformske politike definisane u dokumentu „Zajedničke socio-ekonomske reforme za period 2019-2022. godina“ su podijeljene u četiri oblasti i to Održiv i ubrzan ekonomski rast, Reforma javnih preduzeća, Reforma zdravstvenog sektora i Politike koje pružaju prilike mladima i drugima kategorijama.
 
USVOJEN IZVJEŠTAJ TIMA ZA PREGOVORE U POSTUPKU
MEDIJACIJE SA SEKRETARIJATOM ENERGETSKE ZAJEDNICE

Vlada Federacije BiH je usvojila Izvještaj Tima za pregovore BiH/Federacije BiH u postupku medijacije u predmetu ECS-10/18 sa Sekretarijatom Energetske zajednice od 19.12.2019. godine. Pokrenuta je inicijativa prema Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da, u skladu s Proceduralnim aktom Sekretarijata Energetske zajednice 2018/05/ECS od 25.10.2016. godine o uspostavi Centra za rješavanje sporova i pregovaranje, od ovog sekretarijata u predmetu ECS-10/18 zatraži novi rok za dostavljanje odgovora na Otvoreno pismo ove zajednice upućeno Bosni i Hercegovini 26.3.2019. godine.

Federalni premijer je zadužen da ovu inicijativu uputi Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Istovremeno federalna vlada je obavezala JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo da odmah pokrene nabavku usluge nezavisnog konsultanta za izradu ekonomsko-pravne studije o karakteru Garancije Federacije BiH, izdate u korist Cexim banke, u sklopu Projekta izgradnje Bloka 7 - 450 MW u TE Tuzla na osnovu važećih bh. i federalnih propisa kao i relevantne regulative EU o sistemu državne pomoći koja će služiti u daljem postupku pred Energetskom zajednicom.

OSTALE ODLUKE
 
Federalna vlada je danas produžila do 30.6.2020. godine  važenje Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti.

Odobreno je izdvajanje 300.000 KM Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije iz ovogodišnje Tekuće rezerve Vlade FBiH Općini Vitez za ponovno pokretanje proizvodnje u PS Vitezit d.o.o. Vitez.

Izmijenjena je i dopunjena odluka programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele Tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima - za sanaciju šteta nastalih od poplava i klizišta, utvrđenog Budžetom FBiH za ovu godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja. Tako je općinama Konjic, Žepće i Zavidovići odobreno po 100.000 KM za sanaciju šteta i obnavljanje oštećene infrastrukture na njihovom području.

Donesene su dvije odluke o izdvajanju sredstava s pozicije Tekuća rezerva Vlade Federacije BiH za Općinu Olovo u visini od 200.000 KM i Općinu Žepče 130.000 KM kao finansijska pomoć.

Iz Tekuće rezerve je odobreno 150.000 KM Federalnom ministarstvu kulture i sporta  za nabavku koncertnog klavira Javnoj ustanovi Sarajevska filharmonija. Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike odobreno je 100.000 KM od čega za pomoć Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić 60.000 KM, a Pučkoj kuhinji u Mostaru 40.000 KM.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Nakon što je dala prethodnu saglasnost za razrješenje dosadašnjih vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, uime državnog kapitala, a zbog isteka mandata, Vlada FBiH je danas dala prethodne saglasnosti za imenovanje Izeta Žigića, Milenka Obada, Jakuba Dinarevića, Seada Rešidbegovića, Izudina Džapića i Vanje Bajrami, za vršioce dužnosti članova NO ovog javnog preduzeća do okončanja konkursne procedure, a najduže za period do tri mjeseca.

Ove odluke stupaju na snagu danom donošenje i bit će objavljene u "Službenim novinama FBiH".
Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE