204. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 23.12.2019.
Dnevni red
Dnevni red 204. redovne sjednice Vlade FBiH koja se održava danas u Sarajevu
 
1. Usvajanje Zapisnika 203. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 12.12.2019. godine, Zapisnika 148. hitne sjednice Vlade, održane 13.12.2019. godine, telefonskim putem, Zapisnika 149. hitne sjednice Vlade, održane 18.12.2019. godine, telefonskim putem i Zapisnika 150. hitne sjednice Vlade, održane 19.12.2019. godine, telefonskim putem 
2. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za uvrštavanje kontinuiranih mjerača glukoze u krvi na pozitivnu A listu, ili u pozitivna ortopedska pomagala sa indikacijom dijabetes mellitus TIP1 na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja Federacije BiH, koju je podnijela Faika Mujanović-Glamočanin, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
3. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za obezbjeđenje sredstava za finansiranje ili sufinansiranje posebne vrste zavojnog materijala za oboljele od Bulozne epidermolize, koju je podnijela Samira Begić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH  
4. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu sa razdjela 1403- Federalna uprava policije na razdjele 1002 - Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH, 1101 - Ured Predsjednika Federacije BiH, 1102 - Ured Potpredsjednika Federacije BiH, 1103 - Ured Potpredsjednika Federacije BiH, 1204 - Ured Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću, 1205 - Ured za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom BiH, 1401 - Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, 1502 - Kazneno popravni zavodi, 1604 - Finansijska policija, 2001 - Federalno ministarstvo zdravstva, 2301 - Federalno ministarstvo prostornog uređenja, 2401 - Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, 2501 - Ustavni sud, 2601 - Vrhovni sud FBiH, 2602 - Sudska policija, 2901 - Federalno pravobranilaštvo, 3301 - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, 3401 - Federalni zavod za statistiku, 3501 - Federalni hidrometeorološki zavod, 3601 - Arhiv FBiH, 3701 -Federalni zavod za programiranje razvoja, 4601 - Federalna uprava za civilnu zaštitu, 5201 - Federalno ministarstvo kulture i sporta, 5601 - Agencija za državnu službu, 6101 - Federalno ministarstvo okoliša i turizma, 6201 - Federalna uprava za inspekcijske poslove  
5. Prijedlozi odluka:  
a) Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu financija-Federalnom ministarstvu financija sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - KANTONI I OPĆINE“ kantoni  
b) Prijedlog odluke o raspodjeli preostalog dijela sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu financija-Federalnom ministarstvu financija sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - KANTONI I OPĆINE“ gradovima i općinama  
c) Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu financija-Federalnom ministarstvu financija sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - KANTONI I OPĆINE“ kantonima, gradovima i općinama  
 
6. Prijedlozi odluka:  
a) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu za sufinansiranje Projekta Razvoj ruralne konkurentnosti za III. i IV. kvartal 2019. godinu  
b) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu za sufinansiranje Projekta Razvoj ruralnog poslovanja za III. i IV. kvartal 2019. godine 
7. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu sa razdjela 1403- Federalna uprava policije na razdjele 1202 - Služba za zajedničke poslove organa i tijela u FBiH, 1203 - Ured Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU, 1204 - Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću, 1205 - Ured za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom BiH, 1403 - Federalna uprava policije, 1603 - Porezna uprava FBiH, 3401 Federalni zavod za statistiku, 3501 - Federalni hidrometerološki zavod, 3701- Federalni zavod za programiranje razvoja, 5601 - Agencija za državnu službu, 6201 - Federalna uprava za inspekcijske poslove 
8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (za vrhunske sportske rezultate) 
9. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2019. godinu Privrednom društvu FORTITUDO d.o.o. Travnik u iznosu od 500.000 KM  
10. Prijedlog odluke o podnošenju prijave potraživanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine od stečajnog dužnika PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez 
11. Prijedlog odluke o izboru korisnika preostalog dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima - za uvezivanje radnog staža“ 
12. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dionice autoceste Putnikovo brdo - Medakovo na Koridoru Vc 
13. Prijedlog odluke o kategorizaciji lokalne ceste Osanica - Prača u regionalnu cestu sa oznakom R-448a 
14. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva  
15. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva  
16. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine 
17. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva  
18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Prijedlog kolektivnog ugovora za službenike organa i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine utvrđenog između pregovaračkih timova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine 
19. Prijedlog odluke o usvajanju Strategije saradnje sa iseljeništvom Federacije Bosne i Hercegovine za period 2020.-2024. godine 
20. Prijedlozi odluka:  
a) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima za pomoć u liječenju boraca - branitelja“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercgeovine za 2019. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata 
b) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama-transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija“, uvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata 
21. Prijedlozi odluka: 
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu 
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu 
22. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Ismeta Mujezinovića broj 26, Humanitarnoj organizaciji „Merhamet“ MDD Regionalni odbor Sarajevo 
23. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Dženetića čikma broj 8 Finansijsko-informatičkoj agenciji 
24. Prijedlog odluke o davanju na korištenje poslovnog prostora u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru, ulica Ante Starčevića bb, Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova - Federalnoj upravi policije 
25. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Avde Smajlovića broj 5/pr., Savezu osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine 
26. Prijedlog odluke o prenosu nabavljenog informacionog sistema za interoperabilnost (IIS) u okviru Projekta „Tehnička podrška za unapređenje poslovnog okruženja i institucionalno jačanje“ (ICIS), krajnjim korisnicima   
27. Prijedlog rješenja o imenovanju Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda  
28. Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane Rješenjem Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar Općine Ilidža, broj: 05-31-5687/17-2 od 7.5.2019. godine 
29. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije obveznica na dan 3.12.2019. godine, s Prijedlogom zaključka 
30. Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo za period 1.7.2019-30.9.2019. godine, s Prijedlogom zaključka 
31. Izvještaj Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać, s Prijedlogom rješenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać  
32. Izvještaj o radu Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije BiH-IPP FBiH za 2019. godine, s Prijedlogom zaključka  
33. Informacija o zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekat „Javni prijevoz Sarajevo - dio 2“, s Nacrtom odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta „Javni prijevoz Sarajevo - dio 2“ 
34. Informacija o rezultatima realizacije Programa dugoročnih plasmana za podsticaj zapošljavanja iz sredstava revolvinga (stanje na dan 30.9.2019. godine), s Prijedlogom zaključka 
35. Informacija o potrebi izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve, s Prijedlogom zaključka (za nabavku peleta za sezonu grijanja 2019.-2020. godinu za Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić i za podršku u radu Pučke kuhinje Mostar), s Prijedlogom zaključka  
36. Informacija o stanju obaveza po kreditnim sredstvima Privrednog društva Zrak d.d. Sarajevo po Programu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije „Pozajmljivanje i učešće u dionicama - ostala domaća pozajmljivanja“ za 2012. godinu realizovanih putem Razvoje banke Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka 
37. Informacija o stanju u Općini Vitez i PS Vitezit d.o.o. Vitez - u stečaju, s Prijedlogom zaključka  
38. Informacija u vezi s dodjelom sredstava Javnoj ustanovi Sarajevska filharmonija, s Prijedlogom zaključka  
39. Informacija o potrebi izdvajanja sredstava s pozicije „Tekuća rezerva Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, sa Prijedlogom zaključka (za finansijsku pomoć Općini Žepče u otplati namjenskog kredita)  
40. Informacija o potrebi izdvajanja sredstava s pozicije „Tekuća rezerva Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka (za finansijsku pomoć Budžetu Općine Olovo)  
41. Plan rada Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka 
42. Plan provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka 
43. Godišnji plan rada Federalne uprave za inspekcijske poslove za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka 
44. Nacrt zakona o porezu na ugljovodonike u Federaciji Bosne i Hercegovine 
 
45. Prijedlog odluke o utvrđivanju jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za prvi kvartal 2020. godine 
46. Prijedlozi odluka:  
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje člana Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar 
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar 
47. Informacija (usmena) o presudiu vezi Odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Lutrija Bosne i Hercegovine“ d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti direktora društva 
48. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Akcioni plan Strategije okoliša“, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma 
49. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanju sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine 
 
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE