203. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 12.12.2019.
Saopćenje o radu


 
203. sjednica Vlade Federacije BiH:
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje po žurnom postupku uputila Prijedlog zakona o visini stope zatezne kamate. Ovaj zakon propisuje i način obračuna zatezne kamate za dužničko-povjerilačke odnose, u slučaju kada dužnik kasni sa ispunjenjem novčane obveze, a njegove odredbe primjenjuju se na sve slučajeve u kojima zatezna kamata nije propisana posebnim zakonom.
 
Uvažavajući trend smanjenja kamatnih stopa na kredite stanovništvu i gospodarstvu, novo zakonsko rješenje predlaže smanjenje zatezne kamate sa 12 na deset posto godišnje, te propisuje da iznos obračunate zatezne kamate ne može biti veći od glavnog duga. Ove odredbe imaju za cilj brže i lakše izmirenje glavnog duga, prije svega za one gospodarske subjekte koji imaju problem s likvidnošću, a kojima je na ovaj način olakšana plaćanje dospjelih obveza.
 
Kako je predloženo, dužnik koji zakasni sa ispunjenjem novčane obveze duguje, osim glavnice, zateznu kamatu na iznos duga do trenutka isplate, po stopi od deset posto godišnje. Za razdoblje kraće od godine bio bi primjenjivan konformni način obračuna zatezne kamate.
 
Zateznu kamatu po pravosnažnim rješenjima sudova obračunavaju komercijalne banke kod kojih dužnik ima otvorene transakcijske račune, uz naplatu provizije.
 
Kako je precizirano, iznos obračunate zatezne kamate ne može biti veći od glavnog duga.
 
Na zakašnjenje nastalo do dana stupanja na snagu ovog zakona, zatezna kamata će biti obračunavana na način propisan na temelju dosadašnjeg Zakona o visini stope zatezne kamate. Na zakašnjenje koje nastane poslije stupanja na snagu ovog zakona, zatezna kamata se obračunava u skladu sa ovim zakonom.
 
Novi zakon je predložen nakon što je presudom Ustavnog suda FBiH utvrđeno da Zakon o dopuni Zakona o visini stope zatezne kamate nije sukladan Ustavu FBiH.
 
Usvajanje ovog zakona utjecalo bi na povećanje brzine protoka novca, što je nužno u situaciji izražene nelikvidnosti, uzimajući u obzir zakonitost koja važi u monetarnoj ekonomiji, a koja se odnosi na činjenicu da povećana brzina protoka novca smanjuje njegovu potrebnu količinu.
 
OD 1. JANUARA CIJENA PRIRODNOG GASA NIŽA ZA 8,59 POSTO
 
Vlada Federacije BiH dala je saglasnost da veleprodajna cijenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području Federacije BiH, počevši od 1.1.2020. godine, iznosi 585 KM/1000 Sm3, odnosno 0,585 KM/Sm3, bez PDVa. Nova cijena je niža za 8,59 posto od prethodne cijene.
 
Odluka je donesena na osnovu zahtjeva privrednog društva za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo Federalnom ministarstvu trgovine za promjenu veleprodajne cijene prema distributivnim kompanijama u Federaciji BiH. Razlog za sniženje je kretanje cijena nafte i naftnih derivata u proteklih devet mjeseci. Za razliku od prvog kvartala 2019. godine, u kojem je povećana nabavna cijena prirodnog gasa od Gazprom Exporta, u nastavku 2019. godine registrovan je pad nabavne cijene. BH-Gas je u projekciji za 2020. godinu ukalkulisao daljnji pad nabavne cijene.
 
Sniženje prodajne cijena u toku zimske sezone će se, po navodima BH Gasa, odraziti na povećanje potrošnje prirodnog gasa i rezultirati većom cjenovnom konkurentnošću prirodnog gasa u odnosu na druge energente.
 
ZA IZGRADNJU ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE 5.327.000 KM
 
Vlada Federacije BiH je danas usvojila Program utroška preostalog dijela sredstava kapitalnog transfera javnim poduzećima Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, namijenjenog za sufinanciranje izgradnje željezničke infrastrukture u iznosu od 5.327.000 KM.
 
Za ugradnju optičkog kabla sa aktivnom opremom na dionici elektrovučne podstanice (EVP) Banlozi - Maglaj bit će utrošeno 2.486.000 KM, a za investiciona ulaganja u gornji sloj pruge na dionici stanica Sarajevo Putna - Podlugovi 2.841.000 KM.
 
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo zaduženi su da, pojedinačno za svaki program, zaključe ugovor kojim će biti uređeni način prijenosa sredstava, provedba postupka javne nabave u slučaju da radove ne izvodi JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo i izvještavanje o utrošenim sredstvima.
 
Željeznice FBiH će za odobreni sredstava povećati udio državnog u temeljnom kapitalu ovog društva i o tome informirati nadležno ministarstvo.
 
IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA
 
Vlada Federacije BiH nije prihvatila inicijativu za izmjene zakonskih propisa kojima se reguliraju porezne olakšice sportskim kolektivima koju su pokrenuli fudbalski klubovi Željezničar, Sarajevo, Zrinjski, Široki Brijeg, Velež i Sloboda, s ciljem sistemske podrške održivom sportu u Federaciji BiH i zaključak koji je, vezano za ovu inicijativu, podnio zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Nihad Čolpa. Ovom inicijativom predloženi su status dugovanja sportskih kolektiva, visina poreznih opterećenja, te otpisi dugovanja prema Zakonu o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima i izmjene Prijedloga zakona o porezu na dohodak, Prijedloga zakona o doprinosima koji su u parlamentarnoj proceduri, te izmjene važećeg Zakona o radu i Zakona o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima.
 
Federalna vlada je danas ocijenila da nije potrebno davanje autentičnog tumačenja odredbe člana 27. Zakona o radu, kako je to traženo inicijativom koju je u parlamentarnu proceduru uputila predsjednica privremenog Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.
 
Vlada FBiH je razmatrala inicijativu za izmjene Zakona o radu, koju su podnijeli Sindikat metalaca FBiH, Samostalni sindikat radnika rudnika FBiH, Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira BiH, Samostalni sindikat radnika hemije i nemetala u FBiH, Sindikat građevinarstva i industrije građevinskog materijala BiH, Sindikat tekstila, kože, obuće i gume Federacije BiH i Sindikat elektroenergetskih radnika FBiH. Oni traže da ugovori o radu budu zaključivani na neodređeno vrijeme, a tek izuzetno na određeno (na period ne duži od dvije godine), i to samo u slučaju zamjene privremeno odsutnog radnika, rada na određenom projektu ili izvršenja posla čije je trajanje ograničeno. Ovu inicijativu Vlada nije prihvatila jer, kaže se u njenom izjašnjenju, postojeće zakonsko rješenje ugovornim stranama, poslodavcu i radniku, omogućava veću slobodu ugovaranja. Vođeno je računa i o opravdanim potrebama poslodavaca, kojima je, s ciljem nesmetanog odvijanja procesa rada, omogućeno da, u skladu s privremenim ili trajnim potrebama, slobodno odlučuju o vrsti radnog odnosa. Zakon o radu predviđa nekoliko zaštitnih mehanizama kada je u pitanju zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme. Naime, kada ugovor o radu ne sadrži podatak u njegovom trajanju, smatra da je zaključen na neodređeno vrijeme. Također, predviđena je zakonska presumpcija u vezi sa zaključivanjem uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme sa istim poslodavcem kada se, u slučaju ispunjenja zakonom propisanih uslova, smatra da je takav radni odnos prerastao u radni odnos na neodređeno vrijeme. Također, kada je u pitanju pravo na godišnji odmor radnika koji rade kraće od šest mjeseci, na šta je ukazano u inicijativi, Zakon predviđa da radnik prije navršenih šest mjeseci neprekidnog rada ima pravo na najmanje jedan dan godišnjeg odmora za svaki navršeni mjesec dana rada.
 
Vlada se izjasnila o apelaciji koju je Ustavnom sudu BiH podnio sudija Općinskog suda u Cazinu Erol Husić, a odnosi se na ocjenu ustavnosti odredbi člana 69. st. 2., 3., 4., 5. 6., 7., 8. 9. i  10. Zakona o izvršnom postupku FBiH. S tim u vezi, Vlada napominje da je Federalno ministarstvo pravde već pripremilo Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku FBiH u kojem je sadržana i izmjena člana 69.
 
SREDSTVA ZA UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM
 
Vlada FBiH je danas izmijenila i dopunila Odluku o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima, namijenjenih za podršku regionalnim centrima za upravljanje komunalnim otpadom u Federaciji BiH.
 
Ovim izmjenama i dopunama je za nabavku komunalnog vozila JP Parkovi Mostar planirano 200.000 KM, a za sufinansiranje projekata za unaprjeđenje upravljanja komunalnim otpadom na području FBiH za izgradnju transfer stanica, zatvaranje nesanitarnih deponija, izgradnju reciklažnih dvorišta, sortirnica komunalnog otpada i postrojenja za pročišćavanje procjednih voda 241.069,70 KM.
 
Za podršku izradi glavnog projekta za uređenje deponija, izgradnju transfer stanica, zatvaranja nesanitarnih deponija, te postrojenja za tretman otpada, procjednih voda i zaštitne ograde planirano je 100.000 KM Zavidovićima, 50.000 KM Žepču za nabavku komunalnog vozila, koliko i Mostaru za izgradnju lagune za prihvat procjedne vode na staroj deponiji Uborak. Općini Ključ je dodijeljeno 100.000 KM za izgradnju ograde oko deponije Peći, Olovu 50.000 KM za nabavku buldožera za rad na sanaciji deponije Gradina, sarajevskoj općini Novi Grad 85.000 KM za izgradnju gasovoda u naselju Dobroševići, te 65.000 KM JP Park prirode Blidinje za opremanje i uređenje okolišnog edukacijskog i zdravstveno istraživačkog centra na Blidinju.
 
Izmjenama i dopunama je za podršku boljem funkcioniranju upravljanja uspostavljenim zaštićenim područjima u Federaciji BiH, iz nadležnosti nižih nivoa vlasti, planirano 235.156,49 KM, a za interventna sredstva koja će biti korištena za projekte i programe zaštite okoliša 23.773,19 KM.
 
GRANT OD 9,5 MILIONA EURA ZA PROJEKAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI
 
Federalna vlada FBiH donijela je Odluku po kojoj Federacija BiH prihvata grant po Sporazumu o finansiranju i projektu zaključenom između Njemačke razvoje banke (KfW) i BiH i FBiH, u iznosu do 9.500.000 eura.
 
Sredstva granta bit će korištena za realizaciju projekta energetske efikasnosti u javnim zgradama.
 
Za potpisivanje Sporazuma o finansiranju i projektu ovlašteni su federalna ministrica finansija i federalni ministar prostornog uređenja, a za potpisivanje Zasebnog sporazuma na Sporazum o finansiranju i projektu federalni ministar prostornog uređenja.
 
Cilj projekta je da doprinese globalnoj klimatskoj i zaštiti lokalnog okoliša, kao i održivom ekonomskom razvoju u BiH. Održivost i stabilnost projekta planirana je kroz uspostavu revolving fonda koji će dio ostvarenih ušteda reinvestirati u nove mjere energetske efikasnosti. Njemačka vlada je za ovaj projekt, predviđen da traje četiri godine, izdvojila 9.500.000 eura granta sredstava, koja će biti plasirana putem KfW-a.
 
ZA REHABILITACIJU I MODERNIZACIJU
HIDROELEKTRANE ČAPLJINA ZAJAM 15.000.000 EURA
 
Vlada FBiH je prihvatila zaduženje Federacije BiH na osnovu Sporazumu o zajmu i projektu između Njemačke razvojne banke (Kreditanstalt fur Wiederaufbau - KfW) i Bosne i Hercegovine, Federacije BiH i JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, u iznosu od 15.000.000 eura za realizaciju projekta rehabilitacije i modernizacija crpno-akumulacijske hidroelektrane Čapljina.
 
Projekat se odnosi na zamjenu dotrajale opreme i modernizaciju postrojenja starog 40 godina, s ciljem podizanja stepena pouzdanosti i raspoloživosti postrojenja ove hidroelektrane.
 
Zajam je dat s rokom otplate od 15 godina, s uključenim grace periodom od 4,5 godine.
 
Danas je potvrđeno da je dokumentacija u vezi s ovim zaduženjem prihvatljiva za FBiH, a posebno Nacrt sporazuma o zajmu i projektu između KfW, BiH, FBiH i JP EP HZHB.
 
Sredstva zajma će na, kreditnom osnovu, biti prenesena na JP EP HZHB, kao krajnjeg korisnika i dužnika.
 
U periodu provedbe ovog projekta, u budžetu BiH nije potrebno osiguravati finansijska za dodatno sufinansiranje.
 
Za potpisivanje Sporazuma o zajmu i projektu, Supsidijarnog sporazuma i Podugovora o zajmu i projektu, ovlašćena je federalna ministrica finansija.
 
INICIJATIVA ZA USPOSTAVLJANJE E-INFRASTRUKTURE UNIVERZITETA U FBiH
 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila je inicijativu javnih univerziteta/Sveučilišta u Federaciji BiH za uspostavljanje e-infrastrukture javnih visokoškolskih ustanova u Federaciji BiH, koja treba omogućiti stvaranje akademske i istraživačke mreže BiH i njeno povezivanje u evropsku mrežu GEANT.
 
Federalna ministarstva obrazovanja i nauke i prometa i komunikacija su zadužena da u roku od 30 dana od dana donošenja ovog zaključka formiraju koordinaciono tijelo sačinjeno od predstavnika ovih ministarstava, javnih univerziteta i javnih telekom operatera sa područja Federacije BiH.
 
Zadatak ovog koordinacionog tijela je da u roku od 90 dana od dana donošenjaovog zaključka sagleda stanje i sačini operativni plan sa potrebnim mjerama, nosiocima, rokovima i sredstvima za uspostavljanje funkcionalne akademske i istraživačke mreže Federacije BiH (FARNET), te o tome izvijesti Vladu Federacije BiH. U ovoj inicijativi je navedeno da je za stvaranje uslova za uspostavljanje akademske mreže BiH i njeno povezivanje u evropsku mrežu GEANT, potrebno, kao prvi korak, aktivirati, proširiti i prilagoditi postojeću infrastrukturu između javnih visokoškolskih ustanova u Federaciji BiH. Krajnji cilj je uspostavljanje e-infrastrukture javnih visokoškolskin ustanova, koja će omogućiti pristup nučnim sadržajima i drugim uslugama u okviru GEANT asocijacije.
 
Univerzitetski tele-informatički centar (UTIC) Univerziteta u Sarajevu, posjeduje potrebne internet resurse (javne IPv4 i IPv6 adrese), kao i ljudske i tehničke resurse koji bi mogli biti korišteni za povezivanje javnih univerziteta u FBiH. Ovo omogućava da u kratkom roku bude uspostavljena potpuno funkcionalna e-infrastruktura na području Federacije BiH koja bi u narednim fazama postala okosnica za povezivanje ostalih obrazovnih institucija u Federaciji BiH.
 
PET ODLUKA O IZDVAJANJU IZ TEKUĆE REZERVE
 
Realizirajući svoje ranije zaključke, Federalna vlada je danas donijela pet odluka o odobravanju izdvajanja iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.
 
Za sufinansiranje projektnih aktivnosti Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine odobreno je 100.000 KM, za pružanje finansijske podrške Udruženju poslodavaca u organizovanju svečanosti dodjele nagrade „Emerik Blum“ najboljem menadžeru u Federaciji Bosne i Hercegovine/Bosni i Hercegovini 50.000 KM, za finansiranje nabavke repromaterijala privrednom društvu BNT - Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik  600.000 KM, za finansiranje troškova nabavke električne energije za tri mjeseca za privredno društvo Aluminij d.d. Mostar 400.000 KM i  za sufinansiranje projektnih aktivnosti Sveučilišta u Mostaru u iznosu od 10.000 KM.
 
PROGRAM PRESTRUKTURIRANJA ELEKTROENERGETSKOG SEKTORA U FBiH
 
Federalna vlada donijela je Odluku o donošenju Programa prestrukturiranju elektroenergetskog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine koji će biti upućen Parlamentu Federacije BiH radi davanja saglasnosti.
 
Podsjetimo, Vlada FBiH je na sjednici održanoj 6.3.2014. godine donijela Odluku o donošenju Programa prestrukturiranja elektroenergetskog sektora Federacije BiH, s početkom njegove primjene od dobijanja saglasnosti Parlamenta FBiH.
 
Dom naroda Parlamenta FBiH je na 18. vanrednoj sjednici, održanoj 19.4.2018. godine, razmatrao Program i nakon toga ga vratio predlagatelju na doradu.
 
Kako su rokovi iz Programa prestrukturiranja istekli, resorno ministarstvo je doradilo Program koji je razmatran i usvojen na 188. sjednici Vlade Federacije BiH, održanoj dana 22.8.2019. godine i upućen u parlamentarnu proceduru. U nastavku 5. redovne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, održane 9.10.2019. godine, predstavnik Vlade Federacije BiH je povukao ovaj program iz procedure radi daljnje dorade.
 
Ovaj program povezan je s drugim aktivnostima koje se dešavaju u elektroenergetskom sektoru,  što  uključuje i modernizaciju i prestrukturiranje rudnika uglja.
 
Ključne promjene i obaveze koje će biti obuhvaćene ovim programom su funkcionalno i pravno razdvajanje i neovisnost za djelatnost distribucije, računovodstveno razdvajanje, djelatnosti snabdijevanja na regulisano i tržišno.
 
Najznačajnije promjene su u djelatnosti distribucije gdje je predviđena nezavisnost od ostalih djelatnosti, koja uključuje i pravni oblik. To znači da će postojeća elektroprivredna preduzeća formirati zavisna društva koja će obavljati djelatnost distribucije i imati status operatora distributivnog sistema.
 
Prestrukturiranje rudnika će uvažavati potrebe za ugljem koje će proisteći iz dugoročnih planova koje BiH/FBiH treba donijeti na osnovu Pariškog sporazuma i Ugovora o energetskoj zajednici i aktuelno tehnološko i finansijsko stanje svakog pojedinačnog rudnika. Također će biti pripremljeni pojedinačni planovi svakog rudnika za dostizanje produktivnosti potrebne za održivo poslovanje, koji će podrazumijevati i odluke o dinamici prestanka rada neperspektivnih pogona.
 
Stupanjem na snagu ove, prestaje da važi Odluka o donošenju Programa prestrukturiranja elektroenergetskog sektora u Federaciji BiH, donesena ranije ove godine.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva kulture i sporta o potrebi izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2019. godinu u skladu sa Uredbom o određivanju kriterija za dodjeljivanje nagrada sportistima, sportskim radnicima i sportskim udruženjima iz FBiH za ostvarene vrhunske sportske rezultate na međunarodnim takmičenjima, o čemu će konačne odluke biti donesene na jednoj od narednih sjednica.
 
Federalna vlada je na današnjoj sjednici odobrila Rebalans plana poslovanja JP Željeznice Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu.
 
Vlada je dala saglasnost na Trogodišnji plan poslovanja za period 2019. - 2021. godina, kao i na Rebalans plana poslovanja Cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu.
 
Imajući u vidu da se približava kraj budžetske godine i da postupak javne nabavke neće biti moguće završiti u kratkom roku, Federalna vlada donijela je Odluku o prestanku važenja Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava za finansiranje aktivnosti na razvoju Informacionog sistema šumarstva u Federaciji BiH (ISŠ) u 2019. godini.
 
Izmijenjena je Odluka o finansijskoj konsolidaciji Agrokomerca d.d. Velika Kladuša, te je postupak konsolidacije ovog privrednog društva s 10.12.2019. produžen do 31.12.2021. godine.
 
Vlada je donijela i Odluku o prenosu izvršenih građevinskih radova u okviru projekta energetske efikasnost u Bosni i Hercegovini, kojom je krajnim korisnicima odobren prenos izvršenih građevinskih radova na javnim objekima u ukupnom iznosu od 4.057.980,48 KM. Ujedno, Federalnom ministarstvu prostornog uređenja je, putem Implementacione jedinice ovog projekta, odobreno korištenje 339.098,46 KM od povrata PDV-a, s ciljem provođenja daljih aktivnosti koje se odnose na energetsku efikasnost.
 
Prihvaćen je izvještaj Nadzornog odbora Sarajevo-osiguranja d.d. Sarajevo za period august - oktobar 2019. godine.
 
Vlada se uspoznala sa izvještajem Nadzornog odbora o radu zamjenika direktora Federalne uprave policije koji obavlja dužnost direktora policije za III kvartal 2019. godine.
 
Usvojeni su izvještaji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli namjenskog utroška grant sredstava za subvencije javnim preduzećima i za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za uplatu doprinosa s ciljem penzionisanja zaposlenika.
 
Federalna vlada prihvatila je planove rada Finansijsko-informatičke agencije, Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, Odbora državne službe za žalbe i Federalnog zavoda za statistiku za 2020. godinu.
 
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva informiralo je Vladu FBiH o realizaciji Programa utroška sredstava „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo“ utvrđenog Budžetom FBiH za 2019. godinu.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Za člana Federalnog operativnog štaba za pitanje migracija Vlada FBiH danas je imenovala Zijada Hodžića.
 
Vlada FBiH je za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava opunomoćila Adnana Mahmutovića (Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići), Jadranka Puljića (JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar), Marinka Bošnjaka (Energoinvest d.d. Sarajevo), Jasminu Pašić (JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar i JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo) i Emir Raščić (Fabrika duhana Mostar d.d. Mostar).
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 12.50 sati.
Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE