203. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 12.12.2019.
Dnevni red
Dnevni red 203. redovne sjednice Vlade FBiH održane danas u Sarajevu
 
1. Usvajanje Zapisnika 202. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 5.12.2019. godine
a) Verifikacija Odluke o izmjenama Odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za PIO/MIO radi uvezivanja staža zaposlenicima privrednih društava iz oblasti namjenske industrije
2. Nacrt zakona o visini stope zatezne kamate
3. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izmjene zakonskih propisa kojima se regulišu porezne olakšice sportskim kolektivima u Federaciji BiH, kojeg su pokrenuli fudbalski klubovi „Željezničar“, „Sarajevo“, „Zrinjski“ „Široki Brijeg“, „Velež“ i „Sloboda“
4. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja odredbe člana 27. Zakona o radu, koju je u parlamentarnu proceduru uputila gđa Edina Isaković, predsjednica privremenog Upravnog odbora JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona
5. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izmjenu Zakona o radu, koju su podnijeli Sindikat metalaca FBiH, Samostalni sindikat radnika rudnika FBiH, Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira BiH, Samostalni sindikat radnika hemije i nemetala u FBiH, Sindikat građevinarstva i industrije građevinskog materijala BiH, Sindikat tekstila kože, obuće i gume FBiH i Sindikat elektroenergetskih radnika FBiH
6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Privrednog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići
7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
8. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo
9. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar
10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike
11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva pravde
12. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje 1 (jednog) motornog vozila Federalnog ministarstva prometa i komunikacija
13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Trogodišnji plan poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za period 2019.-2021. godina
14. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška preostalog dijela sredstava kapitalnog transfera - Kapitalni transferi javnim preduzećima - za sufinansiranje izgradnje željezničke infrastrukture utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
15. Prijedlog odluke o odobravanju Rebalansa Plana poslovanja Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu
16. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša
17. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava za finansiranje aktivnosti na razvoju informacionog sistema šumarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine (ISŠ) u 2019. godini
18. Prijedlog odluke o prijenosu nabavljenog vozila i IT opreme u okviru „Projekta održivog upravljanja šumama i krajolikom“ Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa
20. Prijedlog odluke o prenosu izvršenih građevinskih radova u okviru projekta „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“, krajnjim korisinicima
21. Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava od povrata PDV-a za nastavak implementacije mjera energetske efikasnosti u objektima javnog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine, u okviru projekta „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“
22. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele „tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Akcioni plan Strategije okoliša“, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
 
 
23. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija, Javnoj ustanovi Federalna novinska agencija (Ugovorene usluge)
b) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija, Javnoj ustanovi Federalna novinska agencija
c) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija, Javnoj ustanovi Federalna novinska agencija
24. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o formiranju Federalnog operativnog štaba za pitanje migracija
25. Prijedlog rješenja u postupku po žalbi Slobodanke Čihorić iz Mostara izjavljene protiv Rješenja Gradonačelnika Grada Mostar, broj: UPI-06/3-25-5912/11 od 8.7.2019. godine
26. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Društva za osiguranje Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo za period 1.8.2019.-31.10.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
27. Izvještaj Nezavisnog odbora o radu zamjenika direktora Federalne uprave policije koji obavlja dužnost direktora policije za III kvartal 2019. godine, s Prijedlogom zaključka
28. Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli namjenskog utroška grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu „Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima (Realizacija Zaključka V. broj: 1268/2019 od 31.10.2019. godine), s Prijedlogom zaključka
29. Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli namjenskog utroška grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu „Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za uplatu doprinosa u svrhu penzionisanja zaposlenika“ (Realizacija Zaključka V. broj: 1269/2019 od 31.10.2019. godine), s Prijedlogom zaključka
30. Informacija o grantu KFW, Frankfurt na Majni za realizaciju Projekta energetska efikasnost u javnim objektima, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje granta KFW, Frankfurt na Majni za Projekat energetska efikasnost u javnim zgradama
31. Informacija o kreditu KFW, Frankfurt na Majni za finansiranje Projekta zamjene sistema upravljanja turbinske regulacije u CHE Čapljina, sa Nacrtom odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu i projektu između Kreditanstalt fur Wiederaufbau, Frankfurt na Majni i Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine i Javnog preduzeća Elektroprivreda Hrvatske Zajednice Herceg-Bosne d.d. Mostar za realizaciju Projekta Rehabilitacija i modernizacija crpno-akumulacijske hidroelektrane Čapljina
32. Inicijativa javnih univerziteta/sveučilišta u Federaciji Bosne i Hercegovine za uspostavljanje e-infrastrukture javnih visokoškolskih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
33. Godišnji plan rada sa finansijskim planom Finansijsko-informatičke agencije za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
 
34. Plan rada Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
35. Godišnji plan rada Odbora državne službe za žalbe za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
36. Godišnji plan rada Federalnog zavoda za statistiku za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka 37. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o odobravnaju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine)
b) Prijedlog odluke o odobravnaju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (dodjela nagrade „Emerik Blum“ najboljem menadžeru u FBiH/BiH)
c) Prijedlog odluke o odobravnaju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (Privrednom društvu BNT-TVORNICA MAŠINA I HIDRAULIKE d.d. Novi Travnik)
d) Prijedlog odluke o odobravnaju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (Privrednom društvu Aluminij d.d. Mostar)
e) Prijedlog odluke o odobravnaju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (Sveučilištu u Mostaru)
38. Prijedlog mišljenja o Zahtjevu načelnika Općine Ključ za zaštitu prava na lokalnu samoupravu u vezi člana 72a. Zakona o matičnim knjigama
39. Prijedlog odluke o donošenju Programa o prestrukturiranju elektroenergetskog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine
40. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
a) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
41. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Fabrika duhana Mostar“ d.d. Mostar
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Fabrika duhana Mostar“ d.d. Mostar
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Fabrika duhana Mostar“ d.d. Mostar
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „Fabrika duhana Mostar“ d.d. Mostar
42. Informacija Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o realizaciji Programa utroška sredstava „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
43. Informacija o potrebi izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije za 2019. godinu za primjenu Uredbe o određivanju kriterija za dodjeljivanje nagrada sportistima, sportskim radnicima i sportskim udruženjima iz FBiH za ostvarene vrhunske sportske rezultate na međunarodnim takmičenjima
a) Prijedlog zaključka o dodjeli nagrade Karate klubu „Okinawa“ sportisti Hamzi Turulji za osvojenu srebrenu medalju na Svjetskom prvenstvu za kadete, juniore i mlađe seniore u karateu u Ćileu
b) Prijedlog zaključka o dodjeli nagrade Atletskom klubu „Sarajevo“, za osvajanje titule pojedinačnih prvaka Bosne i Hercegovine u višeboju u seniorskoj konkurenciji za 2019. godinu
c) Prijedlog zaključka o dodjeli nagrade Taekwondo klubu „Novi grad“ iz Sarajeva (sportisti Nedžadu Husiću)
d) Prijedlog zaključka o dodjeli nagrade Atletskom savezu Bosne i Hercegovine za osvojenu srebrenu medalju na Svjetskom prvenstvu-Doha 2019.
e) Prijedlog zaključka o dodjeli nagrade Atletskom savezu Bosne i Hercegovine sportisti Mesudu Pezeru, za ispunjenje Olimpijske norme za Olimpijske igre Tokio 2020.
f) Prijedlog zaključka o dodjeli nagrade Atletskom klubu „Sloboda-Tehnograd iz Tuzle“ za osvajanje titule prvaka na pojedinačnom prvenstvu Bosne i Hercegovine za seniore/ke
g) Prijedlog zaključka o dodjeli nagrade Atletskom klubu "Doboj Istok" iz Klokotnice za osvajanje titule državnih prvaka na prvenstvu Bosne i Hercegovine za seniore/ke
h) Prijedlog zaključka o dodjeli nagrade Futsal clubu „Mostar SG“ iz Mostara za osvojene prvo mjesto u Premier futsal ligi Bosne i Hercegovine za takmičarsku sezonu 2018/2019
i) Prijedlog zaključka o dodjeli nagrade Bokserskom savezu Bosne i Hercegovine iz Sarajeva za Državne seniorske prvake na pojedinačnom prvenstvu BiH u Olimpijskom boksu za 2019. godinu
j) Prijedlog zaključka o dodjeli nagrade Savezu sjedeće odbojke Bosne i Hercegovine iz Sarajeva za ispunjenje kvalifikacione norme za Paraolimpijske igre Tokio
k) Prijedlog zaključka o dodjeli nagrade Streljačkom savezu osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine iz Sarajeva, sportistima za ispunjenje Paraolimpijske norme za Paraolimpijske igre u Tokiju 2020.
l) Prijedlog zaključka o dodjeli nagrade Judo klubu „Una“ iz Bihaća za reprezentativku Bosne i Hercegovine Azru Dedić, za osvojeno prvo mjesto na Evropskom prvenstvu ID Judo-Keln 2019.
44. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rebalans plana poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu
45. Prijedlog mišljenja o Zahtjevu Općinskog suda u Cazinu za ocjenu ustavnosti člana 69. st. 2,3,4,5,6,7,8,9 i 10. Zakona o izvršnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 32/03, 52/03, 33/06, 39/06, 39/09, 35/12 i 46/16) i („Službeni glasnik BiH“; broj: 42/18 - Odluka Ustavnog suda BiH)
46. Mišljenje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o Inicijativi Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Federacije BiH i Udruge obitelji poginulih hrvatskih branitelja HVO Federacije BiH za vraćanje u pravo na porodičnu penziju supruga šehida/poginulih branitelja u Federaciji BiH broj: 164/2019 od 15.11.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE