202. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 05.12.2019.
Saopćenje o radu


 
202. sjednica Vlade Federacije BiH:
 
SAGLASNOST ZA RAZRJEŠENJE DIREKTORA, UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA,
TE IMENOVANJE V.D. DIREKTORICE I PRIVREMENIH ČLANOVA UO I NO ZAVODA U PAZARIĆU
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, Upravnom odboru Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece u Pazariću dala saglasnost za razrješenje Redžepa Salića s dužnosti direktora ovog zavoda. 
 
Saglasnost Upravnom odboru data je i za imenovanje Mevlide Bandić za v.d. direktoricu, koja je iz reda uposlenika Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece u Pazariću.
 
Federalna vlada je dala saglasnost i na rješenje federalnog ministra rada i socijalne politike od 3.12.2019. godine o razrešenju dosadašnjih i imenovanju privremenog predsjednika i privremenih članova Upravnog odbora Zavoda u Pazariću. Za privremenu predsjednicu Upravnog odbora ovog zavoda je, na period do najviše tri mjeseca, imenovana Anela Čović, a za članove, na isti period, Elvis Bekan, Mario Nenadić, Sulejman Haljevac i Martin Grgić.
 
Vladinu saglasnost dobilo je i rješenje federalnog ministra rada i socijalne politike od 3.12.2019. godine o razrješenju dosadašnjih i privremenom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Zavoda u Pazariću.
 
Do okončanja konkursne procedure, a najduže na period od tri mjeseca, dužnost privremenog predsjednika Nadzornog odbora Zavoda vršit će Amer Kapo, a članova Erna Đelilović i Ankica Tvrtković.
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O
NOVČANIM PODRŠKAMA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU
 
Federalna vlada je utvrdila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, koje predviđaju izdvajanje za poljoprivredu od tri do šest posto poreznih i neporeznih prihoda, koji ne obuhvataju doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, budžeta FBiH i uputila ga u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku.
 
Predloženom izmjenom ovog zakona stiču se uslovi za osiguravanje većih sredstva za poljoprivredu u budžetima narednih godina. Dosadašnja formulacija stvarala je nedoumice o tome šta se ustvari smatra ukupnim primicima u odnosu na budžet.
 
Nova formulacija člana 3. stav (2) otklanja ove nedoumice i jasno precizira da je visina novčanih sredstava određena procentualno u odnosu na prihode budžeta Federacije BiH, koji ne obuhvataju doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje kao i tekuće transfere i donacije.
 
IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA FEDERALNOG ZAVODA MIO
 
S ciljem stvaranja uslova za prelazak Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje na trezorski način poslovanja, Vlada Federacije BiH je prihvatila izmjene i dopune financijskog plana ovog zavoda u tekstu koji je 26.9.2019. godine donio Upravni odbor Zavoda.
Izmjene i dopune su prihvaćene imajući u vidu financijsku situaciju u Federalnom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje.
 
Izmjene i dopune financijskog plana bit će upućene Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine radi davanja saglasnosti.
 
INICIJATIVA NIJE PRIHVAĆENA
 
Federalna vlada je ocijenila da nije potrebno davanje autentičnog tumačenja člana 7. stav 1. Zakona o doprinosima, kako je to traženo inicijativom koju je podnio v.d. direktora Porezne uprave FBiH Šerif Isović.
 
Prema obrazloženju Vlade, način na koji je definirana najniža osnovica za obračun doprinosa je jasan, a utvrđivanje najniže plaće nije predmet regulisanja Zakonom o doprinosima.
 
UREDBA O OBLIKU SLUŽBENE POLICIJSKE ISKAZNICE I ZNAČKE
 
Federalna vlada je, na osnovu Zakona o policijskim službenicima Federacije BiH, donijela Uredbu o obliku službene policijske iskaznice i značke za policijske službenike FBiH.
 
Kako je obrazloženo, primjenom postojeće Uredbe o obliku službene policijske iskaznice i značke, donesene 2005., a mijenjane i dopunjavane 2007. i 2009. godine, uočen je niz manjkavosti i nedostataka. Cilj nove uredbe je da na jasan i nedvosmislen način osigura zakonom traženu transparentnost i prepoznatljivost policijske iskaznice i značke kojima se identifikuju policijski službenici FBiH.
 
Izgled prednje strane policijske iskaznice nije pretrpio značajne izmjene, te su zadržani osnovni i najbitniji elementi, kao što su slika, ime i prezime, broj značke i krvna grupa.
 
Na poleđini policijske iskaznice navedena su prava i dužnosti policijskog službenika da postupa u skladu sa Zakonom, te istaknuto da on, u skladu sa ovim zakonom, ima pravo držati, nositi i upotrijebiti oružje i municiju.
 
Izgled i dizajn policijske značke je unaprijeđen, a bit će izrađivana od otpornijeg materijala, s obzirom na učestala mehanička oštećenja postojećih i promjenu boje usljed atmosferskih uticaja.
 
OTPIS NENAPLATIVIH I ZASTARJELIH POTRAŽIVANJA
 
Federalna vlada je danas Zavodu za javno zdravstvo FBiH odobrila otpis nenaplativih i zastarjelih potraživanja iz prethodnih godina, u ukupnom iznosu od 33.043,32 KM.
 
Ova potraživanja, nastala po osnovu izvršenih laboratorijskih usluga Zavoda za javno zdravstvo prema pravnim subjektima na području Bosne i Hercegovine, odnose se na jedanaest kupaca - dužnika.
 
KONSOLIDIRANO IZVJEŠĆE ZA DEVET MJESECI
 
Federalno ministarstvo financija upoznalo je Vladu FBiH o pokazateljima iz konsolidiranog izvješća o izvršenju proračuna FBiH, kantona i općina, financijskih planova vanproračunskih fondova FBiH za razdoblje siječanj - rujan 2019. godine, u kojem su ukupni prihodi iznosili 6.897,9 milijuna KM, što je za 541 milijun KM ili za 8,5 posto više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a ostvarenje u odnosu na plan je 69,6 posto.
 
Ukupni rashodi u prvih devet ovogodišnjih mjeseci su iznosili 5.630,6 milijuna KM, te su za 384,8 milijuna KM ili za 7,3 posto viši u odnosu na 2018. godinu, a ostvarenje u odnosu na plan je 60,2 posto.
 
Tekući transferi drugim razinama vlasti iznosili su 50 milijuna KM, pojedincima 2.260,2 milijuna KM, neprofitnim organizacijama 118,5 milijuna KM, javnim poduzećima 114,7 milijuna KM, privatnim poduzećima i poduzetnicima 68 milijuna KM, dok su drugi tekući rashodi bili 35,5 milijuna KM.
 
Konsolidirani kapitalni transferi su za devet mjeseci 2019. godine iznosili 79 milijuna KM i u odnosu na isto lanjsko razdoblje su veći za 14,9 milijuna KM.
 
U prvih devet ovogodišnjih mjeseci su sve razine vlasti Federacije BiH ostvarile pozitivan financijski rezultat od 764,7 milijuna KM. Lani je u ovom razdoblju, također, ostvaren pozitivan rezultat od 449,4 milijuna KM.
 
Ukupan financijski rezultat na razini proračuna Federacije BiH za razdoblje siječanj - rujan 2019. godine iznosi 276,3 milijuna KM, kantona 334,8 milijuna KM, općina 94,5 milijuna KM, na razini sektora socijalne zaštite, odnosno vanproračunskih fondova 59,1 milijun KM.
 
SAGLASNOST ZA PRIJEM 126 RADNIKA U ZD RMU BREZA
 
Vlada Federacije BiH danas je dala saglasnost za prijem ukupno 126 radnika u JP Elektroprivreda BiH, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Breza.
 
Od tog broja će 58 radnika biti primljeno u pogon jame Kamenica, 52 u pogon jame Sretno i 16 u pogon prerade uglja.
 
Vlada je prethodno usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima za prijem radnika u JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU Breza d.o.o. Breza.
 
O STANJU U RUDARSKOM SEKTORU KONCERNA ELEKTROPRIVREDA BiH
 
Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o stanju u rudarskom sektoru koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i zadužila ovu kompaniju da, u roku od 90 dana, sačini plan reorganizacije pojedinačno za svaki rudnik, kao i plan za vlastitu ekonomsko-finansijsku, tehničko-tehnološku, socijalnu i sigurnosnu reorganizaciju usklađenu s Programom prestrukturiranja elektroenergetskog sektora u Federaciji BiH.
 
Planove reorganizacije rudnika dužni su usvojiti organi upravljanja svakog rudnika pojedinačno, kao i organi upravljanja JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo.
 
Elektroprivreda BiH dužna je kontrolirati dinamiku provođenja planova reorganizacije i o tome kvartalno, putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije izvještavati Vladu FBiH.
 
Elektroprivreda BiH i ZD Rudnici uglja su zaduženi da, u roku od 60 dana, analiziraju stanje koje se odnosi na invalide druge kategorije. Analiza treba da obuhvati, između ostalog, uzrok i godinu radnog staža u kojoj je invalidnost nastala, stručnu spremu, radno mjesto nastanka invalidnosti, novo radno mjesto i kraći opis poslova i opravdanost tog rasporeda i drugo.
 
Ova kompanija je obavezana i da nastavi i završi investiciona ulaganja u rudnike uglja za period 2019.-2022. godina i, u roku od 30 dana, sačini analizu investicionih ulaganja u rudnike uglja za period 2010.-2018. godina i o tome izvijesti Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.
 
Istaknuta je i potreba nastavka i ubrzanja aktivnosti na zaključenju novog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji BiH.
 
O IZRADI FEDERALNIH PROPISA
 
Federalna vlada ja prihvatila informaciju Ureda Vlade BiH za zakonodavstvo i usuglašenost s propisima Europske unije o realiziranju zaključka od 30.5.2019. godine, kojim su pojedina federalna ministarstva, federalne uprave i agencije zaduženi da odmah preduzmu mjere na pripremi propisa s ciljem otklanjanja njihove međusobne neusuglašenosti, postupanja po presudama Ustavnog suda BiH, Ustavnog suda FBiH i Europskog suda za ljudska prava, donošenja propisanih podzakonskih propisa i utvrđivanja prečišćenih tekstova zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti.
 
Danas su federalna ministarstva, federalne uprave i Agencija za državnu službu FBiH, koji nisu u cijelosti postupili po zaduženju od 30.05.2019. godine, zaduženi da bez odlaganja preduzmu daljnje aktivnosti s ciljem njihovnog konačnog i sveobuhvatnog realiziranja.
 
O tim aktivnostima su dužni, u roku od 90 dana, izvijestiti Vladu FBiH.
 
Danas je prihvaćena i informacija Ureda Vlade BiH za zakonodavstvo i usuglašenost s propisima EU o uočenim problemima i manjkavostima važećih, kao i propisa u pripremi.
 
Vlada je utvrdila više zaključaka kojih su se federalni organi uprave, federalne upravne organizacije, kao i službe koje ona osniva, dužne pridržavati pri izradi propisa.
 
PODRŠKA ICT STRATEGIJI ZEMLJIŠNE KNJIGE I KATASTRA NEKRETNINA
 
Federalna vlada prihvatila je informaciju Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove u vezi s provođenjem ICT strategije zemljišne knjige i katastra nekretnina/zemljišta Federacije BiH za period 2019.-2029. godine i prepoznajući značaj dala podršku njenoj provedbi.
 
Federalno ministarstvo finansija i Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove su zaduženi da u Budžetu FBiH, počevši od 2020. godine, osiguraju 300.000 KM za podršku provedbe ICT Strategije i održavanja informacijskih sistema digitalnog arhiva, adresnog registra i registra cijena.
 
Također, obavezani su da omoguće, u skladu s mogućnostima Budžeta FBiH, zapošljavanje dodatnog broja djelatnika u Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove koji će raditi na implementiranju ICT strategije.
 
INFORMACIJA O STANJU U KASARNI LJUBAČE ŽIVINICE
 
Federalna vlada usvojila je informaciju o minskoj situaciji na lokalitetu kasarne Ljubače, u Živinicama, koja je ranijom odlukom bila predviđena za smještaj migranata.
 
Kako je navedeno u dokumentu koji je potpisao šef Federalnog operativnog štaba za pitanje migracija Fahrudin Solak, zbog nejasnoća o miniranosti unutar ove kasarne dogovoreno je da predstavnici FUCZ i BHMAC-a obiđu lokaciju i sagledaju stanje s ciljem što sigurnijeg i bržeg otklanjanja minske opasnosti.
 
Međutim, to im nije omogućeno, uz usmenu informaciju da je kasarna Ljubače u vlasništvu Federacije BiH i da je data na korištenje kantonalnom ministarstvu koje ju je, uz saglasnost Federacije BiH, izdalo na korištenje pravnoj osobi čiji je vlasnik Mujo Muratović, koji unutar prostora kasarne drži divlje životinje.
 
Iako su prethodno dobili informaciju da će im biti omogućen ulazak u kasarnu Ljubače, predstavnike FUCZ, BHMAC-a i IOM-a su u tome spriječili građani koji se protive smještaju migranata unutar ove kasarne.
 
Nakon toga sastali su se s korisnikom Mujom Muratovićem koji je došao u pratnji advokata koji je saopćio da je njegov klijent javnim pozivom dobio kasarnu na korištenje na period od deset godina, da taj prostor koristi već oko tri godine, da tu drži više od 200 životinja i da bi mu deminiranje lokacije i smještaj migranata pričinili značajnu finansijsku štetu i ugrozilo poslovanje, te da iz tih razloga nije voljan da omogući ulazak u kasarnu.
 
Predstavnici BHMAC-a upoznali su predstavnike IOM-a s minskom situacijom unutar kasarne Ljubače i ponovili ove podatke. Predstavnik ove međunarodne organizacije iznio je stav da je zbog minske situacije kasarna Ljubače neuslovna za smještaj migranata. Naveo je i da je kasno za deminiranje s obzirom na ulazak u zimski period, a da je zbog nepostojanja volje lokalne zajednice za smještaj migranata u ovu kasarnu njihova aktivnost na ovom području završena.
 
Federalna uprava civilne zaštite će, u slučaju potrebe za deminiranjem ove lokacije, angažovati sve raspoložive resurse. U tom slučaju bi deminiranje trajalo oko 30 radnih dana, s obzirom na očekivanu zagađenost terena metalom i neizvjesnu minsku situaciju, te činjenicu da je provođenje operacija deminiranja u zimskom periodu na ovom prostoru vrlo neizvjesno, navedeno je u usvojenoj informaciji.
 
Danas usvojeni izvještaj bit će dostavljen Ministarstvu sigurnosti BiH.
 
PODRŠKA ZA DODJELU NAGRADE “EMERIK BLUM”
 
Vlada FBiH je danas prihvatila inicijativu za izdvajanje 50.000 KM s pozicije ovogodišnje vladine budžetske tekuće rezerve s ciljem pružanja finansijske podrške organizovanju svečanosti dodjele nagrade "Emerik Blum" najboljem menadžeru u FBiH i BiH.
 
Inicijativu za dodjelu nagrade najboljem menadžeru u Federaciji BiH/BiH, koja bi nosila ime Emerika Bluma, cijenjenog i priznatog menadžera, vizionara, poslovnog čovjeka koji je u BiH, ali i regionu i šire postao sinonim za poslovnost, napredak, viziju i razvoj, pokrenulo je Udruženje poslodavaca FBiH, najveće i najreprezentativnije udruženje koje okuplja vlasnike i direktore kompanija u FBiH.
 
Prva nagrada "Emerik Blum" trebala bi biti dodijeljena u aprilu ili maju 2020. godine.
 
Na osnovu inicijative, Federalno ministarstvo finansija će pripremiti Prijedlog konačne odluke o ovom izdvajanju.
 
KANTONIMA, GRADOVIMA I OPĆINAMA
3.000.000 KM ZA POTICANJE BILJNE PROIZVODNJE
 
Provodeći zaključak Parlamenta Federacije BiH od 17.7.2019. godine, Vlada FBiH je danas izmijenila i dopunila Odluku o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu finansija  s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - kantoni i općine“. Na ovaj način je 3.000.000 KM usmjereno kantonima, gradovima i općinama za poticanje biljne proizvodnje.
 
IZMJENA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ZA UVEZIVANJE RADNOG STAŽA
 
Federalna vlada izmijenila je i dopunila Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi - subvencije privatnim preduzećima za uvezivanje radnog staža.
 
Ukupan iznos sredstava koja će biti na raspolaganju za dodjelu po ovom programu je 1.570.686 KM i čine ga neraspoređena sredstva po prvom Javnom pozivu i sredstva utvrđena rješenjem o preraspodjeli na ovim budžetskim stavkama za 2019. godinu.
 
S ciljem usaglašavanja sa, u međuvremenu donesenim, akcionim planovima iz oblasti, drvne, metalne i elektro industrije i industrije građevinskom materijala, izmijenjen je i minimalan broj zaposlenika kao kriterij, pa je sa 15 smanjen na 5 zaposlenih.
 
Mijenja se i datum ostvarivanja prava na penziju do 31.12.2019. godine.
 
ALUMINIJU ZA STRUJU, PLAĆE I ODRŽAVANJE OPREME UKUPNO 1.000.000 KM
 
Vlada FBiH usvojila je informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o zahtjevu Aluminija d.d. Mostar za financijsku pomoć u vidu grant sredstava.
 
Danas je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaduženo da Federalnom ministarstvu financija podnese zahtjev za dodjelu sredstava iz tekuće rezerve 400.000 KM za isplatu sredstava Aluminiju za financiranje troškova električne energije za tri mjeseca.
Federalno ministarstvo financija je obavezano da, nakon što dobije zahtjev od Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, pripremi i dostavi za prvu narednu sjednicu Vlade FBiH, na razmatranje i usvajanje, odluku o odobravanju izdvajanja ovih sredstava.
 
Ovo federalno ministarstvo je zaduženo i da pripremi i Vladi FBiH na usvajanje dostavi odluku o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH u iznosu od 600.00 KM za isplatu dvije plaće i održavanje opreme u Aluminiju.
 
BNT - TVORNICI MAŠINA I HIDRAULIKE SREDSTVA ZA NABAVKU REPROMATERIJALA
 
Vlada FBiH je usvojila informaciju o stanju u privrednom društvu BNT - Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik i zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da Federalnom ministarstvu finansija podnese zahtjev za dodjelu sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade FBiH“ za isplatu sredstava ovom privrednom društvu u iznosu od 600.000 KM za finansiranje nabavke repromaterijala.
 
Federalno ministarstvo finansijaje obavezano da, nakon što dobije zahtjev od Federalnog ministarstva energije, rudarstva industrije, pripremi i dostavi za prvu narednu sjednicu Vlade FBiH, na razmatranje i usvajanje, odluku o odobravanju izdvajanja ovih sredstava.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Na današnjoj sjednici Federalne vlade usvojen je izvještaj o radu Komisije za Program javnih investicija Federacije BiH za period januar - juni 2019. godine.
 
Prihvaćena je informacija o provođenju Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period juli - septembar 2019. godine, koja će biti dostavljena predsjedniku i potpredsjednicima Federacije BiH, te uredima MMF-a i Svjetske banke u BiH.
 
Vlada FBiH upoznata je sa informacijom o realizaciji svojih zaključaka za prvih deset mjeseci 2019. godine.
 
Federalna vlada danas je usvojila i planove rada više federalnih zavoda, službi, uprava, agencija, te Arhiva Federacije BiH za 2020. godinu.
 
Federalna vlada dala je, uz ocjenu da je riječ o osobama od naročite koristi za Bosnu i Hercegovinu, preporuke za prijem u državljanstvo BiH za savjetnika za medije u Ambasadi Republike Turske u BiH i osnivača i regionalnog direktora Novinske agencije Anadolija u Sarajevu Ömera Çetresa, te za značajnog investitora u djelatnosti proizvodnje pitke vode i osvježavajućih pića, koja će, najvećim dijelom, biti usmjerena na izvoz u zemlje Bliskog istoka, Aymana Nasifa.
 
Federalna vlada je usvojila informaciju uz prijedlog mišljenja o Nacrtu strategije suprotstavljanja trgovini ljudima 2020.-2023.godina.
 
Vlada Federacije je prihvatila inicijative za izdvajanje finansijskih sredstava tekuća rezerve u iznosu od 100.000 KM za sufinansiranje projektnih aktivnosti Akademije nauka i umjetnosti BiH, te 10.000 KM za Sveučilište u Mostaru za naučne skupove i međunarodnu saradnju.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Federalna vlada je na današnjoj sjednici dala ovlaštenja punomoćnicima da je zastupaju na skupštinama privrednih društava. Za Elektroprivredu BiH d.d. Sarajevo opunomoćena je Jasmina Pašić, a za Union banku d.d. Sarajevo Maja Vanjek.
 
U Federalnu komisiju za procjenu štete od prirodnih i drugih nesreća imenovani su, na period od četiri godine, Almir Kočo, Hasan Ganibegović, Stipo Buljan, Nedžad Pašalić, Samir Serdarević, Šejla Fako i Damir Morić.
 
Vlada FBiH je za članove Državne komisije za granicu BiH nominovala Željka Obradovića, Zijada Džananovića i Murisa Ajanovića.
 
Izmijenjeno je Rješenje o postavljenju komandanta, načelnika i članova Federalnog štaba civilne zaštite, te su za članove ovog štaba imenovani Samira Demirović i Sanita Alagić.
 
Vlada je Nadzornom odboru Željeznica FBiH d.o.o. Sarajevo dala prethodnu saglasnost za razrješnje Enisa Džafića dužnosti generalnog direktora - predsjednika Uprave ovog javnog preduzeća, zbog isteka mandata. Prethodna saglasnost je data Nadzornom odboru za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave Željeznica FBiH, odnosno do okončanja konkursne procedure, u sastavu Enis Džafić (v.d. generalni direktor - presjednik Uprave), Zulfo Robović, Igor Vrljić, Rešad Mandžo, Nasir Beganović i Sead Cucak  (v.d. izvršni direktori).
 
Nadzornom odboru BH Telecoma Sarajevo Vlada je dala pretthodne saglasnosti za donošenje odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave, te za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave ovog dioničkog društva. Saglasnost je data za Sedina Kahrimana (v.d. generalni direktor), Elvedina Kanafiju, Samira Jusufovića, Adnana Huremovića, Orhideju Junuzović, Muamera Hadžovića i Samiru Ćerim (v.d. izvršni direktori).
 
* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 12.50 sati.
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE