202. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 05.12.2019.
Dnevni red
Dnevni red 202. redovne sjednice Vlade FBiH održane danas u Mostaru
 
1. Usvajanje Zapisnika 201. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 28.11.2019. godine i Zapisnika 147. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 29.11.2019. godine, telefonskim putem
2. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju
3. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja odredbe člana 7. stav (1) Zakona o doprinosima, koju je u parlamentarnu proceduru uputio gosp. Šerif Isović, v.d. direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine
4. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog zaključka o prihvatanju izmjena i dopuna Finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu
b) Nacrt odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu
5. Prijedlog uredbe o obliku službene policijske iskaznice i značke
6. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o osnovama organizacije i načinu poslovanja Agencije za reviziju privatizacije Federacije Bosne i Hercegovine
7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
8. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo
9. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na razrješenje i privremeno imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine-Pazarić
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na razrješenje i privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za zbirnjavanje mentalno invalidne djece i omladine-Pazarić
c) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za razrješenje direktora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić
10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 
Petak,
15. januar 2021.
VIŠE